16/10/2012

Phản động nhân danh lòng yêu nước

Written By Viet Nam on 16/10/2012 | 15:51

Thời gian gần đây, các thế lực thù địch sử dụng nhiều luận điệu khác nhau để kích động chống Ðảng, chống Nhà nước ta, kêu gọi lật đổ chính quyền. Dù nấp dưới danh nghĩa nào, vẫn có thể nhận ra các luận điệu nhằm mục đích chống phá của chúng. Mới đây, một số website và blog truyền bá bài viết của Phạm Lê Vương Các – người tự giới thiệu là “sinh viên đại học năm thứ ba”(!?), cũng nằm trong  các thủ đoạn mà các thế lực thù địch đang triển khai.

Sau khi viện dẫn “triết gia Socrate bị kết án tử hình vì tội đầu độc tư tưởng cho giới trẻ và chống lại nhà nước dân chủ chủ nô”, Bruno “phải lên máy chém vì ủng hộ thuyết “nhật tâm”, Phạm Lê Vương Các nhắc tới một số nhân vật lịch sử như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Thái Học… và gọi họ là “những người tiên phong trong việc chống nhà nước phong kiến nửa thuộc địa đương thời để xóa bỏ sự nô dịch, lạc hậu, và bất công”. Từ những cứ liệu đó, tác giả này kết luận “không thể xem chống nhà nước là hành vi hoàn toàn tiêu cực được”.
Khi làm công việc này, Phạm Lê Vương Các đã bỏ qua một nội dung có tính chất nền tảng là bối cảnh lịch sử của mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn lịch sử, và tính tất yếu của quá trình nhận thức cùng hành vi của con người trong bối cảnh lịch sử ấy. Phải chăng, tác giả do thiếu hiểu biết hay cố tình bỏ qua nội dung nền tảng này, đánh đồng nhà nước chủ nô, nhà nước phong kiến nửa thuộc địa với nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân hiện nay? Trên thực tế, bản chất các loại hình nhà nước mà những nhân vật lịch sử do Phạm Lê Vương Các viện dẫn đã từng sống lại hoàn toàn khác nhau, mục đích đấu tranh của mỗi người cũng rất khác nhau. Từ sự mập mờ này, Phạm Lê Vương Các nhận định “tuy cùng một  hành vi chống nhà nước, nhưng đã làm cho Việt Nam sản sinh ra những con người “phản động” theo tinh thần lý luận đấu tranh giai cấp nhưng lại mang bản chất “yêu nước” theo tinh thần ý thức trách nhiệm của một công dân đấu tranh cho dân chủ tiến bộ, tùy theo cách hiểu khác nhau của mỗi người”. Sao lại đánh đồng “phản động” với “yêu nước”? Nếu là người hiểu biết, không thể nhầm lẫn giữa hai phạm trù đối nghịch nhau như thế. Phản động hay yêu nước đều phải dựa trên các tiêu chí xét đoán rõ ràng, được cả cộng đồng thừa nhận, không phải muốn là có thể nói vống lên.
Trong cuộc sống, suy nghĩ và hành vi của con người có ý thức đều hướng tới mục tiêu cụ thể, mà tựu trung trước hết là vì nhu cầu của bản thân mình và vì nhu cầu của cộng đồng mà mình là thành viên. Thử hỏi ba blogger mà Phạm Lê Vương Các đứng ra bao biện cho họ đã đóng góp gì cho đất nước, cho cộng đồng nơi họ sống, mà có thể gán cho tên gọi “người yêu nước”? Việc họ viết năm, bảy cái entry chứa đựng thông tin mơ hồ, thật – giả và tốt – xấu lẫn lộn… để vu cáo chính quyền lẽ nào lại là biểu hiện của lòng “yêu nước”? Và không biết vì ấu trĩ không hiểu mối quan hệ giữa hiến pháp và pháp luật với nhà nước hay tôn thờ chủ nghĩa vô chính phủ mà Phạm Lê Vương Các còn viết một cách rất tùy tiện rằng: “Không thể lấy hiến pháp và pháp luật để bảo vệ Nhà nước”! Thử hỏi, nếu Nhà nước không có hiến pháp và pháp luật sẽ ra sao, ai sẽ bảo vệ quyền lợi của người dân?! Xã hội sẽ ra sao nếu mỗi công dân lại tự đề ra một luật riêng cho bản thân để muốn làm gì thì làm?
Nguy hiểm hơn, theo Phạm Lê Vương Các: “Một khi nhà nước không còn là của dân, do dân, và vì dân trên thực tế thì chống lại nhà nước đó là hành vi tất yếu”. Cần vạch rõ sự dối trá này vì nó chỉ đúng khi “dân” ở đây là đại đa số nhân dân, chứ không phải là một vài cá nhân chưa làm được bất cứ điều gì cho dân nhưng vẫn xưng xưng tự nhận là “đại diện của nhân dân”. Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nhà nước thuộc địa nửa phong kiến  ở Việt Nam chỉ phục vụ bộ máy cai trị thực dân, thẳng tay đàn áp bóc lột nhân dân. Còn Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam được Hiến pháp khẳng định là Nhà nước “của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”.
Chúng ta xây dựng Nhà nước pháp quyền chính là xây dựng một nhà nước dân chủ ngày càng hoàn thiện, nơi nhân dân đứng ra tự tổ chức, tự quản lý, tự điều hành xã hội của mình. Tính thống nhất bao trùm lên mọi hoạt động tổ chức và thực hiện quyền lực của nhân dân, chứ không phải mâu thuẫn hay đối kháng. Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam do nhân dân lập ra thông qua bầu cử, ý chí của đại đa số nhân dân thể hiện qua hoạt động của Nhà nước một cách công khai, minh bạch, và hành động của Nhà nước thể hiện ý chí, tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân. Nhân dân lập ra Nhà nước để bảo vệ cho các quyền và lợi ích của chính mình, nếu Nhà nước không có Hiến pháp và pháp luật bảo vệ thì sẽ không bảo vệ được nhân dân. Ðiều 6 Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (năm 1992) quy định “Nhân dân sử dụng quyền lực Nhà nước thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân là những cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân”; Ðiều 53 khẳng định công dân “có quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương”.
Trong trường hợp công dân không đồng tình với Nhà nước, hoặc muốn đưa ra ý kiến riêng thì có thể “kiến nghị với cơ quan Nhà nước”, Ðiều 74 nêu cụ thể “Công dân có quyền khiếu nại, quyền tố cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân hoặc bất cứ cá nhân nào”. Quy định của pháp luật nước ta cũng nêu rõ, công dân có quyền phản đối cơ quan Nhà nước, công dân có thể kiện cơ quan Nhà nước ra tòa án. Ðó là quyền của công dân, bởi không phải lúc nào các cơ quan nhà nước cũng đúng, và ở nước ta đã có một số trường hợp công dân thắng kiện cơ quan nhà nước.
Bên cạnh đó, Phạm Lê Vương Các còn cho rằng, có sự khác nhau trong quan niệm “chống nhà nước” giữa “các nước dân chủ” với các nước XHCN. Xét từ chính trị học, tất cả các mô hình nhà nước đều có những mặt tốt và mặt hạn chế, con người luôn cố gắng tiệm cận với một mô hình nhà nước hoàn hảo như tiệm cận với chân lý. Nhà nước còn có tính lịch sử, văn hóa sâu sắc, không thể đem mô hình nhà nước của quốc gia này áp dụng cho quốc gia khác mà hy vọng sẽ có kết quả. Tuy nhiên, Phạm Lê Vương Các lại đưa ra quan niệm lệch lạc: “chống lại nhà nước XHCN ở đây luôn được nhà cầm quyền xem là mối đe dọa lực lượng thống trị, an ninh quốc gia, phá vỡ khối đại đoàn kết thống nhất, và lý tưởng của toàn dân”.
Xét từ nguồn gốc và bản chất của nhà nước, điều này thật ngây thơ, người viết hoàn toàn không hiểu biết. Ðể bảo vệ nhà nước, mọi quốc gia đều phải áp dụng các biện pháp bảo đảm an ninh, một số quốc gia phương Tây còn theo dõi tường tận đến từng cá nhân, thậm chí phát động tấn công các quốc gia khác với lý do… để bảo đảm an ninh! Ở nước ta, quyền lực nhà nước là thống nhất, dù là hành pháp, lập pháp hay tư pháp đều phải làm đúng, làm hết trách nhiệm của mình. Nhà nước khuyến khích hoạt động phản biện xã hội thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể. Khi công dân có vấn đề cần giải quyết, họ đều có quyền yêu cầu các tổ chức đoàn thể, hệ thống thông tin đại chúng… giúp đỡ.
Song không vì thế, công dân lại làm dư luận hoang mang, gây mất ổn định xã hội bằng đưa tin bịa đặt trên internet, nói xấu lãnh đạo, nói xấu người khác mà không đưa ra bằng chứng, rồi kích động bạo loạn, kêu gọi lật đổ chính quyền… Các Ðiều 87, Ðiều 88, Ðiều 92 của Bộ luật Hình sự quy định rõ các tội danh liên quan đến hành vi chống chính quyền nhân dân, chỉ có ai cố tình không hiểu mới phát ngôn tùy tiện như vậy. Xét trên mọi phương diện, hành vi “làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu có nội dung chống nhà nước” đều rất nguy hiểm đối với xã hội và không thể gọi đó là hành vi yêu nước. Vì thế, các nước phương Tây đã đối xử rất cứng rắn với Julian Assange khi trang mạng Wikileaks tải lên những thông tin “nhạy cảm”.
Nhà nước của chúng ta đang có bước chuyển quan trọng để tự hoàn thiện, từ đó tiếp tục tổ chức, lãnh đạo sự nghiệp phát triển đất nước, củng cố niềm tin của mọi tầng lớp nhân dân. Và khi trong bộ máy Nhà nước còn những “con sâu làm rầu nồi canh”, chúng ta cần đấu tranh làm trong sạch theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI). Hệ thống pháp luật của nước ta được xây dựng nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, nhưng một số cán bộ, công chức chưa thực hiện đúng nhiệm vụ, chức trách được giao, vẫn còn tình trạng cơ hội, trục lợi cá nhân, gây bất bình trong nhân dân. Những cán bộ trong bộ máy nhà nước, doanh nghiệp vi phạm pháp luật bị khởi tố trong thời gian qua là minh chứng cho quyết tâm lập lại kỷ cương xã hội của Nhà nước. Do đó, mỗi công dân cần có cái nhìn toàn diện hơn về vai trò của Nhà nước, cũng như cần đóng góp thiết thực để xây dựng Nhà nước. Từ lâu, những ý kiến đóng góp tâm huyết của người yêu nước chân chính luôn luôn được ghi nhận, nghiên cứu, xem xét một cách nghiêm túc.

81 Nhận xét

FA
16:05:00, 16 thg 10, 2012 Reply

không nên tin vào mấy luận điệu xảo trá của bọn phản động. Miệng thì luc nào cũng nói yêu nước nhưng hành động thì hoàn toàn ngược lại, lũ bán nước...

20:26:00, 16 thg 10, 2012 Reply

Bọn phản động này lộng ngôn quá !! cho vào trại cả lũ mới ngậm mồm đây mà !

20:32:00, 16 thg 10, 2012 Reply

Lại là bọn phản động !! Tẩy tray bọn phản động đi !! Nhà nước chúng ta cần phải nghiêm trị bọn phản động trên !!

21:11:00, 16 thg 10, 2012 Reply

Cho hết lũ phản động nè vào trại !! cứ để chúng lộng ngôn thế này khó chịu quá !

23:07:00, 16 thg 10, 2012 Reply

Đồng ý mạnh, phải tống hết chúng cho tù chung thân hoặc tử hình để răn đe kẻ khác.

19:04:00, 17 thg 10, 2012 Reply

"Chúng ta xây dựng Nhà nước pháp quyền chính là xây dựng một nhà nước dân chủ ngày càng hoàn thiện, nơi nhân dân đứng ra tự tổ chức, tự quản lý, tự điều hành xã hội của mình" đây là một câu thật hay và ý nghĩa

20:57:00, 17 thg 10, 2012 Reply

bọn này phải cho tiêm thuốc độc cho nó chết hết đi để cho những kẻ khác có tư tưởng chống phá nước ta phải khiếp sợ

21:56:00, 17 thg 10, 2012 Reply

Nhà nước của chúng ta đang có bước chuyển quan trọng để tự hoàn thiện, từ đó tiếp tục tổ chức, lãnh đạo sự nghiệp phát triển đất nước, củng cố niềm tin của mọi tầng lớp nhân dân.

22:12:00, 17 thg 10, 2012 Reply

Quan trọng nhất vẫn là nhân dân ta luôn tin tưởng vào đường lối chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà Nước

08:35:00, 18 thg 10, 2012 Reply

Cái bọn phản động thì nhiều luận điệu lắm, cần tuyên truyền cho dân hiểu hơn chính sách của Đảng

15:19:00, 18 thg 10, 2012 Reply

Nếu mà thật sự yêu nước thì chúng nên ủng hộ và giúp đỡ nhà nước ta phát triển.

15:24:00, 18 thg 10, 2012 Reply

Bọn chúng nên biết rằng Đẳng và nhà nước ta luôn luôn lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển và văn minh hơn nên chúng không nên làm thế làm gì cả.

15:28:00, 18 thg 10, 2012 Reply

Chúng ta phải làm cho chúng biết đất nước ta là một nước phát triển và không cho chúng có thể bịa đặt ăn nói linh tinh được.

15:36:00, 18 thg 10, 2012 Reply

Luận điệu của bọn chúng vô cùng xảo quyệt chúng nhân danh lòng yêu nước nhưng không khó để ta nhận ra chúng vì hành động của chúng đi ngược lại với mọi chuẩn mực và trái sự thật.

15:42:00, 18 thg 10, 2012 Reply

Đúng vậy không khó để nhận ra những kẻ này bởi chúng ngày càng ngang ngược công khai nói xấu Đảng và nhà nước ta.
Cần trừng trị nghiêm khắc bọn chúng để răn đe những kẻ khác.

15:51:00, 18 thg 10, 2012 Reply

Những kẻ này là những kẻ phản động đi ngược lại đườn lối chính sách của Đảng và nhà nước ta đi ngược lại quyền và lợi ích của nhân dân nhưng chúng lại nhân danh lòng yêu nước đúng là nực cười.

21:53:00, 18 thg 10, 2012 Reply

những ý kiến đóng góp tâm huyết của người yêu nước chân chính luôn luôn được ghi nhận, nghiên cứu, xem xét một cách nghiêm túc. Bà con cứ yên tâm nhé

22:30:00, 18 thg 10, 2012 Reply

Trong cuộc sống, suy nghĩ và hành vi của con người có ý thức đều hướng tới mục tiêu cụ thể, mà tựu trung trước hết là vì nhu cầu của bản thân mình và vì nhu cầu của cộng đồng mà mình là thành viên

22:54:00, 18 thg 10, 2012 Reply

Chúng nó lấy đâu ra cái quyền gì mà sủa cơ chứ?

09:28:00, 19 thg 10, 2012 Reply

Hãy em lại tư cách của mình

09:48:00, 19 thg 10, 2012 Reply

Thật nực cười

15:58:00, 19 thg 10, 2012 Reply

Bọn chúng cần được dậy dỗ lại từ đầu để chúng biết được thế nào là lòng yêu nước.

16:03:00, 19 thg 10, 2012 Reply

Lòng yêu nước mà bọn chúng nói chính là cái lòng yêu nước đối với những nước cho chúng tiền chứ không phải đối với dân tộc ta.

16:07:00, 19 thg 10, 2012 Reply

Đúng thế bọn chúng chỉ biết ăn và nghe người khác sai bảo mà thôi.

16:12:00, 19 thg 10, 2012 Reply

Nhà nước của chúng ta đang có bước chuyển quan trọng để tự hoàn thiện, từ đó tiếp tục tổ chức, lãnh đạo sự nghiệp phát triển đất nước, củng cố niềm tin của mọi tầng lớp nhân dân. Và khi trong bộ máy Nhà nước còn những “con sâu làm rầu nồi canh”, chúng ta cần đấu tranh làm trong sạch theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI).

16:16:00, 19 thg 10, 2012 Reply

Đúng là không thể đỡ được bọn này bọn chúng chỉ biết ăn và quay sang cắn lại tổ quốc mình nơi mà tổ tiên ông bà của chúng đã sinh ra ở đây.

16:22:00, 19 thg 10, 2012 Reply

Chúng sẽ không bao giờ đạt được mục đích của chúng bởi vì dân tộc Việt Nam là một dân tộc đoàn kết.

19:41:00, 19 thg 10, 2012 Reply

Đã là lũ phản quốc rồi thì làm ji có lòng yêu nước nữa.

19:47:00, 19 thg 10, 2012 Reply

Quan trọng nhất vẫn là nhân dân ta luôn tin tưởng vào đường lối chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà Nước thì không có ji phải sợ điều ji cả.

19:56:00, 19 thg 10, 2012 Reply

Đúng là không coi luật pháp của ta ra ji rồi. Phải bắt hết lũ này lại cho trong sạch đất nước.

20:01:00, 19 thg 10, 2012 Reply

Bọn phản động quá trắng trợn khi lấy danh nghĩa yêu nước để đi lừa gạt những người dân làm phản lại Đảng và Nhà nước, thật là đáng hổ thẹn.

20:05:00, 19 thg 10, 2012 Reply

Những phần tử này không xứng đáng mang quốc tịch Việt Nam nữa.

20:09:00, 19 thg 10, 2012 Reply

Bạn này nói rất hay.

20:14:00, 19 thg 10, 2012 Reply

Vì đồng tiền mà phản bội Tổ quốc, xong lại lấy cái danh nghĩa là yêu nước quay về nữa chứ. Đứng là không biết nhục nhã.

20:23:00, 19 thg 10, 2012 Reply

Đúng là lắm chiêu trò quá thât là nhân dân thật không biết đằng nào mà lần cả. Không biết tin vào ai, mọi người phải thật cảnh giác.

20:29:00, 19 thg 10, 2012 Reply

Càng ngày càng có nhiều người Việt bị bọn phản động nước ngoài dụ dỗ lôi kéo. Đảng và Nhà nước cần có những biện pháp quyết liệt hơn nữa để không để tình trạng này phát triển hơn nữa.

20:41:00, 19 thg 10, 2012 Reply

Cho hết lũ phản động nè vào trại !! cứ để chúng lộng ngôn thế này khó chịu quá !

11:37:00, 20 thg 10, 2012 Reply

Ai không tỉnh táo dễ bị bọn này lừa lắm đấy.

20:23:00, 22 thg 10, 2012 Reply

Bằng cách này hay cách khác, nhà nước nào cũng phải có những phương pháp bảo vệ sự tồn tại của mình. Đó không thể là những bằng chứng cho việc quy tội nhà nước phi dân chủ

06:40:00, 26 thg 10, 2012 Reply

Bọn chúng ngày càng công khai và trắng trợn hơn để chống phá nhà nước ta vì thế chúng ta cần phải đề phòng bọn bán nước này.

06:44:00, 26 thg 10, 2012 Reply

Bọn chúng chỉ biết ăn và nghe người khác sai khiến mình như con rối chứ chúng chẳng biết chúng chỉ là một công cụ một vật để phục vụ cho mục đích của kẻ khác.

06:47:00, 26 thg 10, 2012 Reply

Chúng không biết thế nào là đây là nơi mà tổ tiên chúng đã sinh ra thế mà chúng còn quay lại chống phá chính nguồn gốc của chúng.

06:52:00, 26 thg 10, 2012 Reply

Sẽ không bao giờ bọn chúng đạt được mục đích vì đất nước ta luôn luôn ổn định và phát triển.

13:53:00, 4 thg 12, 2012 Reply

Bọn chúng nên biết rằng Đẳng và nhà nước ta luôn luôn lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển và văn minh hơn

18:08:00, 6 thg 12, 2012 Reply

lí luận của bọn chúng ghê nhỉ??? ko biết mềnh có đỡ được không nữa

19:50:00, 26 thg 12, 2012 Reply

Đúng là danh bất chính thì ngôn bất thuận. Đã mang tiếng phản bội Tổ quốc rồi mà còn hễ mở mồm ra là nói nọ nói kia. Không biết nhục.

22:34:00, 26 thg 12, 2012 Reply

phản động mà cũng luận điệu yêu nước

22:41:00, 26 thg 12, 2012 Reply

bọn này toàn bọn chất xám cả. không đc xem thường

22:45:00, 26 thg 12, 2012 Reply

luận điệu của bọn này vô cùng sắc sảo

22:51:00, 26 thg 12, 2012 Reply

đã là phản động còn nhân danh lòng yêu nước . thật giả tạo

22:56:00, 26 thg 12, 2012 Reply

nhân dân ta phải luôn tin tưởng vào đảng. vào chính quyền . trung thành tuyệt đối với đảng

23:00:00, 26 thg 12, 2012 Reply

bọn phản động miệng lưỡi ghê gớm

23:06:00, 26 thg 12, 2012 Reply

đấu trí với bọn phản động là 1 công cuộc khó khăn vô cùng . bởi chúng thường là những người có trình độ

23:11:00, 26 thg 12, 2012 Reply

chúng không coi luật pháp ra gì. ngoài vòng pháp luật

15:07:00, 23 thg 1, 2013 Reply

Trong cuộc sống, suy nghĩ và hành vi của con người có ý thức đều hướng tới mục tiêu cụ thể, mà tựu trung trước hết là vì nhu cầu của bản thân mình và vì nhu cầu của cộng đồng mà mình là thành viên

15:47:00, 23 thg 1, 2013 Reply

không nên tin vào mấy luận điệu xảo trá của bọn phản động. Miệng thì luc nào cũng nói yêu nước nhưng hành động thì hoàn toàn ngược lại, lũ bán nước...

20:06:00, 3 thg 2, 2013 Reply

Hình ảnh minh họa khiến tôi chợt nhớ tới một bộ phận luật sư biến chất, là một trong số quân bài của các thế lực, lực lượng phản động

09:08:00, 17 thg 2, 2013 Reply

không thể nào chấp nhận được chúng làm mọi cách để thực hiện ý đồ của chúng phải trừng phạt thật nặng chúng

09:11:00, 17 thg 2, 2013 Reply

chúng thực hiện điều đó để làm hại đất nước Việt Nam chứ bọn xấu này có yêu nước gì đâu chúng chỉ chạy theo vật chất

09:18:00, 17 thg 2, 2013 Reply

nhân danh gì chứ chúng chỉ lợi dụng điều đố để thực hiện ý đồ xấu của chúng mà thôi

09:21:00, 17 thg 2, 2013 Reply

chúng lợi dụng lòng yêu nước kêu gọi quần chúng thực hiện việc gây rối trật tự xã hội chứ có phải là bọn chúng yêu nước đâu mà là hại nước

09:26:00, 17 thg 2, 2013 Reply

chúng lợi dụng mọi cái có thể để đạt được mục tiêu. Những người như thế này thì phải trừng trị thật nặng không để chúng làm hại đất nước

19:34:00, 2 thg 3, 2013 Reply

bọn bay có tư cách gì mà nói như vậy,thật là hổ thẹn cho một con người

19:45:00, 2 thg 3, 2013 Reply

chúng là người Việt Nam thế mà chà đạp lên công sức của ông cha ta, lợi dụng lòng yêu nước để chống phá nước mình, thật quá hổ thẹn

09:51:00, 3 thg 3, 2013 Reply

chúng luôn miệng nói 2 từ "yêu nước" nhưng nhìn lại những hành động của chúng xem, toàn muốn bán nước, chống phá Đảng, Nhà nước

11:02:00, 3 thg 3, 2013 Reply

thật nguy hiểm khi chúng lợi dụng long yêu nước để kích động những ng kém hiểu biết để chống phá nhà nước 1 cách gián tiếp

11:03:00, 3 thg 3, 2013 Reply

thế thì có khác gì bọn phản động đâu

11:06:00, 3 thg 3, 2013 Reply

chúng là phản động mà còn ở mức nguy hiểm

09:54:00, 4 thg 3, 2013 Reply

bọn phản động này luôn tìm mọi thủ đoạn để phá hoại nhà nước, luôn núp bóng xúi giục người dân lương thiện, lợi dụng lòng yêu nước của người dân để tư lợi!

00:02:00, 5 thg 3, 2013 Reply

Lòng yêu nước Mĩ của chúng nó thì sang mĩ mà ở đi chứ , nói tiếng nước Mĩ đi . tại sao còn dùng tiếng Việt hả .

22:25:00, 6 thg 3, 2013 Reply

lại là một tên bị địch lợi dụng?sinh viên năm 3 học hành còn chưa xong mà đã có những tư tuongr thù địch rùi phải đề phòng với tên này

20:24:00, 7 thg 3, 2013 Reply

Hỡi những kẻ phản động, những kẻ đang làm việc đi lại lợi ích của dân tộc Việt Nam các người đang trà đạp nên những thành quả mà cha ông các người đã đóng góp một phần vào sự nghiệp đó, thử xem lại các người làm những việc này đã đúng bổn phận của con cháu chưa?

17:21:00, 9 thg 3, 2013 Reply

Yêu nước thì phải đóng ghóp cho sự phát triển chung của đất nước chứ không phải là suốt ngày các ông chống đối lại Nhà nước Việt Nam.

16:18:00, 11 thg 3, 2013 Reply

Phạm Lê Vương là thằng tâm thần chính trị , dựa vào những lí luận dở hơi ko thể chấp nhận được của nó để làm nao núng trong nhân dân đây mà , nhưng mà ai mà nghe theo cơ chứ .

21:07:00, 12 thg 3, 2013 Reply

Đây là cố tình không hiểu mới phát ngôn tùy tiện như vậy

21:28:00, 12 thg 3, 2013 Reply

Lòng yêu nước không phải là đi ngược với chủ trương của Đảng, tất cả vì lợi ích chung của đất nước, Các thế lực thù địch chỉ nhìn vào cái cá nhân để đánh giá. không biết phải nói sao nữa.

16:35:00, 15 thg 3, 2013 Reply

lòng yêu nước đi cùng với những hành động thiết thực, là lòng tự hào dân tộc sâu sắc chứ không phải là những lời lẽ phản động, phá hoại nhà nước

19:14:00, 20 thg 3, 2013 Reply

Đúng đấy, mọi người cứ yên tâm, những ý kiến đóng góp sẽ luôn đc ghi nhận, nghiên cứu nghiêm túc, và những kẻ phản động kia sẽ sớm phải trả giá cho những hành động của chúng thôi

20:17:00, 20 thg 3, 2013 Reply

nhân danh lòng yêu nước để thực hiện các hành động phản bội tổ quốc, thật sự nguy hiểm, hãy tự bảo vệ chính mình, tránh để cho bọn xấu chúng lợi dụng nhé

20:00:00, 23 thg 3, 2013 Reply

Lợi dụng là yêu nước lợi dụng những người Việt Nam yêu nước nhưng bản lĩnh chính trị còn non kém là chiêu bài của bè lũ phản động, chúng ta phải hoàn toàn cảnh giác và phải có bản lĩnh vững vàng trước những lôi kéo, kích động của bè lũ phản động

09:10:00, 2 thg 4, 2013 Reply

Dù ở bất kì hoàn cảnh này thì chúng vẫn không che dấu được bộ mặt phản động của mình đâu . Luôn luôn lòi cái đuôi cáo ra . Không nên do thiếu hiểu biết mà đi theo những lời kích động của bọn phản động , chúng lợi dụng lòng tin của chúng ta để thực hiện mục đích của chúng thông qua những cuộc biểu tình .

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !