13/03/2013

Sức mạnh của Đảng là nhân dân

Written By Việt Nam on 13/03/2013 | 10:33


Tác giả : Vũ Thạch

Đảng muốn tồn tại thì phải ở trong lòng dân, dựa vào nhân dân để làm nên mọi thắng lợi. Sức mạnh của Đảng là sức mạnh vô địch của nhân dân. Trong mọi hoàn cảnh, điều kiện dù có khó khăn gian, khổ nhưng khi nhân dân chung tay, giúp sức cho Đảng thì thắng lợi sẽ trong tầm tay. Chính vì vậy Đảng phải luôn tự đổi mới, tự chỉnh đốn, xứng đáng với sự tin yêu mà nhân dân đã dành cho Đảng, xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ trung thành của nhân dân.

Sức mạnh của Đảng là nhân dân

Cách mạng tháng 8- 1945 đã cho thấy sức mạnh to lớn của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. một cuộc tổng động viên cả dân tộc xuống đường, cầm vũ khí giành lại cơm áo, tự do. Tất cả yêu thương thù hận suốt bao năm nô lệ, khổ đau đã trở thành động lực cho cả dân tộc vùng lên sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng dấn thân. Đảng lúc này còn non trẻ, còn nhiều thiếu sót nhưng đã sớm lấy nhân dân làm lẽ sống, làm mục đích cho mọi đường hướng. Phụng sự dân tộc, phục vụ nhân dân, chiến đấu cho lợi ích của nhân dân đã là nguyên tắc xuyên suốt có tính chất nền tảng của Đảng, chính vì thế nhân dân đặt trọn niềm tin vào Đảng, che chở cho Đảng và cùng Đảng vượt qua những thời khắc hiểm nghèo của lịch sử. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước với tư tưởng của Bác: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu; khó vạn lần dân liệu cũng xong ” mối quan hệ giữa  Đảng và dân càng bền chặt, càng được củng cố và thắng lợi là kết quả cuối cùng. Bài học lịch sử đã cho thấy: cách mạng là sự nghiệp của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Để lãnh đạo cách mạng thành công, Đảng phải dựa vào nhân dân, vì nhân dân mà chiến đấu và phục vụ, luôn luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, phát huy cao độ sức mạnh của nhân dân.
          Trong sự nghiệp đổi mới cùng với việc đề ra đường lối và các chính sách đúng đắn, Đảng luôn luôn giương cao ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, gắn liền với sức mạnh thời đại, tạo ra nguồn lực to lớn, từng bước đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH đã ghi: Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Chính người dân là người làm nên thắng lợị lịch sử. Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Sức mạnh của Đảng là sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Quan liêu, mệnh lệnh, xa rời nhân dân sẽ dẫn đến những tổn thất không lường được đối với vận mệnh của đất nước. Đảng chỉ mạnh khi giữ được mối quan hệ máu thịt với nhân dân và có được niềm tin của nhân dân là có được thắng lợi trong tầm tay.
          Ngày nay, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc  có những thuận lợi mới, thời cơ mới, thực lực và sức mạnh mới nhưng cũng không thiếu nhiều thách thức mới. Đảng ta luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân nhằm tạo nên sức mạnh to lớn thực hiện thắng lợi cách mạng xã hội chủ nghĩa, đạt mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 
Tre Làng- Loa Phường- Tiên Lãng - Tiếng nói - Đất mẹ- Việt Nam- Dân Việt- Tuổi trẻ- Nhân dân- QĐND- VNCH

30 Nhận xét

15:54:00, 13 thg 3, 2013 Reply

Trong sự nghiệp đổi mới cùng với việc đề ra đường lối và các chính sách đúng đắn, Đảng luôn luôn giương cao ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, gắn liền với sức mạnh thời đại, tạo ra nguồn lực to lớn, từng bước đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

15:59:00, 13 thg 3, 2013 Reply

sự phát triển vững mạnh của đảng chính là do nhân dân xây dựng nên , chính vì thế sức mạnh của đảng chính là sức mạnh của dân

16:03:00, 13 thg 3, 2013 Reply

Trong những giai đoạn khó khăn của dân tộc đang thể hiện được bản lĩnh của mình, dẫn dắt toàn dân tộc đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, Sự phát triển to lớn của đảng ngày hôm nay chính là nguyện vọng, là sự đóng góp xây dựng của toàn thể nhân dân,

16:22:00, 13 thg 3, 2013 Reply

vai trò của đảng được khảng định và thể hiện trong suốt lịch sử hình thành và phát triển của dân tộc, đặc biệt đảng là người đầy tớ trung thành của nhân dân, vì thế sự phát triển lớm mạnh của đảng chính là một biểu hiện của sức mạnh của nhân dân.

19:34:00, 13 thg 3, 2013 Reply

Đảnh là của nhân dân vì nhân dân mà ra do đó sức mạnh lớn nhất của Đảng chính là của nhân dân, nhân dân trung thành với Đảng và Đảng chỉ ra đường lối chính sách cho nhân dân, có như vậy đất nước mới vững bền

19:37:00, 13 thg 3, 2013 Reply

Đảng ta vĩ đại, vì ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc Đảng ta không có lợi ích gì khác, do đó nhân dân chính là sức mạnh lơn lao nhất của Đảng

20:01:00, 13 thg 3, 2013 Reply

Trải qua thăng trầm lịch sử Đảng đã thể hiện rõ vai trò của mình đối với đất nước đối vói nhân dân, và sự thành công của Đảng như ngày hôm nay chính là dựa vào sức mạnh của nhân dân của quần chúng, Đảng từ dân mà ra và dân vì Đảng mà tập hợp lại thành sức mạnh to lớn

20:40:00, 13 thg 3, 2013 Reply

Đảng được hinh thành do nhân dân vì nhân dân.Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Sức mạnh của Đảng là sự gắn bó mật thiết với nhân dân

21:13:00, 13 thg 3, 2013 Reply

Người xưa có câu: Nước có thể đẩy thuyền, nhưng cũng có thể lật thuyền.
Vâng, đúng là như vậy, nếu như Đảng luôn quan tâm chăm lo đời sống cho nhân dân thì nhân dân cũng sẽ giúp đỡ Đảng trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách. Và nếu Đảng đi ngược lại với lợi ích của đất nước của nhân dân thì chính quần chúng nhân dân sẽ đứng lên!

07:45:00, 14 thg 3, 2013 Reply

Đảng bắt nguồn từ dân, do dân và vì dân do đó sức mạnh của Đảng chính là nhân dân, dân có đoàn kết, luôn có niềm tin với Đảng thì Đảng ta mới vững mạnh!

21:51:00, 14 thg 3, 2013 Reply

Đảng Cộng sản Việt Nam là lựa chọn của lịch sử. Hãy nhìn vào quá khứ của Việt Nam sẽ thấy vào thời khắc khó khăn nhất của dân tộc Đảng đã cùng nhân dân đánh tan quân xâm lược. Ngày nay Đảng đang ra sức phát triển kinh tế, quan tâm đến đời sống nhân dân làm cho nước ta trở thành một đất nước thật sự công bằng, dân chủ và văn minh

11:23:00, 15 thg 3, 2013 Reply

Đảng cũng được hình thành từ nhân dân nhờ sự đoàn kết vững mạnh tạo nên một Đảng.vì thế Đảng muốn tồn tại thì phải ở trong lòng dân,luôn luôn giương cao ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh toàn dân tộc .

11:26:00, 15 thg 3, 2013 Reply

Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Chính người dân là người làm nên thắng lợị lịch sử. Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân vì thế sức mạnh của Đảng chính là nhân dân.

11:38:00, 15 thg 3, 2013 Reply

nhân dân là cội nguồn của một dân tộc,nhà nước của dân,do dân và vì dân,nhân dân đoàn kết,góp phần tạo dựng nên một tập thể vững mạnh.vì thế sức mạnh của Đảng cũng là nhân dân,Đảng muốn tồn tại được thì phải ở trong lòng dân.

16:40:00, 15 thg 3, 2013 Reply

ĐẢng muốn phát triển và tồn tại được thì phải biết dựa vào dân vì nàh nước này là cảu dân, do dân và vì dân.

20:57:00, 16 thg 3, 2013 Reply

nhân dân chính là sức mạnh của dân tộc, vì vậy đất nước muốn phát triển được thì phải được nhân dân ủng hộ, chính quyền nhà nước tồn tại trên sức mạnh cảu nhân dân

20:01:00, 8 thg 4, 2013 Reply

trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước, giữ nước và quá trình phát triển của dân tộc Việt Nam đã chứng kiến nhiều thắng lợi to lớn của Đảng, Nhà nước mà phải có sự chung tay, giúp sức, đồng lòng của nhân dân. Đảng muốn tồn tại thì phải ở trong lòng dân, dựa vào nhân dân để làm nên mọi thắng lợi. Sức mạnh của Đảng là sức mạnh vô địch của nhân dân. Trong mọi hoàn cảnh, điều kiện dù có khó khăn gian, khổ nhưng khi nhân dân chung tay, giúp sức cho Đảng thì thắng lợi sẽ trong tầm tay. Chính vì vậy Đảng phải luôn tự đổi mới, tự chỉnh đốn, xứng đáng với sự tin yêu mà nhân dân đã dành cho Đảng, xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ trung thành của nhân dân

21:27:00, 22 thg 4, 2013 Reply

Sức Mạnh của Đảng là nhân dân, đúng như vậy, Đảng ta Đảng ta ra đời ngày 3-2-1930, từ khi Đảng ra đời đến nay đã cùng nhân dân ta, dân tộc ta trải qua một chặng đường lịch sử dài, và lịch Sử ta đã ghi lại điều đó, Đảng dìu dắt, dẫn đường cho nhân dân ta vượt qua bao gian lao, khó khăn để dành lại nền độc lập từ tay kẻ thù xâm lược, hơn 80 năm chặng đường lịch sử ấy Đảng đã được nhân dân ta tin yêu, tín nhiệm, Đã được dân tộc ta trao niềm tin cho Đảng
để có được thành công ấy Đảng có nhân dân luôn bên cạnh luôn sát cánh cùng Đảng trong nhưng bước đường khó khăn nhất.

09:03:00, 26 thg 4, 2013 Reply

Đảng này là Đảng của dân do dân và vì dân, tất cả các chủ trương chính sách của Đảng đều đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu, hiện này còn nhiều thế lực thù địch và phần tử xấu luôn lợi dụng để nói xấu đảng hạ thấp uy tín của Đảng mọi người hãy thật sự tin tưởng vào Đảng đừng bị lừa gạt bởi những thành phần xấu. Tất cả hãy đoàn kết cùng nhau xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp hơn

21:44:00, 7 thg 5, 2013 Reply

Đảng Cộng Sản Việt Nam là Đảng của nhân dân, do nhân dân và vì lợi ích của nhân dân lao động Việt Nam. Sức mạnh của nhân dân làm nên sức mạnh của Đảng vượt qua mọi thử thách và khó khăn, lịch sử đã chứng minh điều này và đó là sự thật không thể chối cãi. Nhân dân Việt Nam luôn tin tưởng và đoàn kết dưới lá cờ đấu tranh của Đảng, làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn gây chia rẽ sự liên kết giữa Đảng và nhân dân, hoàn thành mục tiêu đưa đất nước phát triển, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

17:36:00, 21 thg 5, 2013 Reply

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng Việt Nam, mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng đều có sự tham gia đóng góp ý kiến của quần chúng nhân dân, phát huy dân chủ rộng rãi. Đường lối, chủ trương của Đảng luôn được xây dựng trên cơ sở lắng nghe, tiếp thu ý kiến xây dựng của mọi tổ chức chính trị - xã hội, của các đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân. Trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội XI, Đảng đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân và nhận được hàng vạn ý kiến tâm huyết của nhân dân cả nước. Hiện nay, Quốc hội nước ta đang tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Đây chính là những biểu hiện cao nhất, sinh động nhất của việc phát huy dân chủ xã hội, đề cao quyền làm chủ thực sự của nhân dân lao động. Sức mạnh của Đảng khi nào cũng vậy, đó chính là nhân dân

09:10:00, 7 thg 6, 2013 Reply

Sức mạnh của Đảng là nhân dân, đây là quan điểm đúng đắn, là kim chỉ nam cho Đảng hoạt động, tất cả vì nhân dân. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói rằng, nếu nhân dân ủng hộ nhiều thì đảng mới thành công nhiều, dân ủng hộ hoàn toàn thì đảng thắng lợi hoàn toàn.

Một khi nhận được sự ủng hộ, sự tin tưởng tuyệt đối của nhân dân thì chủ trương, đường lối nào của Đảng cũng đều đạt được thắng lợi mĩ mãn, mà muốn có được sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân thì Đảng phải thực sự vì dân, làm cho dân hiểu mình, ủng hộ mình, không ngừng nâng cao sức chiến đấu và cho nhân dân thấy được trong mọi chủ trương chính sách của Đảng là vì dân.

22:08:00, 14 thg 7, 2013 Reply

đảng cộng sản việt nam cũng từ dân mà ra, thực tế cho thấy, tất cả những thành tựu hiện nay mà đảng cộng săn việt nam cũng như của đất nước ta đạt được hiện nay , không có thành tựu nào không có sự đóng góp của nhân dân, nếu không muốn nói đó là những đóng góp quyết định, vì vậy, nhân dân chính là sức mạnh của đảng cộng sản việt nam

23:01:00, 14 thg 7, 2013 Reply

nhân dân ta chính là sức mạnh của đảng cộng sản việt nam, thực sự thì đảng cộng sản việt nam luôn luôn xác định được điều đó, và mỗi chính sách của đảng công sản việt nam thực hiện cũng là làm sao có lợi nhất cho nhân dân, cho đất nước mà thôi, tất cả cũng là làm sao cho cuộc sống của nhân dân ta ngày càng tốt hơn mà thôi

14:55:00, 15 thg 7, 2013 Reply

nhân dân chính là sức mạnh của đảng, sức mạnh của toàn thể đất nước ta, nguồn sức mạnh này có thể nói là vô tận, có sức mạnh của nhân dân thì đảng cũng như nhà nước ta có thể thực hiện thành công bất cứ những công việc gì, dù nó có khó khăn và vất vả như thế nào, đó là điều chắc chắn, không cần phải bàn cãi

15:21:00, 15 thg 7, 2013 Reply

nhân dân là gốc rễ, là tất cả sức mạnh của đất nước, đảng cộng sản việt nam lãnh đạo đất nước thực ra là lãnh đạo và sử dụng sức mạnh của quần chúng nhân dân mà thôi, đó là lãnh đạo và sử dụng làm sao nguồn sức mạnh đó một cách có hiệu quả nhất, góp phần đưa đất nước phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân

15:49:00, 15 thg 7, 2013 Reply

nhân dân chính là sức mạnh ,đảng công sản việt nam luôn luôn xác đinh được chân lý đó, và thực tiễn thì những chủ trương đường lỗi của đảng cộng sản việt nam cũng luôn bám vào chân lý đó, chính vì thê đảng và nhà nước ta luôn lãnh đạo và xây dựng đất nước ta theo chủ trương là nhà nước của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân

16:31:00, 15 thg 7, 2013 Reply

không chỉ riêng việt nam mà quốc gia nào cũng vậy thôi, nhân dân chính là sức mạnh của quốc gia, của dân tộc, nếu biết phát huy được sức mạnh của nhân dân thì đất nước sẽ ổn định và phát triển hết sức mạnh mẽ, và ở chiều ngược lại, nếu không có lòng tin và sự ủng hộ của nhân dân thì đất nước sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề phức tạp, thực tiễn đã chững minh rất rõ ràng điều đó rồi

17:05:00, 15 thg 7, 2013 Reply

nhân dân việt nam hết sức tuyệt vời, nhân việt nam luôn luôn có tinh thần đoàn kết và lòng yêu nước nồng nàn, đó là một điều hết sức đáng quý chính vì vậy nếu phát huy được sức mạnh của nhân dân thì nước ta sẽ có những bước phát triển vô cùng mạnh mẽ trong thời gian tới, đó là một điều ai cũng có thể nhận ra được

17:39:00, 15 thg 7, 2013 Reply

có lẽ đất nước ta, cũng như đảng cộng sản việt nam không thể đạt được sự phát triển và những thành tựu như hiện nay nếu không có sự đóng góp công sức của toàn thể nhân dân việt nam, chính vì vậy không quá để nói rằng, nhân dân việt nam chính là sức mạnh của đất nước ta, là sức mạnh của đảng cộng sản việt nam

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !