01/05/2013

Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo quân đội nhân dân là tất yếu!

Written By Việt Nam on 01/05/2013 | 12:23


Tác Giả : Trung Hiếu


Ngày 2/1/2013, Uỷ ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 công bố Dự thảo trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân, lợi dụng vấn đề đó thì gần đây trên 1 số trang mạng xuất hiện ý kiến cho rằng cần phải “phi chính trị hoaa quân đội”, “quân đội phỉa thoát đi khỏi sự lãnh đạo của Đảng và trở thành một lực lượng độc lập” và còn cho rằng: “quân đội là bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, không bảo vệ bất cứ một đảng phái hay một thể chế chính trị nào”. Những ý kiến, quan điểm trên là mơ hồ, mất cảnh giác hoặc là ngộ nhận trước âm mưu , thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam với quân đội nhân dân cũng như đối với lực lượng vũ trang nhân dân trong tình hình hiện nay.

Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo quân đội nhân dân là tất yếu!

Trước hết ta phải thấy, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là một trng những yếu tố cấu thành của tổ chức quyền lực nhà nước, là công cụ của Đảng và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ chính thể, bảo vệ quyền lực Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng cộng sản Việt Nam, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cua nhân dân. Vì thế lực lượng vũ trang nói chung và quân đội nhân dân nói riêng phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam mới làm tốt nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nhân dân và bảo vệ chế độ của mình. Lực lượng vũ trang nhân dân do Đảng cộng sản Việt Nam thành lập và rèn luyện, giáo dục, quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng vũ trang luôn gắn liền với sự lãnh đạo trực tiếp về mọi mặt của Đảng cộng sản Việt Nam.
Ông Phạm Trung Lý, trưởng ban biên tập, Uỷ ban dự thảo Hiến Pháp dự định: “Ở nước ta, lự lượng vũ trang là công cụ của đảng và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Lịch sử cũng đã chứng minh lực lượng vũ trang luôn luôn trung thành với Đảng và cũng chỉ đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng thì lực lượng vũ trang mới thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ của mình”. Hoạt động của quân đội là hoạt động có tính chất đặc thù quân sự, đòi hỏi phải có sự kiên định vũng vàng về tư tưởng chính trị. Bản chất cách mạng, tính chính trị của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam nói chung và quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng là tất yếu phù hợp với yêu cầu thực tiễn của cách mạng Việt Nam. Quân đội ta hoàn thành các nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó sẽ góp phần xâu dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng tiếp tục xác định chủ trương quân đội nhân dân: “Cách mạng, chính quy, từng bước hiện đại, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, nhà nước và nhân dân”. Cán bộ chiến sỹ tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, luôn xác định đúng đắn trách nhiệm trước vận mệnh cùa Tổ quốc, và chế độ. Trong mọi điều kiện và hoàn cảnh, sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng với quân đội nhân dân được giữ vững, nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo được tăng cường
Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất hiện nay đóng vai trò cầm quyền ở đất nước Việt Nam. Sự cầm quyền của Đảng cộng sản Việt Nam là sự lựa chọn của lịch sử vận động phát triển của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự hy sinh, phấn đấu cùa toàn đảng qua các thời kỳ cam go của cách mạng, được nhân dân Việt Nam tin yêu, trao trọng trách dẫn đường phát triển cho dân tộc, Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo lực lượng vũ trang nhân dân là một tất yếu của thực tiễn xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
Trong tình hình khu vực và thế giới cung như trong nước đang có nhiều thay đỗi, biến động khó lường, việc quy định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang là một nguyên tắc hiến định, đảm bảo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh chính quy hiện đại…đủ sức trấn áp, đập tan mọi âm mưu thủ đoạn, chống phá Đảng, Nhà nước ta, xâm phạm lợi ích chính đáng của nhân dân. Từ thực tiễn của nhiều nước trên thế giới mà lực lượng vũ trang luôn đặt dưới sự lãnh đạo của đảng cầm quyền, là nhân tố đảm bảo sự ổn định chính trị, phát triển đất nước và thực tiễn của cách mạng, nếu trung lập chính trị hay tách khỏi sự lãnh đạo của đảng cầm quyền thì lực lượn vũ trang sẽ suy yếu, không giữ được bản chất của mình và không thể kiểm soát được.
Một trong những vấn đề được các thế lực thù địch tập trung tấn công là tìm mọi cách thâm nhập nội bộ, hướng lái chính sách, pháp luật hay phi chính trị hóa, phi đàng phái hóa lực lượng vũ trang nhân dân của Việt Nam, nhằm tách lực lượng vũ trang của Việt Nam ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng công sản Việt Nam, làm suy yếu, mất bản chất của lực lượng vũ trang và tước đi công cụ trọng yếu của Đảng, của nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, và mục đích cuối cùng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, thực hiện đa nguyên, đa đảng, chuyển hóa chế độ chính trị với nước ta. Vì vậy nếu: “phi chính trị hóa quân đội” là sẽ mắc mưu kế của địch.
Ta có thể thấy bài học từ việc phi chính hóa lực lượng vũ trang của một của một số nước  như việc xóa bỏ quy định của pháp luật về vai trò lãnh đạo nhà nước xã hội của Đảng cộng sản, thực hiện đa nguyên đa đảng, phi chinh trị hóa lực lượng vũ trang của Liên Xô cũ và các nước Đông Âu là một trong những nguyên nhân làm sụp đổ hệ thông xã hội chủ nghĩa ở đây và những thập niên 80, 90 của thế kỉ trước. Hiện nay một số nước ở khu vực Động Nam Á như Thái Lan, Campuchia cũng đang thực hiện phi chính trị hóa lực lượng vũ trang và tình hình đất nước đang gặp không ít trỏ ngại trong việc giữ gìn an ninh, đoàn kết thống nhất trong nội bộ, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh,…Những hậu quả tiêu cực từ việc phi chính trị hóa lực lượng vũ trang của một số nước trên thế giới là bài học quý giá cho qua trình xây dựng, sữa đổi hiến pháp và pháp luật ở nước ta trong mọi thời kì.
Vì vậy “ phi chính trị hóa quân đội” hau việc “tách quân đội ra khỏi sự  lãnh đạo của Đảng là đi ngược lại với lí luận thực tiễn, đi ngược lại với con đường xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Lực lượng vũ trang nhân dân nói chung và quân đội nhân dân nói riêng luôn đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng cộng sản Việt Nam là vấn đề mang tính tất yếu, chiến lược, xuyên suốt trng mọi thời kì cách mạng nhằm xây dựng một lực lượng vũ trang đủ mạnh, bản lĩnh chính trị vững vàng làm công cụ trọng yếu bảo vệ tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !