08/03/2013

Nhận diện về âm mưu chống phá nước ta của các thế lực thù địch

Written By Việt Nam on 08/03/2013 | 18:44


Tác giả : Vân Thanh

Trong Di chúc lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặc biệt căn dặn Đảng ta về công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng. Người nói: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật sự trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”

Nhận diện về âm mưu chống phá nước ta của các thế lực thù địch

Ảnh: các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ âm mưu lật đổ Đảng Cộng Sản VN

Công cuộc đổi mới đất nước hơn hai mươi năm qua do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã đạt được những thành tựu to lớn, góp phần làm thay đổi cơ bản và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Sự phát triển đất nước được mỗi người dân Việt Nam ở trong nước cũng như kiều bào đang làm ăn sinh sống ở nước ngoài cảm nhận sâu sắc, bạn bè quốc tế khâm phục, không ít những người trước đây đi theo hàng ngũ kẻ thù chống lại cách mạng cũng phải thừa nhận.
Tuy nhiên, trong những năm qua, lợi dụng tình hình thế giới diễn biến phức tạp, ở trong nước nảy sinh không ít những khó khăn mới, các tổ chức phản động người Việt lưu vong ở nước ngoài cấu kết chặt chẽ với một số lực lượng chống đối, cơ hội chính trị ở trong nước tăng cường hoạt động chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Chúng tìm mọi thủ đoạn để truyền bá và cổ súy cho các quan điểm, luận điệu phản động, xuyên tạc tình hình đất nước, lợi dụng những yếu kém, khuyết điểm để bác bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng, làm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân suy giảm lòng tin, hoài nghi vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.
Cuộc đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch từ nước ngoài cấu kết với các thế lực phản động ở trong nước rắp tâm phá hoại công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay, có ý nghĩa rất quan trọng và cấp bách. Để góp sức cùng toàn Đảng, toàn dân đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn hiểm độc của chúng, trước hết mỗi cán bộ, chiến sĩ cần nhận rõ một số hình thức, biện pháp, phương tiện mà các thế lực thù địch thường sử dụng chống phá cách mạng nước ta trong những năm gần đây.
Có thể nói, sự chống phá quyết liệt, tập trung trên mặt trận chính trị tư tưởng. Các thế lực thù địch và cơ hội chính trị huy động nhiều đối tượng trong lực lượng phản động lưu vong kết hợp với một số cơ hội chính trị trong nước, viết và tán phát các loại tài liệu tuyên truyền xuyên tạc sự nghiệp đổi mới ở nước ta, bôi nhọ uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tẩy trừ "huyền thoại Hồ Chí Minh", đặc biệt từ khi Đảng ta triển khai Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
Các thế lực thù địch ở trong và ngoài nước sử dụng mọi hình thức, biện pháp để tuyên truyền, trong đó rất chú trọng lập các diễn đàn, website, blog trên mạng internet, tổ chức hội thảo, xúi giục một số người viết “thư góp ý”, “hồi ký”; lợi dụng những ý kiến phản biện để xuyên tạc đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước, gây chia rẽ, kích động tư tưởng chống đối. Chúng khai thác những vấn đề bức xúc về kinh tế, xã hội, về chủ quyền biên giới, lãnh thổ... để kích động tiến hành những hoạt động tụ tập đông người biểu tình gây rối an ninh, trật tự…
Chúng lập 413 tổ chức phản động ở nước ngoài, thông qua đó chuyển về Việt Nam nhiều tài liệu có nội dung chống đối, phá hoại đường lối, quan điểm, lý luận và chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta. Điển hình gần đây là các tổ chức phản động “Việt Tân”, “Đảng nhân dân hành động” ở Mỹ, “Tập hợp dân chủ đa nguyên” ở Pháp, “Ủy ban bảo vệ người lao động Việt Nam” ở Ba Lan… Các thế lực thù địch ở nước ngoài không những trực tiếp chỉ đạo lập ra và tài trợ cho các tổ chức, cá nhân phản động người Việt lưu vong tuyên truyền, xuyên tạc sự nghiệp đổi mới đất nước ta, mà chúng còn lợi dụng hoạt động của một số tổ chức phi chính phủ (NGO) ở nước ngoài vào các mục đích chính trị, can thiệp công việc nội bộ, xâm hại an ninh và chủ quyền của nước ta. Đặc biệt, chúng rất chú trọng việc hợp tác, đầu tư, tài trợ các chương trình, dự án để tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử phát triển, phong tục tập quán... phục vụ ý đồ móc nối, tuyển lựa, cài cắm người, thu thập tin tức, kết hợp với tăng cường tuyên truyền, tác động giá trị dân chủ, nhân quyền phương Tây...
Từ nhiều năm nay, các tổ chức phản động người Việt lưu vong ở nước ngoài ráo riết gây dựng và huy động tối đa các phương tiện thông tin đại chúng với nhiều cấp độ, đặt tại nhiều vùng lãnh thổ của một số quốc gia để chĩa mũi nhọn tuyên truyền, đánh lạc hướng dư luận, xuyên tạc đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước ta trong công cuộc đổi mới và tìm mọi cách hạ bệ lãnh tụ, nói xấu lãnh đạo Đảng và Nhà nước.
Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng, hiện nay các thế lực thù địch tăng cường liên kết giữa các tổ chức phản động người Việt lưu vong ở nước ngoài để chống phá Việt Nam. Chúng lập ra và đồng thời sử dụng của một số nước sở tại với tổng số 88 nhà xuất bản, 62 đài phát thanh và truyền hình, xuất bản hơn 390 tờ báo và tạp chí phản động. Nội dung các tài liệu tuyên truyền phản động tập trung xuyên tạc đường lối, quan điểm, lý luận đổi mới của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước ta; kích động gây mâu thuẫn nội bộ, tạo sự mơ hồ, hoang mang, dao động trong các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị, các giới trí thức, thanh niên, sinh viên, học sinh và đồng bào các dân tộc thiểu số, nhằm mục đích thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và thực thi âm mưu “xâm lăng văn hóa”, từ đó hòng đẩy nhanh sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa và xóa bỏ bản sắc văn hóa Việt Nam.
Gần đây đã xuất hiện một số trí thức, học sinh, sinh viên, thiếu lòng tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo, nhận thức hạn chế về âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, viết bài trên blog, tán phát trên các mạng phản động nước ngoài những bài viết đề cao quan điểm "dân chủ tư sản", nói xấu chế độ, vu cáo, nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Những ý kiến đối lập, chống đối của một số cá nhân được các đài, báo và mạng điện tử nước ngoài khai thác triệt để, tạo hình ảnh về một lực lượng quần chúng đông đảo bất bình với chế độ ở trong nước.
Trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo... chúng ngày càng tăng cường tuyên truyền, quảng bá các giá trị dân chủ, nhân quyền phương Tây, khuyến khích hoạt động chống đối của các đối tượng cơ hội chính trị ở trong nước, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Chúng hậu thuẫn cho các đối tượng chống đối trong các tôn giáo cả về tinh thần lẫn vật chất, kích động, tạo cớ kêu gọi đòi lại đất đai, cơ sở vật chất có nguồn gốc tôn giáo, chia rẽ tôn giáo với chính quyền, tạo ra các nhân tố tiềm ẩn gây mất ổn định chính trị xã hội. Hiện nay, tình hình và nhiệm vụ của cách mạng nước ta bên cạnh những thời cơ và thuận lợi lớn, cũng đang phải đối mặt với không ít những khó khăn, thách thức mới. Vì thế, việc đẩy mạnh đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ địch trong tình hình mới thực sự là cuộc đấu tranh nóng bỏng, rất quyết liệt và phức tạp, còn nhiều khó khăn trong giai đoạn hiện nay và cả những năm tới. Kết quả đẩy mạnh cuộc đấu tranh đó tác động trực tiếp và sâu sắc đến công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
Trên cơ sở nhận diện âm mưu, thủ đoạn nham hiểm của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta hiện nay, ở mỗi cấp trong quân đội, tổ chức đảng và người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên cần quán triệt sâu sắc, xây dựng kế hoạch hành động cho đơn vị mình thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa...; Đó là cơ sở để đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái, phản động, cùng mọi luận điệu xuyên tạc, những thông tin sai lệch của các thế lực thù địch và luôn được tiến hành một cách chủ động, tích cực, kịp thời trong quân đội ta hiện nay.
Tre Làng- Loa Phường- Tiên Lãng - Tiếng nói - Đất mẹ- Việt Nam- Dân Việt- Tuổi trẻ- Nhân dân- QĐND- VNCH

87 Nhận xét

20:33:00, 8 thg 3, 2013 Reply

Càng ngày mặt trận đấu tranh với các thế lực thù địch ngày càng nóng bỏng, các thế lực thù địch sử dụng phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn, do đó chúng ta phải hết sức đề phòng, kịp thời phát hiện để đấu tranh với các tổ chức địch

21:36:00, 8 thg 3, 2013 Reply

Pháp luật cần nghiêm trị cái bọn thế này.

10:31:00, 9 thg 3, 2013 Reply

mỗi cán bộ, chiến sĩ cần nhận rõ một số hình thức, biện pháp, phương tiện mà các thế lực thù địch thường sử dụng chống phá cách mạng nước ta trong những năm gần đây.

11:49:00, 9 thg 3, 2013 Reply

chúng không bao giờ từ bỏ chống phá nhà nước ta, hãy cùng nhau đồng tâm hiệp lực diệt bè lũ phản động đáng ghét kia

11:59:00, 9 thg 3, 2013 Reply

bè lũ phản động ngày càng ngông cuồng hơn hi vọng ta sẽ đập tan được hang ổ của chúng để đất nước ngày càng tốt đẹp hơn

12:05:00, 9 thg 3, 2013 Reply

tiêu diệt phản động để đất nước ngày càng vững bền. mục đích của chúng là quá rõ ràng, ko thể nhân nhượng với chúng được

21:30:00, 12 thg 3, 2013 Reply

Bọn này thêm mắm thêm muối vào là sự thật đã ko còn là sự thật nữa rồi, phải loại bỏ bọn này thôi

15:21:00, 14 thg 3, 2013 Reply

không có con đường trải đầy hoa hồng, lũ ruồi bọ này chính là phân trên con đường mà VN đang đi!!

15:25:00, 14 thg 3, 2013 Reply

Các thế lực thù đích cứ luôn miệng nó là hoạt động vì dân chủ, vì nhân quyền nhân danh lòng yêu nước. Nhưng thực sự đứng đằng sau các hoạt động đó là các thế lực thù địch hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân tiến tới xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng và chế độ XHCN ở nước ta

15:26:00, 14 thg 3, 2013 Reply

Cơ bản là VN cần phải vững vàng trước mọi khó khăn là chính, lũ ruồi bọ đó thật ra cũng không là gì, 1 phát là đi ngay... hehehe

15:30:00, 14 thg 3, 2013 Reply

Thủ đoạn của cái lũ phản tặc này ngày càng thâm hiểm, bà con phải cẩn thận tránh bị lôi kéo nha!! haizzzzzz

23:39:00, 3 thg 4, 2013 Reply

Mỗi Đảng viên cần nâng cao nhận thức , quan điểm, lý luận của mình để có thể đứng vững trong tình hình mới . Khi mà liên tiếp các thế lực thù địch dùng những lời lẽ xuyên tạc , bôi nhọ , kích động , chống phá Nhà Nước ta . Đặc biệt là hiện nay , đang trong quá trình lấy ý kiến nhân dân về bản sửa đổi hiến pháp .

23:48:00, 3 thg 4, 2013 Reply

Những phẩm chất của người cộng sản chân chính thì không gì có thể thay thế được. Trong đội ngũ những người đảng viên hôm nay, có thể có một số bắt nhịp thời đại chậm hơn một chút, nhưng họ là những người rất trong sáng. Cũng có một số đảng viên thoái hóa, biến chất. Nhưng tôi vẫn cho rằng, về cơ bản, phẩm chất tốt đẹp của người cộng sản vẫn được gìn giữ, phát huy trong thời kỳ mới.

20:41:00, 6 thg 4, 2013 Reply

hiện nay, trong thời kì nước ta đang vươn ra thế giới, hội nhập với các nước trong khu vực cũng như trên toàn thế giới, sẽ có rất nhiều lợi thế nhất định cho chúng ta, nhưng đây cũng là cơ hội cho bọn phản động lợi dụng, hoạt động mạnh mẽ hơn, càng ngày chúng càng có thêm nhiều những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, mạng internet, tư tưởng, văn hóa, tôn giáo...tất cả đều là những vấn đề nhạy cảm mà bọn xấu hướng tới, chúng ta cần cảnh giác hơn nữa với những thủ đoạn tinh vi ấy!

22:37:00, 6 thg 4, 2013 Reply

Cuộc đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch từ nước ngoài cấu kết với các thế lực phản động ở trong nước rắp tâm phá hoại công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay, có ý nghĩa rất quan trọng và cấp bách, ngăn chặn ngay từ trong trứng.

22:57:00, 6 thg 4, 2013 Reply

Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật sự trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”, như vậy mới có sức mạnh để đấu tranh với các thế lực thù địch chống phá nước ta.

23:04:00, 6 thg 4, 2013 Reply

Hiện nay, tình hình và nhiệm vụ của cách mạng nước ta bên cạnh những thời cơ và thuận lợi lớn, cũng đang phải đối mặt với không ít những khó khăn, thách thức mới. Vì thế, việc đẩy mạnh đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ địch trong tình hình mới thực sự là cuộc đấu tranh nóng bỏng, rất quyết liệt và phức tạp, còn nhiều khó khăn trong giai đoạn hiện nay

23:18:00, 6 thg 4, 2013 Reply

bọn phản động luôn miệng nó là hoạt động vì dân chủ, vì nhân quyền nhân danh lòng yêu nước. Nhưng thực sự đứng đằng sau các hoạt động đó là các thế lực thù địch hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân tiến tới xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng và chế độ XHCN ở nước ta, diễn biến ngày càng phức tạp và khó lường, đấu tranh ngăn chặn từ ban đầu sẽ giúp chúng ta chủ động trong công tác phòng ngừa đấu tranh.

23:26:00, 6 thg 4, 2013 Reply

ê chú Nặc danh, chú là con chó nhốt trong cũi sắt thì sao mà nhận thức đươc điều gì chứ, chú sủa như vậy thì sao ai hiểu được, may là tôi còn học nói chuyện với thú để hiểu chúng nó muốn ăn và muốn chết lúc nào, bây giờ cũng chỉ biết gầm gừ thôi, sắp tới là dịch dại dồi.

23:38:00, 6 thg 4, 2013 Reply

Nước Việt Nam sinh ra theo XHCN là điều tất yếu, con đường đã chọn thì phải đi, nhưng Việt Nam tôi đi trên con đường hoà bình, vì lợi ích đất nước, hoà thuận với các nước bạn láng giềng và quốc tế, không ham muốn bành trướng, không gây chiến tranh, không bất đồng với láng giềng, không phát triển kinh tế xã hội với các hình thức như có chất độc hại gây ung thư, huỷ diệt sức khoẻ người dân như Cái bọn Trung Quốc đang làm, cái giá sẽ phải đến với TQ thôi.

01:02:00, 9 thg 4, 2013 Reply

Đúng là vớ vẩn bác nào dư luận viên vậy mà dư luận viên nó là cái thể loại gì vậy nặc. Hay là chúng mày nghĩ bạn đọc nào cũng vì tiền như chúng mày người ta ảo vệ công lý bảo vệ sự thật chứ không như chúng mày lên đây vì tiền vì những đồng tiền dơ bẩn bên ngoài chuyển vào để chúng mày xuyên xuyên tạc tạc, chống phá quê hương chống phá Đảng chống phá nhà nước chúng mày nghĩ không ai biết cái bộ mặt thật của mày hay sao hả Nặc, Bài viết này tác giả nó cũng bóc trần cái bản chất của chúng mày rồi đấy Nặc à.

01:39:00, 9 thg 4, 2013 Reply

Điều đáng lo ngại về âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch hay những tổ chức phản động hiện nay là chúng xây dựng mua chuộc lợi dụng những sinh viên học sinh có phẩm chất chính trị kém để phục vụ hoạt động chống phá Đảng và nhà nước ta.
ÂM mưu của chúng là quá rõ ràng đó là chống phá chỉ có thủ đoạn của chúng ngày cnagf xảo quyệt khó lường hơn rất nhiều.

21:35:00, 10 thg 4, 2013 Reply

bọn phản động chúng mày đang làm gì thế.chúng mày tưởng rằng dân tộc việt nam có thể để chúng mày dễ dàng lợi dụng như thế sao .dân tộc chúng tao rất kiên cường âm mưu của chúng mày sẽ sớm thất bại thôi ,chúng tao nhất định sẽ làm cho chúng mày lộ rõ âm mưu của chúng mày
chúng mày sẽ thất bại thôi bọn phản động à!

22:54:00, 12 thg 4, 2013 Reply

thê chú đã làm được gì để chứng tỏ mình là 1 tên yêu nước chưa hả? riêng bình luận mà phải dấu đầu dấu đuôi như thế kia cũng biết chú là loại người như thế nào rồi. Không cần phải để ý những thăng như thế này.

23:39:00, 12 thg 4, 2013 Reply

thế như mày nói thì con đường chủ nghĩa tư bản là con đường Mỹ đang đi, nghĩa là các nước chủ nghĩa tư bản trên thế giới hiên nay đều theo đuôi, bám gót là đàn em của Mỹ hả?

23:52:00, 12 thg 4, 2013 Reply

mày đảm bảo? hức, mày chưa đủ tư cách để đảm bảo đâu, hãy để cho sự thật đảm bảo đi. tao nghĩ cái mà mày đang cầu mong không phải là hồn thiêng sông núi mà là mày đang cầu mong cho Việt Nam sinh loạn, để mày được dịp vỗ ngực mà bảo rằng: tao nói đâu có sai. Phải thế không?

22:45:00, 14 thg 4, 2013 Reply

thật vậy,có được độc lập đã khó nhưng giữ vững nền độc lập đó lại càng khó khăn hơn.
Việt nam chúng ta đã mất bao mồ hôi, mất bao xương máu mới đòi lại được độc lập mới có được hòa bình mới được ấm lo hạnh phúc như ngày nay, thế nhưng bọn phản động , bọn cơ hội cách mạng vẫn hàng ngày hàng giờ tìm mọi cách, tìm mọi thủ đoạn chống phá đảng và nhà nước ta,
đề cao cảnh giác và đấu tranh, bóc trần bộ mặt, làm thất bại âm mưu của chúng là công việc và trách nhiệm của toàn đảng toàn dân tộc việt nam.

08:50:00, 27 thg 4, 2013 Reply

Chúng luôn nhằm mục tiêu “chuyển hóa” niềm tin của nhân dân, chúng thường xuyên theo dõi, bám nắm mọi diễn biến đời sống chính trị, kinh tế và xã hội của nước ta. Chúng “dày công” nghiên cứu, tổng hợp có hệ thống mọi vấn đề; tận dụng triệt để những nhận định hạn chế, yếu kém, sơ hở trên các mặt, nhất là về chính trị, kinh tế, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại qua các báo cáo chính thức của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành, địa phương… xem đó là điểm tựa, “chứng minh” cho những quan điểm, chính kiến, nhận địch sai lầm của chúng.

08:57:00, 27 thg 4, 2013 Reply

những âm mưu của lũ khốn: tập hợp những ý kiến, phát biểu của những người có “uy tín”, “vị thế”, nhưng có quan điểm, chính kiến trung dung, thậm chí trái với đường lối, quan điểm của Đảng, chủ trương, luật pháp của Nhà nước; kết hợp với sự tích hợp, dẫn dắt những quan điểm, tư tưởng đối lập, sai lầm về chính trị từ những kẻ tạo dựng là “nhà khoa học”, “nhân sĩ, trí thức yêu nước”, giả danh “chủ bút” báo này, tạp chí nọ… để trực tiếp xen lồng, tuyên truyền các quan điểm, tư tưởng thù địch chế độ ta.

09:11:00, 27 thg 4, 2013 Reply

Nham hiểm hơn, chúng sử dụng chiêu thức tỏ ra “có” tính lý luận, “bác học”, “uyên thâm”; “khoe mẽ” ở nước ngoài, “thông thạo” ngôn ngữ nước sở tại để chế áp, ám thị theo lối “cả vú lấp miệng em”…, buộc người đọc chấp nhận, tin theo. Chúng ra sức “tỉ thí”, thách đố các nhà khoa học, chính giới lý luận của ta về những “luận cứ”, “luận điểm” bảo là tìm thấy từ các nguyên tác, “gốc” được C.Mác và Ph.Ăngghen viết hoặc xuất bản bằng tiếng Đức.

09:18:00, 27 thg 4, 2013 Reply

Tiến công qua Internet là hình thức, phương tiện chủ yếu của chúng. Qua đây, chúng liên kết, chia sẻ, phát tán rộng khắp thông tin, kể cả qua tin nhắn, tin đồn, truyền miệng trong các cộng đồng, tầng lớp dân cư. Chúng tán dương, cổ vũ lẫn nhau trong một “thế trận” tuyên truyền chống phá có “kịch bản” cụ thể và dày đặc. Mới đây, chúng còn tuyên truyền cả các phương thức công nghệ để thu hút, tổ chức lực lượng tiến công và lẩn tránh, xóa dấu vết trước sự đấu tranh của các cơ quan nghiệp vụ của ta.

09:21:00, 27 thg 4, 2013 Reply

chúng tìm mọi cách để xây dựng, nuôi dưỡng các tổ chức phản động người Việt Nam ở nước ngoài; tập hợp, tài trợ, chỉ đạo lực lượng phản động trong các dân tộc, tôn giáo ở trong nước hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam như: truyền đạo trái phép để “tôn giáo hoá” các vùng dân tộc. lôi kéo, tranh giành đồng bào dân tộc, gây đối trọng với Đảng,

16:30:00, 29 thg 4, 2013 Reply
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
16:35:00, 29 thg 4, 2013 Reply

Bọn phản động vô cùng nham hiểm, chúng tấn công vào mọi ngõ ngách, điểm yếu của ta. Thanh niên, sinh viên ta còn non trẻ, bản lĩnh chính trị chưa vững vàng thì chúng kích động, lôi kéo biểu tình quấy rối. Dân ta còn nghèo thì chúng dùng tiền mua chuộc. Các đồng bào dân tộc thiểu số của ta thì dân trí thấp cũng bị chúng lợi dụng để đòi tự trị. Vì vậy, vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta là vô cùng cần thiết.

13:10:00, 5 thg 5, 2013 Reply

Đọc nhiều hiểu nhiều, biết nhiều nhưng đọc nhiều quá cũng loạn cả đầu óc, không biết đâu là thật, đâu là giả, đâu là địch, đâu là ta. Thông tin trên mạng thì đa chiều nên mỗi người khi đọc phải biết chọn lọc nội dung cho mình. Quan trọng nhất là phải có lý tưởng, sống phải biết tin tưởng vào Đảng vào chính sách của nhà nước và chính phủ. Đừng nghe mấy bọn vớ vấn làm lệch lạc tư tưởng dẫn đến những quan điểm sai trái làm ảnh hướng chính trị, kinh tế, xã hội chủa nước nhà.

17:18:00, 8 thg 5, 2013 Reply

Vì sao mà Việt Nam lại luôn chịu sự nhòm ngó , rình rập của thế lực nhằm mục đích chống phá nhà nước, chống phá Đảng Cộng Sản? Bởi vì dưới sự lãnh đạo của Đảng nhân dân ta đã chiến thắng mọi kẻ thù, từng bước đạt được thắng lợi, tiến tới hòa bình, điều ước muốn của rất nhiều quốc gia ngày đó, phải chăng vì sự sáng suốt của Đảng, và dòng máu trung kiên của dân tộc Việt Nam ta mà bọn địch không can tâm, không cam lòng trước thất bại nên nuôi chí phục thù. Còn những kẻ bán nước thì thời nào cũng có, rẻ mạt có, ghê tởm có, kết cục của chúng chỉ là sớm muộn, mong những con người tội lỗi như chú NẶC sớm quay đầu cho trọn kiếp người chứ ai lại mặt người dạ thú thế

09:07:00, 9 thg 5, 2013 Reply

Nhìn lại những thành quả mà Việt Nam đã đạt được đến ngày hôm nay, chúng ta càng thấy vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trong thời đại thông tin hiện nay, mọi người có đầy đủ điều kiện để đón nhận thông tin, để kiểm chứng và nhận biết được các âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Vì vậy, tất yếu các luận điệu tuyên truyền chống phá Việt Nam sẽ không có cơ hội để tồn tại. Các đối tượng chống phá đã lợi dụng sự cả tin, thiếu hiểu biết của một số người để lôi kéo, kích động họ tham gia các hoạt động chống Việt Nam. Chúng ta hãy cung cấp thông tin đến cho họ, để họ biết và đấu tranh với các đối tượng có âm mưu chống lại Đảng Cộng sản Việt Nam, chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

16:46:00, 9 thg 5, 2013 Reply

fvmfgklsdfvkn bmbz/m/lb m/.lb/.bv,

22:20:00, 9 thg 5, 2013 Reply

Chưa bao giờ Việt Nam chúng ta lại có môi trường an bình như thế này để lo làm ăn kinh tế.Kinh tế suy thoái thì phải tìm cách mà cứu nó chứ. Trong khi bọn phản động đang tìm cách để chống phá ta thì dân tộc VN chúng ta phải đoàn kết lại mới thắng được chứ. Đâu như mấy thằng Tuan Viet, Nặc danh comment vớ vẩn kia. Ngồi đáy giếng mà phán chuyện trên trời, ăn rau muống mà còn đòi nói chuyện chính trị. Bỏ 2.000 ra uống trà đá pha bằng nước bẩn rồi nghe được mấy tin lăng nhăng lên đây nói lung tung. Một thằng Nặc danh đến ngày tháng còn không phân biệt được sinh năm 1949 làm anh hay sinh năm 1945 làm anh mà cũng học đòi.

23:57:00, 10 thg 5, 2013 Reply

Phải nhận thức rõ về âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình mà các thế lực thù địch nhằm vào Việt Nam hiện nay. Mục tiêu chính là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi đa nguyên, đa đảng, hướng Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa thôi. Mà cũng phải cảnh giác với các kịch bản can thiệp vào như ở mấy nước Châu Phi nữa chứ.Càng ngày càng trắng trợn. Nào là chống khủng bố, nào là chống việc phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt, nào là giúp kết thúc chế độ độc tài. Toàn "lý do", toàn các "chiêu bài" chính trị cả, không tôn trọng độc lập, chủ quyền của quốc gia khác tý nào. Thế mà lúc nào cũng rêu rao tự do, dân chủ, nhân quyền. Hết hiểu nổi

00:00:00, 11 thg 5, 2013 Reply

Phải nhận thức rõ về âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình mà các thế lực thù địch nhằm vào Việt Nam hiện nay. Mục tiêu chính là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi đa nguyên, đa đảng, hướng Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa thôi. Mà cũng phải cảnh giác với các kịch bản can thiệp vào như ở mấy nước Châu Phi nữa chứ.Càng ngày càng trắng trợn. Nào là chống khủng bố, nào là chống việc phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt, nào là giúp kết thúc chế độ độc tài. Toàn "lý do", toàn các "chiêu bài" chính trị cả, không tôn trọng độc lập, chủ quyền của quốc gia khác tý nào. Thế mà lúc nào cũng rêu rao tự do, dân chủ, nhân quyền. Hết hiểu nổi

16:40:00, 15 thg 5, 2013 Reply

Âm mưu của kẻ thù để chống phá Đảng, nhà nước ta ngày càng nhiều và tinh vi hơn. chúng ta cần phải tinh tường,sáng suốt trước những âm mưu này, tình yêu nước của nhân dân ta thật vĩ đại nhưng thể hiện sao cho đúng cũng k kém phần quan trọng, vậy nên để bảo vệ Tổ quốc, chúng ta hãy nghe theo sự lãnh đạo của Đảng để có những bước đi đúng đắn

13:48:00, 10 thg 6, 2013 Reply

mặc dù đất nước ta đang giữ được chế độ chính trị cũng như nền hòa bình rất tốt, tuy nhiên không phải vì thế mà đảng và nhà nước ta có thể lơ là trong công tác bảo vệ đất nước ,vì thực tế các thế lực thù địch trong và ngoài nước vẫn luôn có âm mưu chống phá nước ta

08:18:00, 10 thg 7, 2013 Reply

đất nước việt nam đang trong thời kỳ hòa bình và có những bước phát triển hết sức tích cực, việt nam cũng có quan hệ hợp tác với rất nhiều nước, tuy nhiên trên thực tế thì vẫn có những thế lực thù địch luôn có âm mưu chống phá nước ta, chúng luôn có âm mưu xóa bỏ chế độ xã hôi chủ nghĩa ở nước ta

09:12:00, 10 thg 7, 2013 Reply

việc nhận diện ra những âm mưu chống phá nước ta của những thế lực thù địch là một việc làm hết sức quan trọng, chúng ta không thể cứ thấy đất nước vẫn hòa bình ổn định mà có thể chủ quan trước những âm mưu này của những thế lực thù địch, sự chủ quan rất có thể khiến đất nước ta phải trả giá đắt

09:41:00, 10 thg 7, 2013 Reply

cần phải đặc biệt quan tâm tới âm mưu của những thế lực thù địch trên lĩnh vực dân chủ nhân quyền, lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền để tiến hành hành những hoạt động tuyên truyền chống phá nước ta, đây là một thủ đoạn được chúng sử dụng rất phổ biến và thường xuyên hiện nay

10:22:00, 10 thg 7, 2013 Reply

những âm mưu chống phá của những thế lực thù địch với nước ta là không thể xem thường được, trên thực tế thì chúng vẫn thường xuyên sử dụng những thủ đoạn này để chống phà nước ta, nếu người dân mà không nhận ra được âm mưu của chúng thì sẽ là cực kỳ nguy hiểm

11:09:00, 10 thg 7, 2013 Reply

đây là thông tin cần thiết đối với mỗi người việt nam, có hiểu biết rõ và đúng về những vấn đề này, đối với mỗi người dân mà nói không chì giúp ích và có lợi cho đất nước mà còn là việc hữu ích với chính bản thân người dân, giúp họ không bị kẻ xấu lợi dụng để thực hiện những hành vi sai trái

13:42:00, 10 thg 7, 2013 Reply

nói chung, những thế lực thù địch trong và ngoài nước muốn thực hiện được âm mưu chống phá đảng và nhà nước ta thì điều kiện cần thiết đó là phải lợi dụng được sự thiếu hiểu biết của nhân dân, nếu nhân dân nhận ra được âm mưu của chúng thì chắc chắn chúng sẽ không thể thành công được

14:08:00, 10 thg 7, 2013 Reply

những lĩnh vực chống phá nước ta của những thế lực thù địch là rất đa dạng, trên rất nhiều lĩnh vực, từ dân chủ nhân quyền, dân tộc tôn giáo, tới việc xuyên tạc những chính sách của đảng và nhà nước ta, gây kích động mâu thuẫn trong quần chúng nhân dân, quả thực là thủ đoạn của chúng là rất nhiều

14:29:00, 10 thg 7, 2013 Reply

cho dù những thế lực thù địch trong và ngoài nước có sử dụng thủ đoạn thế nào đi chăng nữa thì âm mưu của họ cũng không bao giờ thực hiện được, vì có một điểm mấu chốt đó là toàn thê nhân dan việt nam luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam mà thôi

15:27:00, 10 thg 7, 2013 Reply

mấu chốt của vần đề ở đây là phải làm sao nâng cao nhận thức của toàn thể nhân dân ta về những thủ đoạn và âm mưu của những thế lực thù địch trong việc chống phá nước ta, có như vậy thì mới có thể ngăn chặn âm mưu của chung được, đất nước mới có thể đứng vững trước những sự chống phá đó

15:59:00, 10 thg 7, 2013 Reply

không chỉ việt nam mà bất cứ một quốc gia nào trên thế giới cũng có những thế lực chống phá hết sức quyết liệt, đó dường như là một vấn đề đi liền đối với mỗi quốc gia, và thực tiễn đã chứng minh rằng nếu không nhận thức được vân đề, mất cảnh giác,chủ quan trước những âm mưu của những thế lực thù địch thì sẽ phải nhận một cái giá rất đắt

16:49:00, 10 thg 7, 2013 Reply

xã hội ngày càng phát triển thì ngày càng phức tạp, những thủ đoạn mà các thế lực thù địch sử dụng để chống phá nước ta ngày càng xảo quyệt, đa dạng và tinh vi, vì thế việc nhận ra được những âm mưu của chúng đối với mỗi người dân là một việc hết sức quan trọng, nó sẽ giúp cho mọi người bảo vệ được bản thân mình

17:12:00, 10 thg 7, 2013 Reply

hiện tại thì đát nước ta đang giữ được tình hình xã hội, chính trị của đất nước hết sức ổn định, đó làm một điều đáng mừng, tuy nhiên thực tế thì đất nước ta vẫn đã và đang phải chống chọi với sư chống phá hết sức quyết liệt của những thế lực thù địch trong và ngoài nước với nhiều thủ đoạn khác nhau, đó là điều hết sức đáng lo lắng

18:06:00, 10 thg 7, 2013 Reply

mọi thủ đoạn của những thế lực thù địch dùng đẻ chống phá lại đảng và nhà nước ta đều đa được phát hiện và vạch trần, tuy nhiên không phải ai và không phải lúc nào mọi người cũng có thể phát hiện ra điều đó, vì thế đảng và nhà nước ta phải nâng ca công tác tuyên truyền cho toàn thể người dân

19:27:00, 10 thg 7, 2013 Reply

hết lợi dụng dân tộc tôn giáo lại quay sang dân chủ nhân quyền, đúng là những thế lực thù địch cả trong và ngoài nước không từ một thủ đoạn nào để chống phá nước ta cả, nhưng cho dù có sử dụng thủ đoạn nào đi chẳng nữa thì chúng cũng sẽ nhận chung một kết cục, đó là thất bại mà thôi

19:53:00, 10 thg 7, 2013 Reply

tất cả những thủ đoạn mà thế lực thù địch sử dụng để chống phá nước ta thì thủ đoạn nào cũng là nguy hiểm cả, nếu không đề cao cảnh giác phòng ngừa trước những thủ đoạn của những thế lực thù địch thì đất nước việt nam sẽ rất dễ rơi vào tình trạng bất ổn, thiếu ổn định, điều đó sẽ hết sức nguy hiểm

21:58:00, 25 thg 8, 2013 Reply

Càng ngày bọn chúng chống phá đất nước ta càng mạnh, lợi dụng tình hình thế giới bất ổn nên lại chống phá càng mạnh hơn. Cơ quan An ninh của nước ta cần phải phòng bị hết tất cả các trường hợp có thể xảy ra, không được để chúng bêu xấu hình ảnh của Đảng, Nhà nước ta từ đó làm mất lòng tin nơi quần chúng nhân dân. Quan trọng nhất vẫn là tình đoàn kết một lòng của dân tộc ta. Vì một xã hội tốt đẹp hơn nữa, tất cả chúng ta hãy cố lên!

09:51:00, 11 thg 9, 2013 Reply

Nhận diện các thế lực thù địch , các âm mưu chống phá Đảng và Nhà nước luôn là những vấn đề quan trọng trong việc đảm bảo an ninh của mỗi quốc gia dân tộc trong đó có Việt Nam !
không có con đường trải đầy hoa hồng, lũ ruồi bọ này chính là phân trên con đường mà VN đang đi!!

09:56:00, 11 thg 9, 2013 Reply

đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái, phản động, cùng mọi luận điệu xuyên tạc, những thông tin sai lệch của các thế lực thù địch chính là một cách để xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển ổn đinh và vững mạnh lâu dài !

14:42:00, 17 thg 9, 2013 Reply

Mỗi người dân cần được trang bị thông tin sự hiểu biết của mình nhận diện âm mưu thâm độc chốn phá nhà nước ta !
Đó cũng chính là bảo vệ cho sự phát triển chung của nhà nước đồng thời làm nhụt chí các thế lực thù địch chống phá !

14:49:00, 17 thg 9, 2013 Reply

nhận diện các thế lực thù địch là điều cần biết và nên biết để tránh rơi vào tình trạng bị thế lực đó lợi dụng vào việc chống phá nhà nước !
Hiện nay thế lực thù địch cũng vô cùng tinh vi xảo quyệt vì vậy cũng cần phải tinh ý hiểu biết hơn trong việc nhận diện các âm mưu đó !

14:57:00, 17 thg 9, 2013 Reply

việc nhận diện các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch góp sức cùng toàn Đảng, toàn dân đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn hiểm độc của chúng, trước hết mỗi cán bộ, chiến sĩ cần nhận rõ một số hình thức, biện pháp, phương tiện mà các thế lực thù địch thường sử dụng chống phá cách mạng nước ta trong những năm gần đây.

15:05:00, 17 thg 9, 2013 Reply

Các thế lực chống phá ngày càng lưu manh xảo quyệt hơn do vậy trong tưng thời kì giai đoạn chúng lại có những âm mưu chống phá thâm độc đồng thời lợi dụng quần chúng nhân dân kém hiểu biết để lợi dụng làm tay chân cho chúng !
Mỗi chúng ta cần nâng cao hiểu biết để tránh sự lợi dụng của các thế lực thù địch này !

10:23:00, 27 thg 9, 2013 Reply

Mọi người dân cần được biết và hiểu được cách hình thức chống phá nhà nước ta của các thế lực thù địch. Để mọi người có thể có những biện pháp để đề phòng tránh trước các luận điệu của các thế lực thù địch chống phá nhà nước ta. Nhà nước cần có những biện pháp tuyên truyền cho người dân hiểu và có những biện pháp ngăn chặn những hành động chống phá của các thế lực thù địch.

10:36:00, 27 thg 9, 2013 Reply

Đất nước ta muốn phát triển bền vững thì Đảng và nhà nước cần làm tốt công tác ngăn chặn phòng ngừa sự chống phá của các thế lực thù địch. Thì nhân dân ta mới có thể ổn định làm ăn phát triển kinh tế xã hội. Để nước ta trở thành nước dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh.

11:03:00, 27 thg 9, 2013 Reply

Con đường để đi tới thành công không có một con đường nào trải đầy thảm đỏ cho chúng ta đi. Cuộc sống cũng vậy không phải lúc nào cũng êm ả . Để tiến tới thành công chúng ta phải cần có sự cố gắng cần cù thì chúng ta mới giành được những thành tích nhất định như vậy chúng ta mới trân trọng những thành công đó.

11:46:00, 27 thg 9, 2013 Reply

Các thế lực thù đích sẽ không từ một thủ đoạn nào để chống phá nước ta. Trước những hành động ngày càng ngang ngược của bọn chúng nhân dân ta cần phải năng cao ý thức của mình trước các tình hình biến động trong nước tránh trường hợp không biết đâu là đúng đâu là sai để các thế lực thù địch lợi dụng vào việc chống phá nhà nước ta.

12:02:00, 27 thg 9, 2013 Reply

Trong quá trình lãnh đạo và phát triển đất nước không thể không có sai sót nhưng những sai sót đó rất nhỏ so với những công lao mà Đảng và nhà nước mang lại cho nhân dân. Trên con đường tiến tới thành công chúng ta sẽ vấp ngã bởi những sai lầm nhưng chúng ta biết nhận ra sai lầm đó và llàm lại thì đó là điều rất tốt. Đảng và nhà nước ta đã có những định hướng rất đúng đắn cho nước nhà

12:11:00, 27 thg 9, 2013 Reply

Các thế lực thù địch ở trong và ngoài nước sử dụng mọi hình thức, biện pháp để tuyên truyền, trong đó rất chú trọng lập các diễn đàn, website, blog trên mạng internet, tổ chức hội thảo để thu hút người dân qua đó chúng kích động người dân chống lại Đảng cộng sản Việt Nam. Vì vậy cần nâng cáo ý thức trách nhiệm của nhân dân Việt Nam về bảo chủ quyền và lãnh thổ của tổ quốc.

12:31:00, 27 thg 9, 2013 Reply

Trên con đường đất nước chúng ta tiến lên xã hội chủ nghĩa có rất nhiều những trông gai và những những tên phản động là những bãi phân trên đường làm ô uế . Chúng ta phải đào thải chúng ra khỏi con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng và nước ta. Để đất nước ta cót hể tiến tới chủ nghĩa xã hội nhanh nhất. Và không còn những tên phản động trên đất nước ta nữa.

13:44:00, 27 thg 9, 2013 Reply

một số trí thức, học sinh, sinh viên, thiếu lòng tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo, nhận thức hạn chế về âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, viết bài trên blog, tán phát trên các mạng phản động nước ngoài đã nghe lời kích động của bọn chúng để chống lại đảng và nhà nước ta.

14:00:00, 27 thg 9, 2013 Reply

Đảng và nhà nước ta nhận diện được tầm quan trọng và mối nguy hiểm của các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Đảng và nhà nước đã thực hiện chính sách tuyên truyền cho mọi người dân về vấn đề bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền biển đảo của nước ta. Đã làm thức tỉnh tình yêu tổ quốc trong mỗi người dân Việt Nam.

14:15:00, 27 thg 9, 2013 Reply

khuyến khích hoạt động chống đối của các đối tượng cơ hội chính trị ở trong nước, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Chúng hậu thuẫn cho các đối tượng chống đối trong các tôn giáo cả về tinh thần lẫn vật chất, kích động, tạo cớ kêu gọi đòi lại đất đai, cơ sở vật chất có nguồn gốc tôn giáo, chia rẽ tôn giáo với chính quyền để chúng lợi dụng vấn đề đó để can thiệp vào nước ta.

14:24:00, 27 thg 9, 2013 Reply

chúng kích động gây mâu thuẫn nội bộ, tạo sự hoang mang, dao động trong các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị, các giới trí thức, thanh niên, sinh viên, học sinh và đồng bào các dân tộc thiểu số, nhằm mục đích thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Để cản trở con đường nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội. Mọi người cần phải cẩn thận và biết chọn lựa thông tin tránh bị các thế lực thù địch lợi dụng.

23:21:00, 9 thg 10, 2013 Reply

Lịch sử Việt Nam đã ghi lại những mốc son hào hùng của dân tộc, những chiến thắng vẻ vang của dân tộc Việt Nam, lịch sử cúng ghi lại sự thất bại thảm hại của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch. Vì thế đây luôn là một nỗi đau mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch không thể quên, vì thế chúng luôn có tư tưởng chống chúng ta, chúng muốn xỏa bỏ chế độ xã hội ở nước ta với những âm mưu và thủ đoạn thâm độc. Chúng ta phải cảnh giác với những âm mưu của chúng.

23:42:00, 9 thg 10, 2013 Reply

Các thế lực thù địch và chủ nghĩa đế quốc luôn luôn nhắm vào Việt Nam chúng ta, chúng luôn xác định Việt Nam chúng ta là trọng điểm của chống phá. Bây giờ chúng đang lợi dụng các vấn đề nhạy cảm như dân tộc, tôn giáo, dân chủ nhân quyền... để chống phá Nhà nước ta. Chúng đang muốn thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình, muốn chúng ta tự diễn biến. Nhưng dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản thì đất nước chúng ta sẽ luôn phát triển ổn định.

22:14:00, 11 thg 10, 2013 Reply

trong suốt chiều dài 4000 năm phát triển và đấu tranh của dân tộc ta ..chưa bao h đất nước ta được hòa bình thực sự theo đúng nghĩa của nó..cả khi hòa bình nhất thì chúng ta vẫn luôn nằm trong tầm ngắm của các thế lực ngoại bang luôn tìm cách thôn tính trở thành lãnh thổ của bọn chúng,vì vị trí quan trọng của đất nước ta....và cả trong thời kỳ hiện nay nó cũng không nằm ngoài ngoại lệ đó....các thế lực thù đich vẫn âm thầm hay công khai , ngày đêm tìm mọi cách để lật đỏ sự thống trị cuả đảng csvn...chúng ta hãy thực sự đoàn kết và cảnh giác và có các biênj pháp mạnh tay với bọn chúng

22:25:00, 11 thg 10, 2013 Reply

với tình hình quốc tế , an ninh chính trị xã hội như hiện nay của nước ta, chúng ta đang phải đứng trước bao thách thức, mặt trận đấu tranh với các thế lực thù địch ngày càng nóng bỏng, các thế lực thù địch sử dụng phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn,..một số bộ phận học sinh , sinh viên đã bị thoái hóa biến chất, đi ngược lại lợi ích của nhân dân của dân tộc..quay lưng chống đối lại chính quyền và làm tay sai cho bọn ngoại bang....chúng ta cần thực sự mạnh tay hơn nữa để trấn áp loại tội phạm nguy hiểm này...không ngừng đoàn kết, xây dựng trong sạch nội bộ đảng,và học tập làm theo tấm gương đạo đức hcm............^_^

20:21:00, 14 thg 12, 2013 Reply

trước mặt chúng ta có rất nhiều bọn chó má luôn muốn phá ta, vì thế ta phải đoàn kết và nhậ diện rõ mọi thủ đoạn của bọn chó này

19:49:00, 15 thg 1, 2014 Reply

bây giờ trong thời bình như thế này việc tiến hành các cuộc chiến tranh nổ ra một cách tự nhiên thì rất khó đạt được hiệu quả cao, vì thế các thế lực thù địch luôn luôn nhằm đến các phuowgn thức hoạt động và âm mưu khác, đó chính là diễn biến hòa bình, chúng thực hiện việc này một cách từ từ và bằng nhiều cách mà nếu không tỉnh táo thì rất có thể chúng sẽ chui sâu vào trong nội bộ các cơ quan ban ngành của đảng, chống phá và lạm dụng chức quyền.....và sẽ là mối hiểm họa khôn lường

19:56:00, 15 thg 1, 2014 Reply

mọi thế lực thù địch chống lại đảng và nhà nước ta đã tồn tài từ rất sớm, ngay từ khi mới thành lập Đảng cộng sản thì đồng nghĩa với ngay lập tức sẽ xuất hiện ngay những bọn phản cách mạng, chống chính quyền, nhằm thâu tóm nhiều thứ về con người , nếu để chúng cướp được chính quyền thì sẽ là một thảm họa cho nền tự do dân chủ nước nhà, vì thế chúng ta cần phải chung tay góp sức ngăn chặn những gì chúng đang cố để đạt được âm mưu đó, muốn vậy ngay trong các cán bộ của Đảng và nhà nước phải có một đạo đức và cái tâm thật là trong sáng

20:04:00, 15 thg 1, 2014 Reply

âm mưu của các thế lực nói chung nhằm vào nước ta rất đa dạng, từ kẻ nước ngoài cho đến chính những người có chung dòng máu da vàng máu đỏ, chúng thực sự rất phức tạp, từ những kẻ có học thức đến những kẻ hạ đẳng, cần phải tiêu diệt tận gốc những mối hiểm họa này được, và muốn vậy thì trước tiên chúng ta cùng nhau nâng cao đời sống cho nhân dân, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, xây dựng đảng ngày một vững mạnh để có thể chiến đấu lâu dài với bọn sâu bọ chống phá này mới được

20:13:00, 15 thg 1, 2014 Reply

Đó thật sự là một việc làm vô cùng nhảm nhí vì để lật đổ được chế độ cộng sản là việc vô cùng khó khăn khi mà tất cả nhân dân, của cả nước cũng như ngoại kiều của Việt Nam đều coi rằng Đảng cộng sản là một mũi tên chỉ nam cho mọi hành động và mọi hành động đó luôn đúng đắn đối với mọi thời kì và thực tiễn đã chứng minh rằng điều đó là vô cùng đúng đắn, đó là điều trở ngại lớn nhất mà bọn phản động luôn luôn tìm cách thay đổi nhận thức của người dân về Chế độ này, thật hài hước và tội nghiệp

20:37:00, 22 thg 1, 2014 Reply

Trong thời kì phát triển đất nước hiện nay của Nhà nước ta đang có rất nhiều các thế lực thù địch trong và ngoài nước đang ngăm nghe chống phá Đảng cộng sản và Nhà nước một cách hết sức gay gắt. Đây là thời đại của hòa bình nhân loại , không còn thời kì của ngày xưa khi các nước chiến tranh trực diện bằng vũ trang, dùng vũ lực nữa .Mà ngày nay là thời đại của chiến tranh trên lĩnh vực tư tưởng , văn hóa, bằng rất nhiều hình thức và thủ đoạn khác nhau nên chúng ta là mỗi người dân cần nêu cao sự cảnh giác của mình với những âm mưa và thủ đoạn của các thế lực thù địch.

21:42:00, 19 thg 3, 2014 Reply

Trong giai đoạn hiện nay, khi khoa học công nghệ đang phát triển thì thế lực thù địch của chúng ta hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt và dưới nhiều hình thức khác nhau nên chúng ta cần phải có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Vậy chúng là ai?. Đúng là chúng hoạt động vừa công khai vừa ẩn nấp nhưng chúng ta cần chú ý đến những tên sử dụng mạng INTERNET để tuyên truyền chống phá các bạn ạ.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !