27/02/2013

Mấy vấn đề về xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay

Written By Viet Nam on 27/02/2013 | 10:40


Tác giả : Vũ Thạch

Đất nước ta đang đứng trước thời cơ lớn và thách thức lớn của sự phát triển. Để lãnh đạo đất nước trong điều kiện mới, Đảng ta phải tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao được năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, nắm bắt thời cơ, chấp nhận và vượt qua thách thức, nguy cơ, nâng cao tầm trí tuệ.
Dưới ngọn cờ vẻ vang của Ðảng, dân tộc ta, nhân dân ta đã viết nên những bản anh hùng ca của thời đại, làm nên những chiến thắng lẫy lừng trong thế kỷ 20. Năm 1945, mới 15 tuổi, với hơn năm nghìn đảng viên, Ðảng đã lãnh đạo toàn dân Tổng khởi nghĩa Tháng Tám, đập tan chế độ thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Năm 1954, sau "chín năm kháng chiến thánh thần", chiến thắng vĩ đại Ðiện Biên Phủ đã giải phóng hoàn toàn miền bắc, chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp trên đất nước ta. Ðại thắng mùa Xuân năm 1975 mở ra một kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc, kỷ nguyên đất nước độc lập, thống nhất và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Công cuộc đổi mới đất nước ta hơn 26 năm qua do Ðảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Nền kinh tế đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, tiềm lực và quy mô nền kinh tế tăng lên, nước ta đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp CNH-HÐH.
83 năm qua, chúng ta những người con của đất nước luôn tự hào về một Đảng Mac xít chân chính, chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đảng của nhân dân. Trước yêu cầu đưa sự nghiệp đổi mới phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, trong bối cảnh trong nước và thế giới có nhiều thời cơ và thách thức, thuận lợi và khó khăn, mặt mạnh và mặt yếu của tổ chức Đảng bộc lộ trong thời gian qua, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng càng là vấn đề quan trọng hàng đầu mà cán bộ, đảng viên và nhân dân ta hết sức quan tâm. Có xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh thì mới nâng cao được năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, ngược lại nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng cũng là để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Mấy vấn đề về xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay

Công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các cấp, các ngành. Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, sự suy yếu, thoái hoá, biến chất của tổ chức Đảng, làm vai trò cầm quyền của Đảng bị suy giảm, có thể dẫn đến mất ổn định chính trị- xã hội là một nguy cơ lớn. Chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là điều kiện tối cần thiết và là điều kiện tiên quyết để giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phát triển kinh tế, văn hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nhất là trong điều kiện cơ chế kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế hiện nay, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ đức và tài, đầy tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân tộc, năng động, dám nghĩ, dám làm... không chỉ là sự quan tâm, phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, vấn đề có ý nghĩa quyết định đến thành bại của cả sự nghiệp cách mạng.
Kiên quyết đấu tranh, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tiêu cực khác ở trong Đảng và ngoài xã hội. Những tiêu cực trong xã hội đã xâm nhập vào cơ thể Đảng, vào bộ máy Nhà nước, thách thức nghiêm trọng uy tín của Đảng, Nhà nước trong nhân dân, ảnh hưởng đến việc cầm quyền của Đảng, sự tồn vong của chế độ và con đường phát triển của đất nước.  toàn Đảng và mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên cần có nhận thức đúng đắn tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh về nhiệm vụ xây dựng Đảng, để tham gia đấu tranh khắc phục tình trạn trên, xây dựng Đảng ta thực sự "là đạo đức, là văn minh".
Trong thời gian tới phải đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn Ðảng, toàn dân, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng và những mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong năm bản lề của Kế hoạch năm năm 2010 - 2015, các tổ chức đảng trong cả nước tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 về xây dựng Ðảng, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cùng với việc đưa kiểm điểm, tự phê bình và phê bình vào nền nếp thường xuyên, cần thực hiện kiên quyết, đồng bộ các nhóm giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng, xây dựng Ðảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh. Các tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên phải có bản lĩnh vững vàng trước những khó khăn, thách thức; thẳng thắn đấu tranh với những quan điểm mơ hồ, sai trái của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị. Cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp phải là tấm gương sáng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác... Xây dựng cấp ủy đảng mạnh, nội bộ đoàn kết thống nhất, trên cơ sở giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ. Nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ, duy trì nền nếp, đúng chế độ, đúng nguyên tắc, coi là môi trường tốt để giáo dục và quản lý đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng, làm ảnh hưởng tới uy tín của Ðảng, suy giảm niềm tin của quần chúng. Công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào những vấn đề chủ yếu: thực hiện Ðiều lệ Ðảng, nghị quyết, chỉ thị, và các quy định của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy chế làm việc; chế độ công tác; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...Để luôn đảm bảo vai trò lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối Của Đảng với nhà nước, xã hội.
Tre Làng- Loa Phường- Tiên Lãng - Tiếng nói - Đất mẹ- Việt Nam- Dân Việt- Tuổi trẻ- Nhân dân- QĐND- VNCH

96 Nhận xét

16:01:00, 28 thg 2, 2013 Reply

Để lãnh đạo đất nước trong điều kiện mới, Đảng ta phải tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao được năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu

16:07:00, 28 thg 2, 2013 Reply

Cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp phải là tấm gương sáng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác

16:14:00, 28 thg 2, 2013 Reply

đảm bảo vai trò lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối Của Đảng với nhà nước, xã hội.

16:43:00, 28 thg 2, 2013 Reply

Kiên quyết đấu tranh, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tiêu cực khác ở trong Đảng và ngoài xã hội

16:53:00, 28 thg 2, 2013 Reply

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng, làm ảnh hưởng tới uy tín của Ðảng

16:59:00, 28 thg 2, 2013 Reply

Có xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh thì mới nâng cao được năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu

21:33:00, 7 thg 5, 2013 Reply

Tình hình thế giới và khu vực hiện nay diễn biến vô cùng phức tạp, đồng thời các thế lực thù địch luôn tìm đủ mọi cách chống phá nước ta, chúng tìm mọi cách để bôi nhọ Đảng, âm mưu xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng ở Việt Nam. Đây thực sự là những thách thức to lớn với Đảng. Đổi mới Đảng là vô cùng cần thiết để giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, làm thất bại mọi âm mưu của kẻ thù, giữ vững ngọn cờ Xã hội chủ nghĩa ở nước ta, đưa nước ta phát triển mạnh mẽ sánh vai cùng các cường quốc trên thế giới.

15:25:00, 10 thg 5, 2013 Reply

Vấn đề xây dựng và chỉnh đốn Đảng đang là một trong những vấn đề then chổt hiện nay của Đảng ta. Sau cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và sau nghị quyết TW4 thì mỗi đảng viên và các tổ chức đảng đã được chính đốn và thấm nhuần đạo đức cách mạng. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn tồn tại một số Đảng viên, cán bộ thoái hóa biến chất vẫn còn tồn tại trong đảng. Như Tổng bí thư Lê Khả Phiêu phát biểu: Đảng cần phải tự làm sạch mình. Mấy vấn đề về xây dựng đảng nêu trên cũng rất thiết thực.

00:08:00, 11 thg 5, 2013 Reply

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay cần phải nêu cao tinh thần tự phê bình, phê bình. Mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện cả về phẩm chất đạo đức và năng lực công tác. Phải mạnh dạn đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực trong nội bộ ta. Theo tôi, cần phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng những hạn chế, thiếu sót và hậu quả mà nó gây ra. Phải quyết tâm và đặt ra các lộ trình, các phương hướng cụ thể để khắc phục. Đặc biệt, xây dựng Đảng trong tình hình mới phải kiên quyết đấu tranh với các yếu tố tự diễn biến, tự chuyển hóa từ ngay trong nội bộ ta, đấu tranh với vấn đề lợi ích nhóm, tư duy nhiệm kỳ,... Có thế Đảng ta mới vững mạnh, mới xứng đáng với vai trò lãnh đạo nhà nước, xã hội và toàn thể nhân dân, mới có thể đưa Việt Nam lên một tầm cao mới, có vị thế xứng đáng trong khu vực và trên trường quốc tế.

08:48:00, 16 thg 5, 2013 Reply

Mình thấy quan trọng nhất để xây dựng được Đảng trong sạch vững mạnh đó là phải làm sao củng cố được bộ máy nội bộ Đảng. Cán bộ Đảng viên có tốt, thì Đảng mới mạnh được. Hơn nữa, phải thực hiện tốt công tác phê và tự phê để mỗi cán bộ Đảng viên phải không ngừng cố gắng phấn đấu để hoàn thiện mình hơn nữa.

13:56:00, 10 thg 6, 2013 Reply

hiện nay các thế lực thù địch trong và ngoài nước luôn có hành động chống phá nước ta âm mưu của chúng không gì khác là lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, hướng nước ta theo tư bản chủ nghĩa ,để làm thất bại âm mưu của chúng đòi hỏi đảng cộng sản việt nam phải làm việc rất nhiều

14:32:00, 10 thg 6, 2013 Reply

theo tôi việc xây dựng đảng trong sạch vững mạnh thì có nhiều vấn đề và nội dung khác nhau, nhưng quan trọng nhất đó là chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, thực tế thì đường lối chủ trương thì cũng từ cán bộ mà ra cả ,nếu nguồn cán bộ này mà tốt thì đường lối chủ trương cũng sẽ đúng đắn mà thôi

16:34:00, 10 thg 6, 2013 Reply

đúng vậy, còn người luôn là quan trọng nhất, một tổ chức có thể có nhiều vấn đề khó khăn nhưng nếu có chất lượng nguồn nhân lực tốt thì sẽ luôn có giải pháp hợp lý để vượt qua được khó khăn, cần luôn ghi nhớ điều đó

10:44:00, 14 thg 6, 2013 Reply

Để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh thì mỗi cán bộ Đảng viên phải tự xác định mục tiêu phấn đấu cho bản thân, phải đề cao công tác phê và tự phê, luôn kiên định quan điểm của Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

20:33:00, 11 thg 7, 2013 Reply

thành quả hơn 83 năm qua của đảng ta là không còn gì phải bàn cải,từ lúc còn non trẻ đảng ta đã cùng nhân dân tạo nên một mốc son lịch sử là đánh bại đế quốc mỹ để giành độc lập.trải qua chiến tranh đảng ta cùng nhân dân xây dựng lại đất nước tuy rằng còn nhiều khó khăn thiêu xót nhưng cơ bản đã có những tiến bộ vượt bậc về kinh tế nâng cao đời sống nhân dân.không chỉ dừng lại đó chúng tiếp tục phải phát triển hơn nữa

08:36:00, 19 thg 9, 2013 Reply

đảng cộng sản việt nam muốn manh, muốn bền vững thì luôn luôn phải được xây dựng, củng cố, có như vậy thì đảng cộng sản việt nam mới có thể duy trì được sức manh của mình, cũng như vậy thì đảng cộng sản việt nam mới có thể làm tốt được nhiệm vụ lãnh đạo nhân dân, lãnh đạo đất nước ta ổn định và phát triển trong thời gian dài

14:13:00, 19 thg 9, 2013 Reply

đây chỉ là những vấn đề chính thôi, còn cần phải làm rất nhiều việc khác mới có thể xây dựng được đảng cộng sản việt nam trong sạch vững mạnh, để như vậy thì tôi nghĩ điều quan trọng nhất là phải nâng cao được chất lượng đảng viên, đồng thời nâng cao công tác kiểm tra trong đảng, có như vậy thì đảng mới có thể luôn luôn trong sạch và vững mạnh được

16:27:00, 19 thg 9, 2013 Reply

đây là những vấn đề phải phổ biến rộng rãi cho toàn bộ đảng viên trong đảng cộng sản việt nam biết, đó là những nội dụng vô cùng quan trọng, nếu không quán triệt nó cho đảng viên, mà đảng viên lại tiếp tục có những vi phạm và sa ngã thì sẽ cực kỳ nguy hiểm cho sinh mạng của đảng cộng sản việt nam cũng như của đất nước việt nam chúng ta

17:03:00, 19 thg 9, 2013 Reply

công tác xây dựng đảng luôn luôn được đảng và nhà nước ta quan tâm sâu sắc, đo cũng là điều hợp lý mà thôi, bởi có như vậy thì đảng cộng sản việt nam mới luôn luôn giữ được sự trong sạch và vững mạnh của mình, từ thế thì mới có thể tiếp tục lãnh đạo đất nước ta tiếp tục phát triển, hoàn thành nhiệm vụ của nhân dân gây ra

17:53:00, 19 thg 9, 2013 Reply

mỗi giai đoạn thì đều có những đặc điểm riêng biệt, đó là sự phát triển hoàn toàn bình thường của xã hôi, đảng cộng sản việt nam cũng như bất cứ tổ chức hay như cá nhân nào khác đều phải có những điều chỉnh, sao cho phù hợp với tình hình, nêu như muốn tồn tại và tiếp tục phát triển

20:20:00, 19 thg 9, 2013 Reply

không những trong giai đoạn này mà bất cứ thời kỳ nào cũng phải coi trọng việc xây dựng đảng, bởi đó là một việc vô cùng quan trọng, tất nhiên mỗi thời kỳ có một điểm khác biết, tùy thuộc vào tình hình, nhưng có những tư tưởng hay nguyên tắc thì không được phép thay đổi

20:58:00, 19 thg 9, 2013 Reply

cái này quan trọng lắm đấy, không lơ là được đâu, chúng ta đều nhận ra âm mưu của những thế lực thù địch chống phá đảng cộng sản việt nam là chúng muốn chống phá từ bên trong, nếu đảng cộng sản việt nam mà không nâng cao khả năng miễn dịch, bằng cách nâng cáo công tác xây dựng đảng thì thật sự đáng lo ngại

Nặc danh
05:26:00, 28 thg 9, 2013 Reply

Đảng Là Ai

Chẳng biết từ đâu đảng đến đây?
Trên đầu trên cổ đám dân nầy
Ai bầu, ai bán, ai đề cử
Mà đảng lên làm lãnh đạo đây?

Mà đảng lên làm lãnh đạo đây?
Một phường bán nước lũ tay sai
Con rơi con rớt vô thừa nhận
Nhảy tót ngồi lên những chiếc ngai.

Nhảy tót ngồi lên những chiếc ngai
Tàn tham, bạc ác với dân gầy
Gian tà, gião quyệt cùng thế giới
A dua lạy lục đám quan thầy

A dua lạy lục đám quan thầy
Tay liềm tay búa múa hăng say
Đâm thuê chém mướn cho phường Cộng
Tan nát quê hương tổ quốc này.

Tan nát quê hương tổ quốc này
Tương tàn cốt nhục thật chua cay
Tự do giải phóng nào đâu thấy
Chỉ thấy hung hăng kẻ cướp ngày.

Chỉ thấy hung hăng kẻ cướp ngày
Đuổi nhà chiếm đất đám dân cày
Hốt vàng đổi bạc vơ đầy túi
Bám chặt quyền uy chẳng đổi thay.

Bám chặt quyền uy chẳng đổi thay
Mặc cho non nước nhục vơi đầy
Mặc cho dân chúng bao đồ thán
Chẳng biết từ đâu đảng đến đây?

Phan Huy
http://fdfvn.wordpress.com

19:56:00, 4 thg 10, 2013 Reply

Đảng hiện đang đóng vai trò chủ chốt trong việc phát triển đất nước, tuy vậy nhưng để có một lực lượng Đảng trong sạch vững mạnh,chúng ta cần không ngừng nâng cao chất lượng Đảng viên, không ngừng nâng cao phát triển Đảng cho các tầng lớp, đối tượng trong xã hội, cần có những đường lối đổi mới Đảng phù hợp với từng giai đoạn của đất nước và cuối cùng là phải nghiêm trị đối với những cán bộ Đảng viên vi phạm!

20:28:00, 4 thg 10, 2013 Reply

Hiện nay các thế lực thù địch ngày càng gia tăng, chúng hoạt động nham hiểm, lợi dụng lòng tốt của người dân, lợi dụng sự yếu mềm trong lòng dân để chống phá đất nước. Chúng ta đang ngày càng hoàn thiên, vì thế không tránh khỏi những thiếu sót và sơ hở. Mọi người phải biết cố gắng, đùm bọc nhau để xóa đi khuyết điểm đó. Đừng để bọn xấu lợi dụng. Đảng ta phải nâng cao cảnh giác.

Nặc danh
05:51:00, 5 thg 10, 2013 Reply

xây dựng gì cái đảng thú vật cs phi nhân bất nghĩa này cứ dẹp mẹ nó bỏ vào sọt rát như liên xô và 6 bảy chục nước đông âu là đẹp nhất, cho nhân dân và tổ quốc vn trường tồn hạnh phúc tự do dân chủ thật sự

13:25:00, 9 thg 10, 2013 Reply

Hiện nay việc quan tâm phát triển đảng viên đối với các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc, công giáo. Trên thực tế, việc kết nạp đảng viên đối với người có đạo đang là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và công tác dân tộc, tôn giáo của tỉnh ta hiện nay là rất cần thiết để những người theo đạo có có thể giác ngộ tư tưởng và đường lối chủ trương của đảng và nhà nước.

13:51:00, 9 thg 10, 2013 Reply

Hiện nay, các thế lực thù địch vẫn đang ra sức tìm đủ mọi phương cách lợi dụng vấn đề tôn giáo để chia rẽ, gây mất đoàn kết dân tộc dưới nhiều hình thức khác nhau như truyền đạo trái phép, đưa tin lên mạng, đả kích, xúi giục, bôi nhọ, xuyên tạc quan điểm, chính sách của Đảng về công tác tôn giáo… Đảng và nhà nước ta Nhận thức tầm quan trọng của công tác xây dựng và phát triển đảng trong đồng bào có đạo.

14:00:00, 9 thg 10, 2013 Reply

Đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" gắn với phong trào thi đua "Lao động sản xuất, kinh doanh giỏi"; "Xây dựng xứ, họ đạo tiên tiến, gia đình công giáo gương mẫu"… nhằm lựa chọn đảng viên hạt nhân, tạo tâm lý tin tưởng của đồng bào có đạo đối với sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.

14:04:00, 9 thg 10, 2013 Reply

trong quá trình lãnh đạo, xây dựng và bảo vệ đất nước, Đảng ta luôn đề cao vai trò, vị trí của đoàn viên thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy, công tác thanh niên là vấn đề quan trọng của Đảng và dân tộc, “Thanh niên phải là rường cột của nước nhà”. Thế hệ thanh niên Việt Nam cần phải gia sức cố gắng để không phụ lòng mong đợi của đảng và nhà nước

14:13:00, 9 thg 10, 2013 Reply

Tình hình thế giới thay đổi nhanh chóng, phức tạp, khó lường, các quan hệ quốc tế đang diễn ra rất phức tạp. Toàn cầu hoá kinh tế là xu thế khách quan, với hai mặt tích cực và tiêu cực. Nước ta đang chủ động và tích cực hội nhập quốc tế đòi hỏi Đảng phải thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo cho phù hợp.

15:32:00, 11 thg 10, 2013 Reply

cả dân tộc của chúng ta chưa bao h đứng trước cơ hội cũng như thách thức như hiện nay,thế kỷ 21 , thế kỷ của hội nhập và giao lưu phát triển kinh tế....cơ hội để cả dân tộc vươn lên trở thành cường quốc và mãnh hổ của châu á đang hiện hữu, điều đó có thực hiện được hay không còn phụ thuộc vào sự nỗ lực của toàn thể dân tộc dưới sự lãnh đạo của đảng là quan trọng nhất....do đó trong tình hình phức tạp hiện nay việc chú trọng vào xây dựng và phát triển đảng là vô cùng cấp thiết...toàn đảng và toàn dân cùng chung tay học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh..để đưa đảng ta hoàn toàn trong sạch và là niềm tin tuyệt đối của nhân dân

13:50:00, 14 thg 10, 2013 Reply

Đất nước ta đang đứng trước thời cơ lớn và thách thức lớn của sự phát triển. Để lãnh đạo đất nước trong điều kiện mới, Đảng ta phải tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao được năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, nắm bắt thời cơ, chấp nhận và vượt qua thách thức, nguy cơ, nâng cao tầm trí tuệ. Cả nước đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa ở chế độ quá độ lên chủ nghĩa xã hội thiết nghĩ toàn dân phái hiệp sức đồng lòng cùng nhau xây dựng đất nước giàu mạnh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu trên thế giới để không phụ lòng ông cha ta đã hi sinh xương máu vì nền độc lập ngày hôm nay.

07:29:00, 22 thg 10, 2013 Reply

, để xây dựng Đảng ta luôn trong sạch, vững mạnh trong điều kiện Đảng cầm quyền, tất yếu và thư¬ờng xuyên phải tiến hành xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Về vấn đề này, Hồ Chí Minh đã từng nói: “Phải chỉnh đốn nội bộ Đảng… Đảng ví nh¬ư cái máy phát điện, các công việc trên ví như¬ những ngọn đèn, máy mạnh thì đèn sáng” (1/1949); “Đảng là đội tiên phong của giai cấp và dân tộc. Để làm tròn nhiệm vụ kháng chiến và kiến quốc, Đảng phải mạnh, toàn Đảng tư¬ t¬ưởng phải nhất trí, hành động phải nhất trí”(4/1952); và trong bản Di chúc lịch sử, Ng¬ười nhấn mạnh: “Việc phải làm tr¬ước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Làm đ¬ược như¬ vậy, thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi”(5/1968),v.v..

08:19:00, 22 thg 10, 2013 Reply

cán bộ, đảng viên phải lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động; nâng cao trình độ nhận thức, nắm vững bản chất cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, nắm vững lập trường, phương pháp biện chứng của chủ nghĩa Mác-Lênin để giải quyết những vấn đề của thực tiễn. Cán bộ, đảng viên phải không ngừng nâng cao trình độ lý luận, trình độ chuyên môn, năng lực trí tuệ, nắm chắc thực tiễn cách mạng để hoạch định và kịp thời bổ sung chủ trư¬ơng, đường lối của Đảng; chống giáo điều, kinh nghiệm chủ nghĩa,v.v..Đặc biệt, cán bộ, đảng viên phải luôn tuân thủ và vận dụng một cách linh hoạt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của Đảng: nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách; tự phê bình và phê bình; kỷ luật nghiêm minh và tự giác; đoàn kết thống nhất trong Đảng về tư tưởng, ý chí và hành động, và trong mọi hoàn cảnh phải kiên quyết chống và quét sạch chủ nghĩa cá nhân.

Nặc danh
00:49:00, 3 thg 11, 2013 Reply

xh nao thi cuoi cung muc tieu cung la nhan dao la con nguoi phai khong cac ban.the nen cac van de he trong cua dat nuoc ta nen to chuc trung cau dan y that minh bach.tu cho hieu duoc y nguyen cua dan,phat huy suc manh toan dan.toi tin dat nuoc ta se vuot qua moi thu thach.du ban o phe nao,tu tuong nhu the nao nhung la thieu so ma ap dat da so thi som muon se that bai.

13:35:00, 27 thg 11, 2013 Reply
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
21:17:00, 10 thg 12, 2013 Reply

Đúng rồi , muốn xây dựng đất nước giàu mạnh thì ngay từ đầu phải xây dựng được một bộ máy lãnh đạo , quản lí đất nước thực sự là trong sạch , vững mạnh , làm gì thì người lãnh đạo , người quản lí cũng có vai trò cũng như tầm quan trọng của hị , trong việc xây dựng và bảo vệ đất nước cũng thế , nếu như bộ máy chính quyền mạnh , có năng lực thì tất nhiên công cuộc xây dựng đất nước sẽ gặp nhiều thuận lợi hơn nhiều

22:43:00, 2 thg 1, 2014 Reply

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đảng viên đủ năng lực, có đạo đức phải song hành với công tác chống tham ô, tham nhũng. Người lãnh đạo, người tiên phong mà chưa nghiêm túc thì lấy đâu ra dân tôn trọng, dân noi gương tốt. Làm trong sạch bộ máy quản lý nhà nước là nhiệm vụ trước mắt. Xây dựng Đảng vững mạnh là nhiệm vụ của bất kì thời kỳ nào.
Tôi đồng ý với ý kiến bác bỏ chủ nghĩa cá nhân, đề cao lợi ích nhóm. Cần thiết phải đề cao lợi ích xã hội và chủ nghĩa cộng đồng

23:11:00, 5 thg 1, 2014 Reply

Nhân dân với Tổ quốc có Đảng mới trường tồn, hạnh phúc, tự do, dân chủ được. Nặc danh đi đâu cũng thấy bình luận không mang tính xây dựng. Chúng tôi cần xây dựng Đảng vững mạnh hơn nữa để đẩy lùi những phần tử như ông đấy

08:33:00, 6 thg 1, 2014 Reply

Đảng trong thời đại hiện nay, để tồn tại và phát triển được thì đảng luôn phải tự đổi mới mình, thay đổi mình, và vận dụng các cách thức và phương hướng đường lối, thừa kế từ các thời kì trước áp dụng vào thời này, chính vì vậy, nhờ những định hướng đúng đắn của đảng mà đến hiện nay, đảng vẫn giữ được vai trò chủ chốt của mình, và lãnh đạo nước việt nam đạt được nhiều thành tựu đáng kể so với các nước khác trong khu vực

08:45:00, 6 thg 1, 2014 Reply

Đảng luôn định hướng đúng đắn những con đường mà chúng ta đang đi qua, tiến tới một kỉ nguyên giàu mạnh và phát triển xứng tầm với các nước cường quốc trên thế giới, để tồn tại được đến hôm nay thì Đảng đã phải cố gắng, sửa đổi lề lối và cách thức làm việc trong từng thời kì sao cho phù hợp với mức sống của người dân trong từng thời kì, có vậy mới đạt được sự tin yêu, tin tưởng của nhân dân vào nhà nước và sự lãnh đạo của đảng

08:54:00, 6 thg 1, 2014 Reply

Để đạt được sự tín nghiệm của nhân dân như hiện nay thì đảng thực sự đã và đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình, hoàn thành sứ mệnh mà Bác đã giao một cách xuất sắc, hiện nay các thế lực thù địch luôn nhắm đến các vị trí nội bộ của Đảng để hòng chui vào nội bộ các cơ quan, phá hoại từ bên trong, thực hiện các chính sách và âm mưu bẩn thỉu nhằm lật đổ chế độ, thay đổi chính quyền, cướp chính quyền, nhưng thật ảo tưởng cho chúng rằng , nhân dân Việt Nam đã hi sinh quá nhiều để được ngày vinh hoa như giờ đây

09:00:00, 6 thg 1, 2014 Reply

Tuyệt đại đa số ý kiến nhân dân và các đại biểu Quốc hội tán thành việc khẳng định trong Hiến pháp vai trò lãnh đạo của Đảng. Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị cần có quy định Đảng phải chịu trách nhiệm về sự lãnh đạo của mình quy định về Đảng trong dự thảo Hiến pháp lần này thể hiện đầy đủ những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh năm 1991. Trong đó, trách nhiệm của Đảng là phải gắn bó mật thiết với nhân dân, chịu sự giám sát, phục vụ nhân dân và chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Vì vậy, ủy ban DTSĐHP đề nghị Quốc hội cho giữ quy định về nội dung này như trong điều 4 của dự thảo.

09:07:00, 6 thg 1, 2014 Reply

xây dựng đảng trong giai đoạn hiện nay vẫn đang là vấn đề cấp bách mà toàn thể nhân dân đóng góp một phần lớn trong việc ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ này, bên cạnh đó, việc tác động qua lại thì việc Đảng và nhà nước phải thực hiện đúng đắn các phương hướng đường lối chính sách, không chủ quan để bị đi chệch hướng xã hội chủ nghĩa, đảng phải luôn luôn sửa mình, chấn chỉnh lề lối làm việc và hết lòng phụng sự vì sự nghiệp đi lên chủ nghĩa xã hội mà Bác hằng mong ước

16:33:00, 21 thg 1, 2014 Reply

Vấn đề xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay là rất quan trọng , không chỉ chú trọng đến phát triển kinh tế đất nước mà phát triển và xây dựng Đảng cộng sản ngày càng trong sạch , vững mạnh để làm nền móng tốt cho phát triển đất nước trong thời kì mới là rất quan trọng. Hiện nay đã là thời bình rồi nhưng vẫn còn có rất nhiều các thế lực thù địch vẫn đang có các hoạt động ngầm tuyên truyền chống phá Đảng ta về mặt tư tưởng cả trong và ngoài nước , chính vì thế cần phải rất thận trọng và đối phó tốt với những thế lực này.

03:55:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:55:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:55:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:56:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:56:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:56:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:56:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:57:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:57:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:57:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:58:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:58:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:58:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:58:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:58:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:58:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:59:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:59:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:59:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:59:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

03:59:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

04:00:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

04:00:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

04:00:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

05:05:00, 20 thg 2, 2014 Reply

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

22:22:00, 4 thg 3, 2014 Reply

"ông tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các cấp, các ngành. Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, sự suy yếu, thoái hoá, biến chất của tổ chức Đảng, làm vai trò cầm quyền của Đảng bị suy giảm, có thể dẫn đến mất ổn định chính trị- xã hội là một nguy cơ lớn ". có thể đây là nguyên nhân chính là cho só nhiều sự suy thoái như hiện nay, chính là bản chất người cách mạng có những sự thay đổi, vì thế mà cần phải xây dựng đội ngũ Đảng viên có tài có đức, tương lai đất nước phụ thuộc vào đó

Nặc danh
16:04:00, 13 thg 3, 2014 Reply

"Đảng ta là sáng suốt và là Văn Minh" Bác làm thơ hay quá nhưng phạm úy đấy Bác mà ở VN thì nó tru di tam tộc đấy.

Nặc danh
16:06:00, 13 thg 3, 2014 Reply

Hùng sex , nghe cái biệt danh đó thì biết là tay vô học vậy thì biết gì mà luận với bàn?

Nặc danh
16:11:00, 13 thg 3, 2014 Reply

Hùng sex - Cái tên là thấy vô học rồi . Ý kiến toàn là bọn vô học

Nặc danh
21:06:00, 13 thg 3, 2014 Reply

Các Bác phải cố giử cái Đảng này nhé. Còn nó thi các Bác còn ăn trên ngồi trước, oto nhà lầu, gái đẹp rượu ngon. Mất nó thì chỉ có đi chăn Bò, mà bọn Ngụy chưa chắc nó cho chăn Bò đâu nhé

08:44:00, 20 thg 3, 2014 Reply

Đề nghị Nặc Dàn cmt nghiêm chingr, dưới góc độ là tinh thần xây dựng chứ không phải lên đây để cãi nhau, thích cãi nhau thì đi chỗ khác, chứ có nghĩ không ai biết mình, không ai làm gì được mình thì cứ nói nhăng nói cuội thế là không được

08:46:00, 20 thg 3, 2014 Reply

Cái thằng này, đâu đâu cũng thấy là sao, ăn nói thì không ra sao, nên lại nói linh tinh, không biết suy nghĩ, không biết nhận thức, chửi mãi thế rồi mà cũng không ăn thua, cái gì cũng nói được, nói phải biết suy nghĩ chứ

Nặc danh
13:48:00, 21 thg 3, 2014 Reply

Bạn ngây thơ quá ,Không bao giờ dám trưng cầu ý dân đâu. Nếu làm vậy thì chúng nó chỉ còn nước rủ nhau về lại bưng biền và hầm bí mật thôi

Nặc danh
20:58:00, 26 thg 3, 2014 Reply

THÔNG BÁO NGHỈ SINH HOẠT ĐẢNG
Kính gửi: Chi bộ khóm Đông Thành,
Phường Đông Xuyên, tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Tôi tên Phùng Hoài Ngọc sinh ngày 16/11/1951 tại xã Đông La, huyện Hoài Đức, Hà Nội, gia nhập Đảng Cộng Sản Việt Nam ngày 22/12/1976.
Nghề nghiệp: giảng viên đại học, đã nghỉ hưu.
Thẻ đảng viên số: 31.018890
Năm nay 38 tuổi đảng, tôi xin thông báo với chi bộ, đề nghị xóa tên tôi khỏi Danh sách đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi ít nhất các lý do sau:
1.Tôi chứng kiến sự suy thoái trầm trọng của Đảng dẫn đến hậu quả đất nước khủng hoảng toàn diện, đời sống đại bộ phận nhân dân, công chức khó khăn, tệ nạn xã hội tràn lan, đạo đức xã hội xuống cấp. Tôi nhận thấy nguyên nhân trực tiếp là do sự lãnh đạo của trung ương mắc nhiều sai lầm to lớn, không ít đảng viên có chức trọng quyền cao suy thoái phẩm chất đạo đức, ngay cả Nghị quyết 4 của đảng cũng thừa nhận điều đó. Tuy nhiên khi tôi cùng nhiều đảng viên, cán bộ, trí thức nhiều lần góp ý, kiến nghị với trung ương về những sai lầm của Đảng và hướng giải quyết thì không được tiếp thu.
2.Trong sinh hoạt ở chi bộ cơ sở địa phương, tôi nhận thấy góp ý xây dựng của đảng viên không được cấp trên tiếp nhận, tức là việc sinh hoạt đảng ở cơ sở không có ích gì cho đất nước ngoại trừ việc đóng đảng phí. Không ít đảng viên lặng lẽ tự nghỉ sinh hoạt đảng không cần thông báo với tổ chức đảng hoặc nại ra lý do này khác – thực chất đó là sự thoái đảng không chính thức. Riêng tôi không muốn làm như vậy, nên thấy cần có thông báo chính thức bằng văn bản này.
Tôi đã đóng đảng phí hết ngày 31 tháng 12 năm 2013.
Cuối cùng, tôi chân thành cảm ơn chi ủy Đông Thành đã đối xử tốt với tôi trong thời gian sinh hoạt.
Trân trọng.
Long Xuyên, ngày 30 tháng Giêng năm 2014
Phùng Hoài Ngọc
Ký tên

Nặc danh
21:00:00, 26 thg 3, 2014 Reply

THÔNG BÁO NGHỈ SINH HOẠT ĐẢNG
Kính gửi: Chi bộ khóm Đông Thành,
Phường Đông Xuyên, tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Tôi tên Phùng Hoài Ngọc sinh ngày 16/11/1951 tại xã Đông La, huyện Hoài Đức, Hà Nội, gia nhập Đảng Cộng Sản Việt Nam ngày 22/12/1976.
Nghề nghiệp: giảng viên đại học, đã nghỉ hưu.
Thẻ đảng viên số: 31.018890
Năm nay 38 tuổi đảng, tôi xin thông báo với chi bộ, đề nghị xóa tên tôi khỏi Danh sách đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi ít nhất các lý do sau:
1.Tôi chứng kiến sự suy thoái trầm trọng của Đảng dẫn đến hậu quả đất nước khủng hoảng toàn diện, đời sống đại bộ phận nhân dân, công chức khó khăn, tệ nạn xã hội tràn lan, đạo đức xã hội xuống cấp. Tôi nhận thấy nguyên nhân trực tiếp là do sự lãnh đạo của trung ương mắc nhiều sai lầm to lớn, không ít đảng viên có chức trọng quyền cao suy thoái phẩm chất đạo đức, ngay cả Nghị quyết 4 của đảng cũng thừa nhận điều đó. Tuy nhiên khi tôi cùng nhiều đảng viên, cán bộ, trí thức nhiều lần góp ý, kiến nghị với trung ương về những sai lầm của Đảng và hướng giải quyết thì không được tiếp thu.
2.Trong sinh hoạt ở chi bộ cơ sở địa phương, tôi nhận thấy góp ý xây dựng của đảng viên không được cấp trên tiếp nhận, tức là việc sinh hoạt đảng ở cơ sở không có ích gì cho đất nước ngoại trừ việc đóng đảng phí. Không ít đảng viên lặng lẽ tự nghỉ sinh hoạt đảng không cần thông báo với tổ chức đảng hoặc nại ra lý do này khác – thực chất đó là sự thoái đảng không chính thức. Riêng tôi không muốn làm như vậy, nên thấy cần có thông báo chính thức bằng văn bản này.
Tôi đã đóng đảng phí hết ngày 31 tháng 12 năm 2013.
Cuối cùng, tôi chân thành cảm ơn chi ủy Đông Thành đã đối xử tốt với tôi trong thời gian sinh hoạt.
Trân trọng.
Long Xuyên, ngày 30 tháng Giêng năm 2014
Phùng Hoài Ngọc
Ký tên

08:17:00, 9 thg 6, 2014 Reply

Suy cho cùng cũng chỉ là nhóm lợi ích TIỀN ,QUYỀN

08:39:00, 9 thg 6, 2014 Reply

Đảng phải chịu trách nhiệm về những gì yếu kém của đất nước từ hạ tầng cơ sở ,đến kiến trúc thượng tầng với vai trò lãnh đạp của mình.và cả toàn vẹn lãnh thổ đặc biệt lãnh hải .Nếu như chúng ta tự hào về truyền thống giữ nước của các triều đại mà đát nước đã trải qua bao nhiêu thì chúng ta lại buồn bấy nhiêu vì một công hàm bán biểnn của triều đại cộng sản đã làm . chính nó là nguyên căn đưa đất nước hiện nay phải đối đàu với họa xâm lược

Nặc danh
18:22:00, 8 thg 7, 2014 Reply

27/02/2014
Lời chia tay với Đảng Cộng sản Việt Nam
Tống Văn Công
Trong bản tự kiểm điểm ngày 22-2, ở phần “tự nhận một hình thức kỷ luật”, tôi đã viết:
Là một đảng viên hơn 55 năm đứng trong hàng ngũ Đảng, sống thanh bạch, 82 tuổi còn làm việc hợp đồng, lúc nào cũng nghĩ về vận nước và sự suy thoái của Đảng, tôi nghĩ rằng, tôi không phải thuộc số không nhỏ đảng viên thoái hóa chính trị mà chính những người bảo thủ, giáo điều không sáng suốt chấp nhận đổi mới chính trị, khiến cho một Đảng cách mạng, anh hùng trong sự nghiệp giải phóng, nay trở thành một Đảng độc đoán, tham nhũng mới đúng là những kẻ suy thoái chính trị. Do đó tôi không thể nhận bất cứ hình thức kỷ luật nào có tên là suy thoái tư tưởng chính trị.
Tuy vậy, tôi không muốn tuyên bố từ bỏ Đảng mà xin nhường cho Đảng quyền khai trừ mình. Bởi vì làm như vậy, tôi sẽ yên lòng rằng, Đảng khai trừ tôi không phải là Đảng mà tôi từng tha thiết xin được gia nhập và thề phục vụ suốt đời. Và có lẽ nhờ đó mà mai kia tôi sẽ không còn quá băn khoăn về trách nhiệm đối với Đảng, không còn quá bức xúc cứ muốn góp ý xây dựng.
Ngày 24 tháng 2 năm 2014, tôi nhận được văn thư của đảng ủy cho rằng tự kiểm điểm của tôi “chưa đạt yêu cầu”, phải “nghiêm túc viết lại bản tự kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật”. Cùng với văn thư trên, có bản gợi ý nêu ra ba trường hợp mà theo Quyết định 47 -QĐ/TW là phải khai trừ: “Có quan điểm ủng hộ hoặc tán thành đa nguyên chính trị, đa đảng; công khai phê phán bác bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng.”
Tôi hiểu, Ban chỉ đạo muốn bảo rằng: Khuyết điểm của tôi là phải tự nhận hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Không làm như vậy thì tôi gây khó cho tổ chức Đảng. Nhưng làm như vậy thì thật là khó cho tôi. Bởi vì cho đến nay, tôi vẫn tự hào về cái ngày là anh lính vệ quốc đoàn, viết đơn xin vào Đảng để được noi gương các đảng viên trong giờ phút gay go của chiến dịch Cầu Kè năm 1950 (Trà Vinh) đã hô to “Các đảng viên cộng sản! Xung phong!”. Tôi vẫn tự hào ngày được vào Đảng, giơ tay thề hy sinh chiến đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập, thống nhất, dân chủ cho nhân dân. Còn chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản là gì thì, thú thật không chỉ tôi mà cả các bậc đàn anh cũng chẳng hiểu!
Càng tự hào về lý tưởng cao cả mà mình đã bỏ cả đời để phục vụ, tôi càng day dứt, xấu hổ vì sự thoái hóa, tham nhũng của một bộ phận không nhỏ những người trong guồng máy lãnh đạo, khiến Đảng cầm quyền phạm nhiều sai lầm, làm mất hết niềm tin của nhân dân, làm khoảng cách tụt hậu của đất nước càng ngày càng xa so với các nước khu vực. Những người lúc nào cũng hô hào kiên trì ý thức hệ lỗi thời, cấm không được tự diễn biến, thực ra, họ chỉ nhằm duy trì quyền lực, khai thác “lợi ích nhóm”, làm giàu cho bản thân, bất chấp thiệt hại của nhân dân lao động và đất nước. Giặc “nội xâm” bao giờ cũng là chỗ dựạ của giặc “ngoại xâm”. Bất kể bọn bành trướng hung hăng ra rả khẳng định toàn bộ Hoàng Sa, Trường Sa, cả “lưỡi bò” Biển Đông là của Trung Quốc, lời họ đáp lại chủ yếu vẫn là kiên trì “16 chữ vàng” và “4 tốt”, vì đây là “đồng chí cùng chung ý thức hệ”, cùng chống lại các thế lực thù địch phương Tây. Truyền thống bất khuất, lòng tự tôn dân tộc bị xúc phạm nghiêm trọng, làm mất dần sự đồng thuận xã hội trước hiểm họa đe dọa sự tồn vong của dân tộc, mà thực ra cũng là sự tồn vong của chính Đảng Cộng sản Việt Nam.
Vì những lẽ đó mà thời gian qua, tôi hết sức tự kiềm chế, cố gắng tiếp tục đứng trong hàng ngũ Đảng để cùng với các đảng viên chân chính trực tiếp đấu tranh, góp ý xây dựng Đảng, hi vọng những người lãnh đạo nhận ra sai lầm, vứt bỏ ý thức hệ lạc hậu, tiến tới một Đại hội Đảng đổi mới lần 2: Đổi mới chính trị, thực hiện nhà nước pháp quyền đúng như các thể chế chính trị hiện đại. Từ đó mà vực dậy niềm tin đang cùng kiệt của nhân dân, tiếp tục sứ mệnh mà đảng viên và nhân dân giao cho.
Hôm nay, con đường ấy đã bị chặn lại. Đau lòng lắm, nhưng phải đành vậy thôi! Từ giờ phút này, từ ngày hôm nay, 25-2-2014, tôi xin nói lời chia tay với Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ngày 25 tháng 2 năm 2014
Tống Văn Công

Nặc danh
16:31:00, 17 thg 8, 2014 Reply

XA HOI CHU NGHIA THU VAT MA FIA CONG SAN VIET NAMDANG VI DAI MUON NAM .....TUDO LAM CHO MUON NAM

12:43:00, 29 thg 11, 2014 Reply

Uy tín của Đảng, của tổ chức tạo cơ sở tôn lên uy tín của từng cá nhân cán bộ, đảng viên lại làm tăng thêm uy tín cho Đảng, cho tổ chức. Sự vĩ đại của Đảng, lòng tin của nhân dân đối với Đảng không chỉ do sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đưa dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, mà còn được tạo nên bởi sự phấn đấu hy sinh không tiếc máu xương và những phẩm chất cao đẹp, trong sáng của lớp lớp thế hệ cán bộ, đảng viên.

Nặc danh
12:46:00, 29 thg 11, 2014 Reply

Lòng tin từng cán bộ, đảng viên được đo bằng lòng tin của cấp trên và quần chúng nhân dân, uy tín từng cán bộ, đảng viên được đo bằng lòng tin của cấp trên và quần chúng nhân dân.

12:47:00, 29 thg 11, 2014 Reply

Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm đoàn kết trong Đảng phải thể hiện ở cả tư tưởng và hành động; trong Đảng không thể có tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”; phải thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của Đảng, làm cho Đảng thực sự trong sạch vững mạnh.

12:49:00, 29 thg 11, 2014 Reply

Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức đảng tự soi lại mình; phấn đấu xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, lãnh đạo khối đại đoàn kết toàn dân “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh” như di nguyện của Người trước lúc đi xa./.

Nặc danh
12:50:00, 29 thg 11, 2014 Reply

Rèn luyện, bồi dưỡng đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trở thành vấn đề quan trọng và cấp bách, quan hệ trực tiếp đến chất lượng lãnh đạo và uy tín của Đảng, đến thành công của công cuộc đổi mới.

12:52:00, 29 thg 11, 2014 Reply

Yêu cầu nhiệm vụ chính trị của nước ta hiện nay rất to lớn, nặng nề, khó khăn, đòi hỏi Đảng phải nâng tầm lãnh đạo lên cao hơn nữa, nâng sức chiến đấu mạnh hơn nữa. Nên việc xây dựng, củng cố Đảng theo Di huấn của người là việc làm khẩn thiết hiện nay ./.

12:53:00, 29 thg 11, 2014 Reply

Đội ngũ cán bộ, đảng viên phải được quan tâm quy hoạch đào tạo và bồi dưỡng, đảm bảo đủ mạnh về chất lượng tạo cơ sở vững chắc từng bước trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

12:54:00, 29 thg 11, 2014 Reply

Cần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, làm cho nội dung sinh hoạt chi bộ phong phú, thiết thực, bảo đảm cho mọi đảng viên nâng cao nhận thức, nắm bắt kịp thời, tự giác chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

12:56:00, 29 thg 11, 2014 Reply

mỗi cán bộ, đảng viên trong bất kỳ môi trường xã hội nào luôn chịu sự tác động của những cái hay, cái dở, cái tốt, cái xấu. Để loại bỏ cái xấu, cái dở cần phải rèn luyện thường xuyên, trong đó biện pháp quan trọng là đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Nặc danh
12:58:00, 29 thg 11, 2014 Reply

Cần phải đoàn kết thống nhất trong Đảng trên nền của sự giác ngộ chính trị cao và những nguyên tắc của công tác xây dựng Đảng, ra sức tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận và đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, t¬ư tư¬ởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù chống phá sự nghiệp cách mạng nư¬ớc ta, phá hoại khối đoàn kết trong Đảng, trong toàn xã hội.

08:43:00, 12 thg 3, 2015 Reply

Cần thiết phải thanh lọc bộ máy lãnh đạo, tạo sự trong sạch bản chất vốn có của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, đây là vấn đề có tính lâu dài và sâu rộng, thận trọng. Chúng ta không thể làm qua loa đại khái hay là lợi dụng việc này để phá hoại trong nội bộ. Cũng như không lợi dụng việc này để mưu toan cho mưu đồ cá nhân nào đó.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !