23/09/2013

Tên nước "Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

Written By Việt Nam on 23/09/2013 | 15:32

[ Kiên Định ] - Trong thời gian vừa qua lợi dụng việc nhà nước ta lấy ý kiến sửa đổi hiến pháp các thế lực thù địch đã không ngừng tác động với mục đích thay đổi một số điều trong hiến pháp gây hại cho nước ta và có lợi cho các thế lực thù địch và bọn phản động. Như việc các thế lực thù địch đòi ta xòa bỏ điều 4 hiến pháp, đòi thay đổi về quyền sở hữu đất đai, một trong số có cả việc chúng có những đóng góp ý kiến sai lệch về việc thay đổi tên nước ta.
Tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phản ánh nguồn gốc lịch sử văn hóa của dân tộc ta tên nước khẳng định sự độc lập về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, nói lên sự độc lập của  một quốc gia trong quan hệ quốc tế. Khi một người nước ngoài nhắc đến một dân tộc nào đó cái đầu tiên họ nhắc đến đó chính là tên dân tộc đó. Ở mỗi quốc gia lại có một tên gọi riêng của mình không nước nào trùng với nước nào thể hiện sự độc lập của họ trong quan hệ quốc tế cũng như phản ánh thiết chế chính trị của họ…
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập
Tên nước còn phản ánh thể chế chính trị của một nước tên nước nói lên thể chế chính trị mà nước đó đã chọn chúng ta có thể thấy trong thế giới hiện nay các nước gắn với các cụm từ “cộng hòa” hoặc “dân chủ” , đối với Việt Nam sau thành công của cách mang tháng tám năm 1945, nước ta giành được độc lập, cướp chính quyền từ tay phát xít Nhật, nhưng việc giành chính quyền chưa thực sự hoàn toàn ta vẫn phải thừa nhận sự can thiệp của thực dân Pháp ở Đông Dương. Vào ngày 2.9.1945 trước toàn thể đồng bào chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập tuyên bố khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Nước Việt Nam độc lập hoàn toàn phù hợp với nguyện vọng đông đảo của mọi tầng lớp nhân dân, mặc. Sự ra đời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là thành quả của cách mạng có tính thời đại, thay đổi chế độ chính trị, thay đổi chính thể, khẳng định sự thắng lợi của hệ tư tưởng giai cấp vô sản. Sau khi ra đời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa có nhiệm vụ tiếp tục củng cố và xây dưng chế độ xã hội chủ nghĩa đồng thời nhanh chóng thống nhất đất nước.

Đến sau 1975 nước ta  hoàn toàn giải phóng, dân ta hoàn toàn độc lập Đảng ta đã căn cứ vào những yếu tố khách quan của thời đại, dưa trên nền tảng vững chắc của chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh trong kỳ họp Quốc hội khóa VI quyết nghị lấy tên nước Việt Nam mới “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” với nhiệm vụ đưa cả nước tiến lên CNXH. Việc đổi tên nước lúc này là hoàn toàn phù hợp với điều kiện lịch sử và chế độ chính trị của nước ta lúc bấy giờ, trong điều kiện và hoàn cảnh hiện nay nước ta đang từng bước phát triển đang dần tiến lên xã hội chủ nghĩa. Đến đây nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã hoàn thành sứ mệnh của mình, với tên mới nước ta bước sang một thời kỳ mới, với mục tiêu đi lên xã hội chủ nghĩa, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh.
Việc quốc hội nước ta lấy ý kiến về việc sửa đổi hiến pháp và ý kiến về thay đổi tên nước đã được đông đảo nhân dân quan tâm đa số nhân dân ta đồng ý với việc không thay đổi tên nước hiện tại, bên cạnh những ý kiến tích cực các thế lực phản động lợi dụng có những ý kiến đi trái với chủ trương đường lối của Đảng và nhà nước ta.
Khi tên nước thay đổi dẫn đến nhiều hệ lụy nếu không kiểm soát tốt sẽ có những hậu quả khó lường như việc thay đổi tên nước kéo theo đó phải thay đổi nhiều thứ khác thay đổi các loại văn bản pháp luật, các bộ luật cũng sẽ phải thay đổi theo, quốc kỳ, quốc huy cũng sẽ phải sửa đổi… đây sẽ là điều gây ra sự tốn kém rất lớn và mất nhiều thời gian, nguy hiểm hơn khi thực hiện việc thay đổi đó không làm cẩn thận sẽ bị các thế lực thù địch tác động vào có thể chỉ là những chi tiết nhỏ hoặc những từ ngữ nhưng cũng có thể làm thay đổi cả thể chế chính trị của ta, nhất là khi những văn bản đã thành luật hoặc những văn bản có giá trị pháp lý cao như hiến pháp, việc sai sót là điều không được phép.
Nước “cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” tên nước đã phản ánh con đường mà dân tộc ta đã chọn con đường tiến lên xã hội chủ nghĩa. Dân chủ và xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Xây dựng đất nước ta và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.
Các phần tử chống đối và các thế lực thù địch lợi dụng chống đối nước ta có nhũng luận điệu phản động nói tên nước ta phản ánh không đúng bản chất chế độ, và xa rời mục tiêu xã hội chủ nghĩa. Điều này hoàn toàn không chính xác vì nước ta là nước xã hội chủ nghĩa và mục tiêu của nước ta  đi lên xã hội chủ nghĩa.
Trong điều 2 hiến pháp khẳng định “Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức.”

15 Nhận xét

22:11:00, 23 thg 9, 2013 Reply

Thật nực cười khi có một số người đã phát biểu rằng đổi tên nước là hợp ý dân, là giúp đất nước phát triển...mà lại toàn là giáo sư với phó giáo sư.thật hết chỗ nói

15:33:00, 29 thg 9, 2013 Reply

thay đổi tên nước không cẩn thận có thể gây nhiều hệ lụy khó lường mà ta chưa lường trước được,mà chỉ đổi tên thôi mà phải bao nhiêu thứ phải đổi lại tốn rất nhiều tiền của,tên nước như bây giờ là phản ánh đúng đường đi hướng đã chọn là CNXH của đảng và nhà nước ta rồi không nên biến động làm gì,hợp lý rồi,cái gì cố định cứ để nó cố định không nên gây biến động

15:09:00, 8 thg 10, 2013 Reply

việc giữ nguyên tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhằm tiếp tục khẳng định mục tiêu, con đường xây dựng và phát triển đất nước lên chủ nghĩa xã hội, bảo đảm tính ổn định...những tên nào muốn Việt Nam đi xuống thì mới đề nghị đổi tên nước, những tên đó thì không đáng cho chúng ta quan tâm

15:11:00, 8 thg 10, 2013 Reply

tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc Việt Nam dân chủ cộng hòa đều thể hiện rõ chính thể của nước ta là cộng hòa, bản chất của Nhà nước ta là Nhà nước dân chủ. cho nên không có gì phải thay đổi cả, tại sao phải thay đổi một cái lớn như thế để gây nên sự xáo trộn cơ chứ, tôi phản đối chuyện này

15:12:00, 8 thg 10, 2013 Reply

việc giữ nguyên tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhằm tiếp tục khẳng định mục tiêu, con đường xây dựng và phát triển đất nước lên chủ nghĩa xã hội, bảo đảm tính ổn định, tránh việc phải thay đổi về quốc huy, con dấu, quốc hiệu trên các văn bản, giấy tờ. Hơn nữa, trải qua 37 năm, tên gọi này đã trở nên quen thuộc đối với nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

15:13:00, 8 thg 10, 2013 Reply

trước hết, cần khẳng định rằng, việc giữ Điều 4 quy định về vai trò lãnh đạo của Đảng là cần thiết, khẳng định tính lịch sử, tính tất yếu khách quan sự lãnh đạo của Đảng đối với quá trình cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nước ta. Dự thảo đã bổ sung quy định về bản chất của Đảng theo tinh thần mới của Cương lĩnh.

Nặc danh
15:14:00, 8 thg 10, 2013 Reply

tuy có ý kiến đề nghị làm rõ hơn cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, cơ chế chịu trách nhiệm của Đảng và cơ chế để nhân dân giám sát Đảng. Về vấn đề này, tiếp thu của Ban soạn thảo nêu quan điểm: Đảng ta là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng lãnh đạo thông qua Cương lĩnh, chiến lược, các định hướng và chính sách, chủ trương lớn của mình...

15:15:00, 8 thg 10, 2013 Reply

2-7-1976, nước Việt Nam mang tên mới: Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày bắt đầu chương mới huy hoàng của lịch sử Việt Nam. Từ Văn Lang, Âu Lạc, Vạn xuân và Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, dân tộc ta đã trải qua những chặng đường lịch sử đầy chông gai nhưng cũng đầy khí phách anh hùng, chiến thắng vẻ vang.

15:16:00, 8 thg 10, 2013 Reply

ngày nay nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra đời với nhiệm vụ đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Nhân dân ta, dân tộc ta có đầy đủ mọi khả năng và nghị lực để thực hiện nhiệm vụ vĩ đại đó, giành thắng lợi hoàn toàn cho chủ nghĩa xã hội, như tuyến bố của Quốc hội đã khẳng định.

Nặc danh
15:18:00, 8 thg 10, 2013 Reply

trước hai phương án về tên nước, giữ nguyên Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN) hay trở lại với tên gọi Việt Nam dân chủ cộng hòa (VNDCCH) trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, sau khi tiếp thu ý kiến của nhân dân, theo tôi cả hai tên gọi đó chỉ khác nhau về hình thức, còn bản chất đều phản ánh chung một mục tiêu, lý tưởng là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Ngay cả đổi mới hiện nay của chúng ta vẫn là đổi mới theo định hướng XHCN.

15:20:00, 8 thg 10, 2013 Reply

trong điều kiện hiện nay, khi Đảng đã xác định đường lối của cả tiến trình đổi mới và vẫn không thay đổi mục tiêu, lý tưởng được thể hiện trong “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung phát tiển năm 2011) ”đã được thông qua tại Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI, thì không cần phải đặt vấn đề đổi tên nước (Tên nước là tên gọi, đó chỉ là hình thức. Cốt lõi nằm ở mục tiêu, lý tưởng, giá trị đạt đến mới là quan trọng). Giữ nguyên tên gọi CHXHCNVN là giữ sự ổn định tích cực để phát triển và thực hiện cho được mục tiêu của đổi mới là "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Nặc danh
15:21:00, 8 thg 10, 2013 Reply

Nhà nước của chúng ta là nhà nước pháp quyền XHCH của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Nền tảng tư tưởng của Đảng ta, của xã hội ta trước đây cũng như hiện nay vẫn lấy kim chỉ nam hành động là chủ nghĩa Mác – Lê -nin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nghĩa là ý thức hệ đó không thay đổi. Dĩ nhiên trong quá trình phát triển của cách mạng chúng ta có bổ sung, phát triển theo những nhận thức mới để khắc phục những hạn chế, giáo điều trong nhận thức trước đây để hiểu cho đúng, làm cho đúng trong vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó cũng là biện chứng, phù hợp với quy luật phát triển.

14:44:00, 14 thg 10, 2013 Reply

Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức. Tên nước của ta là sự kết tinh của lịch sử hào hùng, thể hiện chế độ mà chúng ta đang theo đuổi, đó là sự thiêng liêng bởi nó còn gắn liền với xương máu của cha ông ta đã dầy công tạo nên nó. Nên bất cứ giá nào cũng không nên thay đổi tên nước trong giai đoạn ổn định này. Đó là những lí lẽ của bọn phản động để phản ánh một đất nước, một chế độ khác mà chúng mong muốn với âm mưu xấu xa

23:07:00, 5 thg 1, 2014 Reply

Mình thấy tên nước ta như hiện nay là rất phù hợp với lịch sử của dân tộc Việt Nam, không cần phải thay đổi gì nữa đâu. Bàn tán làm gì nhiều cho mệt.

04:48:00, 29 thg 4, 2017 Reply

Việc quốc hội nước ta lấy ý kiến về việc sửa đổi hiến pháp và ý kiến về thay đổi tên nước đã được đông đảo nhân dân quan tâm đa số nhân dân ta đồng ý với việc không thay đổi tên nước hiện tại, bên cạnh những ý kiến tích cực các thế lực phản động lợi dụng có những ý kiến đi trái với chủ trương đường lối của Đảng và nhà nước ta.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !