06/04/2013

Bản chất của chiến lược “Diễn biến hòa bình”

Written By Việt Nam on 06/04/2013 | 02:31

Tác giả : Vân Thanh


 “Diễn biến hoà bình” đã và đang được các thế lực thù địch coi là chiến lược tối ưu để thủ tiêu chủ nghĩa xã hội trên phạm vi thế giới. Chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là Mỹ đã  và đang sử dụng mọi lực lượng, phương tiện để thực hiện âm mưu “diễn biến hoà bình” chống chủ nghĩa xã hội nói chung và chống Việt Nam nói riêng. Trong đó chúng hết sức chú ý phát hiện, khai thác các nhân tố, điều kiện thuận lợi để thực hiện chiến lược “diễn biến hoà bình”đối với Việt Nam và các nước xã hội chủ nghĩa khác.

Bản chất của chiến lược “Diễn biến hòa bình”

Những thành tựu đã đạt được trong 20 năm thực hiện Cương lĩnh Đổi mới-(Cương lĩnh 1991) đã đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, đời sống của nhân dân đã có những cải thiện đáng kể, vị thế, uy tín của Việt Nam đã được nâng cao rõ rệt,… Tuy nhiên đất nước vẫn đang đứng trước nhiều thách thức, trong đó có Chiến lược "diễn biến hòa bình" (DBHB) của chủ nghĩa đế quốc, lợi dụng dân chủ, nhân quyền nhằm “can thiệp vào công việc nội bộ, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia và ổn định chính trị của Việt Nam” (Báo cáo chính trị Đại hội XI, trang 65). Đấu tranh chống lại các âm mưu, thủ đoạn DBHB của chủ nghĩa đế quốc, các phần tử phản động, tay sai và những kẻ thoái hóa về chính trị là một trong những nhiệm vụ quan trọng của chúng ta trong giai đoạn cách mạng mới.
Ngay từ khi chủ nghĩa xã hội ra đời và phát triển, nó đã uy hiếp sự sống còn của CNTB, do đó CNXH và CNTB là hai chế độ cơ bản đối lập nhau, cuộc đọ sức sống mái giữa hai chế độ này là không thể tránh khỏi. Chính vì vậy lật đổ chế độ XHCN, khôi phục sự thống trị toàn cầu của CNTB luôn luôn là mục tiêu chiến lược của các nước phương Tây. Đó là mục tiêu và động lực của việc các nước phương Tây dốc sức tiến hành âm mưu “diễn biến hoà bình”. Theo The New York Time ngày 31.12. 1995 thì ngay sau khi học thuyết "diễn biến hoà bình"  được hình thành, Tổng thống Mỹ Ai-xen-Hao đã tuyên bố: “ Giải thoát khỏi CNXH đã, đang và sẽ là mục tiêu chính của chính của chính sách ngoại giao của Mỹ cho đến khi đạt dược kết quả”.
Đứng trên phạm vi toàn cầu thì thủ tiêu chế độ XHCN ở một hay vài nước không phải là cái đích của CNDQ, mà mục tiêu chiến lược của chúng là xoá bỏ hệ thống XHCN trên phạm vi thế giới, bởi chúng không muốn bên cạnh  luôn có một hệ thống chế độ xã hội với một hệ tư tưởng đối lập luôn sẵn sàng và tìm cách thủ tiêu chúng, nhất là CNDQ Mỹ với tư tưởng bành trướng bá quyền thế giới.
Ngay từ năm 1988, R.Nich- Xơn, một trong những chiến lược gia của Hoa Kỳ, tác giả của “ kịch bản” "diễn biến hoà bình"  đã viết trong cuốn sách “ 1999- Chiến thắng không cần chiến tranh”: “ trong 12 năm tới, đến khi kết thúc thế kỷ 20, chúng ta sẽ nhào nặn thế giới của thế kỷ 21. Một điều cấp bách là chúng ta phải nắm lấy thời điểm này để khi chúng ta nhìn lại từ vị trí lịch sử cao vào năm 1999 chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta đã không mất những cơ hội để làm cho thế kỷ tiếp theo là một thế kỷ tốt đẹp nhất và không đẫm máu nhất trong lịch sử nền văn minh”.
Chiến lược "diễn biến hoà bình" là sản phẩm của chủ nghĩa tư bản, đế quốc là một hình thức chiến tranh mới nhằm ngăn chặn tiến tới xoá bỏ chế độ XHCN, mà bằng các hình thức chiến tranh cổ truyền trước đây không thực hiện được.
Tuy hình thức có thay đổi xong mục tiêu, ý đồ không có gì thay đổi. Nói cách khác bản chất của "diễn biến hoà bình" của chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là Mỹ và các thế lực phản động không hề thay đổi bởi vì:
Cuộc đấu tranh giai cấp giải quyết mâu thuẫn trên lĩnh vực ý thức hệ giữa hai giai cấp đại diện cho hai phương thức sản xuất chủ yếu hiện nay, ý thức hệ tư sản đại diện cho các tầng lớp tư sản đang ngày càng bộ lộ những bản chất phản động, lỗi thời đi ngược lại xu thế lịch sử thời đại với một bên là ý thức hệ vô sản, đại diện cho giai cấp công nhân, giai cÊp chủ thể của xã hội tiến bộ và ưu việt hơn hẳn, và là giai cấp “đào mỏ chôn CNTB”.
Đây là cuộc đấu tranh giải quyết mâu thuẫn giữa hai chế độ Nhà nước chủ yếu hiện nay, một bên là chế độ nhà nước XHCN(nhà nước quá độ lên chủ nghĩa cộng sản(CNCS)-là nhà nước “ngàn lần tươi đẹp hơn chế độ TBCN” với một bên là chế độ TBCN-là nhà nước phải “nhường chỗ”cho chủ nghĩa xã hội nhưng luôn tìm cách để tồn tại.
Chiến lược "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch còn mang nặng bản chất phản cách mạng, chống cộng sâu sắc. "diễn biến hoà bình" là con đường mới, con đường “êm ấm” giúp cho CNTB thực hiện âm mưu tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản, mà lực lượng tiên phong của nó là Đảng cộng sản đang nắm chính quyền ở các nước XHCN, chúng không muốn khoanh tay nhìn một lực lượng tiến bộ, đại diện cho đại đa số nhân dân lao động xây dựng một xã hội tiến bộ hơn, đe doạ sự tồn vong của chính chúng. Tiêu diệt cộng sản là mục tiêu không thay đổi, "diễn biến hoà bình" là phương thức mới giúp chúng thực hiện mục tiêu đó.
Đối với Việt Nam, chiến lược DBHB đã có những thay đổi quan trọng, nó không còn theo nguyên nghĩa – chỉ là những tác động về tư tưởng, lý luận như phê phán mô hình chủ nghĩa xã hội kiểu cũ, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin… (thời kỳ từ giữa những năm 80 đến đầu những năm 90 thế kỷ XX). Cho đến nay, chiến lược đó đã chuyển sang kết hợp DBHB về tác động về tư tưởng, lý luận với tiến công về chính trị - công kích trực tiếp vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chế độ XHCN, thể chế quốc gia - trong đó có Điều 4 Hiến pháp 1992 về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống pháp luật Quốc gia; xuyên tạc, lên án sự nghiệp cách mạng của dân tộc trên một nửa thế kỷ qua, đặc biệt là cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đầy hy sinh gian khổ của cả dân tộc. Không dừng lại ở các hoạt động tư tưởng, chính trị, “bất bạo động”, các phần tử thù địch người Việt được sự trợ giúp của phương Tây còn đẩy tới hoạt động kích động tâm lý dân tộc hẹp hòi, tư tưởng cực đoan trong tôn giáo, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và tập hợp lực lượng chống đối, gây bạo loạn cục bộ, đồng thời chuẩn bị cho các hoạt động rộng lớn hơn nhằm lật đổ vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
Tính phức tạp cuộc đấu tranh chống DBHB là ở chỗ, trong khi phải đương đầu với các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch thì đồng thời chúng ta cũng đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trên lĩnh vực chính trị đó là việc “bảo đảm quyền con người, quyền công dân và các điều kiện để mọi người được phát triển toàn diện”; là “đẩy mạnh cải cách lập pháp, tư pháp… tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN”; là kiên quyết đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, “hoàn thiện thể chế, luật pháp; thực hiện dân chủ công khai, minh bạch”. Trên lĩnh vực quốc tế đó là “tăng cường hợp tác quốc tế, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế… thực hiện có trách nhiệm các cam kết quốc tế”. Trên lĩnh vực kinh tế xã hội, đó là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, phát triển hài hòa giữa các vùng miền, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thực hiện tốt tiến bộ và công bằng xã hội trong từng chính sách phát triển…
Các thế lực thù địch luôn xác định, bằng mọi giá phải thay đổi cơ thể chính trị của Việt Nam. Vì vậy, một số thế lực của phương Tây chủ trương dùng tài trợ, cố vấn, chuyên gia tác động gián tiếp, trực tiếp đến các chương trình chiến lược của Việt Nam, thông qua các định chế quốc tế, thông qua lực lượng “dân chủ”, “cải cách” ở nước ta để tác động “chuyển hóa”, làm chệch đường lối, chính sách, pháp luật Việt Nam. Theo đó, họ cho rằng, vấn đề quan trọng hàng đầu để “chuyển hóa” chế độ chính trị ở Việt Nam là “làm triệt tiêu các giá trị làm nên chế độ cộng sản”. Với mục tiêu này, một số chiến lược gia của phương Tây tăng cường đẩy mạnh hợp tác toàn diện với Việt Nam, thực hiện “ba bước tiến” trên lộ trình phát triển toàn diện với Việt Nam. Thứ nhất, đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế của nước ta vào nền kinh tế khu vực và thế giới, từ đó đẩy mạnh nền kinh tế thị trường TBCN ở Việt Nam, làm cho nền kinh tế nước ta chệch hướng XHCN, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng. Thứ hai, hình thành “xã hội dân sự” ở Việt Nam, tạo môi trường và cơ hội để cho các tổ chức chính trị đối lập xuất hiện công khai, gây rối loạn xã hội Việt Nam, làm cho Đảng, Nhà nước ta không kiểm soát được tình hình, buộc Đảng, Nhà nước ta phải chấp nhận “dân chủ” hoặc tan vỡ do đột biến chính trị - xã hội. Thứ ba, thực hiện “dân chủ hóa” chính quyền, từng bước cô lập, tách các tổ chức đảng, đảng viên ra khỏi quần chúng, nhằm gây áp lực đối với Đảng ta. Nhìn chung, “lộ trình” trên đã được một số thế lực ở phương Tây thực hiện ở “bước hai”, và họ khẳng định rằng, chỉ có đi vào Việt Nam, làm ăn với Việt Nam thì mới có điều kiện, môi trường, cơ hội để thực hiện “diễn biến hòa bình”. Đây là một trong những âm mưu, thủ đoạn mới rất tinh vi, thâm độc, chúng ta không thể xem thường.
n định chính tri -  xã hi là ngun gc, là cơ s ca mi thng li ca đất nước ta trong nhng năm qua. Thành tu đặc bit này, có sc lay động nhn thc, c vũ tinh thn, khích l đồng bào, chiến sĩ c nước, là nét đẹp bình yên trong bn bè quc tế. Chúng ta t hào v lch s gi nước, khi phi đương đầu vi chiến tranh quân s hay phi quân s thì bao gi cũng có nhng thế h người Vit Nam đủ ý chí, bn lĩnh và trí tu to ra thế và lc mi để đánh thng k thù. Sẵn sàng đánh thắng âm mưu, thủ đoạn DBHB của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, đó không chỉ là niềm tin lớn mà còn là khả năng hiện thực của thế hệ người Việt Nam trong tình hình hiện nay.

81 Nhận xét

13:03:00, 6 thg 4, 2013 Reply

Tuan Viet@
Một vài luận điểm mà mình thấy có vấn đề trong ý kiến của bạn xin mạn phép đề ra như sau mong bạn tiếp thu:
Thứ nhất: "vị trí VN không còn nằm trong vai trò chiến lược của Mỹ" mình không hiểu Chiến lược của Mỹ với nước ta mà bạn nhắc tới là gì? và sao bạn dám khẳng định Mỹ tham gia cuộc chiến ở VN là vì chống Tàu, đó chỉ là cái cớ cảu Mỹ mà thôi.
Thứ hai: Chúng ta có độc lập, tự do, tự chủ, sao bạn lại nói "có muốn làm lô nệ cho MỸ cũng không được", rồi nói nước ta là "thằng em đê hèn" bạn không được phép nói những lời như thế phỉ báng dân tộc.

13:21:00, 6 thg 4, 2013 Reply

Diễn biến hòa bình ở nước ta đang ngày càng tấn công mạnh mẽ và thực sự nó đã và đang tồn tại trước mắt chúng ta ví dụ như những vụ kiến nghị trong thời gian sửa đổi hiến pháp 1992, những vụ lợi dụng sự bất đồng về đất đai để tạo ra các cuộc biểu tình quy mô , hoặc lợi dụng chiến sự Hoàng Sa Trường Sa đẻ kết tội Đảng và nhà nước,... Tất cả những việc làm đó là biến hóa của Diễn Biến Hòa Bình mang tính chất công kích và hoàn toàn manh động hơn rất nhiều. Nhiệm vụ của toàn Đảng toàn dân ngày càng nhiều trọng trách ngày càng lớn.

18:55:00, 6 thg 4, 2013 Reply

Các thế lục xác định tác động để thay đổi tư tưởng ở nước ta, chúng dùng đủ mọi thủ đoạn để nhằm thay đổi hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa để tự chuyển hóa, tự phân hóa hình thành lực lượng đối lập ngay từ trong nội bộ của ta. Đây là chiến lược chiến tranh tư tưởng, chiến tranh không có khói súng rất nguy hiểm và khó nhận biết

22:36:00, 6 thg 4, 2013 Reply

Đối tượng của chiến lược DBHB là các nước có khuynh hướng phát triển phi tư bản chủ nghĩa (TBCN). Bản chất của chiến lược DBHB là chống CNXH, chống độc lập dân tộc. Nội dung cơ bản của chiến lược DBHB là phá hoại các nước XHCN về các mặt chính trị, tư tưởng-văn hóa, kinh tế, xã hội...

22:56:00, 6 thg 4, 2013 Reply

Sau biến động ở Liên Xô và một số nước XHCN ở Đông Âu, phương Tây đã công khai tuyên bố chuyển hướng chiến lược từ “kiềm chế” sang chiến lược “mở rộng” với hai nội dung cơ bản là: “dân chủ hóa về chính trị” và “tự do hóa về kinh tế”. Vấn đề “nhân quyền”, “dân chủ” và “tôn giáo”… được các thế lực thù địch triệt để lợi dụng coi đó là vũ khí lợi hại để chống phá.

23:04:00, 6 thg 4, 2013 Reply

DBHB thường được tiến hành bằng tổng hợp nhiều biện pháp buộc đối phương trong cùng một lúc phải đối phó với nhiều thế lực, nhiều hoạt động chống đối, thúc đẩy cuộc khủng hoảng kinh tế-xã hội thành khủng hoảng chính trị, tạo ra tình thế bạo loạn lật đổ chế độ.

23:15:00, 6 thg 4, 2013 Reply

Phương thức và thủ đoạn của chiến lược DBHB chủ yếu bằng các biện pháp phi quân sự, tạo dựng và thúc đẩy những nhân tố phản động, chống đối từ bên trong, đẩy đối phương vào khủng hoảng toàn diện, từng bước chuyển hóa chế độ chính trị theo con đường phát triển TBCN hoặc bị chính các thế lực chống đối dùng bạo loạn lật đổ.

23:23:00, 6 thg 4, 2013 Reply

Những ý tưởng ban đầu về DBHB do các nhà hoạch định chiến lược phương Tây soạn thảo từ cuối những năm 40 thế kỷ 20, sau được tiếp tục bổ sung. Vào cuối thập kỷ 80 của thế kỷ 20, ý tưởng DBHB được nâng lên và hoàn chỉnh thành chiến lược DBHB. Trong điều kiện mới về so sánh tương quan lực lượng trên thế giới, chiến lược DBHB được tiến hành chủ yếu bằng các thủ đoạn phi quân sự, nhằm “chuyển hóa hòa bình” các nước XHCN theo TBCN

23:33:00, 6 thg 4, 2013 Reply

Các thế lực thù địch luôn xác định, bằng mọi giá phải thay đổi cơ thể chính trị của Việt Nam. Vì vậy, một số thế lực của phương Tây chủ trương dùng tài trợ, cố vấn, chuyên gia tác động gián tiếp, trực tiếp đến các chương trình chiến lược của Việt Nam, thông qua các định chế quốc tế, thông qua lực lượng “dân chủ”, “cải cách” ở nước ta để tác động “chuyển hóa”, làm chệch đường lối, chính sách, pháp luật Việt Nam

23:52:00, 6 thg 4, 2013 Reply

Gây diễn biến hòa bình là một trong những chiến lược của các thế lực thù địch đối với Việt Nam. Chúng lợi dụng những thành phần phản động để gây rối loạn chính trị trong nước với những cuộc biểu tình mang tính chất bạo động hay với những hành vi xuyên tạc viết bài nói xấu đảng làm giảm vai trò lãnh đạo của Đảng trong lòng dân. Việc ngăn chặn diễn biến hòa bình xảy ra là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng hiện thời.

12:16:00, 9 thg 4, 2013 Reply

Chủ nghĩa đế quốc đặc biệt là mỹ đã lợi dụng dân chủ, nhân quyền nhằm “can thiệp vào công việc nội bộ, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia và ổn định chính trị của Việt Nam”. Trước tình hình đó nước ta đã có những biện pháp đấu tranh chống lại các âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình của chủ nghĩa đế quốc, các phần tử phản động, tay sai và những kẻ thoái hóa về chính trị là một trong những nhiệm vụ quan trọng của chúng ta trong giai đoạn cách mạng mới. Sẵn sàng đánh thắng âm mưu, thủ đoạn DBHB của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, đó không chỉ là niềm tin lớn mà còn là khả năng hiện thực của thế hệ người Việt Nam trong tình hình hiện nay.

12:34:00, 9 thg 4, 2013 Reply

Các thế lực thù địch luôn xác định, bằng mọi giá phải thay đổi cơ thể chính trị của Việt Nam. Vì vậy, một số thế lực của phương Tây chủ trương dùng tài trợ, cố vấn, chuyên gia tác động gián tiếp, trực tiếp đến các chương trình chiến lược của Việt Nam, thông qua các định chế quốc tế, thông qua lực lượng “dân chủ”, “cải cách” ở nước ta để tác động “chuyển hóa”, làm chệch đường lối, chính sách, pháp luật Việt Nam. Bọn này suốt ngày chỉ ăn với ngồi nghĩ kế sách chống lại nhà nước ta.

09:25:00, 16 thg 4, 2013 Reply

Chiến lược diễn biến hòa bình được Mỹ áp dụng thành công vào các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô do vậy để bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc và chế độ chủ nghĩa xa hội của nước ta thì cần nhận thức rõ về bản chất của chiến lược diễn biến hòa tình để từ đó có các biện pháp chủ động đối phó với chiến lược này. Bản chât của chiến lược diễn biến hòa bình là cuộc chiến không có tiếng súng, các thế lực thù địch tác động vào tư tưởng để hình thành lực lượng đối lập ngay từ trong nội bộ các nước xã hội chủ nghĩa để từ đó tiến hành lập đổ sự lãnh đạo của Đảng cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa

10:35:00, 18 thg 4, 2013 Reply

tên gọi " chiến lược diễn biến hào bình" nó đã trở thành một cụm từ quen thuộc được nhác đi nhắc lại rất nhiều trong các cuộc họp chính trị, ĐẢng. Đây thực sựu đã là vấn đề nóng mà cần tăng cường nhận thức cho người dân hơn nữa trong việc nhận diện những âm mưu thủ đoạn của bọn chúng đề nhân dân biết mà có ý thức bảo vệ, phòng ngừa

17:38:00, 20 thg 4, 2013 Reply

Nắm vững âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá các nước xã hội chủ nghĩa và cách mạng Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó để mỗi người nâng cao cảnh giác cách mạng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và lực lượng vũ trang làm thất bại mọi chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của chúng.

17:40:00, 20 thg 4, 2013 Reply

Chúng ta thế hệ trẻ của đất nước phải ra sức học tập, trau dồi phẩm chất năng lực của người đoàn viên thanh niên, kế tiếp các thế hệ cha anh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

17:46:00, 20 thg 4, 2013 Reply

Cần phải tuyên truyền cho mọi người dân nhận rõ được âm mưu, thủ đoạn chiến lược Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta, thấy được ảnh hưởng tác hại và tính chất phức tạp, quyết liệt của cuộc đấu tranh trong sự nghiệp đổi mới hiện nay. Từ đó luôn nâng cao cảnh giác cách mạng, xác định trách nhiệm cùng toàn dân làm thất bại chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của chúng.

17:50:00, 20 thg 4, 2013 Reply

Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động dùng nhiều thủ đoạn, trên tất cả các lĩnh vực để chống ta. Chúng hết sức chú ý đẩy mạnh, mở rộng quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” từ trong nội bộ ta. Đồng thời với việc gây lình huống, tạo cớ để nhân danh các tổ chức quốc tế nhảy vào can thiệp vào công việc nội bộ của ta, kể cả can thiệp bằng quân sự. Chính vì vậy cuộc đấu tranh của nhân dân ta chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đỗ càng trở nên phức tạp, lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và chúng ta nhất định sẽ giành thắng lợi.

17:54:00, 20 thg 4, 2013 Reply

Chúng ta muốn chống lại âm mưu diễn biến hoa bình cần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân của cả hệ thống chính trị. Đấu tranh toàn diện, chính trị, kinh tế, quân sự… kết hợp chặt chẽ các mặt đấu tranh đó, lấy đấu tranh chính trị làm chính. Phát huy sức mạnh tổng hợp là để đấu tranh toàn diện, đấu tranh toàn diện nhằm khai thác, phát huy được đầy đủ vai trò, vị trí, chức năng của từng yếu tố cấu thành sức mạnh tổng hợp để đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù.

11:57:00, 21 thg 4, 2013 Reply

Các thế lực thù địch đã và đang tập trung mũi nhọn tuyên truyền khuếch đại những vấn đề nhạy cảm về biên giới, dân tộc, tôn giáo; về những tồn tại, yếu kém trong quá trình lãnh đạo điều hành của các cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp để gây chia rẽ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; chia rẽ khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, làm giảm sút niềm tin của nhân dân với Đảng ta.

20:54:00, 14 thg 5, 2013 Reply

Chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là Mỹ và các thế lực phản động không hề thay đổi ý nghĩ phá hoại Việt Nam. Diễn biến hòa bình và đẩy nhanh diễn biến hòa bình thực chất là muốn đất nước ta tự vong tự diệt. Vì vây trong chúng ta phải luôn luôn đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc

21:33:00, 15 thg 5, 2013 Reply

Âm mưu cơ bản và lâu dài của Mỹ là muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam ! Vậy nếu Đảng Cộng sản Việt Nam phù hợp với lợi ích của Mỹ, chế độ xã hội Việt Nam phù hợp với lợi ích của Mỹ thì Mỹ có muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hay không ??? Câu trả lời là không ! Vì hiện nay tất cả đều vì lợi ích ! Vấn đề diễn biến hòa bình hay chuyển hóa tư tưởng cũng vì lợi ích mà thôi ! Nếu chúng ta phát triển hài hòa, phù hợp với lợi ích của Mỹ và phương Tây thì chả dại gì anh Mỹ và anh Phương Tây lại đi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng mình và xóa bỏ chế độ xã hội mình cả !
Nguy cơ đe dọa đến an ninh quốc gia Việt Nam lớn nhất hiện nay không đến từ Mỹ, không đến từ phương Tây mà đến từ anh bạn láng giềng to xác và xấu bụng kia kìa ! Bất hạnh lớn nhất của Việt Nam ta là sống cạnh ông bạn xấu tính ! Trong lịch sử chúng ta đã hàng nghìn lần bị anh bạn xấu tính này bắt nạt, đánh cho chảy máu mũi, máu mồm nhưng chúng ta vẫn luôn luôn kiên cường và bất khuất, không bao giờ chịu khuất phục ! Lịch sử cho thấy rằng cứ khi nào anh bạn này mạnh thì anh ấy lại đi choảng nhau !

23:54:00, 23 thg 5, 2013 Reply

Chẳng cần nói nhiều, chỉ cần nhìn vào lời phát biểu của mấy nhóc lãnh đạo các nước tư bản phương Tây là đủ rồi. Cái gì mà Mỹ sẽ chiến thắng trong hoà bình... VỚ vẩn, nghe ngứa lắm.

19:26:00, 26 thg 5, 2013 Reply

Phương Tây chẳng cho không ai cái gì đâu, đừng mơ hồ mất cảnh giác trước những hành động tỏ ra quan tâm đầu tư, viện trợ cho các nền dân chủ... tất cả mỗi hành động đó ẩn sau đều là các mưu toan kinh tế, chính trị...như dầu mỏ ở Lybi, Irac các nước phương Tây và Mỹ sẵn sàng dùng sức mạnh quân sự tấn công, lật đổ một chế độ, một nhà nước hoàn toàn có chủ quyền. Và kết cục là gì, đó là nội chiến, là bất ổn xã hội, là nghèo đói...Vậy dân chủ ở đâu? Đó chính là bản chất của Diễn biến hòa bình!

13:41:00, 10 thg 6, 2013 Reply

chiến lược diễn biến hòa bình là một chiến lược được mỹ và các thế lực thù địch phương tây sử dụng rất nhiều trong thời kỳ hiện nay, đây là một âm mưu hết sức nguy hiểm, nếu việt nam không cảnh giác và có những biện pháp kịp thời thì sẽ phải nhận hậu quả nghiêm trọng

14:30:00, 10 thg 6, 2013 Reply

bản chất của chiến lược diễn biến hòa bình thực chất là dùng những hoạt động phi vũ trang để tác đông vào đất nước ta, nhằm thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa ở đất nước ta, hướng nước ta phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa, có vậy thôi.

14:45:00, 10 thg 6, 2013 Reply

chiến lược diễn biến hòa bình thực chất là rất khó phát hiện ra, đặc biệt với phần lớn đại bộ phận nhân dân thì không thể nhận ra vấn đề này, đây cũng là một điều dễ hiểu bởi đây là một âm mưu, thủ đoạn hết sức tinh vi của các thế lực thù địch tron việc chống phá nước ta

16:27:00, 10 thg 6, 2013 Reply

chiến lược diễn biến hòa bình đã và dang dược áp dụng với việt nam, đó là một thực tế, đối với bất kỳ quốc gia nào, nếu không có thái độ cảnh giác, đề phòng với chiến lược chống phá này thì chắc chăn sẽ phải chịu những hậu quả hết sức nghiêm trọng

10:53:00, 14 thg 6, 2013 Reply

Các nước tư bản hiện nay đang sử dụng chiến lược diễn biến hòa bình để triệt tiêu chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới. Vì vậy, việc làm cần thiết đó là sự liên minh giữa các nước xã hội để bảo vệ và giữ vững, kiên định con đường mà mình đã lựa chọn.

22:26:00, 15 thg 6, 2013 Reply

Quan trọng nhất bây giờ là kinh tế phải mạnh, nền kinh tế phát triển thì không thế lực thù địch nào đụng chạm đến vai trò lãnh đạo của Đảng được cả. Đừng nói Việt Nam nhỏ bé nhe, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc... cũng nhỏ bé vậy mà sao họ có vị thế trên trường quốc tế ghê thế. Tất cả là do kinh tế đấy.

00:03:00, 4 thg 8, 2013 Reply

Anh bạn Bút thép nói thật chuẩn xác.

08:41:00, 9 thg 8, 2013 Reply

Tự diễn biến hòa bình” trong lĩnh vực tư tưởng và lý luận có cùng một mục tiêu chung mà kẻ địch hướng tới làm cho đại đa số cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ta, từ cán bộ cấp cao cho đến dân thường đều có chung tâm trạng hoài nghi, dao động.

08:53:00, 9 thg 8, 2013 Reply

Nghi ngờ thành quả cách mạng trong quá khứ, nhìn nhận hiện thực bằng cái nhìn tiêu cực, yếu kém, thiếu niềm tin vào tương lai, thậm chí có kẻ còn cho rằng, mọi khuyết tật và thói xấu của xã hội đều do lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa và bệnh quan liêu trong Đảng tạo ra

08:56:00, 9 thg 8, 2013 Reply

thúc đẩy nhanh quá trình tự diễn biến và tác động, làm suy giảm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quản lý của Nhà nước, gieo rắc tâm lý hoài nghi, bất bình trong xã hội; tạo điều kiện để bọn cơ hội nhen nhóm hình thành lực lượng chống phá, gây áp lực đấu tranh đòi thay đổi chế độ chính trị khi có điều kiện.

09:04:00, 9 thg 8, 2013 Reply

Một bộ phận cán bộ trong Đảng, kể cả cán bộ cấp cao, đang giữ những những vị trí trọng trách trong bộ máy quản lý nhà nước và hệ thống chính trị, cán bộ hoạch định chiến lược, cán bộ làm công tác tư tưởng lý luận, công tác, tổ chức ...là những đối tượng dễ bị kẻ thù mua chuộc lôi kéo và tham gia vào hoạt động lật đổ chính quyền

09:10:00, 9 thg 8, 2013 Reply

Thanh niên, sinh viên, lực lượng đông đảo và có vai trò to lớn trong đời sống xã hội, là bộ phận năng động, nhạy bén, có khả năng tiếp nhận và thích nghi với cái mới nhanh, nhiệt tình, xông xáo nhưng vốn sống và kinh nghiệm ít, mức độ kìm chế và năng lực đề kháng trước những cám dỗ thấp.

09:12:00, 9 thg 8, 2013 Reply

Những phần tử cơ hội chính trị, đặc biệt là những kẻ có quan điểm sai trái, đối lập với chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đây là những kẻ cực đoan giàu tham vọng chính trị, sẵn sàng tiếp tay cho địch, tập hợp lôi kéo xây dựng lực lượng chống phá ra từ bên trong.

09:15:00, 9 thg 8, 2013 Reply

Trong chiến lược tổng hợp đó, kẻ thù đặc biệt chú trọng tấn công vào trận địa tư tưởng, văn hóa nhằm làm thay đổi nhận thức, tình cảm, phá hoại niềm tin, lý tưởng cách mạng, suy đồi đạo đức, lối sống của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân với kỳ vọng biến "diễn biến hòa bình" thành "tự diễn biến", kích động tư tưởng chống đối từ trong nội bộ, thủ tiêu thành quả cách mạng xã hội chủ nghĩa một cách "hòa bình"

09:16:00, 9 thg 8, 2013 Reply

một trọng tâm của công tác đấu tranh tư tưởng, lý luận ở nước ta hiện nay là nâng cao cảnh giác, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn địch chống phá, kiên quyết đấu tranh với các luận điệu tuyên truyền phản động, xuyên tạc, bôi đen lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng, dân tộc góp phần làm thất bại chiến lược "Diễn biến hòa bình" của chủ nghĩa đế quốc

09:19:00, 9 thg 8, 2013 Reply

Lâu nay, các thế lực chống phá chủ nghĩa xã hội, cách mạng Việt Nam luôn triệt để lợi dụng các phương tiện thông tin, tuyên truyền để gieo rắc các quan điểm, tư tưởng tư sản, phản động, xuyên tạc, bôi đen lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc ta. Chúng cố tình rêu rao rằng, lãnh tụ Hồ Chí Minh và Đảng ta ưa dùng bạo lực, say máu chiến tranh nên đã đưa cả dân tộc vào con đường “nồi da nấu thịt”, “huynh đệ tương tàn”…

15:33:00, 5 thg 9, 2013 Reply

bản chất của chiến lược diễn biến hòa bình thực ra không có gì là khó hiểu cả, đó là sử dụng những thủ đoạn không dùng tới vũ lực để thay đổi chế độ ở đất nước ta, nói thì đơn giản là vậy ,nhưng để có thể nhận ra được những thủ đoạn đó trong cuộc sống là điều không hề đơn giản chút nào cả

09:58:00, 8 thg 9, 2013 Reply

Hiện nay sự chống phá của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch bằng “ diễn biến hòa bình” kết hợp với bạo loạn lật đổ và không loại trừ chúng phát động một cuộc chiến tranh xâm lược vũ trang bằng công nghệ cao khi có thời cơ đã đến, đang và sẽ đặt ra vấn đề với quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ Quốc trong thời kì kinh tế hội nhập và mở cửa ở nước ta.
Mong là nhà nước, nhất là lực lượng công an sớm bắt những kẻ có dã tâm đen tối này ra ánh sáng để giữ cho đất nước chúng ta mãi hòa bình, ổn định và phát triển.

10:05:00, 8 thg 9, 2013 Reply

Theo dõi tình hình chính trị thế giới, nhất là gần đây có Ai Cập, tôi nhận thấy rằng chiến lược “diễn biến hòa bình” là chiến lược chống phá nước xã hội chủ nghĩa và quốc gia dân tộc độc lập, có chủ quyền bằng hình thức phi vũ trang tấn công qua nhiều con đường khác nhau như chính trị, kinh tế, ngoại giao, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền. Đặc biệt là bốn hướng tấn công chính là: dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền. chúng đứng đằng sua cái vỏ bọc là tôn trọng quyền tự do dân chủ đòi bình đẳng nhưng thực chất là chúng dựa vào các vấn đề đó khoét dâu mâu thuẫn gây ra bạo loạn chiến tranh.

10:33:00, 8 thg 9, 2013 Reply

Tôi thấy có nhiều người nhẹ dạ cả tin quá, như là việc vì một hai trăm ngàn mà nghe theo những người dụ dỗ xuống đường biểu tình, trong khi mình không biết biểu tình cái gì, cho cái gì và được cái gì ngoài đồng tiền ít ỏi đó.
Sự thiếu hiểu biết của những người đó đã và đang góp phần tích cực cho chiến lược lật đổ nhà nước ta của những kẻ xấu đấy ạ.
Mong mọi người làm gì cũng nên đề cao cảnh giác, đừng để đến khi... thì lại nói "giá như..."

10:38:00, 8 thg 9, 2013 Reply

Từ vụ việc ở Ai Cập thì tôi thấy bọn xấu thường lợi dụng những vụ biểu tình để gây sức ép với chính quyền, buộc chính quyền đương nhiệm phải giải tán.
Bây giờ nhìn đất nước chúng ta mà xem, đang rất ổn định và phát triển, nếu như âm mưu của những kẻ xấu biến nước ta thành như Ai Cập thì thật tể hại biết bao nhiêu. Ôi, đất nước, khó khăn lắm mới được như ngày hôm nay, chúng ta không thể để đât nước lầm than thêm một lần nữa được mọi người ạ!

10:46:00, 8 thg 9, 2013 Reply
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
22:57:00, 8 thg 9, 2013 Reply

Nhiều người vẫn còn nhẹ dạ cả tin tin vào thứ gọi là Diễn biến hòa bình.nó chỉ là chiến lược phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch dùng biện pháp phi vũ trang là chủ yếu, đã gây ra không ít tổn thất cho phong trào cách mạng và tiến bộ xã hội trên thế giới, trong đó kẻ thù xác định Việt Nam là một trọng điểm chống phá. Chúng không từ âm mưu, thủ đoạn thâm độc nào để ráo riết thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với cách mạng nước ta, nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và “xâm lăng văn hóa”, mưu toan gây mất ổn định chính trị, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

23:56:00, 10 thg 9, 2013 Reply

Giờ bọn phản động hay lợi dụng các phương tiện truyền thông, viết những bài xuyên tạc sự thật, xuyên tạc về Đảng Cộng sản và nhà nước, còn viết bài nói xấu 1 cách trắng trợn các vị lãnh đạo của nhà nước ta. cái gọi là Diễn biến hòa bình này thật thâm độc, nếu không cảnh giác và có biện pháp phòng chống 1 cách đúng đắn và triệt để thì cũng khá là nguy hiểm cho đất nước đấy

08:54:00, 12 thg 9, 2013 Reply

Vấn đề Diễn Biến Hòa Bình là một trong những cách làm mới của các nước Tư Bản phương Tây nhằm thủ tiêu Chủ nghĩa Xã Hội trên phạm vi toàn thế giới !
Chúng từng bước can thiệp vào hoạt động của các quốc gia , nắm lấy một số vị trí quan trọng và đến thời điểm nhất định sẽ tung các con bài chiến lược này gây mất trật tự ổn định của quốc gia đó à thực hiện chính sách thủ tiêu CNXH

09:08:00, 12 thg 9, 2013 Reply

Chiến lực diễn biến hòa bình là một trong những chiến lược vô cũng nguy hiểm và thâm độc của Mỹ nhằm thủ tiêu các nước theo chế độ Xã Hội chủ nghĩa !
Chúng ta cần cảnh giác trước bất cứ hoạt động từ các quốc gia này vì tư tưởng , ý chí muốn làm bá chủ thế giới của Mỹ là không bao giờ ngừng nghỉ !

12:40:00, 4 thg 10, 2013 Reply

mặc dù chiến tranh đã lùi xa trên đất nước ta gần 40 năm , thế nhưng âm mưu xâm chiếm , ý đồ thôn tính để biến dân tộc ta thành thuộc địa của bọn ngoại bang vẫn không bao h thay đổi..chúng vẫn cần mẫn thực hiện các ý đồ diễn biễn hòa bình đẻ biến mưu đồ nham hiểm của bọn chúng thành hiện thực...Chúng ta cần cảnh giác trước bất cứ hoạt động từ các quốc gia này vì tư tưởng , ý chí muốn làm bá chủ thế giới của Mỹ là không bao giờ ngừng nghỉ !

22:55:00, 9 thg 10, 2013 Reply

Các thế lực thù địch, chủ nghĩa đế quốc vẫn luôn muốn chống Nhà nước ta, chúng luôn muốn đưa đất nước ta vào bước đường cùng, muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Chúng với nhiều âm mưu, nhiều thủ đoạn vô cùng thâm độc, chiến lược diễn biến hòa bình đang là chiến lược mà chúng muốn thực hiện ở Việt Nam chúng ta. Nhưng chúng sẽ thất bại, sẽ thất bại thảm hại.

23:27:00, 9 thg 10, 2013 Reply

“Diễn biến hoà bình” đã và đang được các thế lực thù địch coi là chiến lược tối ưu để thủ tiêu chủ nghĩa xã hội trên phạm vi thế giới. Chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là Mỹ đã và đang sử dụng mọi lực lượng, phương tiện để thực hiện âm mưu “diễn biến hoà bình” chống chủ nghĩa xã hội nói chung và chống Việt Nam nói riêng. Chúng ta phải chủ động, phải có những biện pháp phòng ngừa, làm thất bại những âm mưu này của các thế lực thù địch.

23:48:00, 9 thg 10, 2013 Reply

chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch sẽ không từ bỏ chống phá chúng ta, chúng không bao giờ từ bỏ âm mưu muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, và bây giờ chúng đang muốn thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình đối với đất nước ta. những âm mưu và thủ đoạn quá thâm độc của chúng, chúng lợi dụng những vấn đề nhạy cảm, xuyên tạc sự thật, vu oan cho chúng ta. Nhưng tôi tin chắc một điều chúng sẽ thất bại.

21:32:00, 28 thg 11, 2013 Reply

“Diễn biến hòa bình” và bạo loạn lật đổ tuy khác nhau về phương thức, thủ đoạn, nhưng đều thống nhất về mục tiêu là lật đổ chế độ, giành chính quyền. Trong quá trình tiến hành “diễn biến hòa bình” chống cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch thường kết hợp “diễn biến hòa bình” với bạo loạn lật đổ, trong đó “diễn biến hòa bình” giữ vai trò xung kích, đi trước, chuẩn bị lực lượng, điều kiện (chuẩn bị về tư tưởng, tổ chức, lực lượng, quần chúng, địa bàn, thời cơ…) để tiến hành bạo loạn lật đổ khi có thời cơ. Bạo loạn lật đổ là hệ quả tất yếu của các hoạt động “diễn biến hòa bình” trước đó.

21:32:00, 28 thg 11, 2013 Reply

Mục tiêu của chiến lược "Diễn biến hoà bình" mà các thế lực thù địch tiến hành ở Việt Nam là làm chuyển hoá chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta theo con đường tư bản chủ nghĩa. Vì vậy, vấn đề đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta là phải làm thất bại âm mưu thủ đoạn trong chiến lược "Diễn biến hoà bình" của kẻ thù đối với cách mạng Việt Nam. Giữ vững ổn định chính trị - xã hội của đất nước, tạo môi trường hoà bình để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Nặc danh
21:41:00, 28 thg 11, 2013 Reply

Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa thực chất là để tạo ra cơ sở vật chất, phát triển lực lượng sản xuất và từng bước hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; đồng thời, là điều kiện để tăng năng suất lao động của xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân lao động, để tạo nên sức mạnh của thế trận "lòng dân".

Nặc danh
21:44:00, 28 thg 11, 2013 Reply

lịch sử đã chứng tỏ quy luật vận động và phát triển của nước ta là dựng nước đi đôi với giữ nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, quy luật này vẫn giữ nguyên giá trị thời sự. Chúng ta không cường điệu, đánh giá quá cao kẻ địch, nhưng thực tế đã dạy chúng ta rằng, trong đấu tranh, tuyệt nhiên không bao giờ được lơi lỏng mất cảnh giác. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân cần nâng cao cảnh giác, nhận thức đúng và đầy đủ tính chất gay gắt và phức tạp của cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá cách mạng của các thế lực thù địch, phản động; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hành vi gây phương hại đến sự ổn định, vững mạnh và phát triển của chế độ xã hội chủ nghĩa, lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Nặc danh
21:45:00, 28 thg 11, 2013 Reply

thời gian qua, trong nội bộ ta, vẫn có những người chủ quan, mất cảnh giác, thậm chí mất cảnh giác nghiêm trọng trước âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch, phản động; có người còn không tỉnh táo, bị mắc mưu, phụ họa, cổ súy cho những luận điệu của địch, đòi đa nguyên, đa đảng, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng; đòi tam quyền phân lập, xây dựng “xã hội dân sự” theo tiêu chí phương Tây; đòi “phi chính trị hóa lực lượng vũ trang”; đòi “chuyển đổi thể chế chính trị của nước ta từ toàn trị sang dân chủ một cách ôn hòa”… Trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật, có những người hằn học, phê phán, phủ nhận những thành quả của đất nước và nhân dân ta trên lĩnh vực này; đòi áp dụng rập khuôn những quy định, mô hình pháp luật của các nước với thể chế chính trị tư sản vào Việt Nam… Rõ ràng, đó là những biểu hiện của sự giảm sút ý chí cách mạng, mất cảnh giác, không nhận rõ tính chất phức tạp của cuộc đấu tranh giai cấp trong giai đoạn cách mạng mới, không phân biệt rõ đâu là địch, đâu là ta, mơ hồ về tư tưởng chính trị.

09:15:00, 6 thg 12, 2013 Reply

các chiêu trò của DBHB của các thế lực thù địch đã được phơi bày, tuy vậy chúng ta không được chủ quan, phải luôn cảnh giác với bọn này vì chúng không bao giời từ bỏ âm mưu của chúng cả

16:54:00, 11 thg 12, 2013 Reply

thủ đoạn của chiến lược "Diễn biến hòa bình" quá rõ ràng, sử dụng chính những con người Việt Nam đứng lên chống lại chính phủ Việt Nam để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa thay vào đó là chế độ tư bản chủ nghĩa. bọn chúng sử dụng những đồng tiền dơ bẩn để làm mờ mắt lôi kéo những con người cả tin thiếu hiểu biết để chống phá nhà nước Việt Nam, xuyên tạc nói xấu Việt Nam. chúng ta phải hết sức cảnh giác và tỉnh ngộ trước những âm mưu đó. Nhà nước cộng hòa xã hộ chủ nghĩa Việt Nam trước sau cũng vẫn không bao giờ làm mất lòng tin của nhân dân

22:53:00, 12 thg 12, 2013 Reply

Chiến lược diễn biến hòa bình của phương tây là hết sức nguy hiểm- đòi hỏi Đảng, Nhà nước và nhân dân ta cần phải hết sức tỉnh táo và cảnh giac!

10:56:00, 3 thg 1, 2014 Reply

Kinh tế có mạnh thì chính trị mới vững. Giữ nước thì phải kiên định. Làm sao phải vừa đấu tranh chống DBHB, vừa phát triển được kinh tế. Mọi thói hư tật xấu của xã hội là do những thành phần không biết nghĩ, do có bọn giật dây lôi kéo. Thù trong giặc ngoài đều nguy hiểm cả, nhưng trước hết phải làm cho dân mình có tư tưởng, suy nghĩ tích cực, nhìn nhận đúng vấn đề để không bị lôi kéo bán nước

23:34:00, 2 thg 4, 2014 Reply

diễn biến hòa bình là cách làm không mấy ưa thích của các đời tổng thống Mỹ. Nó không mang lại hiệu quả ngay lập tức nhưng về lâu dài nó làm cho một quốc gia thân bại danh liệt, chế độ đang thịnh bỗng suy tàn. Nghe sử kể lại. Lúc goocbachop kí sắc lệnh đổi chủ tịch nước thành tổng thống, TT mỹ lúc bấy giờ là đíu gì đấy vào văn phòng đóng cửa lại bật bản nhạc yêu thích và tự rót cho mình một ly vang.. Đó cũng chỉ là nghe lại.

15:23:00, 18 thg 4, 2014 Reply

thế lực thù địch chống phá nhà nước XHCN trên thế giới quá nhiều đặc biệt là các nước khối đông âu còn ở việt nam không đáng kể

01:22:00, 16 thg 5, 2014 Reply

Những hành động trong cuộc biểu tình của những công nhân Bình Dương vừa rồi gần như là vướng vào bẫy của chiến lược "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch với Việt Nam. Chúng ta cần phải thực sự tỉnh táo, giữ cho cái đầu thật lạnh, không để bọn phản động kích động, lôi kéo

16:09:00, 19 thg 5, 2014 Reply

Bái viết thể hiện sụ giới hạn về am hiểu chính trị nhũng luận điểm đưa ra không còn thuyết phục được ai nó lại nhắc lại như một công cụ , phương tiện gió thổi một chiều

16:10:00, 19 thg 5, 2014 Reply

Bái viết thể hiện sụ giới hạn về am hiểu chính trị nhũng luận điểm đưa ra không còn thuyết phục được ai nó lại nhắc lại như một công cụ , phương tiện gió thổi một chiều

08:26:00, 1 thg 9, 2014 Reply

Kinh tế Hàn Quốc là nền kinh tế phát triển, đứng thứ ba ở châu Á và đứng thứ 10 trên thế giới theo GDP năm 2006. Sau Chiến tranh Triều Tiên, kinh tế Hàn Quốc đã phát triển nhanh chóng, từ một trong những nước nghèo nhất thế giới trở thành một trong những nước giàu nhất. Cuối thế kỷ 20, Hàn Quốc là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất trong lịch sử thế giới hiện đại. GDP (PPP) bình quân đầu người của đất nước đã nhẩy vọt từ 100 USD vào năm 1963 lên mức kỉ lục 10.000 USD vào năm 1995 và 25.000 USD vào năm 2007.
Cùng với sự phát triển về kinh tế, đời sống của nhân dân được nâng cao rất nhanh trở nên ngang bằng thậm chí cao hơn các quốc gia phát triển khác ở châu Âu và các nước Bắc Mỹ.
Hiện nay, thu nhập và tài sản của Hàn Quốc đang tăng một phần là do sự đầu tư và xuất khẩu công nghệ cao sang các nước đang phát triển như Trung Quốc, Việt Nam, và Indonesia.
Giống như các quốc gia phát triển khác, ngành dịch vụ đã tăng nhanh, chiếm khoảng 70% GDP


Kinh tế Bắc Triều Tiên do tính cô lập của nó rất khó khăn để đánh giá một cách toàn diện và chính xác. Chính phủ Triều Tiên không công bố các chỉ tiêu, kết quả kinh tế hàng năm do đó dữ liệu thu thập được thông qua nghiên cứu và ước tính.
Hiện tại, Bắc Triều Tiên là một trong những nước có thu nhập bình quân đầu người (GDP) thấp nhất trên thế giới . Liên hợp quốc (UN) cho rằng thu nhập bình quân đầu người chỉ là 506 USD và tăng trưởng -0,1%. Trái lại, thu nhập bình quân đầu người ở Hàn Quốc năm 2012 là 32.400 USD với tăng trưởng 2%
Hơn bất cứ nước nào trên thế giới, Bắc Triều Tiên áp dụng chính sách điều hành kinh tế bằng những mệnh lệnh từ cấp cao, ít chịu ảnh hưởng của thị trường
Vốn từng có thời phát triển hơn Hàn Quốc nhưng với một số chính sách chưa sát thực tế đã phá hỏng nền kinh tế tới mức theo phương Tây là không còn khả năng nuôi sống người dân của mình. Gần đây nhất là vụ đổi tiền năm 2009 trong Chương trình cải cách tiền tệ được cho là đã xóa sạch các khoản tiết kiệm trong người dân.
Mùa xuân năm 2005, Chương trình lương thực thế giới báo cáo rằng các điều kiện gây ra nạn đói là một mối nguy hiểm và đang quay trở lại Bắc Triều Tiên, và chính phủ đã thông báo tập hợp hàng triệu cư dân thành phố tới giúp đỡ những người nông dân. Năm 2008, khoảng 6,5 triệu người trong tổng số 23 triệu dân Bắc Triều Tiên không đủ ăn. Khoảng 37% số trẻ em tại Bắc Triều Tiên bị suy dinh dưỡng và một phần ba các bà mẹ đang nuôi con bị suy dinh dưỡng và thiếu máu.Bắc Triều Tiên mô hình phát triển CNXH, Hàn Quốc (Nam Triều Tiên) mô hình phát triển CNTB, xã hội nào ưu việt hơn, người dân được hưởng ấm no hạnh phúc hơn? Thực tế tự nó có thuyết phục hơn ngàn lần với một ý thức hệ đã khô cứng, giáo điều và ảo tưởng.....Đó là câu trả lời cho sự tự chuyển hóa để tránh sự tụt hậu trong tiến trình phát triển của một Quốc gia Dân tộc, như một quy luật tất yếu chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Nặc danh
13:09:00, 29 thg 11, 2014 Reply

Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch của chủ nghĩa xã hội đã và đang thực hiện âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, chúng luôn coi Việt Nam là một trọng điểm. Chúng ta xác định, chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giai đoạn mới

13:10:00, 29 thg 11, 2014 Reply

Kết hợp chặt chẽ giữa giữ vững ổn định từ bên trong với chủ động phòng ngừa từ bên ngoài. Chủ động, kiên quyết, khôn khéo xử lý tình huống và giải quyết hậu quả khi có bạo loạn xảy ra; giải quyết các vụ gây rối, không để phát triển thành bạo loạn

13:11:00, 29 thg 11, 2014 Reply

Đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” là cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc, gay go, quyết liệt, lâu dài và phức tạp trên mọi lĩnh vực

13:13:00, 29 thg 11, 2014 Reply

Kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ. Chủ động phát hiện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, kịp thời tiến công ngay từ đầu, xử lý nhanh chóng, hiệu quả khi có bạo loạn xảy ra. Bảo vệ tốt chính trị nội bộ.

13:14:00, 29 thg 11, 2014 Reply

Các thế lực thù địch và phản động thường kích động các mâu thuẫn trong xã hội, tạo ra các lực lượng chính trị đối lập núp dưới chiêu bài tự do - dân chủ - nhân quyền, tự do tôn giáo, sắc tộc, đòi đa nguyên, đa đảng, tự do kinh tế. Khích lệ lối sống tư sản, thực dụng trong các tầng lớp nhân dân nhất là thế hệ trẻ, từng bước làm phai nhạt hoài bão, ước mơ mục tiêu lý tưởng cách mạng xã hội chủ nghĩa, tức “tự diễn biến”, “tự suy yếu” từ bên trong.

Nặc danh
13:15:00, 29 thg 11, 2014 Reply

Các thế lực thù địch kích động đòi thực hiện chế độ “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”, “tự do hoá” mọi mặt đời sống xã hội, từng bước phá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

13:16:00, 29 thg 11, 2014 Reply

Diễn biến hòa bình thường được tiến hành bằng tổng hợp nhiều biện pháp buộc đối phương trong cùng một lúc phải đối phó với nhiều thế lực, nhiều hoạt động chống đối, thúc đẩy cuộc khủng hoảng kinh tế-xã hội thành khủng hoảng chính trị, tạo ra tình thế bạo loạn lật đổ chế độ.

13:17:00, 29 thg 11, 2014 Reply

Bản chất của chiến lược DBHB là chống CNXH, chống độc lập dân tộc. Nội dung cơ bản của chiến lược DBHB là phá hoại các nước XHCN về các mặt chính trị, tư tưởng-văn hóa, kinh tế, xã hội... Phương thức và thủ đoạn của chiến lược DBHB chủ yếu bằng các biện pháp phi quân sự, tạo dựng và thúc đẩy những nhân tố phản động, chống đối từ bên trong, đẩy đối phương vào khủng hoảng toàn diện, từng bước chuyển hóa chế độ chính trị theo con đường phát triển TBCN hoặc bị chính các thế lực chống đối dùng bạo loạn lật đổ

Nặc danh
13:18:00, 29 thg 11, 2014 Reply

Diễn biến hòa bình” là chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế, được thực hiện dưới một phương thức, thủ đoạn mới để chống phá, đẩy lùi và đi đến xóa bỏ chủ nghĩa xã hội

13:20:00, 29 thg 11, 2014 Reply

“Diễn biến hòa bình” là chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tiến hành với những nước XHCN nói chung và với Việt Nam nói riêng. Đối với nước ta, cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng và cần được tiến hành thường xuyên, kiên trì, bền bỉ.

12:16:00, 30 thg 11, 2014 Reply

Đây là sự cụ thể hoá cái đầu óc khốn nạn của bọn đế quốc, chúng không ngừng sản suất âm mưu chiến lược để chống phá chúng ta - những nước Xã hội chủ nghĩa, và chúng đã thành công mỹ mãn khi làm cho Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa ở ĐÔng Âu sụp đổ hoàn toàn. Chúng ta phải cẩn thận với lũ đang giãy chết này. vì chúng có thể quay lại cắn càn.

Anh Dũng
23:29:00, 21 thg 6, 2015 Reply

Thế mới nói giờ quan trọng nhất là tư tưởng, tư tưởng không vững vàng, bị tiêm nhiễm, xuyên tạc và lợi dụng cái là hỏng ngay. Giới trẻ bây giờ rất nhiều người đã và đang trong tình trạng này

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !