22/01/2013

Diễn biến hòa bình - Nhận diện một âm mưu

Written By Việt Nam on 22/01/2013 | 18:04

Tre Làng- Loa Phường- Tiên Lãng - Tiếng nói - Đất mẹ- Việt Nam- Dân Việt- Tuổi trẻ- Nhân dân- QĐND- VNCH

Tre Làng- Loa Phường- Tiên Lãng - Tiếng nói - Đất mẹ- Việt Nam- Dân Việt- Tuổi trẻ Nhân dân- QĐND- VNCH

Nhìn ra thế giới, diễn biến hòa bình không chỉ là câu chuyện liên quan tới Việt Nam, bài học từ sự sụp đổ của Liên Xô và các nước XHCN Ðông Âu là bằng chứng cụ thể của tình trạng "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" kết hợp với sự suy sụp về kinh tế, sự suy giảm niềm tin,…
Mục tiêu của chiến lược DBHB do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch vạch ra là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam, đưa Việt Nam theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa (TBCN) . DBHB là giành được chiến thắng mà không cần dùng đến chiến tranh quân sự. Bởi lẽ qua thực tế dùng chiến tranh kiểu đó hao người, tốn của, cuối cùng là thất bại, lại bị thế giới lên án. Còn dùng chiến lược "diễn biến hòa bình", họ có thể phát huy ưu thế vượt trội về kinh tế, tài chính, khoa học- công nghệ... và sự chi phối của các cường quốc tư bản đối với các tổ chức quốc tế. Với mục tiêu này, một số chiến lược gia của phương Tây tăng cường đẩy mạnh hợp tác toàn diện với Việt Nam, thực hiện “ ba bước tiến ” trên lộ trình phát triển toàn diện với Việt Nam. Thứ nhất, đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế của nước ta vào nền kinh tế khu vực và thế giới, từ đó đẩy mạnh nền kinh tế thị trường TBCN ở Việt Nam, làm cho nền kinh tế nước ta chệch hướng XHCN, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng. Thứ hai, hình thành “xã hội dân sự” ở Việt Nam, tạo môi trường và cơ hội để cho các tổ chức chính trị đối lập xuất hiện công khai, gây rối loạn xã hội Việt Nam, làm cho Đảng, Nhà nước ta không kiểm soát được tình hình, buộc Đảng, Nhà nước ta phải chấp nhận “dân chủ” hoặc tan vỡ do đột biến chính trị - xã hội. Thứ ba, thực hiện “dân chủ hóa” chính quyền, từng bước cô lập, tách các tổ chức đảng, đảng viên ra khỏi quần chúng, nhằm gây áp lực đối với Đảng ta.
Đập tan âm mưu diễn biến hòa bình

Nham hiểm, xảo quyệt hơn, một số chiến lược gia của phương Tây cho rằng, lực lượng có tính chất quyết định, nòng cốt cho việc chuyển hóa, thúc đẩy “tự diễn biến” ở Việt Nam là “những người cấp tiến” trong nội bộ Đảng, Nhà nước ta. Vì vậy, họ đã và đang tìm mọi cách “lôi kéo”, “mua chuộc” nhằm xây dựng “đội ngũ mới” (lực lượng đối lập trong Đảng và Nhà nước); từ đó, đẩy mạnh việc gieo “ mầm mống dân chủ ” phương Tây, hình thành các phe phái, khuynh hướng trong nội bộ Đảng, Nhà nước. Mặt khác, các thế lực thù địch tìm mọi cách để đẩy mạnh tham nhũng và lợi dụng chống tham nhũng, lợi dụng những sơ hở, thiếu sót của Đảng để kích động, gây chia rẽ, tạo sự hoài nghi, mâu thuẫn trong nội bộ Đảng; chia rẽ Đảng với quần chúng nhân dân. Qua đó, từng bước thực hiện ý đồ “ dùng cộng sản lật đổ cộng sản ”, làm tê liệt hệ thống chính trị XHCN ở nước ta. Gần đây, hướng tiếp cận của họ là hỗ trợ hoặc tiếp tay cho các cuộc “cách mạng màu sắc” tại một số nước trên thế giới, và đưa các tổ chức này vào Việt Nam hoạt động để tránh sự chú ý của các cơ quan chức năng Việt Nam. Các tổ chức như Quỹ Dân chủ quốc gia (NED), có kế hoạch mỗi năm sẽ đào tạo ít nhất 10 sinh viên Việt Nam làm “hạt giống” sau khi trở về Việt Nam công tác sẽ thúc đẩy “phong trào dân chủ”, tổ chức tuyên truyền “dân chủ” và kêu gọi nhân dân hướng tới “xã hội dân sự”.
phương Tây đang đẩy mạnh việc cổ súy cho cái gọi là “dân chủ, nhân quyền” ở Việt Nam. Họ đã dùng nhiều biện pháp để tuyên truyền, xuyên tạc tình hình, vu cáo Việt Nam thiếu dân chủ, vi phạm nhân quyền, không có tự do tôn giáo, đối xử không công bằng với người dân tộc. Qua đó, tìm mọi cách đưa người vào Việt Nam với danh nghĩa khác nhau để xúc tiến việc tìm hiểu tình hình, thu thập thông tin và lợi dụng vấn đề “dân chủ, nhân quyền” để chống phá Đảng, Nhà nước ta.
Việt Nam chưa bao giờ nằm ngoài kính ngắm của chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Cho nên Đấu tranh chống DBHB ngày nay cần nắm vững những nhận thức  mới của Đảng ta về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về xã hội XHCN, nhất là các nguyên tắc về dân chủ XHCN, trong đó có vai trò lãnh đạo cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam; nguyên tắc pháp quyền XHCN, trong đó Hiến pháp, pháp luật quốc gia phải được tôn trọng; quyền, lợi ích của cá nhân phải đi đôi với nghĩa vụ, trách nhiệm. Thắng lợi của cuộc đấu tranh chống DBHB còn cần phải dựa trên nhận thức, hành động và tình cảm cách mạng trong sáng, kiên quyết khắc phục những khiếm khuyết của xã hội, vì những giá trị cao cả của dân tộc được hình thành trong lịch sử cũng như những giá trị chân chính  của mỗi người.
Vũ Thạch !

6 Nhận xét

15:56:00, 23 thg 1, 2013 Reply

Diễn biến hòa bình là âm mưu thâm độc của bọn cơ hội bên ngoài. chúng ta phải luôn tỉnh táo. mỗi người phải nâng cao tinh thần yêu nước!

16:28:00, 23 thg 1, 2013 Reply

- Đối với sinh viên - thế hệ tương lai của đất nước:
• Phải có nỗ lực học tập và rèn luyện để trở thành công dân tốt, cống hiến cho đất nước
• Phải thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng
• Phát hiện, góp phần đấu tranh, ngăn ngừa và đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù trong chiến lược “DBHB”, bạo loạn lật đổ

16:42:00, 23 thg 1, 2013 Reply

- Yêu cầu đặt ra là phải nâng cao cảnh giác cách mạng, kịp thời phát hiện âm mưu bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, dự báo đúng thủ đoạn, qui mô, địa điểm và thời gian. Nắm vững nguyên tắc sử lí trong đấu tranh chống bạo loạn lật đổ là: nhanh gọn, kiên quyết, linh động, đúng đối tượng, sử dụng lực lượng và phương thức đấu tranh phù hợp, không để lan rộng, kéo dài

19:29:00, 23 thg 1, 2013 Reply

các thế lực thù địch đang thực hiện diễn biến hòa bình ở nước ta,lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản chúng ta.mọi người dân chúng ta phải tinh táo.nâng cao tinh thần yêu nước của dân tộc ta.

14:27:00, 25 thg 1, 2013 Reply

diễn biến hòa bình là hoạt động âm mưu của các thế lực thù địch,cơ quan an ninh cần có các giải pháp đấu tranh với các âm mưu bảo vệ vững chắc nền an ninh quốc gia.

10:58:00, 26 thg 2, 2013 Reply

Mỗi nơi phong tục một khác.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !