13/10/2012

Thủ đoạn ngầm "Diễn Biến Hòa Bình"

Written By Việt Nam on 13/10/2012 | 14:58


Diễn biến Hòa Bình là thủ đoạn thâm độc nhất của thế lực thù đich. nó đang diễn ra hàng ngày hàng giờ và xung quanh cuộc sống của chúng ta. thế diễn biến hòa bình và như thế nào? bài viết này tôi muốn bà con đọc và hiểu về diễn biến hòa bình để từ đó có thế đề phòng cảnh giác những đối tượng lợi dụng hòa bình để dụ dỗ hay là lừa lọc quần chúng, từ đó thực hiện mưu đồ vì mục đích của chúng..
          Diễn biến hòa bình là chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế, được thực hiện dưới một phương thức, thủ đoạn mới để chống phá, đẩy lùi và đi đến xoá bỏ Chủ Nghĩa Xã Hội.
             Nội dung cơ bản là phá hoại các nước xã hội chủ nghĩa về các mặt chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hoá, xã hội, v.v… Phương thức và thủ đoạn chủ yếu là tạo dựng và thúc đẩy những nhân tố phản động, chống đối từ bên trong, đẩy đối phương vào khủng hoảng toàn diện, từng bước chuyển hoá chế độ chính trị theo con đường phát triển tư bản chủ nghĩa hoặc bị chính các thế lực chống đối dùng bạo lực lật đổ”. 


Mục tiêu cuối cùng của các thế lực thù địch là loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Chiến lược này được chúng chú trọng triển khai trên hai mặt:
+ Một là, tác động từ bên ngoài vào thông qua sự chỉ đạo các hoạt động đầu tư, cho vay vốn, viện trợ kinh tế, chuyển giao công nghệ, hợp tác kinh tế, trợ giúp y tế, tài trợ du học, giao lưu văn hóa, cứu trợ nhân đạo..., qua những hình thức này, từng bước thâm nhập vào kinh tế, chính trị- xã hội để tạo dựng cơ sở từ bên trong.
 + Hai là khuyến khích tự diễn biến trong nước, như cổ vũ cho những phần tử chống đối gây mất ổn định an ninh chính trị xã hội, vi phạm pháp luật, bị Nhà nước xử lý theo pháp luật, những phần tử bất mãn, cơ hội về chính trị... đòi đa nguyên chính trị, đa đảng; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với Nhà nước, quân đội và toàn xã hội; chống đối pháp luật và sự quản lý của Nhà nước;chia rẽ đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo, các thế hệ; hướng thanh, thiếu niên chạy theo lối sống thực dụng chủ nghĩa, hưởng thụ, trụy lạc... phai nhạt dần ý thức chính trị, mục tiêu lý tưởng.
  •          Diễn biến và chuyển hóa trước hết ở cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản, đi đến lật đổ Nhà nước XHCN thông qua bầu cử, có hậu thuẫn bên ngoài.
  •            Sử dụng áp lực quần chúng bị kích động, đòi Đảng Cộng sản thay đổi hẳn đường lối đối nội, đối ngoại của Đảng, Nhà nước.
  •             Đánh đổ Nhà nước XHCN chủ yếu bằng thông qua bạo loạn chính trị lật đổ.
  •             Cướp chính quyền một cách "không đổ máu", bằng đảo chính cung đình.
  •              Dùng sức ép từ bên ngoài để bảo vệ chính phủ dân tộc, làm tan rã Nhà nước XHCN.
Đối với nước ta hiện nay, họ đang thâm nhập, tác động chuyển hóa từ bên trong,... Lợi dụng chính sách mở cửa hội nhập, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ của ta, các thế lực thù địch tìm mọi cách xâm nhập nội bộ tác động, lôi kéo, mua chuộc, trước hết hòng làm chuyển hóa quan điểm, tư tưởng một số cán bộ, đảng viên. Tạo ra trong nội bộ một lớp người trung lưu, có quyền lợi gắn kết với tư bản nước ngoài, chịu ân huệ của tư bản nước ngoài, nhất là các nước tư bản phương Tây. Họ đặc biệt chú ý tấn công vào những người có vị trí tham mưu, hoạch định chính sách chiến lược quốc gia hoặc con em những cán bộ cao cấp. Đồng thời họ tìm cách móc nối với số cán bộ, đảng viên bất mãn, đặc biệt là số cơ hội chính trị, lôi kéo những người này vào hoạt động chống lại Đảng, kích động gây chia rẽ, bè phái trong Đảng, Nhà nước, tìm cách gây dựng ngọn cờ và lực lượng đối lập.

Theo Blog Việt Nam mới

27 Nhận xét

15:21:00, 13 thg 10, 2012 Reply

" Diễn biến hòa bình" đang diễn ra hết sức phức tạp trong nước ta, mọi người cần nêu cao tinh thần cảnh giác nhằm không cho các thế lực thù địch có được một cơ hội nào

15:24:00, 13 thg 10, 2012 Reply

KHông để các thế lục thù địch là ảnh hưởng đến mục tiêu của chúng ta

15:28:00, 13 thg 10, 2012 Reply

Cho dù các thế lực bên ngoài có tinh vi , xảo quyệt đến đâu thì cũng không làm gì ảnh hưởng lớn đến được sự vũng mạnh của Chủ nghĩa xã hội ở nước ta

22:00:00, 13 thg 10, 2012 Reply

moi nguoi dan can het suc canh giac voi nhung thu doan cua dich, chung luon lam le xam pham chu quyen nuoc ta

13:15:00, 14 thg 10, 2012 Reply

Rõ ràng âm mưu thâm độc của chúng là như vậy. Chúng ta cần phát hiện sớm và loại bỏ tất cả âm mưu đó

10:58:00, 15 thg 10, 2012 Reply

Ủng hộ chế độ xã hội chủ nghĩa, đả đảo củ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch quốc tế

11:02:00, 15 thg 10, 2012 Reply

Các nước đế quốc phương Tây đang ra sức dùng mọi thủ đoạn để làm suy yếu các nước xã hội chủ nghĩa nhue Việt Nam, nhưng tôi tin chúng ta vẫn sẽ đứng vững và phát triển một cách bền vững.

11:11:00, 15 thg 10, 2012 Reply

Sự phát triển của các nước xã hội chủ nghĩa đã và đang bị tác động mạnh mẽ bởi những diễn biến hòa bình từ các thế lực thù địch bên ngoài, rất nguy hiểm và chúng ta cần cảnh giác cao độ.

20:18:00, 15 thg 10, 2012 Reply

Thủ đoạn bỉ ổi của mấy nước Phương Tây nhằm chống phá việt Nam

20:25:00, 15 thg 10, 2012 Reply

Tuy chặng đường còn dài nhưng tôi tin các nước xã hội chủ nghĩa sẽ phát triển thành công lên chủ nghĩa xã hội.

20:27:00, 15 thg 10, 2012 Reply

Chủ nghĩa xã hội muôn năm. Chúng ta hãy chung tay để cùng nhau đẩy lùi các thế lực với những âm mưu diễn biến hòa bình của chúng.

20:32:00, 15 thg 10, 2012 Reply

Âm mưu diễn biến hòa bình của các nước đế quốc đang ngày một gia tăng ở các nước xã hội chủ nghĩa điển hình như VN. Tôi tin vào Đảng và Nhà nước sẽ có cách đối phó tốt với những vấn đề này.

20:34:00, 15 thg 10, 2012 Reply

Việt nam ta luôn vững vàng trước mọi sóng gió dù là mạnh đến cỡ nào đi chăng nữa

21:05:00, 15 thg 10, 2012 Reply

Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch trong và ngoài nước dùng rất nhiều thủ đoạn diễn biến hòa bình với nước ta nhưng nhân dân ta vẫn luôn tin tưởng vào đảng, vào cách mạng, không hề lay chuyển trước những thủ đoạn xấu xa của bọn chúng

21:09:00, 15 thg 10, 2012 Reply

Nge đài báo hàng ngày ta cũng hiểu rõ phần nào về diễn biến hòa bình và sự tác động của nó đến nước ta. Do vậy việc cần làm bây giờ là sớm phát hiện ra các âm mưu diễn biến hào bình và ngăn chặn chúng càng sớm càng tốt.

21:16:00, 15 thg 10, 2012 Reply

Tiến lên xã hội chủ nghĩa vẫn là con đường đúng đắn nhất mà Việt nam ta đã chọn.

14:03:00, 17 thg 10, 2012 Reply

Cần nêu cao tinh thần cảnh giác trc diễn biến hòa bình ngày càng phức tạp.

14:18:00, 17 thg 10, 2012 Reply

Diễn biến hòa bình là chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế, được thực hiện dưới một phương thức, thủ đoạn mới để chống phá, đẩy lùi và đi đến xoá bỏ Chủ Nghĩa Xã Hội.

15:05:00, 17 thg 10, 2012 Reply

mọi người cần nêu cao tinh thần cảnh giác nhằm không cho các thế lực thù địch có được một cơ hội nào

17:26:00, 17 thg 10, 2012 Reply

Đây chính là một trong những thủ đoạn và kế hoạch của Mĩ mà thôi.

19:06:00, 17 thg 10, 2012 Reply

cho dù các thế lực thù địch có chống phá thế nào đi nữa, thì chúng ta luôn tin tưởng vào đảng vào chính phủ

22:05:00, 17 thg 10, 2012 Reply

Phải thận trong

08:20:00, 19 thg 10, 2012 Reply

Diễn biến hòa bình mối nguy hiểm của hòa bình thế giới

16:26:00, 22 thg 10, 2012 Reply

"Diễn biến hòa bình" đang diễn ra hết sức phức tạp trong nước ta, mọi người cần nêu cao tinh thần cảnh giác

16:29:00, 22 thg 10, 2012 Reply

Âm mưu diễn biến hòa bình của các nước đế quốc đang ngày một gia tăng ở các nước xã hội chủ nghĩa điển hình như VN. Tôi tin vào Đảng và Nhà nước sẽ có cách đối phó tốt, và các âm mưu của các thế lực bên ngoài sẽ bị đẩy lùi

11:21:00, 28 thg 10, 2012 Reply

"diễn biến hòa bình" thực sự rất nguy hại

06:58:00, 27 thg 11, 2012 Reply

Không để các thế lực thù địch làm ảnh hưởng đến mục tiêu của chúng ta

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !