04/01/2013

Biết thì thưa thốt...

Written By Việt Nam on 04/01/2013 | 22:09

Tác giả : Xập Xình


Vừa rồi, nhân thời gian rảnh rỗi, tôi có lang thang trên mạng tìm hiểu tin tức rồi vô tình vào trang “Dân làm báo”. Đập vào mắt tôi là bài viết “Thư ngỏ gửi ông Phan Trung Lý”của một người có tên là Nguyễn Thượng Long. Mới chỉ đọc lướt qua tôi đã nhận thấy ngay đây là một bài viết có nội dung nhảm nhí hết sức. Vì vậy, tôi xin nêu lên một vài ý kiến phản biện lại bài viết của ông Nguyễn Thượng Long.

Trước hết, qua lời tự giới thiệu, được biết ông Nguyễn Thượng Long là giáo viên địa lí, thanh tra của ngành giáo dục đào tạo Hà Tây cũ, tôi những tưởng ông là một con người có kiến thức, nhận thức được đúng đắn những vấn đề cơ bản về Chủ nghĩa Mác LêNin, về con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội của đất nước, về vai trò lãnh đạo đất nước của Đảng... Vậy nhưng khi đọc bài viết của ông, tôi chợt giật mình bởi những lời lẽ, lập luận hết sức phản khoa học, phản động và băn khoăn tự hỏi tại sao một người giáo viên đã nhiều năm cống hiến cho nền giáo dục xã hội chủ nghĩa lại có những phát biểu đi ngược lại đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước như vậy. Hay phải chăng kẻ đăng bài viết này là cùng là một kẻ bịp bợm tự khoác lên mình một cái danh nhà giáo để lừa bịp người khác tin theo luận điệu phản động của hắn.

Xin thưa với ông Nguyễn Thượng Long rằng:

Thứ nhất, Chủ nghĩa xã hội chính là giai đoạn đầu của xã hội Cộng sản chủ nghĩa, là một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, là một xã hội mà ở đó lực lượng sản xuất phát triển đến trình độ cao, con người làm theo năng lực hưởng theo lao động, không còn cảnh người bóc lột người như ở chế độ xã hội tư bản chủ nghĩa. Các nhà khoa học, triết học, các nhà nghiên cứu nổi tiếng thế giới đều khẳng định Chủ nghĩa xã hội cũng như xã hội Cộng sản chủ nghĩa là hiện thực và là giai đoạn phát triển cao nhất của hình thái xã hội của loài người. Ở nước ta, toàn thể dân tộc Việt Nam đã xác định xây dựng Chủ nghiã xã hội chính là mục tiêu, là hướng đi của cả dân tộc ta. Quốc hiệu nước ta là Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam chính là thể hiện ý chí của toàn dân tộc, quyết tâm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, xây dựng đất nước giàu mạnh. Vì vậy, lần thay đổi Hiến pháp này, dù có thay đổi tên quốc hiệu hay không thì con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội vẫn là con đường mà cả dân tộc Việt Nam tin tưởng và quyết tâm đi theo.

Thứ hai, ông Long có nói đến vấn đề Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức chính trị duy nhất lãnh đạo đất nước và đề nghị vấn đề đa nguyên đa đảng. Những lập luận của ông Long ở đây thực sự vô lí hết sức là đi ngược lại thực tế khách quan và tất yếu lịch sử của dân tộc. Như chúng ta đã biết, trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/02/1930, đã có hàng loạt phong trào yêu nước chống Thực dân Pháp đô hộ nổ ra. Song tất cả đều thất bại bởi lẽ các phong trào này không có một hệ tư tưởng đúng đắn, tiến bộ, một đường lối lãnh đạo sáng suốt và không thể tập hợp được sức mạnh của toàn dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ khi ra đời với nền tảng là học thuyết của Chủ nghĩa Mác LêNin, với đường lối cách mạng đúng đắn, đã thực sự là đội tiên phong của giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân lao động Việt Nam, ngay lập tức nắm được ngọn cờ lãnh đạo cách mạng dân tộc. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, dân tộc Việt Nam đã làm nên những chiến thắng vĩ đại, vang dội cả thế giới, đập tan xiềng xích nô lệ, thống nhất đất nước và xây dựng non sông ngày càng giàu mạnh. Sự lãnh đạo của Đảng đối với đất nước là tất yếu lịch sử.

Về vấn đề đa nguyên đa đảng, thực sự trong thời kì trước đây, nước ta bên cạnh Đảng Cộng sản Việt Nam cũng tồn tại những đảng phái khác. Song Đảng Cộng sản Việt Nam là sự lựa chon, sự hướng về của toàn thể dân tộc. Dân tộc Việt Nam không chấp nhận đa nguyên đa đảng bởi nó không phù hợp với đặc thù, điều kiện của dân tộc Việt Nam. Những đảng phái kia đã tự giải tán khi hoàn thành sứ mệnh chính trị của mình. Vì vậy, không phải Đảng, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngăn cản đa nguyên đa đảng mà là cả dân tộc Việt Nam đều không chấp nhận cái gọi là “đa nguyên đa đảng” ở Việt Nam.

Vì vậy, điều 4 Hiến pháp không thể xoá bỏ. Chúng ta chỉ có thể bổ sung để nâng cao vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước. Và xin thưa với ông Long rằng không bao giờ dân tộc Việt Nam chấp nhận đa nguyên đa đảng.

Thứ ba, ông Long có nói học thuyết Chủ nghĩa Mác LêNin là ảo tưởng, sai lầm. Tôi thực sự không hiểu được tại sao ông Long, một nhà giáo (không biết ông này có phải nhà giáo thật hay không, thôi thì cứ tam gọi ông ta là “nhà giáo” vậy) lại có thể phát ngôn ra một câu như vậy. Liệu có phải do một phút thần kinh không ổn định mà ông nói ra một câu không suy nghĩ như vậy? Hay đây là sự ngu dốt thuộc vào bản chất? Dù sao thì một kẻ hậu bối như tôi cũng xin giảng cho một “nhà giáo” như ông hiểu rằng: Học thuyết Mác LêNin do Các Mác, Ăng ghen sáng lập và phát triển đến mức độ hoàn thiện ở LêNin. Đây là một học thuyết được hình thành trên cơ sở thế giới quan duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, phương pháp luận biện chứng duy vật là văn minh tiến bộ nhất trên thế giới. Những nguyên lí của Học thuyết Mác LêNin đã được thực tế lịch sử chứng minh và được những nhà khoa học, triết học, các nhà nghiên cứu danh tiếng trên thế giới công nhận về tính đúng đắn của nó. Và dưới ánh sáng của Học thuyết Mác LêNin, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo dân tộc ta đập tan xiềng xích nô lệ, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, hoà bình, hạnh phúc. Vậy mà ngày hôm nay, ông lại không hề nghĩ tới những sự hi sinh của thế hệ cha ông của ông, có thể cả của thế hệ ông nữa đã quyết tâm bảo vệ học thuyết này, bảo vệ Đảng, bảo vệ đất nước, lại hồn nhiên phát ngôn ra những lời nói thiếu học thức như của một tên vô lại như vậy.

Thứ tư, về sự lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam thì xin nói cho ông Long hiểu rằng: Lực lượng vũ trang trong mọi hình thái kinh tế xã hội đều mang tính giai cấp. Lực lượng vũ trang là công cụ bảo vệ nhà nước, bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị xã hội trong hình thái xã hội đó. Ở nước ta, Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, là đại biểu quyền lợi cho toàn dân tộc. Đất nước là đất nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam phải bảo vệ mọi quyền và lợi ích hợp pháp của toàn thể nhân dân. Chính vì vậy, lực lượng vũ trang phải đặt dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện, trực tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là một vấn đề tất yếu khách quan.

Thiết nghĩ rằng, đợt sửa đổi Hiến Pháp này, Đảng trưng cầu ý kiến góp ý của nhân dân thể hiện vai trò làm chủ đất nước của nhân dân. Mỗi người dân phải đóng góp những ý kiến xây dựng thực sự để bản hiến pháp mới hoàn thiện hơn, phù hợp hơn với giai đoạn hiện nay, phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của dân tộc ta chứ không phải đóng góp kiểu phá rối, chọc gậy bánh xe như ông Nguyễn Thượng Long này. Lại nói ông Long là một “nhà giáo”, đã từng công tác, phục vụ dưới mái trường xã hội chủ nghĩa vậy mà lại có thể phát ngôn ra những lời lẽ như của một kẻ vô học, hiểu sai lầm hoàn toàn những vấn đề về lí luận, về tư tưởng. Những lập luận của ông thực sự là lí luận cùn, biết sai mà bảo thủ. Tôi nghĩ nên đặt những nghi ngờ về cái danh “nhà giáo” mà ông tự nhận, không để một kẻ như vậy là xấu đi danh dự, hình ảnh của những nhà giáo chân chính.

Lại nói về cái gọi là “Dân làm báo”. Đây là một trang blogspot mà chẳng bao giờ tôi thèm để ý tới, bởi vốn đã biết đây chẳng qua chỉ là nơi tụ tập của một bọn vô công rồi nghề, một lũ vô học, vô lại để buôn chuyện với nhau hay đơm đặt xuyên tạc việc này, nói xấu người kia, lừa bịp mọi người. Vừa rồi, vô tình ghé vào, tôi cũng muốn xem thử xem dạo này cái gọi là “Dân làm báo” có thay đổi nội dung những bài đăng của mình hay chưa, những kẻ tự xưng là “nhà báo” liệu đã nhận ra những hành vi sai trái của mình hay chưa, hay vẫn là những đứa láo lếu, phản bội tổ quốc tung tin lùa gạt nhân dân. Thì ra “chó đen giữ mực”, chúng vẫn chứng nào tật ấy. Thôi thì đành kệ những cái lời lẽ phản động, phá hoại sự tiến lên của đất nước của bọn chúng, bởi vì tôi biết nhân dân Việt Nam cũng chẳng ai thèm tin cái loa rè của chúng, mọi người ai cũng chửi rủa chúng là những đứa bán nước, liếm got đế quốc mà chống lại chính ông bà tổ tiên của mình. Vì vậy, xin nhắn gửi những kẻ mạo danh “nhà báo” trên cái gọi là “ dân làm báo” nếu biết đường thì hãy nhanh cải tà quy chính, bằng không thì “dân đái ngập mồ thối xương” chúng mày.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !