06/06/2013

65 năm CAND làm theo lời Bác

Written By Viet Nam on 06/06/2013 | 19:14

Hồng Đăng

65 năm qua, 6 điều Bác Hồ dạy luôn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân (CAND), giúp lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong mọi thời kỳ cách mạng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Tư cách của người Công an cách mệnh là(Bức thư Bác gửi Công an Khu 12, ngày 11 tháng 3 năm 1948):

Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.
Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ.
Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.
Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.
Đối với công việc, phải tận tụy.
Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”.

65 năm CAND làm theo lời Bác


Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và huấn luyện thi cho cán bộ chiến sĩ Công An nhân dân (14/2/1961). Nguồn: http://antgct.cand.com.vn


          Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập CAND là lực lượng quan trọng của bộ máy nhà nước cách mạng góp phần vào sự nghiệp thắng lợi vẻ vang của cả dân tộc. Công an nhân dân ngay từ buổi đầu xây dựng gắn liền với sự ra đời của Nhà nước cách mạng và đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cầm quyền. Vì vậy, tư cách của người Công an cách mạng thống nhất về bản chất trong tư cách của người cách mạng, người cộng sản, người cán bộ, công chức của một Nhà nước cách mạng kiểu mới - Nhà nước phục vụ nhân dân, Tổ quốc, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Đạo đức của người CAND thống nhất với chuẩn mực đạo đức của người đảng viên cộng sản, chiến sĩ cách mạng. CAND là lực lượng có nhiệm vụ cao cả bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng , bảo vệ nhà nước, cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân, chống các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia. Nhiệm vụ đó ngày càng cấp thiết và nặng nề hơn trong xu thế hội nhập hóa đất nước ngày nay đòi hỏi người chiến sĩ công an phải không ngừng học tập rèn luyện, nâng cao trình độ mới có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
          Hướng tới kỷ niệm 65 năm CAND học tập và làm theo lời Bác dạy, cùng nghe ý kiến của một số vị lãnh đạo :
Đại tướng Trần Đại QuangỦy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ 65 năm qua, hưởng ứng lời kêu gọi “Thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng Công an nhân dân (CAND) luôn xây dựng phong trào phát triển với nhiều hình thức và nội dung phong phú, phù hợp với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn, như phong trào “Bảo vệ trị an”, “Bảo mật phòng gian”, “Vì an ninh Tổ quốc”, “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”,…

65 năm CAND làm theo lời Bác

Đại tướng Trần Đại Quang trao cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua. Ảnh : Thành Chung

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đưa ra một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả công tác học tập và làm theo lời Bác:
“Có thể khẳng định 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân chúng ta đã thực hiện nghiêm úc và có rất nhiều kết quả trong đó nổi bật là việc giữ vững sự ổn định chính trị, an ninh quốc gia và an toàn xã hội…Tuy nhiên trong thực tế, có những nơi hiểu chưa sâu và hành động còn hình thức nên chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Đó là điều khi tổng kết chúng ta phải quan tâm suy nghĩ và  thúc đẩy, nhằm tạo những hiệu quả tốt hơn trong thời gian tới.

65 năm CAND làm theo lời Bác

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an

Theo tôi, để giải quyết vấn đề này cần tập trung vào ba vấn đề sau:
Thứ nhất, cấp ủy,  thủ trưởng các đơn vị trước hết phải thực sự quan tâm đến phong trào này. Ở nơi nào cấp ủy thực sự quan tâm thì phong trào đạt kết quả cao. Cho nên, tôi cũng muốn nhắn nhủ lãnh đạo Công an các cấp phải thật sự vào cuộc và quan tâm đến phong trào cả về nhận thức lẫn tạo điều kiện hành động thực hiện.
Thứ hai, kêu gọi mỗi cán bộ chiến sĩ Công an phải tự giác thực hiện. Từng cán bộ chiến sỹ, mỗi người mỗi đơn vị trước khi hành động phải suy nghĩ đến 6 điều Bác Hồ dạy để rút ra việc đó làm thế nào nào cho hiệu quả nhất.
Thứ ba, các cơ quan tham mưu khi đề ra chủ trương kết hoạch phải tính toán đến điều kiện thực hiện trước khi ban hành kế hoạch. Kế hoạch phải cụ thể nhưng phải có điều kiện đảm bảo việc triển khai cũng như tránh kế hoạch chung chung "theo phong trào".
Trong thời gian tới, để tránh triển khai hình thức, theo tôi, phải thực hiện ba biện  pháp chủ yếu như thế.”
Thiếu tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân: Để phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” trong thời gian tới đạt hiệu quả hơn, tránh phô trương hình thức, không lặp lại hình thức cũ,  thì việc triển khai thực hiện phong trào phải luôn được gắn kết chặt chẽ với “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và các phong trào thi đua khác trong CAND, nhất là gắn với cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ”; đồng thời gắn với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Điều lệnh CAND; gắn với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng các tổ chức cơ sở đảng và đoàn thể quần chúng trong sạch, vững mạnh; với thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ trong CAND, những điều đảng viên và cán bộ, chiến sĩ Công an không đ­ược làm, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đ­ược giao. Phong trào phải đ­ược triển khai đồng bộ, thống nhất, nhịp nhàng trong tất cả các cấp, các đơn vị, các tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng trong CAND.

65 năm CAND làm theo lời Bác

Thiếu tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân

Thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, giai đoạn 2013 - 2018”, Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND đã báo cáo và trình đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Chỉ thị mới, đồng thời đã hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trước mắt, như sau:
1. Tiến hành sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy và kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; tiếp tục phát huy những ưu điểm, đề ra biện pháp khắc phục những mặt thiếu sót, tồn tại qua việc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ, nhằm đẩy mạnh hơn nữa phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2013. 
2. Tiếp tục triển khai, thực hiện tốt Kế hoạch của Đảng uỷ Công an Trung ương về triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong CAND từ nay đến 2015, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, triển khai, thực hiện tốt các phong trào thi đua và cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; tập trung chỉ đạo việc chuyển trọng tâm từ học tập sang thực hiện, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy.
3. Tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2013), 8 năm Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
4. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí của Trung ương, địa phương và CAND làm tốt công tác tuyên truyền về phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự; về gương người tốt, việc tốt trong học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

31 Nhận xét

21:14:00, 6 thg 6, 2013 Reply

đối với mình phải cần kiệm liêm chính cái này mình nghĩ là quan trọng không chỉ với các anh các bác các chú công an mà ngay cả ai cung thế.bản thân mình thấy ai mà chả cần cù siêng năng trong công việc ai chả phải tiết kiệm trong cuộc sống.quan trọng sống phải liêm khiết tận tụy với công việc đó là phương châm sống của mình thế thôi.

22:10:00, 6 thg 6, 2013 Reply

thời gian gần đây có rất nhiều kẻ xấu, liên tục đăng tải những bài viết hình ảnh lên các blog nhằm bôi xọ nói xấu, hạ uy tính của lực lượng công an. Phải nói rằng là đa phần những tin bài, hình ảnh đó là bịa đặt, xuyên tạc, tuy nhiên, cũng không thể phụ nhận rằng lượng lượng công an không có những yếu, khuyết điểm được. Việc thắt chặt giáo dục tư cách, tác phong làm việc cho lực lượng công an nhân dân, đặc biệt là học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là hết sức cần thiết, góp phần xây dựng lực lượng công an vững mạnh, để nhân dân tin yêu, đạp tan mọi âm mưu chống phá bôi nhọ, lấy lại uy tín của lực lượng, không để kẻ hở, khuyết điểm cho các thế lực thù địch bôi nhọ, nói xấu.

22:33:00, 6 thg 6, 2013 Reply

lực lượng công an là lực lượng tiếp xúc với dân nhiều, vì thế mà trong mọi cử chỉ và hành động cần cho người dân thấy được sự tận tụy, làm việc công minh, chí công vô tư và thực sự vì nhân dân, thực sự bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Là lực lượng đảm nhiệm một vai trò chính trị to lớn, vì vậy mà việc đào tạo, bồi dưỡng đạo đức chính trị, sức chiến đấu, nhân cách cho từng cán bộ là điều hết sức cần thiết và phải được thực hiện thường xuyên và liên tục.
Vói truyền thống 65 học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, tôi tin rằng, lực lượng công an sẽ mãi là lực lượng đáng tin cậy, và đủ đức đủ tài để phụng sự nhân dân, phụng sự tổ quốc.

22:49:00, 6 thg 6, 2013 Reply

thật may mắn là lực lượng công an nhân dân VIệt Nam được sự quan tâm, dạy bảo tận tình của Bác Hồ. Ngay từ khi thành lập thì lực lượng công an đã được Bác dạy cho 6 điều hết sức quý giá, và cho tới bây giờ, 6 điều Bác dạy vẫn luôn có giá trị giáo dục cán bộ chiến sĩ rất cao, có thể nói đây là kim chỉ nam, là bản lề, là tấm gương để mọi cán bộ chiến sĩ soi mình vào mà chỉnh sửa cho đúng, khắc phục mọi khuyết điểm của mình.
Với sự quyết tâm thực hiện thắng lợi 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân của lực lượng, tôi tin rằng, lực lượng công an sẽ là lực lượng đủ đức đủ tài để có thể đương đầu với mọi khó khăn thử thách, xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng và nhân dân.

09:36:00, 7 thg 6, 2013 Reply

Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đó là sự ghi nhận những công lao, đóng góp của lực lượng Công an trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam. Trong giai đoạn hiện nay, lực lượng Công an đã thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

10:50:00, 10 thg 6, 2013 Reply

công an nhân dân là một lực lượng vô cùng quan trọng đối với đất nước, cùng với quân đội nhân dân, thì công an nhân dân cũng là lực lượng vũ trang có vai trò vô cùng quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc ,giữ gìn trật tự an toàn xã hôi của đất nước trong thời gian qua

12:08:00, 10 thg 6, 2013 Reply

như vây là lực lượng công an nhân dân đã đo đi được một chặng đường khá dài . suốt chặng đường đó công an nhân dân đã có rất nhiều đóng góp tích cực cho đất nước, và có thể nói rằng sự ổn định và phát triển của đất nước ta hiện nay có sự đóng góp rất tích cực của lực lượng công an nhân dân việt nam

12:25:00, 10 thg 6, 2013 Reply

công an nhân dân việt nam đã làm được rất nhiều cho đất nước, đương nhiên là nhiệm vụ của họ là như vậy thì đương nhiên họ phải làm rồi, nhưng những chiến công và sự hi sinh của họ vẫn xứng đáng được trân trọng và được toàn thể nhân dân việt nam ghi nhận

13:20:00, 10 thg 6, 2013 Reply

công an nhân dân là lược lượng nòng cốt trong quá trình bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, do đó lực lượng công an nhân dân phải luôn có ý thức trau dồi, tăng cường sức mạnh của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao cho

13:38:00, 10 thg 6, 2013 Reply

lực lượng công an nhân dân việt nam từ khi ra đời tới nay đã có rất nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc,giữ gìn trật tự an toàn xã hôi của đất nước ta ,lực lượng công an nhân dân luôn xứng đáng với những gì nhân dân tin tưởng

14:29:00, 10 thg 6, 2013 Reply

lực lượng công an nhân dân có vai trò vô cùng quan trọng đối với đất nước ta ,ý thức được điều đó nên bác hồ luôn dành sự quan tâm rất đặc biệt cho lực lượng công an nhân dân với rất nhiều lời dạy bổ ích ,thực hiện tốt những lời dạy của bác sẽ giúp cho lực lượng công an nhân dân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

14:43:00, 10 thg 6, 2013 Reply

65 năm là một chặng đường dài nếu so với lịch sử việt nam, vì vậy nó cũng đủ để khẳng định vai trò và chiến công của lực lượng công an nhân dân việt nam , và từ thực tế đã cho thấy lực lượng công an nhân dân việt nam luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian qua

16:10:00, 10 thg 6, 2013 Reply

bác hồ là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta, những lời dạy của người luôn có ý nghĩa rất quan trọng, đặc biệt với lực lượng công an nhân dân thì những lời dạy của người lại càng có ý nghĩa quan trọng , vì công việc của lực lượng công an nhân dân luôn gắn với những vấn đề phức tạp

22:56:00, 12 thg 6, 2013 Reply

Thật tự hào biết bao Công an nhân dân Việt Nam luôn sẵn sàng chiến đấu hy sinh để bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phức của nhân dân! Sau 65 năm làm theo 6 điều Bác Hồ dạy, lực lượng Công an ngày càng trưởng thành lớn mạnh làm tròn bộn phận với dân với nước! Còn nhớ cách đây vài hôm trong vụ hỏa hoạn ở cây xăng Trần Hưng Đạo nhìn hình ảnh các anh lính cứu hỏa không sợ hiểm nguy lao vào chiến đấu với giặc lửa, mặc cho lửa bén lên người các anh như ngọn đuốc nhưng các anh vẫn dũng cảm làm nhiệm vụ! Hình ảnh đó đã làm biết bao trái tim cảm động và khâm phục các anh công an vô cùng!Đó chỉ là một trong rất nhiều hình ảnh đẹp mà công an nhân dân Việt Nam đang ngày đêm chiến đấu vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân!

Nặc danh
00:10:00, 20 thg 6, 2013 Reply

Lương đảng viên ít, tại sao chúng lại quá giàu
by Cù Huy Hà BảoLương cán bộ đảng viên cộng sản chỉ có 1,05 triệu tháng (mức lương căn bản) sẽ được tính thêm mức hệ số của tùy chức vụ, như lương của bí thư tỉnh hay chủ tịch tỉnh sẽ được tính cộng hệ số phụ cấp 1,25 hệ số lương; HĐND thành phố loại I trực thuộc trung ương 8,89 bằng 1,05 x 1,25 x 8,89 = 11,66 triệu; lương cỡ chủ tịch nước tổng bí thư thủ tướng phụ cấp 1.3 hệ số lương 13 vậy lương cao nhất tính 1,05 x 1,3 x 13 = 17,7 triệu tương đương 850 USD bằng tiền lãnh lương thất nghiệp ở Mỹ. Nhưng đố ông Việt kiều nào về quê hương mà tiền nhiều bằng mấy ông cộng sản Việt Nam! Vậy tiền đó do đâu mà có?

Theo ngân hàng thế giới kết hợp với thanh tra chỉnh phủ khi hỏi 2000 người có chức vụ quyền hạn ở các địa phương kết quả: 20% nói không có thu nhập ngoài lương; 79% nói có; 1% khó trả lời. Gần 83% số người được hỏi cho biết: khoản thu nhập ngoài lương thấp hơn 50% lương; 11% bằng 1 nửa cho đến ngang bằng, còn lại là cao hơn. Một số có thu nhập cao hơn 5 đến 10 lần. Các nguồn thu nhập ngoài lương đến từ nhiều nguồn do tiết kiệm, tiền bồi dưỡng từ các cuộc họp (55%) từ các khoản hoa hồng hay quĩ của đơn vị, tiền được biếu tặng [1]... Đó là theo báo cáo (thường hay láo) còn trên thực tế chúng ta phân tích kỹ từng chi tiết coi những các bộ đảng viên kia nói có thật không?

Trước tiên 20% cán bộ nói không có khoản thu nhập nào ngoài lương? những người đảng viên này (hoặc) đã già, sắp hưu không có tiếng nói và quyền hạn, bị kỷ luật. Nếu không là loại nói láo vì chưa có 1 người đảng viên nào sống đủ với số lương vì đồng lương quá ít chỉ đủ uống cafe, chứ đừng nói đến ăn nhậu như các vị được phỏng vấn ở trên. Thì lấy tiền đâu mà nuôi chân dài, chứ đừng nói đến cái khác loại người này có vẻ ta đây thanh liêm, nhưng quan bà lại lấy tiền cửa sau dựa vào quyền thế điều hành thế lực xã hội đen nhờ vào quyền chức của chồng.

Còn 1% nói khó trả lời? những đảng viên này không thể trả lời bởi đã từng tham nhũng, lo lót, nên né tránh câu hỏi!? Khó trả lời ở đây đồng nghĩa với đã từng ăn cướp của công và cả của dân nên không thể trả lời là điều dễ hiểu.

Đa số 79% chia làm ba nhóm. 83% số đảng viên nói thu nhập ngoài lương là 50% lương? số đông này cho rằng thu nhập ngoài lương đến từ tiết kiệm? Tôi ở Việt Nam năm nay 25 tuổi chưa từng thấy 1 người đảng viên nào tiết kiệm. Mà từng thấy đảng viên ăn tiết canh động vật quí hiếm, giá 1kg thịt rừng giá tại nhà hàng hương rừng ở Sài Gòn 2 triệu đồng thì có. Dân nghèo ăn sáng tô bún riêu 5.000 - 10.000 VNĐ, trong khi bọn cán bộ, những người có đảng ăn tô phở bò KoBe giá lên đến cả triệu đồng. Dân đi xe máy khi xăng lên 1 ngàn là lo lắng, còn đảng đi xe hơi máy lạnh mà bảo tiết kiệm chỉ thằng bé lên ba mới tin.

Chúng nói bồi dưỡng từ các cuộc họp, thảo nào đảng rất thích họp mỗi lần họp cấp huyện thôi sau khi quán triệt ý đảng, khi ra về anh nào cũng có quà phong bì còn được ăn uống tiệc tùng nên cuộc họp nào của đảng cũng thành công tốt đẹp (cho du trong cuộc họp cấp trên cứ tha hồ nói còn những đảng viên nghe cứ tha hồ mà ngủ). Thử hỏi trên thế giới có nước nào họp sướng như đảng viên đảng cs Việt Nam không? Nên chẳng có thằng chống đối, bởi được ăn được nói được gói mang về thu nhập từ các cuộc họp lên đến nửa tháng lương cơ mà?

Các khoản hoa hồng của các đơn vị? Thảo nào các phường xã ra sức tận thu đủ các phí của dân khi đến xin xác nhận đơn chứng nhận là người của địa phương, để đi xin việc, đi học ngoài tỉnh, đơn xin cấp giấy phép lái xe... cán bộ hộ tịch phường xã đều bắt đóng đủ các loại phí. Như tiền an ninh xã hội, tiền thuế đất, tiền vệ sinh, tiền bút mực... rồi chúng gom vào sổ để cuối năm chia chác. Rồi quận huyện phường xã ra sức qui hoạch đất để bán kiếm lợi chia nhau, mà chúng ta đã thấy qua vụ Tiên Lãng vừa rồi. Và dân oan cứ màn trời chiếu đất ở thu đô mà khiếu kiện?

Nặc danh
00:11:00, 20 thg 6, 2013 Reply

Và cuối cùng là tiền đến từ biếu tặng? Chẳng ai dại gì tự nhiên lại đi biếu tặng tiền, nhà xe, cho những kẻ mà mình không thích (đa phần dân chán ghét đảng). Chẳng qua chúng bắt buộc mà thôi năm ngoái anh Nguyễn Công Nhựt chết ở Bình Dương vợ của anh băng ghi âm lại cho thấy tên công an gạ tình và nói đến anh nhựt muốn bán mảnh đất để cho hắn những hắn còn chưa chịu nữa? Còn nhiều lý do khác... Không có chuyện “tự nhiên người ta lại đến biếu tiền cho người mà mình ghét” chẳng qua bị bắt buộc phải đưa. Vậy đảng viên bắt dân hối lộ nhưng miệng luôn nói người ta biếu tặng.

Lương tháng của chủ tịch nước, tổng bí thư, thủ tướng,… chỉ bằng lương thất nghiệp của người dân Mỹ, đố tổng thống mỹ nào (dù có giữ ba nhiệm kỳ tổng thống) khi so sánh tài sản mà hơn lãnh đạo đảng cs Việt Nam. Thử hỏi chúng không tham nhũng thì không thể có tiền nhiều như thế được. Miệng chúng cứ nói học theo gương bác (ông Hồ có cái qoái gì tốt đâu mà học chứ): “cần cù, liêm chính, chí công vô tư…”, nhưng thực chất chỉ là mị dân ngay bí thư tỉnh hải dương Bùi Thanh Quyến đã cho con trai bạc tỷ để mua một khu vườn, cỡ tổng thống Ba Rắc Ô Bá Mà (Barack Obama) cũng chưa dám cho con của mình số tiền 500 nghìn USD để mua một mảnh vườn, chứ đừng nói cả triệu USD như bí thư TP Hải Dương đã cho con.

Chúng ta những người yêu nước, ghét cái ác, muốn công bằng thực thi trên quê hương, do đó hãy chuẩn bị sẵn tinh thần, thời cơ đang đến. Khi nhân dân đứng lên lật đổ được ách cai trị của đảng CS, chúng ta sẽ biết được tài sản của những con sâu chúa kia là bao nhiêu? Còn hơn cả lão Gà Ra Phi (Gaddafi) kia nhiều, bởi chúng tích cóp trong bảy mươi năm con số vượt xa Gà Ra Phi và tiền đó sẽ thuộc về nhân dân bởi những đồng tiền đó chúng cướp của dân mà có.

Nặc danh
00:12:00, 20 thg 6, 2013 Reply

THẾ NÀO GỌI LÀ LOÀI CẨU NÔỞ BÊN TÂYlê nin nói TRONG ĐẦULỦ TRÍ THỨC ... CHÚA TOÀN CỨC

Ở BÊN TÀU mao trạch đông nói BỌN TRÍ TRÍ THỨC LÀ CỤC PHÂN

Ở BÊN TA tư tưởng hồ chí minh vĩ đại ... LỜI NÓI CỦA ÔNG MAO ÔNG STALIN ÔNG MẤC ÔNG LÊ KHÔNG BAO GIỜ SAI ĐƯỢC CẢ

VÀ trí thức việt nam HỌC TẬP THEO TƯ TƯỞNG vĩ đại CŨA HỒ CHÍ MINH


thằng dân ngu khu đen việt nam kết luận HẾT Ý KIẾN

Nặc danh
00:12:00, 20 thg 6, 2013 Reply

THẾ NÀO LA CẨU NÔ ?
………LÀ PHẬN CHÓ …….LỜI CỦA CHỦ CHÓ NÀO DÁM CÃI !

Nặc danh
00:12:00, 20 thg 6, 2013 Reply

THẾ NÀO LÀ ĐẠI CẨU NÔ VĨ ĐẠI
bức thư Hồ Chí Minh gởi Stalin xin Chỉ thị để giết dân Việt Nam trong chiến dịch "Cải Cách Ruộng Đất" Nội dung tạm dịch:
.............................................................................................................................
Đồng chí Stalin thân mến:
Xin gửi ngài chương trình cải cách ruộng đất của Đảng lao động Việt Nam. Chương trình hành động được lập bởi chính tôi dưới sự giúp đỡ của đồng chí Lưu Shao Shi, Văn Sha San.
Đề nghị ngài xem xét và cho chỉ dẫn.
Gửi lời chào cộng sản.
Hồ Chí Minh, 31/10/1952
Nguồn tài liệu: Cục lưu trử quốc gia Nga:
http://www.rusarchives.ru/evants/exh...tnam1/22.shtml
http://www.rusarchives.ru/evants/exh...tnam1/23.shtml
-------------------------------------------------------------------------------------

Nặc danh
00:13:00, 20 thg 6, 2013 Reply

THẾ NÀO LÀ ĐẠI CẨU NÔ VĨ ĐẠI
....................................................
bức thư Hồ Chí Minh gởi Stalin xin vũ khí Nga để giết dân Việt ........................................
............................................................................................
Nguồn tài liệu: Cục lưu trử quốc gia Nga:
http://www.rusarchives.ru/evants/exh...tnam1/22.shtml
http://www.rusarchives.ru/evants/exh...tnam1/23.shtml


……chúng đem xương máu xác than con dân việt, làm vật thí than ,Lót đường cho quan thầy mao mác dẩm đạp tiền lên thế giới đại đường ,mà lủ quan thầy chúng chẳng cần tốn một giọt máu nào ,thậm chí cả một giọt mồ hôi cũng không có , lủ cộng sản quan thầy chúng chỉ cần đem súng đạn xe tăng ,tàu bò nhét đầy vào tay lủ cộng sản việt nam đày tớ tay sai và vài giọt nước bọt khuyến dụ là chúng nhào đầu bạt mạng chiến đấu không ngừng nghỉ cho quan thấy đảng chủ cộng sản đảng ,mà tên cẩu tài lảnh tụ cộng sản việt nam LÊ DUẨN đã tuyên bố và XÁC TÍN…..


TA ĐÁNH ĐAY LÀ ĐÁNH CHO LIÊN XÔ ĐÁNH CHO TRUNG QUỐC CHO DÙ HY SINH HÀNG TRIỆU THANH NIÊN MIỀN BẮC HAY ĐỐT CHÁY CẢ DÃY TRƯỜNG SƠN ĐỂ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ THÌ CHÚNG TA VẨN CỨ TIẾN HÀNH ?

Nặc danh
00:13:00, 20 thg 6, 2013 Reply

THẾ NÀO LÀ LOÀI CẨU NÔ ??


. ngay cả trước lúc lâm chung tư tưởng của bác lại một lần nửa xác định rỏ rang một kẻ cam tâm làm nô lệ thiên thu cho ngoại bang với những lời chân tình nhất tự trái tim của bác trước khi chết với lời nhắn nhủ cho hậu thế MONG MUỐN CỦA BÁC DƯỢC VỀ THẾ GIỚI BÊN KIA ĐẺ ĐƯỢC GẶP MẶT ÔNG MAO ÔNG MAC ÔNG LENIN ÔNG STALIN tiếp tục làm nôlệ cho mấy ông này ở suối vàng một con người vơi tư tưởng đạo đúc như thể trước lúc chết vẩn không mãy may nhắc nhở đến cội nguồn dân tộc ông bà tổ tiên gương tiền nhân đúc thánh trần vua lê mà chỉ hướng vọng về những ông tây mắt xanh mũi lõ tận trời tây một đời làm thân trâu chó những mong lấy đầu đội đít thằng nga thằng tàu thiên thu vạn đại vậy có thể nói tư tuỏng của bác chỉ goi gọn trong vài chử ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN ONG MAC ÔNG MAO ÔNG LENIN ÔNG STALIN VĨ ĐẠI LÀ NGỌN ĐUỐC SOI ĐƯỜNG DẨN LỐI CHO BÁC VÀ DÂN TỘC VIỆT NAM TIẾN LÊN CHỦ NGHĨA TÂM THẦNHOANG TƯỞNG… có đúng không ?
________________________________________


________________________________________


________________________________________Xin hỏi các bạn chế độ cộng sản nhà nướ XHCN việt nam có phải là chế độ vong nô lệ thuộc bọn quan thầy quốc tế cộng sản đảng hay không ?
Trả lời

Nặc danh
00:13:00, 20 thg 6, 2013 Reply

THẾ NÀO LÀ LOÀI CẨU NÔ ??
chuyện uy thế với chính nghĩa giả cầy của cộng sản VN chỉ xin được làm tên lính gát đất trời biển đảo không công cho quan thầy ăn ngon ngủ kỷ nghe mà tội cho con dân việt sao mà ngu quá thể như thế này TA THỨC THÌ CU BA NGỦ CU BA THỨC THÌ TA NGỦ cuộc đời chúng chỉ mong ĐƯỢC THEO GƯƠNG BÁC làm đầy tớ tay sai làm cẩu tài cho quan thầy đảng chủ QTCS đảng ÔI đớn hèn cho dân tộc việt … cái bọn cộng sản VN ……..chỉ nghỉ thôi cũng tởm lợm với bọn buôn dân bán nước này chúng nó còn có biết đến một đất nước một giống nòi một tổ quốc việt nam dấu yêu ngàn đời hay chỉ muốn làm tay sai nô lệ cho bọn tâm thần hoang tưởng muôn đời muôn kiếp

Nặc danh
00:13:00, 20 thg 6, 2013 Reply

THẾ NÀO LÀ LOÀI CẨU NÔ ??
tài nhất là bệnh hay lảng tránh sự thật của cộng sản chúng quên rằng

Văn kiện bán nước của con cẩu nô phạm văn đồng www.youtube.com/watch?v=mRMzRNwWj4Y

YOU TOBE :((Toàn bộ sự thật Hoàng sa - Trường sa - hoang sa - truong sa))
(((New York 13/3/2013 – Trung tướng Zhu Chenghu, học viện quốc phòng Trung hoa

Nặc danh
00:14:00, 20 thg 6, 2013 Reply

THẾ NÀO LÀ LOÀI CẨU NÔ ??

cả nước đều phải lấy` văn thơ c a linh hồn cộng sản thi nô tố hửu làm kim chỉ nam cho nền giáo dục yêu nước theo kiểu cộng sản

thật là nhục nhả, cho bọn chuyên cúi đầu, gục mặt, đội bọn tâm thần hoang tưởngcùng cái đảng điên khùng lên đầu lên cổ ,làm như chúng chẳng còn biết gì đến cội nguồn ,tổ tiên của mình ở đâu nửa ,chắc là nằm ở đâu đó, trong những vần thơ

THỜ MAO CHỦ TỊCH THỜ STALIN BẤT DIỆT

Nặc danh
00:14:00, 20 thg 6, 2013 Reply

THẾ NÀO LÀ LOÀI CẨU NÔ ??
Chung rao bán hồn dân tộc lên đến đỉnh điểm của những tên nô bộc tuyệt đối trung thành, ai đả từng đọc thơ của tố hửu MỘT LINH HỒN THI CA CỦA CỘNG SẢN cũng không khỏi đau đớn ngậm ngùi cho đất nước tổ tiên ông bà khi VUI BIẾT MẤY KHI CON VỪA HỌC NÓI TIẾNG ĐẦU ĐỜI CON GỌI STALIN cha mẹ ông bà tổ tiên khong gọi mà đi gọi cái thằng tây mắt xanh mũi lỏ ở tận đâu đâu… rồi khi đến tuổi vào mẩu giáo lại đựơc đảng DẠY hát ca EM LÀ MẦM NON CỦA ĐẢNG CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ MẦM NON CỦA TỔ QUỐC, ĐẤT NƯỚC GIỒNG NÒI VIỆT NAM.,
. Đến lúc trưởng thanh thì TẤT CẢ VÌ LÝ TƯỞNG CỘNG SẢN ,SẲN SÀNG BÁN NƯỚC ,còn đảng còn mình, ….. trong khi truy ền th ống 4000 năm văn hoá nước việt ta tình yêu thương cha mẹ ông bà nghĩa phu thê tình phụ tử là tinh hoa chắc lọc nguồn cội thiêng liêng trong mỗi một tâm hồn con dân đất việt để từ đó cấu thành cái hồn của dân tộc việt thiêng liê ng bất khả x âm phạm trong mỗi ngôi nhà của tổ quốc việt nam cái hồn đó là sự gắn kết của sức mạnh dân tộc để chiến thắng tất cả bè lủ xâm lược từ khi lập quốc đến nay để gìn giử được đất nước tổ quốc ngôi nhà dân tộc việt thế mà nay tên bút nô tố hửu thay mặt đảng bán rẻ cái linh hồn thiê ng liêng của dân tộc đó cho l ủ quan thầy đảng chủ của chúng chỉ bằng một vài chữ THƯƠNG CHA THƯƠNG MẸ THƯƠNG CHỒNG THƯƠNG MÌNH THƯƠNG MỘT THƯƠNG ÔNG { STALIN} THƯƠNG MƯỜI
thật là nhục nhả, cho bọn chuyên cúi đầu, gục mặt, đội bọn tâm thần hoang tưởngcùng cái đảng điên khùng lên đầu lên cổ ,làm như chúng chẳng còn biết gì đến cội nguồn ,tổ tiên của mình ở đâu nửa ,chắc là nằm ở đâu đó, trong những vần thơ THỜ MAO CHỦ TỊCH THỜ STALIN BẤT DIỆT khốn nhục thay cho mẹ việt nam đã sanh ra những đứa con bất hiếu ,bất mục ,khi chính chúng cam tâm làm than trâu chó cho ngoại bang ,đội lên đầu để tôn thờ thằng nga, lũ tàu với cái cái đảng tâm thần hoang tưởng, lại thêm TRÁI TIM ANH ĐÓ CHIA LÀM BA PHẦN TƯƠI ĐỎ …trong trái tim của người cộng sản , không có khái niệm về tổ quốc hay là tổ tiên ,giống nòi, ông bà cha mẹ ,trong trái tim chúng ,chỉ dành hết cho đảng cộng sản ,tà thuyết mác, còn một ít cho thơ và một tí xíu CHO tình cảm gái trai ,thế thôi, cái quan trọng nhất trong tim ,trong óc ,trong cả cuộc đời chúng là ĐẢNG CỘNG SẢN và tà thuyết mác là trên hết …Nặc danh
00:14:00, 20 thg 6, 2013 Reply

Boris Yeltsin Tổng thống Liên bang Nga .
“Cộng Sản không thể nào sửa chữa mà cần phải đào thải nó” Boris Yeltsin”
Nhà văn Nga Alexandre Soljenitsym « Khi thấy thằng Cộng sản nói láo, ta phải đứng lên nói nó nói láo. Nếu ta không có can đảm nói nó nói láo, ta phải đứng lên ra đi, không ở lại nghe nó nói láo. Nếu ta không can đảm bỏ đi, mà phải ngồi lại nghe, ta sẽ không nói lại những lời nó nói láo với người khác”.

Nặc danh
00:15:00, 20 thg 6, 2013 Reply

Dalai Lama “Cộng sản là loài cỏ dại mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng độc sinh sôi, nẩy nở trên rác rưởi của cuộc đời”

Nặc danh
00:15:00, 20 thg 6, 2013 Reply

Dalai Lama “Cộng sản là loài cỏ dại mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng độc sinh sôi, nẩy nở trên rác rưởi của cuộc đời”
Trả lời

Nặc danh
00:16:00, 20 thg 6, 2013 Reply

Tổng thống Mỹ Ronald Reagan.”Chủ nghĩa cộng sản là một quái thai của thế kỷ 20” "Chấm dứt chiến tranh VN, không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ cái giá phải trả, cho loại Hòa bình đó, là ngàn năm tăm tối, cho thế hệ sinh ra tại VN về sau."

Tổng Thống George Bush
“..... Đây là biểu tượng thảm họa kinh hoàng trong thế kỷ 20 của nhân loại nói chung, và 25 quốc gia bị cộng sản cai trị nói riêng. Từ nay, oan hồn của hơn 100 triệu nạn nhân cộng sản được những thế hệ hôm qua, hôm nay, và những thế hệ mai sau tưởng nhớ. Tưởng nhớ để tận diệt chế độ này đến tận cùng gốc rễ, vì chế độ cộng sản là tàn bạo và phi nhân

Nặc danh
00:16:00, 20 thg 6, 2013 Reply

Chắc chắn nó – CS/XHCN/VN – Phải bị loại trừ như chế độ CS khắp thế giới như lời cựu Tổng Thống nước Nga:en xin Communists are incurable, they must be eradicated Cộng sản không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải chúng nó. You can build a throne with bayonets, but you can't sit on it for long. Anh có thể xây ngai vàng bằng lưỡi lê, nhưng anh không thể ngồi lâu trên đó câu hỏi này làm mình lien
Mông Cổ quyết định hạ tượng Lê Nin
Sau 58 năm đứng sừng sững ở thủ đô Ulan-Bator của Mông Cổ, tượng đồng Lenin đã bị tháo bỏ hồi sáng nay.
RFA-15-10-2012

Nặc danh
00:17:00, 20 thg 6, 2013 Reply

Đảng Tô Hô
Vui quá, hôm nay Đảng Bác Hồ
Giữ trời đất nước đứng bi bô
Anh chàng Tổng lú vừa lên chức
Dưới đường bá tánh rạp tung hô.
Trọng phán: “Ta là Đảng chí tôn
Độc quyền trị nước dám ai hơn!
Mấy thằng kiến nghị đòi dân chủ
Đạo đức suy đồi hỡi các con!
Đảng là cha mẹ của muôn dân
Đảng trên tổ quốc triệu muôn lần!
Tam quyền phân lập đồ tư sản
Bá láp ba sàm chẳng thiết thân.
Đảng ta khẳng định đã bao lần
Búa liềm trường trị đến muôn năm
Đứa nào hó hé đòi thay đổi
Xem gương thằng Vũ với con Tần!”
Giữa dòng bá tánh lặng im hơi
Dõng dạc vang lên tiếng một người
Một chàng tuổi trẻ chừng hăm chín
Khí khái hùng hồn vọng khắp nơi.
“Này ông Tổng Trọng Đảng phi nhân!
Đảng là của Đảng của chi dân
Ai bầu ai bán ai suy cử
Mà ông nắm quyền trên nước Nam.
Đạo đức suy đồi, ông nói ai?
Những phường bán nước bọn tay sai
Những người Cộng sản quên nòi giống
Chỉ biết tham ô với độc tài!
Độc quyền đảng trị đến muôn năm
Ông muốn thành ra kẻ nội xâm
Kẻ thù chung của toàn dân Việt
Có khác gì đâu giặc ngoại xâm!
Nếu Đảng còn chút lòng yêu nước
Hãy trả quyền dân lại quốc dân
Tám ba năm rồi trong áp bức
Đất nước đang kề hố diệt vong.”
Lời anh như tiếng sấm vang rền
Dân tộc ngủ vùi mấy thập niên
Đứng lên bừng tỉnh cơn mê muội
Thấy Đảng tô hô chẳng áo quần.
Phan Huy MPH

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !