23/01/2013

Việt Nam không cần “đa nguyên, đa đảng”

Written By Việt Nam on 23/01/2013 | 21:45

        Đa nguyên chính trị là khuynh hướng xã hội học – triết học, xuất phát từ học thuyết tuyệt đối hóa sự đa dạng đối kháng của các nhóm, các Đảng phái và các tổ chức chính trị khác nhau trong xã hội, xuất hiện lần đầu tiên vào thế kỷ XVIII khi giai cấp tư sản còn là giai cấp tiến bộ trong đấu tranh chống lại sự độc quyền chân lý, bảo vệ sự đa dạng và bình đẳng của các nhóm xã hội có lợi ích khác nhau chống lại sự hình thành các nhóm đa số chèn ép nhóm thiểu số, phát triển quyền tự do dân chủ trong chế độ TBCN. Tuy nhiên, khi các tổ chức độc quyền tư bản xuất hiện thì đa nguyên chính trị mất dần ý nghĩa ban đầu, trở thành thủ đoạn để điều chỉnh lợi ích trên nguyên tắc cạnh tranh giữa các nhóm, các tổ chức độc quyền tư bản có lực lượng ngang bằng nhau và là bình phong “dân chủ” che đậy sự bất công, bất bình đẳng trong xã hội do các tổ chức tư bản độc quyền lũng loạn.

Việt Nam không cần “đa nguyên, đa đảng”
 Việt Nam chỉ chấp nhận sự lãnh đạo toàn diện và duy nhất của Đảng CSVN

Như vậy, đa nguyên đa đảng không đảm bảo được dân chủ đích thực bản chất của dân chủ là quyền lực thuộc về tay nhân dân. Muốn thực hiện được phải là người lao động xây dựng nên một chính đảng cùng một chính phủ duy nhất đại diện cho quyền lực của mình. Trong chế độ TBCN, dựa trên quyền chiếm hữu tư nhân TBCN về tư liệu sản xuất thì quyền lực thuộc về giai cấp tư sản bóc lột chứ không thuộc về giai cấp công nhân và nhân dân lao động khác, không có dân chủ cho mọi giai cấp.

Bản chất của đa nguyên đa đảng trong xã hội tư bản chỉ nhằm mục đích duy nhất là bảo đảm quyền lực cho giai cấp tư sản bóc lột.

Ở Mỹ bị chi phối bởi hai đảng là Dân chủ và Cộng hòa. Hai đảng này đều được tài trợ bởi những tập đoàn kinh tế và họ đều ủng hộ, bảo vệ các tập đoàn kinh tế, làm thiệt hại lợi ích nhân dân. Đa đảng ở Mỹ không đem lại dân chủ, thực tế, hệ thống 2 Đảng ở Mỹ loại trừ bất kỳ tiếng nói của một quan điểm thiểu số nào, bác bỏ bằng bất cứ giá nào.

Vậy đa nguyên đa đảng trong chế độ TBCN dựa trên quan hệ chiếm hữu tư nhân TBCN về TLSX chỉ mang lại lợi ích cho thiểu số giai cấp bóc lột, không mang lại dân chủ đầy đủ và rộng rãi cho nhân dân lao động, không thể là giá trị chung áp đặt cho các nước.

Ở Việt Nam, một Đảng cũng không triệt tiêu dân chủ. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, của nhân dân lao động và của cả dân tộc, đại biểu lợi ích cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc.

Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng và tổ chức hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Điều này đảm bảo việc thực hiện dân chủ rộng rãi. Đảng lãnh đạo xã hội bằng Nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách, trong quá trình đã lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân. Khi mọi tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể, tầng lớp nhân dân đều có thể đóng góp phản biện cho Đảng.

Việc thiếu dân chủ ở một số chỗ chỉ là những hạn chế thiếu sót trong quá trình thực hiện dân chủ không phải là bản chất của Đảng Cộng sản. Thiếu sót này luôn được Đảng chú ý để khắc phục.

Thế lực thù địch xuyên tạc Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ có sứ mệnh lịch sử lãnh đạo đấu tranh giành độc lập, còn sang giai đoạn mới xây dựng đất nước phát triển kinh tế xã hội thì không có khả năng, không đảm đương được vì vậy phải đa đảng để phát huy trí tuệ, sức mạnh.

Sự thực đã bác bỏ điều này ngay cả trong lịch sử và hiện tại.

Lịch sử những năm trước 1930 Việt Nam còn tồn tại nhiều Đảng phái chính trị ngoài Đảng Cộng sản Đông Dương (ĐCSVN) còn một số Đảng phái theo hướng tư sản nhưng cũng chỉ có Đảng Cộng sản Đông Dương do Hồ Chí Minh lãnh đạo là Đảng duy nhất đã lãnh đạo nhân dân giành lấy độc lập tự do, cách mạng tháng Tám thành công.

Năm 1945, Đảng Cộng sản Đông Dương vào hoạt động bí mật, nước ta cũng đã mở rộng cho một số Đảng phái khác cùng tham gia nhưng trong quá trình cách mạng các Đảng phái phản động có đường lối không đúng đắn đã bị chính nhân dân loại bỏ.

Sau năm 1954, Mỹ và tay sai lập nên chính phủ tay sai tại miền Nam Việt Nam nhưng mục đích của Đảng này là chống lại độc lập dân tộc, quyền lực của nhân dân lao động, nên nhân dân đã đứng lên lật đổ.

Sau 1975, nền chính trị nhất nguyên được thiết lập một lần nữa Đảng Cộng sản được nhân dân tin chọn làm Đảng lãnh đạo, đại diện duy nhất cho mình. Thắng lợi trong đấu tranh giành độc lập và thành tựu sau hơn 20 năm đổi mới do ĐCSVN khởi xướng và lãnh đạo đã chứng minh điều đó.

Việt Nam không chấp nhận đa nguyên đa đảng vì đây là thủ đoạn thâm hiểm của chiến lược DBHB của chủ nghĩa đế quốc và thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng Việt Nam.

Từ khi XHCN xuất hiện, thuyết đa nguyên chính trị, đa đảng đã trở thành công cụ cho giai cấp tư sản chống lại các nước XHCN và các trào lưu tiến bộ trên thế giới bằng việc đòi mở rộng quyền tự do dân chủ vô chính phủ chống lại nguyên tắc tập trung dân chủ, nhằm vô hiệu hóa sự lãnh đạo của ĐCS, đẩy ra khỏi vị trí lãnh đạo xã hội xây dựng Nhà nước theo mô hình TBCN, bề ngoài đại diện cho lợi ích của các nhóm, các Đảng phái đối lập nhau. Nhưng thực chất là đại diện cho lợi ích của giai cấp tư sản. Sau khi chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ thì chúng càng đẩy mạnh âm mưu này. Chúng nhằm làm mất ổn định chính trị xã hội, tạo điều kiện thủ tiêu vai trò lãnh đạo của ĐCSVN, chống Nhà nước XHCN.

Nếu Việt Nam thực hiện đa nguyên đa đảng dưới sự bảo trợ dung túng của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch thì chắc một điều các tổ chức, Đảng phái chính trị phản động tay sai của chúng sẽ đẩy mạnh các hoạt động chống phá cách mạng ta. Lúc đó, đất nước sẽ rơi vào hỗn loạn, cản trở sự phát triển của cả dân tộc.

Sự mất ổn định vẫn diễn ra ở nhiều nước đa nguyên đa đảng như Phi-lip-pin, In-đô-nê-xi-a, Thái Lan ... đó là bức tranh thực tế để Việt Nam thấy và rút ra bài học kinh nghiệm.


Tre Làng- Loa Phường- Tiên Lãng - Tiếng nói - Đất mẹ- Việt Nam- Dân Việt- Tuổi trẻ- Nhân dân- QĐND- VNCH

1 Nhận xét:

10:58:00, 26 thg 2, 2013 Reply

Mình là mình thích cái chợ tình chợ xuân ở Sa Pa lắm các bạn ạ :D

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !