05/09/2013

Đảng muốn tồn tại phải dựa vào lòng dân!

Written By Việt Nam on 05/09/2013 | 10:41

[ Củ Khoai ] - Việt Nam là một nước theo thể chế xã hội chủ nghĩa, lấy hệ tư tưởng chủ nghĩa Mac - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm tư tưởng chủ đạo. đảng công sản là một đảng được thành lập là sự tập trung ý chí của nhân dân, của lịch sử và hơn hết là của thực tiễn. Đảng được thành lập năm 1930, cho đến nay đã trãi qua 83 năm xây dựng và trưởng thành. Đảng đã đúc rút kinh nghiệm thực tiễn, đi kèm tổng kết lí luận để đưa ra các chủ trương, chính sách phù hợp với nhân dân, được nhân dân ủng hộ cỗ vũ.

Đảng muốn tồn tại phải dựa vào lòng dân

Việc tác giả Nguyễn Trung Tôn, quê Thanh Hóa, tự nhận là tác giả trong blog đàn chim việt với bài viết thiếu trực quan mang tên “đâu rồi nàng cộng sản”. Xoay quanh bài viết tác giả nói về việc đảng cộng sản Việt Nam đang bị yếu kem, già yếu, có sự so sánh đảng cộng sản Việt Nam với một “nàng” và nàng ấy thì đã già cả, không đủ sức chiến đấu, và rằng cả dân tộc Việt Nam đã bị lừa, ông ví Việt Nam như một chàng, … ông cũng lột tả việc dân tộc Việt Nam đang bị mê muội dưới bàn tay cộng sản…

Thưa tác giả! tôi cũng là một người dân Việt Nam, lớn lên và sinh sống tại Việt Nam, được hưởng ác chính sách của đảng và nhà nước, cũng chứng kiện hoàn cảnh sống của mình thay đổi theo thời gian, thay đổi theo chiều hướng tích cực. Chính thể của Việt Nam cũng được nâng lên trên tầm thế giới, con dân Việt Nam mình cũng đã vươn xa ra bốn bể để hưởng thụ những tinh hoa nhân loại, được chung sống hòa bình với các dân tộc không kẻ màu da, phong tục tập quán. đó là phần đối ngoại của Đảng cộng sản mình, trong nước đoàn kết các dân tộc cũng chính là chính sách được chú trọng, chủ trương là xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, cùng nhau lao động và hưởng các chính sách ưu đãi của nhà nước, nó thể hiện trên các lĩnh vực của xã hội. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 4-2006) khẳng định: "Đồng bào các tôn giáo là bộ phận quan trọng của khối đại đoàn kết dân tộc. Thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo tôn giáo của công dân, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo pháp luật. Đoàn kết đồng bào theo các tôn giáo khác nhau, đồng bào theo tôn giáo và đồng bào không theo tôn giáo. Phát huy những giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo. Động viên, giúp đỡ đồng bào theo đạo và các chức sắc tôn giáo sống "tốt đời, đẹp đạo". Các tổ chức tôn giáo hợp pháp hoạt động theo pháp luật và được pháp luật bảo hộ. Thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, văn hoá của đồng bào các tôn giáo. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo. Đấu tranh ngăn chặn các hoạt động mê tín dị đoan, các hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo làm phương hại đến lợi ích chung của đất nước, vi phạm quyền tự do tôn giáo của công dân". Vấn đề đoàn kết toàn dân, cùng nhau chung sức thực sự rất được đảng và nhà nước ta quan tâm, chính nhưng việc làm như thế đã tạo nên uy tín với nhân dân.

Anh chàng Việt Nam đó với đảng cộng sản Việt Nam đã hòa quyện vào nhau, không có sự lừa dối hay giả tạo ở trong cái mối quan hệ này. Đảng cộng sản giữ được uy tín, lòng tin trong quần chúng nhân dân đó là vì việc làm của họ phù hợp với nhân dân Việt Nam, chứ không phải cái gọi là nét quyến rũ của thiếu nữ 18 hay trẻ trung cảu một cô gai gì, cái làm nên sự tin tưởng của quần chúng không phải những vẻ bề ngoài mà là ngay trong hành động cử chỉ, trong thực tiễn của xã hội, người đứng dậy trong khó khăn thì sẽ hiểu được cái khó đó và vươn lên để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra với trọng trách mình đang giữ. Đảng cộng sản Việt Nam đa được nhân dân` lựa chọn, được nhân dân tín nhiệm trong điều kiện đất nước khó khăn, gian truân, cái gọi là sự quyến rũ của tuổi 18 mà ông nói đó phải đánh đổi bằng xương máu của các anh em, của nhưng người con Việt Nam, những thanh niên yêu nước trong giai đoạn đầu thành lập đấy! Đảng muốn tòn tại thì phải thực sự lấy được lòng dân, lấy được niềm tin nơi quần chúng. 

Việc ví von của tác giả đã thể hiện rõ bản chất của mình, bản chất của một người đi nói nhăng nói cuội, không căn cứ và đang bị chi phối của các thé lực thù đích của nhà nước Việt Nam. Việt Nam đi theo con đường riêng của mình, con đường mà lịch sử đã chọn cho đất nước hình chữ S. Cho nên đừng có tư tưởng bỏ điều 4 trong hiến pháp vì đó là ý chí của nhân dân Việt Nam, của đại đa số đồng bào mình trong và ngoài nước. thật không dễ thành công trên con đường chông gai nếu như có một số kẻ có tư tưởng chồng đối, tư tưởng phá vỡ đoàn kết dân tộc. 

Tôi thực sự bức xúc khi đọc bài viết của ông, bài viết thiếu sự tôn trọng với đảng cộn sản Việt Nam, nhà nước Việt Nam và hơn hết là nhân dân Việt Nam, chính thể mà những thân xác của các anh hùng dân tộc đã ngã xuống. qua đây tôi cũng mong muốn ông hãy nghiên cứu lại các sự kiện lịch sử, nhìn nhận khách quan hơn, đồng thời học lại sách Tiếng Việt cấp tiểu học để hiểu đươc việc so sánh như thế nào là hợp lí, nhân hóa a răng để người đọc khỏi phản cảm và viết thế nào là được gọi là viết ẩn ý để người đọc có cách suy nghĩ.

17 Nhận xét

13:09:00, 5 thg 9, 2013 Reply

Bác Hồ đã khẳng định: Nhân dân ta có lòng nồng nàn yêu nước, sẵn sàng chiến đấu, hi sinh cho độc lập dân tộc, xây dựng đất nước giàu mạnh. Trong thời kỳ Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, nhân dân luôn là lực lượng che chở cho Đảng, cán bộ của Đảng. Chính vì thế, Đảng muốn tồn tại thì phải ở trong lòng dân, dựa vào nhân dân để đánh đổ ách ngoại xâm. Trong thời kỳ Đảng cầm quyền, quan hệ giữa Đảng với nhân dân càng phải được chú trọng

13:22:00, 5 thg 9, 2013 Reply

Cách mạng Tháng Tám 1945 đã để lại cho chúng ta nhiều bài học vô cùng quý báu. Một trong những bài học đó là: Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Để lãnh đạo cách mạng thành công, Đảng phải dựa vào nhân dân, vì nhân dân mà chiến đấu và phục vụ, luôn luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, phát huy cao độ sức mạnh của nhân dân. Bài học đó có ý nghĩa sâu sắc không chỉ đối với Cách mạng Tháng Tám 1945 và trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược bảo vệ nền độc lập và thống nhất Tổ quốc, mà còn đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay. Bài học đó nhắc nhở chúng ta: Dễ trăm lần không dân cũng chịu; khó vạn lần dân liệu cũng xong.

13:23:00, 5 thg 9, 2013 Reply

Trong sự nghiệp đổi mới mấy chục năm qua, cùng với việc đề ra đường lối và các chính sách đúng đắn, Đảng luôn luôn giương cao ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, gắn liền với sức mạnh thời đại, tạo ra nguồn lực to lớn, từng bước đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH đã ghi: Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Chính người dân là người làm nên thắng lợị lịch sử. Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Sức mạnh của Đảng là sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Quan liêu, mệnh lệnh, xa rời nhân dân sẽ dẫn đến những tổn thất không lường được đối với vận mệnh của đất nước.

13:35:00, 5 thg 9, 2013 Reply

Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, giữ gìn mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân là quy luật tồn tại, phát triển của Đảng, là nhân tố quyết định sức mạnh của Đảng. Đây cũng là một trong những vấn đề cốt lõi của công tác xây dựng đảng. Trong xu thế hội nhập, mở cửa, để vượt qua những thử thách, cán bộ, đảng viên của Đảng phải luôn luôn nhận thức sâu sắc, luôn có ý thức gắn bó với nhân dân, tránh bệnh quan liêu, xa rời nhân dân, phả sâu sát cơ sở, lắng nghe tiếng nói, nguyện vọng của quần chúng. Không có sự tham gia giám sát của nhân dân thì cán bộ, đảng viên dễ trở thành "ông quan'', ''bà quan" và khó trở thành ''người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân". Không có sự giám sát chặt chẽ của nhân dân thì tổ chức đảng khó tránh khỏi quan liêu, lạm quyền.

13:38:00, 5 thg 9, 2013 Reply

Bác Hồ đã khẳng định: “Nhân dân ta có lòng nồng nàn yêu nước, sẵn sàng chiến đấu, hi sinh cho độc lập dân tộc, xây dựng đất nước giàu mạnh. Trong thời kỳ Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, nhân dân luôn là lực lượng che chở cho Đảng. Đảng muốn tồn tại thì phải ở trong lòng dân, dựa vào nhân dân để làm nên mọi thắng lợi. Chính vì vậy, mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân càng phải được chú trọng”. Cả cuộc đời của Bác luôn là một tấm gương gần dân, hiểu dân và vì dân, hiểu được vai trò vô cùng to lớn của nhân dân. Bác tôn vinh nhân dân: “Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Bác chỉ rõ: “Nhân dân là người xây dựng, là người đổi mới, làm nên sự nghiệp lớn, mọi quyền hành và lực lượng đều ở nhân dân”. Bác cho rằng: “Nếu nước đã được độc lập mà dân không có tự do thì độc lập cũng chẳng có ý nghĩa gì”. Vì vậy, trong Di chúc, Bác đã căn dặn Đảng ta phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hoá nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.

15:32:00, 5 thg 9, 2013 Reply

với vấn đề này thì có quá nhiều người nói rồi, và về cơ bản thì mọi người đều hiểu được vấn đề này, tuy nhiên bên cạnh đó thì vẫn có nhưng cá nhân xấu, xã hội mà , họ luôn luôn muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam, chính vì vậy, muốn đứng vững được thì nhất quyết là đảng phải dựa vào nhân dân

19:39:00, 6 thg 9, 2013 Reply

Phải lấy dân làm gốc, quan tâm đến đời sống tinh thần cũng như vật chất của dân để có được đường lối, chủ trương đúng đắn.
Sức mạnh của toàn dân là vô cùng lớn.

17:28:00, 7 thg 9, 2013 Reply

điều này là quá rõ ràng rồi, đảng sinh ra từ dân chứ từ đâu, sự nghiệp của đảng là lãnh đạo đất nước phát triển, chăm sóc tốt nhất cho nhân dân, nếu đảng mà không có được nhân dân việt nam thì coi như là không còn gì nữa ,vì vậy trong bất cứ hoàn cảnh nào thì cũng không được phép rời xa nhân dân, điều đó là không thể thay đổi

17:49:00, 7 thg 9, 2013 Reply

rõ ràng là đảng cộng sản việt nam luôn luôn nhận thức rõ điều này ,thế nên mới có chủ trương, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, nhan dân luôn là trung tâm, luôn là đối tượng của những chính sách phúc lợi xã hội, rõ ràng không bao giờ đảng cộng sản việt nam xa rời nhân dân cả

18:23:00, 7 thg 9, 2013 Reply

không phải đế bây giờ mà ngay từ những ngày đầu mới thành lập thì đảng cộng sản việt nam cũng đã xác định được điều đó rồi, cũng chính nhờ có sự xác định một cách đúng đắn như vậy nên đảng cộng sản việt nam mới lãnh đạo thành công cuộc kháng chiến giành độc lập cũng như đưa đất nước phát triển được như ngày hôm nay

18:50:00, 7 thg 9, 2013 Reply

đảng cộng sản việt nam là đảng của dân, do dân và vì dân, sức mạnh của đảng cộng sản việt nam là từ nhân dân việt nam, mặc dù tình hình đất nước ta và thế giới hiện tại cũng như trong thời gian tới có phức tạp như thế nào, nhưng nếu đảng cộng sản việt nam vẫn còn được nhân dân tin tưởng thì đó không bao giờ là vấn đề cả

18:57:00, 7 thg 9, 2013 Reply

đảng ta luôn luôn xác định được nhiệm vụ đó, cho dù có phải chịu sự chống phá của những thế lực thù địch trong và ngoài nước nhưng nếu đảng cộng sản việt nam vẫn được nhân dân tin tưởng và ủng hộ thì không bao giờ bị đánh bai cả, đó là điều chắc chắn, vì sức mạnh của nhân dân việt nam là rất lớn, điều đó đã được minh chứng quá rõ trong thực tiễn

15:04:00, 8 thg 9, 2013 Reply

“Mất dân là mất tất cả” . Chân lý đó rõ như ban ngày, như ánh mặt trời chói lọi, dù có cố tình bưng tai bịt mắt cũng không thể không biết, không thấy.Trong thời chiến tranh hay thời hòa bình được lặp lại thì dân vẫn là cái gốc của nền chính trị, của đảng cầm quyền, là cái gốc của đất nước. Trong thời đại đất nước ta phát triển theo con đường Chủ nghĩa xã hội thì chúng ta càng cần phải thấm nhuần vai trò của nhân dân.

15:06:00, 8 thg 9, 2013 Reply

Chỉ cần được nhân dân yêu mến, tin cậy và được sự đóng góp của nhân dân trong việc phát hiện những sai phạm trong các tổ chức Đảng, Nhà nước thì các tổ chức này sẽ ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn và tạo được sự đoàn kết, gắn bó với nhân dân.Trong vấn đề giữ lại lòng tin của nhân dân thì việc giữ lại hệ thống cán bộ then chốt mà có cả phẩm chất văn hóa, đạo đức nghề nghiệp cũng như trình độ học vấn cao là một vấn đề hết sức quan trọng và cần được phát huy hiện nay.

15:21:00, 8 thg 9, 2013 Reply

Tôi thấy đời sống chính trị cũng như đời sống kinh tế và văn hóa - giáo dục của nhân dân ta không ngừng được cải thiện và nâng cao. Theo tôi Đảng và Nhà nước ta cần dựa vào quan điểm đó để đưa vai trò của nhân dân lên vị trí cao nhất. Củng cố và tăng cường sự gắn bó máu thịt của Đảng với nhân dân, thực sự “lấy dân làm gốc” là vấn đề đặc biệt hệ trọng và nhạy cảm, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và sự phát triển của đất nước và cần coi đó là tiêu chí đặc biệt quan trọng để đánh giá tổ chức đảng trong sạch vững mạnh và tư cách đảng viên.

13:35:00, 4 thg 10, 2013 Reply

bất cứ một chế độ nào muốn tồn tại và phát triển được thì lòng dân và niềm tin cua nhân dân vào chế độ đó là yếu tố quyết đinh.."nguyên trãi đã từng nói:kẻ trở thuỳen là dân, kẻ lật thuyền cũng là dân.."
và đảng ta đã thấm nhuần tư tưởng đó , luôn luôn đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu, tát cả chính sách cũng là phục vụ lơi ích của dan,....Đảng và đất nước ta sễ mãi mãi phát triển, ..........

13:41:00, 4 thg 10, 2013 Reply

chỉ cần mọi chính sách đều hợp lòng dân, đều phục vụ lợi ích của nhân dân , và được nhân dân tin cậy, yêu thương,thì cho dù kẻ thù có thủ đoạn thê nào đi chăng nữa thì cũng không bao h có thể làm suy yếu dân tộc ta được, dân luôn là gốc..có sự giúp đỡ của dân thì ta luôn thắng lợi

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !