06/04/2013

Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

Written By Việt Nam on 06/04/2013 | 02:27


Tác giả : Vũ Thạch


Kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa không phải là vạn năng. Bên cạnh mặt tích cực nó còn có mặt trái, có khuyết tật từ trong bản chất của nó do chế độ sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa chi phối. Cùng với sự phát triển của lực lượng sản xuất, càng ngày mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản càng bộc lộ sâu sắc, không giải quyết được các vấn đề xã hội, làm tăng thêm tính bất công và bất ổn của xã hội, đào sâu thêm hố ngăn cách giữa người giàu và người nghèo. CNTB đang tìm mọi cách để tự điều chỉnh, tự thích nghi nhưng do mâu thuẫn từ trong bản chất của nó, chủ nghĩa tư bản không thể tự giải quyết được, có chăng nó chỉ tạm thời xoa dịu được chừng nào mâu thuẫn mà thôi. Nhân loại muốn tiến lên, xã hội muốn phát triển thì dứt khoát không thể dừng lại ở kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa.

kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa.

Trên cơ sở nhận thức đúng đắn và đầy đủ về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 12-1986) đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước nhằm thực hiện có hiệu quả hơn công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đại hội đưa ra những quan niệm mới về con đường, phương pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt là quan niệm về công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ quá độ, về cơ cấu kinh tế, thừa nhận sự tồn tại khách quan của sản xuất hàng hóa và thị trường, phê phán triệt để cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, và khẳng định chuyển hẳn sang hạch toán kinh doanh. Đại hội chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần với những hình thức kinh doanh phù hợp; coi trọng việc kết hợp lợi ích cá nhân, tập thể và xã hội; chăm lo toàn diện và phát huy nhân tố con người, có nhận thức mới về chính sách xã hội. Đây là bước khởi đầu của quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đến Đại hội IX của Đảng (tháng 4-2001) đã chính thức đưa ra khái niệm “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Đại hội khẳng định: Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là đường lối chiến lược nhất quán, là mô hình kinh tế tổng quát trong suốt thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây là kết quả sau nhiều năm nghiên cứu, tìm tòi, tổng kết thực tiễn; và là bước phát triển mới về tư duy lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Bản chất Kinh tế thị trường là một kiểu tổ chức kinh tế – xã hội, trong đó quá trình sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng đều được thực hiện thông qua thị trường. Vì thế kinh tế thị trường không chỉ là "công nghệ", là "phương tiện" để phát triển kinh tế – xã hội, mà còn là những quan hệ kinh tế – xã hội, nó không chỉ bao gồm các yếu tố của lực lượng sản xuất, mà còn cả một hệ thống quan hệ sản xuất. Như vậy, kinh tế thị trường gắn với hình thái kinh tế, xã hội và chế độ chính trị. Còn Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là kiểu tổ chức nền kinh tế – xã hội vừa dựa trên những nguyên tắc và quy luật của kinh tế thị trường, vừa dựa trên những nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội.
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam vừa mang những đặc trưng chung của kinh tế thị trường, vừa mang tính đặc thù, đó là định hướng xã hội chủ nghĩa. Tính định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường không phủ nhận các quy luật kinh tế thị trường, mà là cơ sở để xác định sự khác nhau giữa kinh tế thị trường ở nước ta với các nước khác.
Với định hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta thì mục tiêu hàng đầu phát triển kinh tế thị trường ở được xác định là giải phóng và phát triển lực lượng sản xuất, phát triển nền kinh tế, động viên mọi nguồn lực trong nước và ngoài nước để xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội tạo ra sự phát triển năng động, hiệu quả cao của nền kinh tế, trên cơ sở đó, cải thiện từng bước đời sống của nhân dân, từng bước thực hiện sự công bằng, bình đẳng và lành mạnh các quan hệ xã hội. Từ đó sẽ khắc phục được tình trạng tự túc tự cấp của nền kinh tế, thúc đẩy phân công lao động xã hội phát triển, mở rộng ngành nghề, tạo việc làm cho người lao động. Áp dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật mới vào sản xuất nhằm tăng năng suất lao động xã hội, tăng số lượng, chủng loại và chất lượng hàng hóa, dịch vụ. Thúc đẩy tích tụ, tập trung sản xuất, mở rộng giao lưu kinh tế giữa các địa phương, các vùng lãnh thổ, với các nước trên thế giới. Động viên mọi nguồn lực trong nước và tranh thủ các nguồn lực bên ngoài. Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của mỗi người lao động, mỗi đơn vị kinh tế, tạo ra sự phát triển năng động, hiệu quả cao của nền kinh tế, tạo ra tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững. Đưa nước ta thoát khỏi tình trạng một nước nghèo và kém phát triển, thực hiện được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Có thể nói, phát triển kinh tế thị trường ở nước ta là "đòn xeo"để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, là phương tiện để thực hiện xã hội hóa xã hội chủ nghĩa nền sản xuất, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội.
Sự thành công của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là ở chỗ đem thành quả của tăng trưởng kinh tế cao đến với mọi người bằng cách không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm tốt các vấn đề xã hội và công bằng, bình đẳng trong xã hội. Kể từ khi Việt Nam bước vào thực hiện mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả và thành tựu đáng mừng, làm thay đổi khá rõ tình hình đất nước. Kinh tế ra khỏi tình trạng khủng hoảng, hoạt động ngày càng năng động và có hiệu quả. Của cải xã hội ngày càng nhiều, hàng hóa ngày càng phong phú. Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Đất nước chẳng những giữ vững được ổn định chính trị trước những chấn động lớn trên thế giới mà còn có bước phát triển đi lên, ... hệ thống kết cấu hạ tầng được tăng cường. Các ngành dịch vụ, xuất khẩu và nhập khẩu phát triển. Quan hệ đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế không ngừng được mở rộng. Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận những vấn đề còn tồn tại bởi đây là sự nghiệp vô cùng khó khăn, phức tạp, lâu dài, mới mẻ, chưa có tiền lệ, phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Riêng về mặt lý luận cũng còn không ít vấn đề phải tiếp tục đi sâu nghiên cứu, tổng kết, làm sáng tỏ.
Trong điều kiện toàn cầu hóa và cạnh tranh gay gắt, để đất nước có thể tăng tốc phát triển, rút ngắn khoảng cách với các nước trong khu vực bắt buộc xây dựng thể chế kinh tế thị trường hiện đại. có sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và sự chung sức đồng lòng của nhân dân sự nghiệp này chắc chắn thành công.


94 Nhận xét

18:58:00, 6 thg 4, 2013 Reply

chúng phải hiểu kinh tế thị trường như thế nào thì mới nhận biết được bản chất của vấn đề. Kinh tế thị trường là nền kinh tế nhiều thành phần trong đó nhà nước đóng vai trò điều tiết nền kinh tế nhiều thành phần này. Do vậy tránh được sự độc quyền trong nền kinh tế và không có sự bóc lột như nền kinh tế tư bản chủ nghĩa

23:28:00, 7 thg 4, 2013 Reply

bản chất của kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa là do chế độ sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa chi phối. Cho nên Việt Nam muốn hội nhập kinh tế thị trường thì tất nhiên phải điều chỉnh nó theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Kết quả của công cuộc phát triển đất nước hơn 20 năm qua đã khẳng định sự điều chỉnh đúng đắn đó,

17:52:00, 9 thg 4, 2013 Reply

Hiện nay Việt Nam vẫn là một nước nông nghiệp với xuất khẩu gạo là chủ yếu. Muốn đẩy nhanh tiến độ phát triển kinh tế thị trường cẩn tập trung hơn vào chuyên môn của công nhân và cán bộ. Ưu tiên chất lượng hơn số lượng

18:06:00, 9 thg 4, 2013 Reply

Đừng có quá chú trọng vào những người đang phát triển mạnh, cố gắng đầu tư vào những nơi có tiệm năng một chút. Giảm khoảng cách giàu nghèo. Tập trung vào những dịch vụ, công nghiệp và tăng năng suất nông nghiệp

16:41:00, 18 thg 4, 2013 Reply

Nền kinh tế mà đảng và nhà nước ta đã lựa chọn cho dân tộc việt nam nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế hoàn toàn phù hợp với quốc gia việt nam, nền kinh tế này sẽ giúp cho chúng ta phát triển, ngày càng ấm no, hạnh phúc, nâng cao chất lượng cuộc sống

17:59:00, 18 thg 4, 2013 Reply

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là kinh tế phù hợp nhất cho dân tộc việt nam ngày nay, nó giúp cho việc thúc đẩy nền kinh tế của nước nhà ngày càng đi lên, kinh tế phát triển thúc đẩy nhiều cái phát triển theo nữa, nâng cao văn hóa xã hội, chất lượng cuộc sống, yên ổn, hạnh phúc hơn. Mình rất biết ơn khi Đảng và nhà nước đã dẫn dắt nước ta đi theo nền kinh tế này

11:10:00, 19 thg 4, 2013 Reply

WTO-hay còn hiểu là nền kinh tế thị trường là kết quả và môi trường thể hiện cao nhất của nền kinh tế tư bản. đây là môi trường mà các nước tư bản tạo ra, vì vậy mà các nước tham gia vòa đây ít nhiều đều phải theo sự điều chỉnh, quy định của các nước lớn.
chúng ta tham gia vào đây, là chấp nhận chơi với các nước có thể chế chính trị đối ngược với chúng ta, vì vậy mà kẻ thù của chúng ta trong môi trường này là rất nhiều. ở môi trường này nếu chúng ta không tỉnh táo, chỉ chyaj theo cái lợi ích kinh tế tước mắt thì rất dễ rơi vào cái bẫy mà các nước tư bản luôn tạo ra với các nước xã hội chủ nghĩa.

13:01:00, 19 thg 4, 2013 Reply

ở sân chơi kinh tế thì trường thì chúng ta phải hết sức cận thận vì ở đó có rất nhiều cảm bậy. kinh tế thị trường đem đến cho chúng ta nhiểu cơ hội, nhưng cũng không ít những rủi ro, các thế lực thù địch, các nước vẫn chưa từ bỏ thôn tính chúng ta đang ngày đem chờ thời cơ để tấn công chúng ta, và biết đâu đó trong những thuận lợi mà chúng ta thấy ở kinh tế thị trường lại là môi đe dọa, âm mưu phá hoại chúng ta ở sau nó.

17:41:00, 19 thg 4, 2013 Reply

Nền kinh tế thị trường đem lại nhiều lợi nhuận hơn cho các doanh nghiệp và cá nhân tổ chức của nước ta nhưng lại đặt ra những thách thức to lớn vì không dễ dàng để kiếm những đồng tiền của thế giới cả, đòi hỏi ta phải có bản lĩnh, kinh nghiệm và nỗ lực hết mình, nhà nước ta luôn tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp ta phát triển và vươn mình trên thế giới!

16:17:00, 14 thg 5, 2013 Reply

Phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay quan trọng nhất là phải đảm bảo vai trò chủ đạo, vai trò điều tiết của khu vực kinh tế nhà nước. Có nhiều luận điểm của các đối tượng xấu nêu ra để phê phán cái "đuôi" định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế Việt Nam. Nhưng thử hỏi, liệu các doanh nghiệp tư nhân, liệu các doanh nghiệp khác có tích cực hưởng ứng các phong trào xóa đói giảm nghèo như khối doanh nghiệp nhà nước không (Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong 5 năm qua đã dành gần 3000 tỷ đồng cho công tác từ thiện, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Tập đoàn Viễn thông quân đội, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng dành hàng nghìn tỉ đồng cho công tác này); thử hỏi có doanh nghiệp nào bán sản phẩm với giá chỉ đạo của Nhà nước, không quan tâm đến lợi nhuận để phục vụ bình ổn giá cả, giúp Việt Nam vượt qua khủng hoảng như các doanh nghiệp nhà nước hay không. Chính vì thế, phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa là hướng đi chính xác, phục vụ tốt nhất cho nhà nước và nhân dân Việt Nam.

20:42:00, 14 thg 5, 2013 Reply

Từ khi Việt Nam bước vào thực hiện mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả và thành tựu đáng mừng, làm thay đổi khá rõ tình hình đất nước, đem lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân, kinh tế ra khỏi tình trạng khủng hoảng, hoạt động ngày càng năng động và có hiệu quả, của cải xã hội ngày càng nhiều, hàng hóa ngày càng phong phú

20:50:00, 14 thg 5, 2013 Reply

Nước ta bước vào nền kinh tế thị trường và nhất là từ khi gia nhập vào tổ chức thương mại thế giới WTO, các nguồn lực trong và ngoài nước luôn làm hết sức mình để đầu tư ở VIệt Nam. Hòa nhập nhưng không hòa tan và không quên đi nên kinh tế phát triển nhưng phải định hướng theo CNXH

11:22:00, 24 thg 5, 2013 Reply

Với những thực tế đang diễn ra trong nền kinh tế thế giới đều cho mỗi người chúng ta thấy những mặt trái, tiêu cực của nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. Việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là một tất yếu, là sự lựa chọn của lịch sử tự nhiên, và sự lựa chọn đi theo con đường kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thể hiện sự sáng suốt và đúng đắn của Bác Hồ, của Đảng cộng sản Việt Nam.
Thử nhìn một thực tế các công nhân làm việc trong các công ty tư bản hiện nay, thời gian làm việc nhiều, áp lực công việc lớn, bị quản lý nghiêm ngặt, trong khi thu nhập lại chưa xứng đáng với công sức họ bỏ ra. Sự bóc lột đó dường như là vô hình đối với người lao động.
Việc phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có nghĩa là chúng ta tiếp thu và tranh thủ tất cả các mặt tốt, tích cực, các thành công của nền kinh tế thị trường, và tránh các mặt tiêu cực, tránh sự bóc lột tư bản.

13:45:00, 10 thg 6, 2013 Reply

nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta là một nến kinh tế hết sức đặc thù, mặc dù có định hướng của nhà nước nhưng về cơ bản nền kinh tế nước ta vẫn đảm bảo tiêu chí của nền kinh tế thị trường, và thực tế thì đã có rất nhiều nước trên thế giới công nhận nước ta có nền kinh tế thị trường

14:30:00, 10 thg 6, 2013 Reply

có thể có nhiều ý kiến, đặc biệt là những luận điệu của các thế lực thù địch trong và ngoài nước cho rằng nền kinh tế của nước ta không phải là nền kinh tế thị trường do có sự định hướng của nhà nước, tuy nhiên trong thực tế thì nên kinh tế của nước ta vẫn đáp ứng đầy đủ mọi tiêu chí của một nền kinh tế thì trường như moi nước trên thế giới

16:29:00, 10 thg 6, 2013 Reply

một việc nếu trong một hoàn cảnh khác nhau hay trong điều kiện khác nhau thì cũng có những cách xử lý khác nhau, do vậy vấn đề phát triển kinh tế thị trường ở mỗi nước cũng có những điểm khác nhau, và đương nhiên nền kinh tế thị trường ở việt nam cũng có những nét riêng biệt

22:21:00, 15 thg 6, 2013 Reply

Vấn đề cốt tử nhất để xây dựng và bảo vệ cho được nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay là phải làm cho các tập đoàn kinh tế nhà nước thực sự ổn định và liên tục phát triển, xứng đáng là đầu tàu để đưa đất nước phát triển chứ không thể để tình trạng như vừa qua.

09:49:00, 10 thg 9, 2013 Reply

Nhà nước pháp quyền Việt Nam của dân, do dân và vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là một thành tố nội tại của mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đây là cái đặc thù riêng có của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam và phản ánh sự khác biệt về bản chất so với những nền kinh tế thị trường khác trên thế giới.

11:08:00, 10 thg 9, 2013 Reply

Mục đích của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta nhằm thực hiện mục tiêu chung của đất nước là “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh”.chúng ta cần phải đẩy mạnh về phát triển mọi mặt đẻ đất nước được phồn thịnh,mang lại nhiều hiệu quả cao,nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân

11:29:00, 10 thg 9, 2013 Reply

Chúng ta đã thấy được đường lối kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng đề ra đã đưa nước phát triển nhanh chóng về mọi mặt, những thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước thời gian qua là minh chứng cho tính đúng đắn của đường lối này.chúng ta hãy cố gắng phát huy hơn nữa để xây dựng nền kinh tế đất nước vững mạnh hơn

11:39:00, 10 thg 9, 2013 Reply

chúng ta cần có những giải pháp nghiêm túc để hoàn thiện đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa:làm cho đất nước được phát triển theo hướng mà đảng và nhà nước ta đã đi theo.sớm đưa đất nước thực hiện được những mục tiêu quan trọng của mình

10:07:00, 11 thg 9, 2013 Reply

Nền kinh tế nào cũng vậy ! nó không phải vạn năng mà cũng có những nhược điểm vẫn còn tồn tại ! nhưng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chính là định hướng mà nước ta cần hướng tới !Trong điều kiện toàn cầu hóa và cạnh tranh gay gắt, để đất nước có thể tăng tốc phát triển, rút ngắn khoảng cách với các nước trong khu vực bắt buộc xây dựng thể chế kinh tế thị trường hiện đại.

10:17:00, 11 thg 9, 2013 Reply

Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướn Xã Hội Chủ Nghĩa ở nước ta là bước đi đúng đắn !
Đây là sự kết hợp giữa nhiều thành phần kinh tế có sự đầu tư của nước ngoài nhưng không làm ảnh hưởng đến thể chế chính trị và sự ổn định phát triển của đất nước !
Góp phần phát triển kinh tế , gio lưu hợp tác quốc tế và tạo lập vị trí kinh tế trên bản đồ kinh tế thế giới !

05:37:00, 28 thg 9, 2013 Reply

Con Đĩa Trăm Vòi

Con đỉa ấy trăm cái vòi gớm ghiếc
Bám chặt vào trên mảnh đất quê hương
Từ trung ương cho đến tận xã phường
Bu chặt cứng hút không còn giọt máu.

Con đỉa ấy vốn ngày xưa nhỏ xíu
Nay no tròn mập ú tựa vòi voi
Tám mươi năm hút máu mủ giống nòi
Con đỉa ấy đã thành con quái vật.

Con quái vật khổng lồ như bạch tuộc
Gieo kinh hoàng trên khắp nẻo quê hương
Nuốt phăng đi thôn xóm lẫn ruộng vườn
Nhưng thích nhất là đô la vàng nén.

Đỉa lười biếng chỉ ngồi không đánh chén
Quanh chiếc bàn chất đống những là xương
Xương nghẹn ngào từ cuộc chiến vô lương
Xương uất ức từ vượt biên cải tạo.

Đỉa gian ác tự phong quyền lãnh đạo
Đỉa độc tài đòi trị nước muôn năm
Hết ngồi không ăn bám lại đi nằm
Và toan tính chuyện buôn dân bán nước.

Mẹ Việt Nam tủi buồn ôi bạc phước!
Nhìn non sông gấm vóc mãi điêu tàn
Và con Hồng cháu Lạc vẫn lầm than
Đỉa còn đó trên thân gầy của mẹ.

Phan Huy
http://fdfvn.wordpress.com

12:03:00, 28 thg 9, 2013 Reply

những thành công, yếu kém, khuyết điểm và bài học kinh nghiệm trong những bước chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta đã xác định kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát trong suốt thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đồng bộ và hiện đại là tiền đề quan trọng thúc đẩy quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô.

12:10:00, 28 thg 9, 2013 Reply

đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng minh nền kinh tế thị trường ở nước ta từng bước được xây dựng, phát triển và về cơ bản đang được vận hành có hiệu quả, đóng góp ngày càng nhiều vào quá trình phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, từng bước thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, do nhân dân làm chủ”.

12:12:00, 28 thg 9, 2013 Reply

Nền kinh tế Việt Nam được cấu thành bởi hai thành tố là kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa. Hai thành tố này có quan hệ tương tác với nhau, phản ảnh tính phổ biến, tính đặc thù và đòi hỏi phải giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phổ biến và đặc thù trong quá trình phát triển và quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

12:18:00, 28 thg 9, 2013 Reply

Định hướng xã hội chủ nghĩa phản ánh tính đặc thù của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. Nền kinh tế thị trường ở Việt Nam vừa phải được phát triển theo những quy luật khách quan của kinh tế thị trường, vừa phải được định hướng, điều tiết và giám sát cho phù hợp với bản chất và những nguyên tắc của một xã hội đang từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đảng và nhà nước ta đang ngày đêm lo cho sự phát triển của đất nước trong tình hình hiện nay.

12:24:00, 28 thg 9, 2013 Reply

xác định những định hướng lớn về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại để phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Những định hướng lớn này bao gồm cả những nội dung phát triển mang tính phổ biến, có giá trị chung toàn cầu, lẫn những nội dung phát triển đặc thù của Việt Nam, nhất là những nội dung có liên quan đến định hướng chính trị của sự phát triển.

14:15:00, 28 thg 9, 2013 Reply

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước pháp quyền Việt Nam của dân, do dân và vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng có bản lĩnh và trí tuệ đồng thời cũng là nhân tố quan trọng nhất để bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam

14:21:00, 28 thg 9, 2013 Reply

Thực tế cho thấy các chính sách cải cách kinh tế gần đây ở Việt Nam đã ảnh hưởng tích cực tới cấu trúc và sự tăng trưởng kinh tế. Các biện pháp kinh tế như kiểm soát lạm phát, giảm dần thiếu hụt ngân sách, thực thi các chính sách tiền tệ thắt chặt…kết hợp với các biện pháp tự do hoá như giảm bớt sự can thiệp của chính phủ đối với các hoạt động của kinh tế, đã tạo nên những chuyển biến đáng mừng về tốc độ tăng trưởng và ổn định môi trường kinh tế.

14:22:00, 28 thg 9, 2013 Reply

nền kinh tế nước ta còn non trẻ, chưa có tiền lệ nào trong lịch sử về quá độ từ nền kinh tế kế hoạch tập trung sang nền kinh tế thị trường nên công cuộc đôỉ mới còn gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi sự cố gắng nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân trong việc nhận thức một cách đúng đắn và có những hướng đi phù hợp.

14:39:00, 28 thg 9, 2013 Reply

Theo C. Mác, kinh tế thị trường là một giai đoạn phát triển tất yếu của lịch sử mà bất cứ nền kinh tế nào cũng phải trải qua để đạt tới nấc thang cao hơn trên con đường phát triển và nền kinh tế TBCN chính là nền kinh tế thị trường phát triển đến trình độ phổ biến và hoàn chỉnh. Còn nấc thang cao hơn chính là nền kinh tế cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn đầu là nền kinh tế XHCN. Để chuyển lên nấc thang này, nền kinh tế thị trường phải phát triển hết mức, phải trở thành phổ biến trong đời sống kinh tế - xã hội.

14:59:00, 28 thg 9, 2013 Reply

Từ đại hội VI đến đại hội VIII đảng và nhà nước ta đã xác định: "Đổi mới toàn diện cả cấu trúc và cơ chế vận hành nền kinh tế với nội dung chính là từ bỏ cơ chế kế hoạch hoá tập trung bao cấp, phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước, theo định hướng XHCN."

15:08:00, 28 thg 9, 2013 Reply

Chủ trương của đảng và nhà nước thực hiện nhất quán và lâu dài chính sách phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN; đó chính là “nền kinh tế thị trường định hướng XHCN”. ĐH coi đây là “mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH"

15:16:00, 28 thg 9, 2013 Reply

Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN của Việt Nam có một số đặc trưng cơ bản sau:
Nền kinh tế thị trường là cơ sở kinh tế của xã hội quá độ tiến lên CNXH ở VN. Xây dựng là một xã hội: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu. Lực lượng sản xuất của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

15:24:00, 28 thg 9, 2013 Reply

Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam là nền kinh tế hỗn hợp, bao gồm nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế cùng tồn tại trong một thể thống nhất, trong đó, chế độ công hữu ngày càng trở thành nền tảng vững chắc. Không thể có nền kinh tế định hướng XHCN nếu trong nó, chế độ công hữu không đóng vai trò nền tảng. Đây là một cấu trúc đặc thù của nền kinh tế thị trường theo nghĩa.

14:49:00, 9 thg 10, 2013 Reply
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
14:52:00, 9 thg 10, 2013 Reply

Nền kinh tế thị trường Việt Nam đang từng bước tạo dựng là nền kinh tế thị trường hiện đại. Trên tinh thần đổi mới tư duy, trước hết là tư duy kinh tế và trên cơ sở tổng kết những thành công, yếu kém, khuyết điểm và bài học kinh nghiệm trong những bước chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta đã xác định kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát trong suốt thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đồng bộ và hiện đại là tiền đề quan trọng thúc đẩy quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô.

14:56:00, 9 thg 10, 2013 Reply

Nền kinh tế thị trường hiện đại là nấc thang cao trong lịch sử phát triển kinh tế thị trường. Nền kinh tế thị trường hiện đại phải dựa trên nền tảng sở hữu hỗn hợp của các chủ thể thị trường. Trong nền kinh tế này, sở hữu hỗn hợp dựa trên chế độ cổ phần phải chiếm ưu thế phổ biến. Bởi vì, sở hữu hỗn hợp chiếm ưu thế phổ biến là kết quả xã hội hóa sản xuất và xã hội hóa sở hữu ở trình độ cao do yêu cầu phát triển của lực lượng sản xuất, khoa học, công nghệ và trình độ quản lý. Hình thức sở hữu này đang ngày càng phát triển, từng bước vượt qua biên giới của một quốc gia và gắn liền với sự phát triển mạnh của các công ty đa quốc gia, xuyên quốc gia.

14:57:00, 9 thg 10, 2013 Reply

Về mặt lý luận cũng như kinh nghiệm thực tiễn của thế giới đã được kiểm chứng và khẳng định, kinh tế thị trường là phương tiện tốt nhất để tạo lập cơ sở và sức mạnh kinh tế cho sự phát triển của mỗi quốc gia. Kinh tế thị trường càng hiện đại và được vận hành có hiệu quả thì sức mạnh kinh tế do nó tạo ra càng lớn. Kết luận này đúng cho mọi quốc gia và Việt Nam không là một trường hợp ngoại lệ.

14:59:00, 9 thg 10, 2013 Reply

Nhà nước pháp quyền Việt Nam của dân, do dân và vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là một thành tố nội tại của mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đây là cái đặc thù, riêng có của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam và phản ánh sự khác biệt về bản chất so với những nền kinh tế thị trường khác trên thế giới. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước pháp quyền Việt Nam của dân, do dân và vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng có bản lĩnh và trí tuệ đồng thời cũng là nhân tố quan trọng nhất để bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam.

15:01:00, 9 thg 10, 2013 Reply

Nền kinh tế thị trường hiện đại được vận hành bởi thể chế thị trường, thể chế quản lý nhà nước và chế độ quản trị công ty hiện đại. Nền kinh tế thị trường hiện đại đòi hỏi phải giải quyết tốt mối quan hệ giữa nhà nước - thị trường - doanh nghiệp nhằm thỏa mãn những yêu cầu phát triển trong bối cảnh hiện đại dưới tác động trực tiếp của toàn cầu hóa, cách mạng khoa học - công nghệ, kinh tế tri thức và xã hội thông tin. Nền kinh tế này cũng đòi hỏi phải giải quyết tốt mối quan hệ giữa kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự trong điều kiện cụ thể và đặc thù về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, con người nhằm thực hiện tốt mục tiêu phát triển của mỗi quốc gia.

15:05:00, 9 thg 10, 2013 Reply

Mô hình “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” áp dụng ở nước ta với một thời gian chưa phải là dài, nếu không nói là còn quá ngắn ngủi nếu so với nhiều mô hình kinh tế đã tồn tại hàng trăm năm trên thế giới. Với mô hình kinh tế này, bên cạnh những yếu tố cơ bản mang tính phổ quát của các nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, yếu tố “định hướng xã hội chủ nghĩa” với sự quản lý chặt chẽ của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh là một mạch xuyên suốt quá trình xây dựng, vận hành nền kinh tế.

15:08:00, 9 thg 10, 2013 Reply

Giữ vững định hướng XHCN của nền kinh tế thị trường là hoạt động tự giác của toàn Đảng, toàn dân ta, trên cơ sở nhận thức đúng những quy luật khách quan của kinh tế thị trường và con đường đi lên CNXH để giữ vững hướng đích phát triển của nền kinh tế, nhằm mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Sự cần thiết phải giữ vững định hướng nói trên có nguyên nhân từ tính chất của nền kinh tế thị trường mà chúng ta phát triển hiện nay: chưa phải là nền kinh tế thị trường XHCN, nhưng cũng không phải là nền kinh tế thị trường TBCN, mà là nền kinh tế thị trường trong thời kỳ quá độ lên CNXH; ở đó chứa đựng cả những khuynh hướng tự phát đi lên CNTB và những yếu tố phù hợp với yêu cầu của công cuộc xây dựng CNXH.

15:10:00, 9 thg 10, 2013 Reply

Giữ vững định hướng XHCN của nền kinh tế thị trường là quá trình chúng ta vừa phải đấu tranh ngăn ngừa và loại bỏ các nguy cơ chệch hướng XHCN, vừa phải từng bước hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN và hiện thực hóa các giá trị của CNXH trong mọi mặt đời sống xã hội. Để tiến trình đó diễn ra thuận lợi, Đảng và Nhà nước phải luôn tự hoàn thiện mình, nâng cao tầm trí tuệ và năng lực lãnh đạo, quản lý cho phù hợp với tình hình mới.

15:16:00, 9 thg 10, 2013 Reply

Tập trung nâng cao năng lực quản lý nhà nước cần được xem là nhân tố quyết định nhất để giữ vững định hướng XHCN của nền kinh tế thị trường. Theo đó, phải tập trung giải quyết tốt những vấn đề quan trọng sau: Chăm lo xây dựng bản chất của Nhà nước pháp quyền XHCN; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng triệt để xóa bỏ cơ chế cho-xin trong quan hệ giữa cơ quan công quyền với người dân; Nâng cao hiệu quả quản lý vĩ mô của Nhà nước nhằm bảo đảm cho sự phát triển bền vững của cả nền kinh tế, giữ vững sự ổn định chính trị-xã hội và quốc phòng-an ninh của đất nước. Nhà nước cần chăm lo nhiều hơn đến lĩnh vực y tế, giáo dục và hệ thống an sinh xã hội;

15:18:00, 9 thg 10, 2013 Reply

Để giữ vững định hướng XHCN của nền kinh tế thị trường, chúng ta phải giải quyết đồng bộ nhiều nội dung; trong đó, nổi lên 2 nội dung sau: Thứ nhất, phải có nhận thức đúng về cơ chế vận hành của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước XHCN. Thứ hai, phải xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa thị trường và Nhà nước XHCN trong quá trình phát triển kinh tế.

13:57:00, 11 thg 10, 2013 Reply

Uhm , đúng rồi , thử nhìn xem những gì mà nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa mang lại cho nước ta từ những năm đổ lại đây. Dố là nền kinh tế thị trường đa thành phần trong đó kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ yếu , đất nước ta từng bước thoát khỏi đói nghèo từng bước đi lên , vươn lên phát triển từng ngày , từng giờ

FA
14:34:00, 11 thg 10, 2013 Reply

Cả lí thuyết và thực tiễn đã chứng minh rằng kinh tế thị trường là phương tiện tốt nhất để tạo lập cơ sở và sức mạnh kinh tế cho sự phát triển của mỗi quốc gia. Kinh tế thị trường càng hiện đại và được vận hành có hiệu quả thì sức mạnh kinh tế do nó tạo ra càng lớn . Chính vì vậy chúng ta phải giữ vững được điều đó, phát huy được những mặt tốt của KTTT- XHCN

23:14:00, 19 thg 10, 2013 Reply

chúng ta không thể phủ nhận những mặt tích cực và lợi ích vô cùng to lớn của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa mang lại cho sự phát triển của loài người...nó đã sản xuất ra lượng của cải của tất cả các nền kinh tế cổ đại cộng lại..quả là vô cùng to lớn và kinh khủng..thế nhưng nố vẫn có những mặt trái của nó, có khuyết tật từ trong bản chất của nó do chế độ sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa chi phối. Cùng với sự phát triển của lực lượng sản xuất, càng ngày mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản càng bộc lộ sâu sắc, không giải quyết được các vấn đề xã hội, làm tăng thêm tính bất công và bất ổn của xã hội, đào sâu thêm hố ngăn cách giữa người giàu và người nghèo
..nhận thức được điều đó, đảng và nhà nước ta đã xây dựng 1 nền kinh tế kiểu mới , tiên tiến và hiện đại hơn đó là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

23:18:00, 19 thg 10, 2013 Reply

nề kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ,là nền kinh tế đặc trưng chỉ có ở các nước xhcn mà thui, nó là nền kinh tế mà vai trò của nhà nước đóng vai tro chủ đạo và điều chỉnh các sai phạm và chệch hướng đi của xã hội...nó hội tụ đầy đủ các ưu thế của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa và lược bỏ đi các mật trái của nó...quả là đảng ta thật sáng suốt

22:05:00, 28 thg 10, 2013 Reply

Kinh tế thị trường khắc phục được kinh tế tự nhiên tự cấp tự túc, đẩy mạnh phân công lao động xã hội, phát triển ngành nghề, tạo việc làm cho người lao động, khuyến khích ứng dụng công nghệ - kỹ thuật mới nhằm tăng năng suất lao động, tăng số lượng, chủng loại, chất lượng hàng hóa, dịch vụ, thúc đẩy tích tụ tập trung sản xuất, mở rộng giao lưu kinh tế giữa các địa phương, các vùng lãnh thổ, thúc đẩy việc phát huy tính năng động sáng tạo của mỗi người lao động, mỗi đơn vị kinh tế, đồng thời tạo ra cơ chế phân bổ và sử dụng các nguồn lực của xã hội hợp lý, tiết kiệm,...

22:08:00, 28 thg 10, 2013 Reply

phát triển kinh tế thị trường được coi là chiếc “đòn xeo” để xây dựng chủ nghĩa xã hội, là phương tiện khách quan để xã hội hóa xã hội chủ nghĩa nền sản xuất. Không thể có nền kinh tế thị trường ở nước này lại là bản sao của kinh tế thị trường ở nước khác. Trong các tiêu thức để phân biệt nền kinh tế thị trường này với nền kinh tế thị trường khác, phải kể đến định hướng chính trị, kinh tế, xã hội chi phối sự vận động phát triển của nền kinh tế.

22:09:00, 28 thg 10, 2013 Reply

Ở nước ta những định hướng XHCN của nền kinh tế thị trường là: Thứ nhất, thực hiện mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thứ hai, phát triển nền kinh tế nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Thứ ba, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển; thực hiện phân phối chủ yếu theo kết quả lao động, hiệu quả kinh tế, đồng thời theo mức đóng góp vốn cùng các nguồn lực khác và thông qua phúc lợi xã hội. Thứ tư, phát huy quyền làm chủ xã hội của nhân dân, bảo đảm vai trò quản lý, điều tiết nền kinh tế của Nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Thứ năm, xây dựng một nền kinh tế thị trường hòa nhập vào nền kinh tế thị trường khu vực và thế giới với nhiều hình thức quan hệ và liên kết phong phú đa phương, đa dạng.

22:11:00, 28 thg 10, 2013 Reply

mục tiêu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN được xác định là tạo ra sự phát triển năng động, hiệu quả cao của nền kinh tế; nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực hiện có, tăng thêm các nguồn lực mới bằng cách nâng cao tỷ lệ tiết kiệm, tăng tích lũy và đầu tư hiện đại hóa, đổi mới cơ cấu kinh tế, tạo ra tốc độ tăng trưởng kinh tế cao,... để đưa nước ta thoát khỏi tình trạng một nước nghèo và kém phát triển.

22:12:00, 28 thg 10, 2013 Reply

những đặc trưng bản chất của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta: Một là, kinh tế thị trường định hướng XHCN là một kiểu tổ chức nền kinh tế trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) từ một nước nông nghiệp lạc hậu, kinh tế còn kém phát triển. Kiểu tổ chức nền kinh tế này nhằm nhanh chóng đưa nước ta đạt đến mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Hai là, nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là một nền kinh tế gồm nhiều thành phần, trong đó kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể phải trở thành nền tảng và kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Các thành phần kinh tế đều vận động theo định hướng chung và theo khung khổ pháp luật của nhà nước XHCN. Ba là, nền kinh tế thị trường định hướng XHCN thực chất là kiểu tổ chức nền kinh tế vừa dựa trên những nguyên tắc và quy luật của kinh tế thị trường, vừa dựa trên những nguyên tắc và bản chất của CNXH. Bốn là, nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là mô hình kinh tế “mở” cả với bên trong và với bên ngoài. Tồn tại trong nhiều hình thái kinh tế - xã hội, hoạt động của cơ chế thị trường không chỉ chịu sự tác động của các quy luật kinh tế thị trường nói chung, mà còn chịu sự chi phối của các quy luật kinh tế đặc thù của phương thức sản xuất chủ đạo.

22:17:00, 28 thg 10, 2013 Reply

Cơ chế thị trường trong nền kinh tế tư bản chủ nghĩa luôn hoạt động trên nền tảng của chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất, trong đó các công ty tư bản độc quyền giữ vai trò chi phối sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế. Cơ chế thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN lại hoạt động trong môi trường của sự đa dạng các quan hệ sở hữu, trong đó chế độ công hữu giữ vai trò là nền tảng của nền kinh tế quốc dân, với vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước. Tính định hướng XHCN đòi hỏi trong khi phát triển kinh tế thị trường nhiều thành phần phải củng cố và phát triển kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể trở thành nền tảng của nền kinh tế có khả năng điều tiết, hướng dẫn sự phát triển của các thành phần kinh tế khác. Kinh tế nhà nước phải được củng cố và phát triển ở các vị trí then chốt của nền kinh tế, ở lĩnh vực an ninh - quốc phòng, ở các lĩnh vực dịch vụ xã hội cần thiết... mà các thành phần kinh tế khác không có điều kiện hoặc không muốn đầu tư vì không sinh lời hoặc ít lãi.

22:19:00, 28 thg 10, 2013 Reply

Nền kinh tế thị trường Việt Nam đang từng bước tạo dựng là nền kinh tế thị trường hiện đại. Nền kinh tế này trước hết phải tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu của những quy luật khách quan của kinh tế thị trường. Đó là hệ thống đầy đủ, đồng bộ các loại thị trường và các chủ thể thị trường, tự do cạnh tranh; giá cả được định đoạt trên thị trường tùy thuộc vào quan hệ cung - cầu và độ khan hiếm hàng hóa; các nguồn lực phát triển được phân bổ chủ yếu theo những tín hiệu của thị trường; nhà nước tôn trọng những quy luật của thị trường, tạo điều kiện, môi trường để kinh tế thị trường vận hành bình thường, sử dụng các công cụ thị trường là chủ yếu để quản lý và sẵn sàng can thiệp, điều tiết một khi có thất bại của thị trường,

22:20:00, 28 thg 10, 2013 Reply

Ở nước ta phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN nhằm bảo đảm các yêu cầu sau: Tăng trưởng kinh tế phải gắn chặt với những tiến bộ về công bằng xã hội, thực hiện mục tiêu “mọi lợi ích đều vì dân”, giải phóng con người, con người phát triển toàn diện. Phát triển kinh tế cao dựa trên cơ sở lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu. Thành phần kinh tế nhà nước là chủ đạo, cùng kinh tế tập thể là nền tảng của kinh tế quốc dân. Các thành phần kinh tế khác phát triển theo sự quản lý của Nhà nước. Tính năng động của cơ chế thị trường phải gắn với sự quản lý của Nhà nước. Đa dạng các hình thức phân phối, phân phối theo lao động ngày càng chi phối. Không ngừng đổi mới và hoàn thiện quan hệ giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng của đất nước, nhằm phát huy sức mạnh tổng thể quốc gia. Mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế theo nguyên tắc ngày càng tăng nhanh sức sống nội sinh của dân tộc, biến yếu tố ngoại sinh thành yếu tố nội sinh.

22:22:00, 28 thg 10, 2013 Reply

Nhà nước pháp quyền Việt Nam của dân, do dân và vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là một thành tố nội tại của mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đây là cái đặc thù, riêng có của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam và phản ánh sự khác biệt về bản chất so với những nền kinh tế thị trường khác trên thế giới. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước pháp quyền Việt Nam của dân, do dân và vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng có bản lĩnh và trí tuệ đồng thời cũng là nhân tố quan trọng nhất để bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam.

22:24:00, 28 thg 10, 2013 Reply

Để <a href="http://tiengnoitre.blogspot.com/phát triển kinh tế thị trưởng định hướng XHCN</a> cần thực hiện những giải pháp sau: Một là, thực hiện nhất quán chính sách kinh tế nhiều thành phần. Hai là, mở rộng phân công lao động, phân bố lại lao động và dân cư trong phạm vi cả nước cũng như từng địa phương, từng vùng theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ba là, tạo lập và phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường. Bốn là, đẩy mạnh cách mạng khoa học - công nghệ, nhằm phát triển nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Năm là, giữ vững ổn định chính trị, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đổi mới các chính sách tài chính, tiền tệ, giá cả. Sáu là, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế và các nhà kinh doanh giỏi, phù hợp với yêu cầu của kinh tế thị trường định hướng XHCN. Bảy là, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại để phát triển kinh tế thị trường.

Nặc danh
00:55:00, 30 thg 10, 2013 Reply

Một món tạp pí lù ! Đọc hiểu chết liền !

23:11:00, 4 thg 11, 2013 Reply

Giữ vững định hướng XHCN của nền kinh tế thị trường là quá trình chúng ta vừa phải đấu tranh ngăn ngừa và loại bỏ các nguy cơ chệch hướng XHCN, vừa phải từng bước hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN và hiện thực hóa các giá trị của CNXH trong mọi mặt đời sống xã hội. Để tiến trình đó diễn ra thuận lợi, Đảng và Nhà nước phải luôn tự hoàn thiện mình, nâng cao tầm trí tuệ và năng lực lãnh đạo, quản lý cho phù hợp với tình hình mới.

23:16:00, 4 thg 11, 2013 Reply

Đảng ta đã chủ trương giữ vững quan điểm cũng như con đường mà chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn là tiến lên chủ nghĩa xã hội, quyết tâm đưa đất nước trở thành một nước giàu mạnh về kinh tế, ổn định về kinh tế chính trị, xã hội công bằng văn minh. Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một yếu tố tất yếu cơ bản của quá trình đổi mới quản lý kinh tế ở nước ta, và nhờ có đường lối đúng đắn kinh tế nước ta đã thoát khỏi những khủng hoảng đạt tốc độ tăng trưởng nhanh, đời sống nhân dân được cải thiên đáng kể, chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh quốc gia được giữ vững. Nước ta từ một nứoc có nên kinh tế quan liêu, bao cấp đã từng bước chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dựa trên quy luật giá trị và tín hiệu cung cầu của thị trường.

Nặc danh
00:07:00, 5 thg 11, 2013 Reply

noi de hieu thuc te kt cua la mo hinh kt tu ban,nhung duoc quan ly boi nha nuoc xhcn.do do se co nhieu dieu mau thuan,kho khan kho luong truoc va nha nuoc phai nghien cuu tim toi de dieu hanh.dieu kho nhat hien nay la chat xam can cho viec nay da chay ra nuoc ngoai cung nhu nam lai trong dan qua nhieu.toi nghi neu dang va nn chi dua vao suc minh nhu hien nay la rat kho khan.nen tao ra co che de co the tan dung von,dac biet la chat xam cua nhan dan trong va ngoai nuoc.neu khong chung ta cang tut hau hon nua

23:53:00, 13 thg 11, 2013 Reply

Việt nam - Đất nước đã bị tàn phá nặng nề cả về cơ sở vật chất kỹ thuật và kinh tế; trải qua một thời gian dài trong nền kinh tế quan liêu bao cấp. Hiện nay việt nam đang mở cửa nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa,Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường là hoạt động tự giác của toàn Đảng, toàn dân ta, trên cơ sở nhận thức đúng những quy luật khách quan của kinh tế thị trường và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội để giữ vững hướng đích phát triển của nền kinh tế, nhằm mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

21:35:00, 28 thg 11, 2013 Reply

Định hướng xã hội chủ nghĩa phản ánh tính đặc thù của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. Nền kinh tế thị trường ở Việt Nam vừa phải được phát triển theo những quy luật khách quan của kinh tế thị trường, vừa phải được định hướng, điều tiết và giám sát cho phù hợp với bản chất và những nguyên tắc của một xã hội đang từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đảng và nhà nước ta đang ngày đêm lo cho sự phát triển của đất nước trong tình hình hiện nay.

21:37:00, 28 thg 11, 2013 Reply

Nền kinh tế thị trường Việt Nam đang từng bước tạo dựng là nền kinh tế thị trường hiện đại. Trên tinh thần đổi mới tư duy, trước hết là tư duy kinh tế và trên cơ sở tổng kết những thành công, yếu kém, khuyết điểm và bài học kinh nghiệm trong những bước chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta đã xác định kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát trong suốt thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đồng bộ và hiện đại là tiền đề quan trọng thúc đẩy quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô.

21:37:00, 28 thg 11, 2013 Reply

nền kinh tế thị trường hiện đại phải dựa trên nền tảng sở hữu hỗn hợp của các chủ thể thị trường. Trong nền kinh tế này, sở hữu hỗn hợp dựa trên chế độ cổ phần phải chiếm ưu thế phổ biến. Bởi vì, sở hữu hỗn hợp chiếm ưu thế phổ biến là kết quả xã hội hóa sản xuất và xã hội hóa sở hữu ở trình độ cao do yêu cầu phát triển của lực lượng sản xuất, khoa học, công nghệ và trình độ quản lý. Hình thức sở hữu này đang ngày càng phát triển, từng bước vượt qua biên giới của một quốc gia và gắn liền với sự phát triển mạnh của các công ty đa quốc gia, xuyên quốc gia.

17:11:00, 15 thg 12, 2013 Reply

Có thể nói rằng , sau chính trị thì kinh tế là một mặt hết sức quan trọng đối với mỗi quốc gia , thử hỏi trên thế giới có nước nào mạnh mà kinh tế họ không hề phát triển chứ , tầm quan trọng của nền kinh tế thì chắc là ai cũng biết rồi , đối với mỗi bản thân mỗi người , mỗi gia đình đã có tầm ảnh hưởng lớn như vậy rồi đấy!

21:22:00, 15 thg 12, 2013 Reply

Đảng và Nhà nước ta đã có quyết định đúng đắn khi chọn nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cho Việt Nam, sẽ không có mô hình kinh tế nào phù hợp hơn cho nước ta trong giai đoạn hiện nay để đi lên chủ nghĩa xã hội!

22:31:00, 2 thg 1, 2014 Reply

Lợi ích của nền kinh tế thị trường không thể phủ nhận. Thay đổi của Việt Nam sau gần 30 năm đổi mới là thành tựu của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cái thay đổi rõ rệt nhất là người dân từ chỗ thiếu ăn, đói ăn bây giờ được đầy đủ lương thực, rất ít nơi thiếu gạo.Chênh lệch giàu nghèo thấp phản ánh sự ưu việt của định hướng xã hội chủ nghĩa. Hi vọng trong hoàn cảnh mới, nước mình vượt qua được thách thức để tìm lấy những cơ hội phát triển cho kinh tế nước nhà

20:23:00, 4 thg 1, 2014 Reply

Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam là một con đường xuyên suốt và là một chiến lược dài hơi và rất đúng đắn mà Đảng và nhà nước ta đã vạch ra để tất cả chúng ta tin tưởng và đi theo, tất cả những gì bọn phản động chống phá hiện nay nhằm để chúng ta đi chệch hướng con đường mà chúng ta đang đi trên đó, gián tiếp làm suy yếu nền kinh tế chính trị để dễ bề len lỏi vào thực hiện những ý đồ đen tối mà chúng vẫn đang nung nấu

20:42:00, 4 thg 1, 2014 Reply

Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam ta đang và đã thể hiện rất tích cực trên trường quốc tế. Nền kinh tế nước ta hiện nay đang trong giai đoạn quá độ, chuyển tiếp từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN. Do vậy, những đặc điểm của giai đoạn quá độ của nền kinh tế nước ta rất cần được nghiên cứu và xem xét một cách sâu rộng. Nhìn nhận, đánh giá được điều này và thấy rõ được những đặc điểm phức tạp của giai đoạn quá độ để nắm bắt và xử lý nó, chúng ta sẽ tránh được những sai lầm chủ quan, nóng vội, duy ý chí hoặc những khuynh hướng cực đoan, máy móc, sao chép nguyên bản kinh tế thị trường từ bên ngoài.

20:43:00, 4 thg 1, 2014 Reply

Thành tựu của hơn 20 năm đổi mới vừa qua ở nước ta đã có tác dụng làm cho chúng ta quen dần với các quan hệ hàng hoá. Hàm lượng kinh tế trong các hoạt động xã hội ngày càng được chú ý. Thế nên trong bước chuyển sang cơ chế thị trường này đương nhiên chúng ta không tránh khỏi những sai lầm, .., nhưng dẫu sao nó cũng nói lên sức sống và khả năng tác động của quan hệ thị trường đối với đời sống kinh tế - xã hội. Về thực chất của bước nhảy này, một số nhà nghiên cứu cho rằng: ở Việt Nam dù nền kinh tế thị trường chỉ mới vừa được hình thành, còn đang trong những bước chập chững ban đầu và được Nhà nước điều tiết một cách có ý thức theo định hướng XHCN, song cũng đã tác động khá rõ đến mọi mặt của đời sống xã hội và để lại ở đó những dấu ấn của mình

22:42:00, 4 thg 1, 2014 Reply

một nền kinh tế tuy còn nhiều hạn chế về nhiều mặt, nhưng nó cũng đã giúp cho Đất nước ta ngày càng đoàng hoàng hơn, nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc hơn và tôi cảm thấy biết ơn vì điều đó. Tôi tin dù khó khăn còn ở phía trước nhưng chúng ta sẽ vượt qua được và ngày càng phát triển.

08:16:00, 6 thg 1, 2014 Reply

Chúng ta không nên chạy theo những số đông các nước đi theo con đường gì mà bắt chước đi theo mà phải có những định hướng chung phù hợp với hoàn cảnh trong nước lúc bấy giờ, nước ta phát triển mạnh và phù hợp hơn với nền kinh tế về nông nghiệp, việc đi lên công nghiệp hóa hiện đại hóa là bước tiến quan trọng để áp dụng các thành tựu khoa học kĩ thuật vào trong nông nghiệp để cho năng xuất đạt được là cao nhất với hiệu quả nhất

20:36:00, 22 thg 1, 2014 Reply

Nền kinh tế của nước ta đang đi đúng hướng , đúng định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhà nước đã đặt ra . Kinh tế Việt Nam chưa bao giờ phát triển như thời điểm hiện tại. Nước ta đang ngày một phát triển giàu mạnh, kinh tế Nhà nước hay kinh tế tư nhân đều phát triển một cách nhanh chóng. đúng theo chủ trương của Đảng dân giàu ,nước mạnh , xã hội dân chủ ,công bằng ,văn minh. Chúng ta đang dần dần bước vào thời kì công nghiệp hiện đại . Nhưng đất nước ta vẫn giữ đúng định hướng xã hội chủ nghĩa , đây chính là nền tảng của phát triển kinh tế bền vững.

Nặc danh
16:41:00, 11 thg 3, 2014 Reply

Kinh te thi truong dinh huong XHCN la nen kinh te do DCS doc quyen lanh dao con dan la nhung con cuu di dung ne phai di.

08:26:00, 12 thg 3, 2014 Reply

Muốn đẩy nhanh tiến độ phát triển kinh tế thị trường cẩn tập trung hơn vào chuyên môn của công nhân và cán bộ. Ưu tiên chất lượng hơn số lượng, chúng ta đang đi đúng hướng nhưng tất cả những gì bọn phản động chống phá hiện nay nhằm để chúng ta đi chệch hướng con đường mà chúng ta đang đi trên đó, gián tiếp làm suy yếu nền kinh tế chính trị để dễ bề len lỏi vào thực hiện những ý đồ đen tối mà chúng vẫn đang nung nấu

Nặc danh
21:06:00, 16 thg 3, 2014 Reply

" Kinh tế thi trường định hướng XHCN " Nói như con vẹt Vn bây giờ không có cái gì gọi là CNXH hết.Đã xuất hiện 1 lớp tư bản Đỏ , người lao đông bị bóc lột tàn bạo, người làm việc chân chính đồng lương chết đói trong khi bọ " đầy tớ nhân dân" tham nhũng sống phè phởn hút máu nhân dân

Nặc danh
21:13:00, 16 thg 3, 2014 Reply

Nhờ kính tế thi trường định hướng XHCN mà bọn Dương Chí Dũng , Lê Qúi Ngọ... mới có tham ô tham nhũng.

21:49:00, 19 thg 3, 2014 Reply

Mỗi nền kinh tế thị trường đều có những ưu điểm và nhược điểm khác nhau mà không có nền kinh tế thị trường nào giống nhau. Hiện nay chúng ta đi theo nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và con đường đó đã giúp chúng ta bước từng giai đoạn vững chắc trên con đường của mình.
Thực tế đang chứng minh điều đó và tương lai đang chờ đón chúng ta.

09:53:00, 20 thg 3, 2014 Reply

"Bản chất Kinh tế thị trường là một kiểu tổ chức kinh tế – xã hội, trong đó quá trình sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng đều được thực hiện thông qua thị trường. Vì thế kinh tế thị trường không chỉ là "công nghệ", là "phương tiện" để phát triển kinh tế – xã hội, mà còn là những quan hệ kinh tế – xã hội, nó không chỉ bao gồm các yếu tố của lực lượng sản xuất, mà còn cả một hệ thống quan hệ sản xuất. Như vậy, kinh tế thị trường gắn với hình thái kinh tế, xã hội và chế độ chính trị. ! " THÁCH THỨC MÀ CHÚNG TA GẶP PHẢI LÀ RẤT NHIỀU

Nặc danh
20:16:00, 20 thg 3, 2014 Reply

chuẩn ko cần chỉnh..hay

Nặc danh
10:21:00, 24 thg 3, 2014 Reply

Kinh tế thị trường định hướng XHCN là miếng mồi ngon cho bọn tham nhũng, gần đây phát hiện tham nhũng ở các dự án ODA Nhật hàng triệu đô la của các quan chức VN XHCN là 1 NÓI LÊN CÁI THỐI NÁT của học thuyết này

Nặc danh
22:00:00, 27 thg 3, 2014 Reply

Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo = Đảng là trời, là thần thánh.

10:21:00, 9 thg 4, 2014 Reply

Không phải cả ngợi Đảng hay gì cả??? mọi người chỉ thể hiện là mình thực sự đã thấm nhuần được tư tưởng của Đảng , tư tưởng , đường lối của Đảng đã và đang là kim chỉ nam cho mọi hành động của chúng ta. Để từ đó mỗi chúng ta biết cách sống tốt hơn, sống 1 cách có ích cho xã hội hơn thôi. chứ không có ý nói Đảng là thần là thánh gì.

10:28:00, 9 thg 4, 2014 Reply

Nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thực sự là một bước ngoặt trong quá trình quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Nhờ có bước tiến vượt bậc này mà đã khiến Việt Nam thoát khỏi tình trạng khó khăn sau thời kì chiến tranh. Nó đã và đang khẳng định được tầm qua trọng của mình trong việc phát triển kinh tế ,xã hội cũng như cũng cố chính trị và quân sự của đất nước.

10:37:00, 9 thg 4, 2014 Reply

Từ khi chuyển sang nên kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa , đã kiến cho Nên kinh tế việt Nam phát triển 1 cách nhanh chóng , và kéo theo đó là đời sống nhân dân được cải thiện , quốc phòng an ninh được cũng cố. chính trị ổn định hơn. đây giống như 1 chìa khóa mởi cánh cửa mới cho đất nước ta phát triển và hội nhập với thế giới

11:41:00, 20 thg 4, 2014 Reply

Kinh tế thị trường định hướng XHCN là một thứ quái thai đã đẻ ra vinalines vinashin ...

Nặc danh
07:03:00, 22 thg 4, 2014 Reply

Việt Tân chống Đảng Cộng Sản Ác Ôn, bán nước thì đúng hơn Việt Tân không chống nhân Dân VN. nếu không muốn nói là chiến đấu vì quyền lợi và hạnh phúc cho Dân Tộc VN.

17:57:00, 20 thg 5, 2014 Reply

làm gì có trên thế giới mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN . đó là quái thai của thời đại csvn thôi 1

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !