01/01/2013

Chủ nghĩa đa nguyên - Vì sao không chấp nhận -P1

Written By Việt Nam on 01/01/2013 | 00:42

Những năm gần đây trên các phương tiện truyền thông đại chúng thù địch với nhà nuớc Việt Nam thuường đẩy mạnh tuyên truyền về cái gọi là “chủ nghĩa đa nguyên” và hô hào “Việt Nam cần phải thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”. Để giúp mọi người hiểu rõ hơn về chủ nghĩa đa nguyên xin trao đổi mấy vấn đề sau:

Phần 1: Bản chất chính trị, thù địch của chủ nghĩa đa nguyên
Chủ nghĩa đa nguyên là một trường phái triết học xã hội của giai cấp tư sản ra đời vào đầu thế kỷ XVIII (năm 1712). Bản chất chính trị, thù địch của chủ nghĩa đa nguyên thể hiện qua một số điểm đặc trưng sau:
- Phân chia xã hội thành nhiều nhóm cá nhân bởi nhiều tiêu chuẩn khác nhau (màu da, chính kiến, tôn giáo...). Thực chất của luận điểm này là phủ định và chống lại quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự phân chia giai cấp trong xã hội, vấn đề giai cấp và đấu tranh giai cấp. Tuyệt đối hoá tính đa dạng và phức tạp của xã hội dù trên thực tế giai cấp và đấu tranh giai cấp vẫn tồn tại và việc áp dụng cách phân chia xã hội của chủ nghĩa đa nguyên vào thực tế là không thể thực hiện vì không có sự phân biệt rõ ràng (một cá nhân có thể thuộc nhiều nhóm cá nhân khác nhau).
- Trong xã hội đa nguyên, mọi người đều tự do dân chủ không giới hạn. Luận điểm này đi ngược với “thuyết tưuơng đối” của Anh-Xtanh đã được cả thế giới thừa nhận; tuyệt đối hoá về tự do dân chủ, không thừa nhận bất cứ một sự ràng buộc nào; đối lập với nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam; tạo điều kiện làm nảy sinh những quan điểm tưu tưuởng và hành động phản cách mạng trong xã hội Việt Nam.
- Trong xã hội đa nguyên, cơ cấu tổ chức và cơ chế quản lý xã hội phải được thực hiện trên nguyên tắc đa đảng phái, đa lực lượng đối lập nhau. Thực chất là nhằm hình thành các lực lưuợng, đảng phái chính trị đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận và nhằm xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Trong xã hội đa nguyên, có nhà nước là nhà nước phúc lợi chung, được xây dựng và hoạt động theo nguyên tắc hiệp thương, thoả hiệp. Giải quyết những lợi ích khác nhau theo nguyên tắc “thoả hiệp, trung hoà lợi ích” với nhau. Luận điểm này nhằm xoá nhoà giai cấp và đấu tranh giai cấp, phủ nhận mâu thuẫn đối kháng trong xã hội khi xã hội còn các giai cấp có mâu thuẫn lợi ích căn bản với nhau. Do đó, phủ nhận chính mâu thuẫn đối kháng giữa giai cấp tuư sản và vô sản trong giai đoạn hiện nay. Tuyên truyền nhà nuước phúc lợi chung thực chất là hướng theo con đuường tư bản chủ nghĩa, dung hoà và hoà nhập nhà nuước của giai cấp tuư sản và nhà nuước của giai cấp vô sản.
                                                                                                  Búa liềm

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !