02/03/2013

Thế Nào là Dân Chủ?

Written By Việt Nam on 02/03/2013 | 09:09


Hồ Chí Minh quan niệm dân chủ có nghĩa là “Dân là chủ, Chính phủ là đầy tớ”. Hồ Chí Minh cho rằng : “Nước ta là nước dân chủ, nghĩa là nước nhà do nhân dân làm chủ. Nhân dân có quyền lợi làm chủ, thì phải có nghĩa vụ làm tròn bổn phận công dân, giữ vững đạo đức công dân…”.  Trong tác phẩm “Thường thức chính trị” viết năm 1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc nhở Đảng và Nhà nước ta phải thực hành dân chủ. Người khẳng định :
“Nước ta là nước dân chủ
Bao nhiêu lợi ích đều vì dân
Bao nhiêu quyền hạn đều của dân
Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân
Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân.
Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung ương do dân cử ra.
Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên.
Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân.”
Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm 2000, tập 5, trang 618.)
Như vậy, nước ta một nước dân chủ là nước mà quyền lực thuộc về quần chúng nhân dân, quần chúng nhân dân có quyền cử ra bộ máy chính quyền, các đoàn thể điển hình như các cuộc bầu cử hội đồng nhân dân các cấp. Các buổi tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến của nhân dân, trả lời những thắc mặc của nhân dân…
Thế Nào là Dân Chủ?

Đảng Cộng Sản Việt Nam từ nhân dân mà ra, bảo vệ quyền và lợi ích của quần chúng nhân dân. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong mọi thời đại luôn là nhiệm vụ hàng đầu của toàn Đảng, toàn Dân ta. Đảng cộng sản Việt Nam cùng đông đảo quần chúng nhân dân đã đứng lên giành độc lập tự do cho dân tộc, đưa đất nước đi theo con đường Xã hội chủ nghĩa, đây là một sự lựa chọn tất yếu của lịch sử, là sự lựa chọn của đông đảo quần chúng nhân dân ta.
Ngay khi vừa dành được chính quyền tháng Tám năm 1945, Đảng ta đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân bằng cuộc tổng tuyển cử đầu tiên được tổ chức vào năm 1946. Đất nước hòa bình, Bắc Nam sum họp một nhà. Nhân dân ta bước vào công cuộc xây dựng đất nước theo hướng Xã Hội Chủ Nghĩa. Bằng việc trao quyền lực về tay quần chúng nhân dân, toàn Đảng, toàn dân ta đã giành được những thắng lợi to lớn về kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học kỹ thuật… giữ vững an ninh, quốc phòng. Đảm bảo cho đất nước ngày càng phát triển.
Như vậy, một nước dân chủ là đất nước mà quyền lực thuộc về quần chúng nhân dân, mọi quyền hạn, mọi lợi ích đều thuộc về quần chúng nhân dân. Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đều dựa vào ý kiến của đông đảo quần chúng nhân dân, đều bảo vệ quyền và lợi ích của nhân dân.
Vì vậy, cần phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân ở mọi thời đại. Mỗi người dân chúng ta cần phải thực hiện tốt quyền làm chủ của mình. Để xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh
Theo Blog Nền Dân ChủTre Làng- Loa Phường- Tiên Lãng - Tiếng nói - Đất mẹ- Việt Nam- Dân Việt- Tuổi trẻ- Nhân dân- QĐND- VNCH

4 Nhận xét

20:30:00, 4 thg 3, 2013 Reply

Nhà nước ta là nhà nước của dân do dân và vì dân, vì vậy mỗi người dân hãy phát huy quyền làm chủ của mình hãy đóng góp xây dựng Đất nước ngày càng lớn mạnh.

20:33:00, 4 thg 3, 2013 Reply

dân chủ nghĩa là tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. và ở việt nam tính dân chủ vẫn luôn được phát huy,luôn làm theo nhu caaudf lợi ích tianf dân

20:36:00, 4 thg 3, 2013 Reply

Nước ta là nước của dân, do dân và vì dân. Mọi đường lối, chính sách của Đảng đều bảo vệ quyền và lợi ích của nhân dân.tính dân chủ của mọi công dân được thể hiên rõ thông qua các cuộc bầu cử

22:44:00, 4 thg 3, 2013 Reply

Đúng nghĩa, Việt Nam là một nước dân chủ. Nhân dân có quyền tham gia bầu cử, tham gia, đóng góp ý kiến vào các chính sách, chủ trương của Đảng và nhà nước. Và ngược lai Đảng CSVN và nhà nước XHCN Việt Nam cũng hoạt động dựa trên việc bảo vệ lợi ích của nhân dân.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !