25/01/2013

Việt Nam không cần Đa nguyên, Đa Đảng - Phần 2

Written By Việt Nam on 25/01/2013 | 21:51

       Đa nguyên được hiểu là sự đa dạng trong đời sống chính trị - xã hội, hình thành nhiều phe nhóm khác nhau nhưng không có sự phân chia giai cấp. Đa đảng là nhiều đảng chính trị có khả năng điều hành nhà nước một cách độc lập hay liên minh với nhau.


Việt Nam không cần Đa nguyên, Đa Đảng

Ở Việt Nam hiện nay không cần đa nguyên, đa đảng vì những lý do sau:
Thứ nhất: Thực chất âm mưu của các thế lực thù địch với Nhà nước Việt Nam đòi đa nguyên, đa đảng là nhằm tạo tiền đề cho việc ra đời và công khai hóa, hợp pháp hóa lực lượng đối lập với Đảng cộng sản Việt Nam, tranh giành quyền lãnh đạo, tiến tới xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa, hướng Việt Nam đi theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa.
Thứ hai: Thực hiện đa nguyên, đa đảng sẽ không làm cho đất nước “dân chủ” hơn như luận điệu của các thế lực thù địch tuyên truyền mà thực chất hậu quả của nó là đất nước sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn, mất ổn định, kinh tế suy thoái, đất nước sẽ đi lệch quỹ đạo xã hội chủ nghĩa, Đảng cộng sản mất vai trò lãnh đạo xã hội, mọi thành quả cách mạng của nhân dân bị tiêu tan.
Thứ ba: Lịch sử thế giới đã chứng minh hậu quả to lớn của việc thực hiện đa nguyên, đa đảng. Bài học của Liên xô và Đông Âu vẫn còn đó như là một minh chứng đau xót về thực thi dân chủ sai nguyên tắc. Kể từ khi Goocbachop chấp nhận đa nguyên, đa đảng, “cải tổ” chủ nghĩa xã hội đã khiến cho xã hội rối loạn, tạo điều kiện thuận lợi cho các thế lực thù địch chống phá ráo riết, quyết liệt, dẫn đến sự đổ vỡ.
Thứ tư: Lịch sử cách mạng Việt Nam cũng đã phủ nhận đa đảng. Sau năm 1945, do nhiều yếu tố, đảng ta đã tuyên bố giải tán và mở rộng thành phần cho mọi tổ chức, chính đảng cùng tham gia lãnh đạo. Song, các tổ chức đảng phái này cũng lần lượt tan rã, chỉ còn lại duy nhất Đảng cộng sản bởi đường lối lãnh đạo đúng đắn, vì nền độc lập và phát triển đất nước đã được chính nhân dân lựa chọn. Đó là tất yếu của quá trình lịch sử.
Thứ năm: Thực tiễn cho thấy, Đảng cộng sản Việt Nam là chính đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành thắng lợi, đưa đất nước đi lên và đã gặt hái được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên tất các lĩnh vực trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước.
Với những lý do đó, một lần nữa có thể khẳng định Việt Nam không cần đa nguyên, đa đảng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, đất nước ta chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển, vững bước đi lên con đường chủ nghĩa xã hội.

Búa Liềm

Tre Làng- Loa Phường- Tiên Lãng - Tiếng nói - Đất mẹ- Việt Nam- Dân Việt- Tuổi trẻ- Nhân dân- QĐND- VNCHTre Làng- Loa Phường- Tiên Lãng - Tiếng nói - Đất mẹ- Việt Nam- Dân Việt- Tuổi trẻ- Nhân dân- QĐND- VNCH

1 Nhận xét:

10:58:00, 26 thg 2, 2013 Reply

Thật không thể tưởng tượng được người ấy có óc không nữa.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !