07/11/2013

Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Written By Unknown on 07/11/2013 | 22:57

Mặt trời

           Văn hóa Việt Nam là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do cộng đồng các dân tộc Việt Nam sáng tạo ra trong quá trình lịch sử. Văn hóa đã trở thành nền tảng quan trọng tạo nên nguồn sức mạnh to lớn giúp dân tộc Việt Nam chiến thắng mọi kẻ thù xâm l­ược, khắc phục mọi khó khăn, thử thách trong đấu tranh dựng nư­ớc và giữ nư­ớc. Đại hội lần thứ VII (tháng 6 năm 1991) của Đảng Cộng sản đã thông qua Cư­ơng lĩnh xây dựng đất n­ước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trong đó C­ương lĩnh đã xác định nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là một trong sáu đặc tr­ưng cơ bản của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Nh­ư vậy, nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc vừa là mục tiêu phấn đấu, vừa là một nhiệm vụ trọng yếu trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
Nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là nền văn hóa có sự thống nhất hữu cơ giữa tính tiên tiến và tính đậm đà bản sắc dân tộc:
- Nền văn hóa tiên tiến đó chính là nền văn hóa yêu n­ước tiến bộ mà nội dung cốt lõi là lý t­ưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, dựa trên cơ sở của chủ nghĩa Mac-Lenin và Tư­ tư­ởng Hồ Chí Minh nhằm mục tiêu tất cả vì con ng­ười, vì hạnh phúc và sự phát triển toàn diện của đất n­ước.
- Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền văn hóa gìn giữ và phát huy đư­ợc những giá trị bền vững, tinh hoa của văn hóa cộng đồng các dân tộc Việt Nam đư­ợc vun đắp nên qua lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh dựng nư­ớc và giữ nước. Tuy nhiên, không nên đồng nhất bản sắc dân tộc với “cái cũ”, “cái nguyên gốc” do dân tộc tạo ra mà nó bao hàm cả các giá trị tinh hoa của văn hóa nhân loại đư­ợc dân tộc tiếp nhận một cách sáng tạo, biến nó thành nguồn lực bên trong để xây dựng và bảo vệ đất nư­ớc.
Do đó, xuyên suốt quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc của dân tộc, việc xây dựng và phát triển một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là một yêu cầu tất yếu đặt ra.
Xuất phát từ nhận thức đúng đắn đó, tại Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ­ương Đảng Khóa VIII năm 1998, Đảng Cộng sản đã đề ra Nghị quyết về Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Quan điểm này đánh dấu sự phát triển tư­ duy lý luận của Đảng, đồng thời cũng là kết quả tổng kết thực tiễn xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam trong suốt quá trình đấu tranh dựng nư­ớc và giữ n­ước.
Nghị quyết đã đ­ề ra những quan điểm chỉ đạo chiến l­ược sau:
- Thứ nhất, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Quan điểm này xác định vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp đổi mới ở n­ước ta hiện nay. Mục tiêu của sự nghiệp đổi mới là phấn đấu vì dân giàu, nư­ớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, trong đó phải giải quyết hài hòa giữa sự phát triển kinh tế và văn hóa, đảm bảo cho đất nư­ớc phát triển bền vững và lâu dài. Nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc mà Đảng ta xây dựng vừa phải là nền tảng tinh thần xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.
- Thứ hai, nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Quan điểm này xác định phư­ơng h­ớng và đặc tr­ưng của nền văn hóa Việt Nam mà chúng ta tập trung xây dựng. Trình độ tiên tiến của nền văn hóa phải thống nhất với bản sắc văn hóa dân tộc và khẳng định tầm vóc, vị thế của văn hóa dân tộc trong giao l­ưu và hợp tác quốc tế.
- Thứ ba, nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Quan điểm này nhấn mạnh tư­ t­ưởng nhất quán của Đảng, Nhà n­ước ta về đảm bảo tính thống nhất và tính đa dạng của nền văn hóa Việt Nam hiện đại. Hơn 50 dân tộc sống trên đất n­ước ta đều có những giá trị và sắc thái văn hóa riêng, các giá trị và sắc thái đó bổ sung cho nhau, làm phong phú nền văn hóa Việt Nam. Củng cố sự thống nhất dân tộc chính là cơ sở để giữ vững sự bình đẳng và phát huy tính đa dạng văn hóa của các dân tộc.
- Thứ t­ư, xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, trong đó đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng. Quan điểm này xác định vai trò chủ thể xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa dân tộc. Mỗi ng­ười dân Việt Nam cần nhận thức đư­ợc trách nhiệm của bản thân trong quá trình này. Công nhân, nông dân, trí thức là nền tảng khối đại đoàn kết toàn dân, cũng là nền tảng của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa d­ưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lí của Nhà n­ước. Trong đó, đội ngũ trí thức gắn bó với nhân dân giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa.
- Thứ năm, văn hóa là một mặt trận; xây dựng và phát triển văn hóa là một sự nghiệp cách mạng lâu dài, đòi hỏi phải có ý chí cách mạng và sự kiên trì, thận trọng. Quan điểm này nhấn mạnh tới ph­ương pháp xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đó là “xây” phải đi đôi với “chống” và lấy “xây” làm chính. Cùng với việc giữ gìn và phát triển những di sản văn hóa quý báu của dân tộc, tiếp thu những tinh hoa văn hóa nhân loại, phải tiến hành kiên trì cuộc đấu tranh bài trừ các hủ tục, các thói hư­ tật xấu, nâng cao tính chiến đấu, chống mọi mư­u toan lợi dụng văn hóa để thực hiện “diễn biến hòa bình”.
Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Trong những năm tiếp theo, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn th­ường xuyên quan tâm, chỉ đạo xây dựng một nền văn hóa Việt Nam theo định h­ướng đã đề ra. Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ­ương khóa IX năm 2004 đã ra Kết luận về Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ­ương 5 (Khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong những năm sắp tới. Đại hội lần thứ X của Đảng năm 2006 nêu rõ: “Tiếp tục phát triển sâu rộng và nâng cao chất l­ượng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, gắn kết chặt chẽ và đồng bộ hơn với phát triển kinh tế - xã hội, làm cho văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội”. Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI năm 2011 một lần nữa khẳng định: “Tiếp tục xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại”.
Quán triệt quan điểm của Đảng về Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, những năm gần đây, nền văn hóa dân tộc đã đạt đ­ược những bư­ớc phát triển đáng kể: các giá trị văn hóa của hơn 50 dân tộc đư­ợc kế thừa và phát triển; giao l­ưu, hợp tác văn hóa với n­ước ngoài đư­ợc mở rộng; một số nét mới trong chuẩn mực văn hóa của con ngư­ời Việt Nam từng bư­ớc đ­ược hình thành; nhiều di sản văn hóa đ­ược giữ gìn, tôn tạo; các phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nư­ớc nhớ nguồn”, “lá lành đùm lá rách” phát triển rộng khắp…, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tinh thần lành mạnh, đa dạng của quần chúng nhân dân, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, mặt trái của cơ chế thị trư­ờng, xu thế xâm lăng văn hóa đã tác động tiêu cực đến tư­ t­ưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận quần chúng nhân dân. Công tác quản lí các lĩnh vực hoạt động văn hóa, t­ư t­ưởng còn những biểu hiện buông lỏng, né tránh. Một số lĩnh vực: báo chí - xuất bản, văn học - nghệ thuật, giáo dục - đào tạo bị khuynh hư­ớng “thư­ơng mại hóa” chi phối, hoạt động xa rời tôn chỉ, mục đích. Những yếu tố tiêu cực này đặt nền văn hóa Việt Nam đối mặt nguy cơ phai nhạt bản sắc dân tộc, thoát li nền tảng hệ tư­ t­ưởng chủ nghĩa Mac-Lenin, tư­ t­ưởng Hồ Chí Minh, từng b­ước bị thay thế bằng các hệ tư­ tư­ởng tư­ sản, hình thành quan điểm, tư tư­ởng, lối sống theo kiểu phư­ơng Tây...
Và đứng trước tình hình đó, mỗi người dân Việt Nam và đặc biệt là thế hệ thanh niên, trí thức trẻ càng phải nhận thức được vai trò của bản thân trong xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo định hướng đã đề ra. Chúng ta hãy cố gắng học tập, rèn luyện bản thân thật tốt để mỗi người đều trở thành một bông hoa đẹp có ích, qua đó thể hiện được bản sắc văn hoá dân tộc trong từng lời nói, hành động. Làm được điều đó có nghĩa là chúng ta đã góp phần xây dựng hình ảnh đất nước Việt Nam thân thiện và đẹp đẽ trong mắt bạn bè quốc tế.

153 Nhận xét

08:58:00, 8 thg 11, 2013 Reply

Bài viết của tác giả rất sắc sảo và tuyệt vời,văn hóa VIỆT NAM là một văn hóa tiên tiến và đạm đà bản sắc dân tộc cần phải phát huy hơn nữa,tuy nhiên quá trình hội nhập dường như đã hòa tan đi một đôi phần nền văn hóa đó có phần mờ nhạt,điều quan trọng là chúng ta phải biết giữ gìn và phát huy nền văn hóa đó lên một bước cao hơn ,đậm đà tiên tiến hơn,không thể bị hòa tan trước quốc tế , Hãy đưa nền văn hóa của mình ra thế giới quãng bá một cách rộng rãi, Việt Nam có 55 dân tộc anh em, điều kiện để phát huy và thể hiện nền văn hóa là rất tốt và rất có ý nghĩa ...chính vì thế chúng ta phải phát huy hơn nữa nền văn hóa của dân tộc lên một tầm cao mới nữa.

09:14:00, 8 thg 11, 2013 Reply

Bây giờ thế hệ trẻ dường như dang quay lưng lại với các giá trị văn hóa truyền thông của dân tộc ta. Viêc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt đâm đà bản sắc dân tộc chắc chắn cần làm ngay, làm mạnh. Đầu óc thanh niên giờ toàn văn hóa tây vs văn hóa Tàu. Nếu không cho họ thấy nhưng nét đẹp, những giá trị thiêng liêng của văn hóa Việt thì liệu họ có động lực để xây dựng đất nước không đây

17:06:00, 8 thg 11, 2013 Reply

Tôi đồng ý rằng nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Quan điểm này nhấn mạnh tư­ t­ưởng nhất quán của Đảng, Nhà n­ước ta về đảm bảo tính thống nhất và tính đa dạng của nền văn hóa Việt Nam hiện đại. Hơn 50 dân tộc sống trên đất n­ước ta đều có những giá trị và sắc thái văn hóa riêng, các giá trị và sắc thái đó bổ sung cho nhau, làm phong phú nền văn hóa Việt Nam.
Tuy nhiên trong vấn đề đó chúng ta phải xem xét làm sao để có thể bảo tồn những nét đẹp văn hóa của tất cả các dân tộc đồng thời phải biết đẩy lùi những cái gọi là tập tục lạc hậu, những thứ thiếu văn minh chẳng hạn như tục để người chết trong nhà, cúng mo...Chúng ta phải thúc đẩy xây dựng một nền văn hóa đa dạng tuy nhiên trong sự đa dạng đó cần có sự thống nhất. Và phải thông qua văn hóa để tạo sự gắn kết giữa các dân tộc.

17:40:00, 8 thg 11, 2013 Reply

Việt Nam là một đất nước có nhiều dân tộc cùng chung sống, mỗi dân tộc có những nét văn hóa đặc trưng của khác nhau. Vậy nên vấn đề đoàn kết dân tộc dưới một mái nhà chung của đất Việt sẽ phải gắn liền với việc làm sao để gắn kết và phát triển một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Đó là một điều cần thiết. Tuy nhiên vấn đề phát triển một nền văn hóa đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc là một vấn đề khó khăn và hệ trọng, trong đó chúng ta phải tôn trọng các bản sắc riêng biết của các dân tộc khác nhưng vẫn phải đảm bảo vấn đề đó là xây dựng một nền văn hóa chung, một nền văn hóa của Việt Nam.

15:52:00, 10 thg 11, 2013 Reply

Nền văn hóa của dân tộc ta đẹp lắm, có ý nghĩa lắm, nhưng mà tôi thấy, kể từ khi đất nước ta đi vào đổi mới, gia nhập nền kinh tế thị trường, thì có một bộ phẩn không nhỏ người dân của chúng ta đã lãng quên dần, làm mai một dần những truyền thống, văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta, đó là một điều làm tôi rất buồn, và thất vọng.

16:22:00, 10 thg 11, 2013 Reply

Tôi thấy có không ít các bạn trẻ hiện nay sống rất ích kỷ và buông thả, như việc các bạn nữ quây đánh một bạn khác, rồi xé áo người ta ngay giữa thanh niên bạch nhật, rồi việc chơi gảm, chém giết cả ông bà cha mẹ để có tiền chơi gảm, với nhưng vụ việc như thế thật sự đang làm cho hình ảnh đất nước ta không được như truyền thống văn hóa tốt đẹp trước đây nữa. Thật đáng buồn mọi người ạ

16:26:00, 10 thg 11, 2013 Reply

Bạn Trung lập đã kể những điều mà tôi cũng thấy phải suy nghĩ về văn hóa ứng xử của thế hệ trẻ hiện nay đấy. Tôi nghĩ, việc thế hệ trẻ hiện nay có những biểu hiện, hành động đó là do một phần rất lớn của chính gia đình và xã hội, việc bố mẹ không theo sát con cái và những hệ lụy xã hội đã làm cho lớp trẻ hiện nay sống không như thế hệ trước đây nữa, đây quả là sự báo động trong công tác giáo dục của gia đình, và xã hội đối với thế hệ sẽ làm chủ đất nước trong tương lai.

16:54:00, 10 thg 11, 2013 Reply

Với tình hình xã hội kinh tế thị trương như hiện nay thì theo toi vấn đề Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là vấn đề quan trọng trong việc phát triển đất nước hiện nay. Đảng và nhà nước ta đã nhận thấy điểm này, và thực hiện việc này tôi cho đó là sự nhảy bén cũng như tầm nhìn chiến lược đấy. Văn hóa nước ta là một nền văn hóa đậm đà bản sắc, vì thế chúng ta không thể để mất đi giá trị tốt đẹp, quý báu đó được

20:17:00, 10 thg 11, 2013 Reply

Bài viết thật hay và sâu sắc. Ngày nay tôi thấy giới trẻ chạy theo những thú vui đâu đâu mà vô tình đánh mất đi bản sắc của chính dân tộc mình đang cố gắng xây dựng.

17:46:00, 11 thg 11, 2013 Reply

nền văn hóa của dân tộc ta là nền văn hóa tinh hoa qua hàng ngàn năm đúc kết và phất triển ,nó cần được tiếp tục phát huy, bảo tồn và phát triển trong thời đại hiện nay...khi mà ngày càng có những giá trị văn hóa bị sự phát triển của nền kinh tế thị trường đánh mất và làm sai lệch đi...sự kế thừ bị đe dọa bởi những giá tri ngoại lai

23:46:00, 13 thg 11, 2013 Reply

Việt Nam là một quốc gia với 54 dân tộc anh em với nhiều nền văn hóa khác nhau đại diện cho mỗi dân tộc. Nước ta đang hướng tới phát triển văn hóa việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Nhưng trong giai đoạn nước ta đang mở cửa nền kinh tế thị trường, rất nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới thâm nhập vào nước ta,một bộ phận không nhỏ người dân đã dần quên lãng đi giá trị truyền thống, văn hóa dân tộc. Nhà nước cần có những chính sách ,kế hoạch giáo dục người dân về văn hóa dân tộc, để họ không đấnh mất đi bản sắc văn hóa dân tộc mình.

00:16:00, 24 thg 11, 2013 Reply

Một dân tộc với hơn 4000 ngàn năm văn hiến sẽ chứa đựng những những nét đẹp văn hóa độc đáo, những nét đẹp từ xã xưa ngàn đời để lại. chúng ta cần giữ gìn nó, trân trọng nó, tôn vinh nó. Những nét văn hóa dân tộc độc đáo từ ngàn đời xưa đến nay của chúng ta thì không có gì phải bàn cãi,nó có từ rất lâu đời rồi nhưng giá trị văn hóa của nó sẽ tồn tại mãi về sau.Là những thế hệ đi sau, chúng ta cần phải tự hào về điều này.

00:16:00, 24 thg 11, 2013 Reply

Một dân tộc với hơn 4000 ngàn năm văn hiến sẽ chứa đựng những những nét đẹp văn hóa độc đáo, những nét đẹp từ xã xưa ngàn đời để lại. chúng ta cần giữ gìn nó, trân trọng nó, tôn vinh nó. Những nét văn hóa dân tộc độc đáo từ ngàn đời xưa đến nay của chúng ta thì không có gì phải bàn cãi,nó có từ rất lâu đời rồi nhưng giá trị văn hóa của nó sẽ tồn tại mãi về sau.Là những thế hệ đi sau, chúng ta cần phải tự hào về điều này.

Nặc danh
00:20:00, 24 thg 11, 2013 Reply

Từ ngàn đời xưa đến nay chúng ta đã giữ gìn biết bao nét bản sắc văn hòa của dân tộc,những nét văn hóa quý báu được lưu truyền đến tận ngày nay là tài sản vô cùng quý báu của dân tộc. Trong những năm gần đây nhà nước đặc biệt quan tâm đến việc khôi phục gìn giữ và phát triển các loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian. cụ thể là hoàn thiện hồ sơ trìn UNESCO công nhận là văn hóa phi vật thể cho cho các loại hình hát ca trù, quan họ. hay các di sản văn hóa khác các kiến trúc của người Việt. trùng tu các công trình cũng như đầu tư các dự án khôi phục các loại hình văn hóa khác. gìn giữ nét văn hóa là trách nhiệm của các con cháu đời sau.

00:22:00, 24 thg 11, 2013 Reply

Giữ gìn bản sắc văn hóa việt đó là trách nhiệm của mỗi người dân chúng ta. Bản sắc dân tộc được cha ông gây dựng và chúng ta có trách nhiệm gì giữ và phát triển nền văn hóa đó. Trong những năm gần đây, xác định phương hướng phát triển gắn liền với phát triển văn hóa và khôi phục lại những văn hóa đã mất, đầu tư phát triển khôi phục lại cái nền văn hóa cổ là việc làm quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước

00:08:00, 25 thg 11, 2013 Reply

Đúng rồi, đây là trách nhiệm của tất cả mọi ng chứ không chỉ riêng gì các cơ quan chức năng. Trong đó các bạn trẻ hiện nay cần nhận thức đc vai trò của m trong gìn giữ và phát huy những giá trị bản sắc văn hoá dân tộc.

13:36:00, 27 thg 11, 2013 Reply

dân tộc Việt Nam đều mang một nét đẹp riêng biệt nhưng lại đan xen hào quyện lết hợp để tạo nên đặc sắc văn hóa Việt. chúng ta cần gìn giữ phát huy vè đẹp đó để con cháu mai sau tiếp tục tự hào về nét đẹp truyền thống của cha ông ta.Những nét văn hóa dân tộc độc đáo từ ngàn đời xưa đến nay của chúng ta thì không có gì phải bàn cãi,nó có từ rất lâu đời rồi nhưng giá trị văn hóa của nó sẽ tồn tại mãi về sau

13:41:00, 27 thg 11, 2013 Reply

thể hiện bản sắc dân tộc ta vì vậy việc nhà nước tăng cường quản lí văn hóa nghệ thuật là việc cần thiết. nhất là xã hội ngày càng phát triển việc du nhập nhiều loại văn hóa khác nhau vào đất nước làm phai mờ nhiều loại hình văn hóa của đất nước,Từ ngàn đời xưa đến nay chúng ta đã giữ gìn biết bao nét bản sắc văn hòa của dân tộc,những nét văn hóa quý báu được lưu truyền đến tận ngày nay là tài sản vô cùng quý báu của dân tộc

22:36:00, 8 thg 12, 2013 Reply

Nền văn hóa là bản sắc riêng của mỗi dân tộc! Nước ta tự hào có 54 dân tộc cũng là 54 bản sắc đẹp đẽ và nó lại càng tươi đẹp hơn khi có sự kết hợp hài hòa, xen kẽ với nhau. Chúng ta cần phải giữ gìn và phát huy nét đẹp này!

23:02:00, 2 thg 1, 2014 Reply

Văn hóa Việt Nam đa dạng vừa là cơ hội cho phát triển, vừa là thách thức. Việt Nam cần có chính sách quản lý văn hóa cho tốt để bọn phản động không có cơ hội lợi dụng được. Cũng cần phải quảng bá nền văn hóa tốt đẹp của đất nước ra bên ngoài nữa, nhiều nước phát triển đất nước nhờ có hình ảnh văn hóa tốt. Văn hóa truyền thống Việt Nam vốn đã tốt đẹp, việc xây dựng nó tốt đẹp hơn nữa và để mọi người, mọi đất nước biết đến sẽ giúp ích nhiều cho phát triển đất nước

21:56:00, 4 thg 1, 2014 Reply

những giá trị văn hóa đã nuôi dưỡng tâm hồn con người VIỆT NAM vì thế chúng ta phái bảo vệ và phát triển nó một cách tốt nhất, đó còn là trách nhiệm của chúng ta với thế hệ con em sau này nữa

12:18:00, 4 thg 3, 2014 Reply

Đất nước ta luôn có truyền thống văn hóa tốt đẹp. Từ bao đời nay. Những giá trị văn hóa luôn luôn được gìn giữ và phát huy. Đây luôn là nét đẹp truyền thống của cả dân tộc. Trong thời kỳ hội nhập với những biến động lớn, việc chúng ta phát huy và gìn giữ nét đẹp văn hóa là một việc làm cần thiết và có vai trò quan trọng trong sự phát triển chung của đất nước.

06:47:00, 6 thg 3, 2014 Reply

Nước Việt Nam ta phong phú về các loại văn hóa, do đa dạng về dân tộc tôn giáo, cái loại văn hóa mang lại tinh thần cho người dân, đúng băn sắc dân tộc việt nam, cần phải phát huy những cái mang lại tốt đẹp, đồng thời cũng phải tẩy chay nhưng văn hóa tiêu cực, mê tín dị đoan

17:49:00, 10 thg 3, 2014 Reply

bảo vệ truyền thống bản sắc văn hóa dân tộc theo đúng nghĩa của nó là hết sức quan trọng trong thời đại ngày nay, hiện nay các vấn đề về thông tin đại chúng và các lối sống được du nhập và nước ta là vô cùng nhiều, cần phải hạn chế tối thiểu những ảnh hưởng không đáng có như thế, chúng ta cần phải giáo dục cho con cháu hiểu hơn về cội nguồn gốc tích của dân tộc, bên canh đó phải có những biện pháp lồng ghép giữa cổ xưa và hiện tại để cho con trẻ dễ hiểu và cảm thấy hứng thú, dễ tiếp thu hơn

19:47:00, 10 thg 3, 2014 Reply

việc bảo tồn và phát huy những truyền thống quý báu của văn hóa Việt Nam ta là điều đáng trân trọng hết sức,vì nếu không có lịch sử thì làm sao có tương lai và những văn hóa có giá trị được tồn tại đến bây giờ, việc giáo dục cho thế hệ trẻ hiểu biết , tôn trọng bảo tồn và phát huy những điều ấy là việc cần làm trong thời đại mà đất nước hội nhập với nhiều ảnh hưởng sâu sắc của các văn hóa ngoại lai là điều rất nguy hiểm, mới đây như sự việc bà tưng đang là một vấn đề do hệ quả của văn hóa ngoại lai

20:26:00, 10 thg 3, 2014 Reply

việc bảo tồn văn hóa là yếu tố tiên quyết để quyết định rằng chế độ và nhà nước Việt nam có bền vững được hay không vì một khi con người ta đã quên đi quá khứ thì không thể nào có thể tiến xa hơn được, thấu hiểu vấn để tưởng chừng như đơn giản này mà nhà nước và các cấp Đảng chính quyền đã xác định vấn đề quan trọng này , bảo tồn và phát huy những văn hóa đáng quý này

21:02:00, 10 thg 3, 2014 Reply

gốc có vững thì cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân, đây là câu huyền thoại của chủ tịch hồ chính minh áp dụng vào đây thì cũng hết sức là đúng đắn, chúng ta không thể nói tài thánh trong khi ngay trong chính bản thân mỗi con người trong chúng ta không có một chút gì ý niệm về vắn hóa cha ông, văn hóa của một dân tộc, như vậy là chúng ta chưa làm tròn chữ đạo , điều này mang ý nghĩa vô cùng nguy hiểm khi một người sinh ra không ý thức được những gì đang xảy ra, kiểu mẹ vịt con gà....nguy hiểm vô cùng

23:08:00, 10 thg 3, 2014 Reply

phát triển văn hóa là một khía cạnh cần được chú trọng và phát huy hơn cả, nó quan trọng như chúng ta đang bảo vệ đất nước mình, tưởng chừng như đơn giản nhưng nó đang hiện hữu trong từng cá thể với từng tế bào, nó là chất keo liên kết cả một khối đại đoàn kết dân tộc lại với nhau , đùm bọc nhau , và cũng như một cơn sóng lướt qua nhấn chìm bè lũ cướp nước , nó thực sự mạnh mẽ nếu như chúng ta biết cách bảo tồn duy trì và phải phát huy

23:54:00, 10 thg 3, 2014 Reply

bảo vệ nền văn hóa dân tộc là điều qan trọng thiết yêu cần được bảo vệ và phát huy liên tục trong nhiều thời kì, tới ngày nay chúng càng phải được phát huy hơn nữa, với thời kì nhiều thông tin ngoại lai như thế này là điều kiện tốt để những thứ văn hóa ngoại lai lai tạp vào, làm mất đi bản sắc vốn có của dân tộc ta lâu đời vì thế chihs mỗi con người trog chúng ta cần phải có ý thức hơn nhiều nữa

10:36:00, 12 thg 3, 2014 Reply

Dân tộc Việt Nam mang bản sắc văn hóa riêng có của dân tộc Việt Nam và hiện nay chúng tâ đang lưu giữ những bản sắc riêng có của mình. Chúng ta luôn tự hào về truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam và truyền thống đó đã ăn vào xương máu của người dân Việt Nam. Trong Thờ i gaiun hiện nay chúng ta cần giuwx gìn truyền thống đó không để bị thất lạc rồi rơi vào quên lãng mà đó là điều hết sức qua trọng trong công cuộc hội nhập quốc tế - hòa nhập mà không hòa tan các bạn ạ.

10:42:00, 12 thg 3, 2014 Reply

nền văn hóa việt nam là nền văn hóa của cả hàng ngàn năm phát triển và đấu tranh cũng như trưởng thành ....đó là nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc ,,....với những phong tục tập quán mang đậm sắc thái yêu nước và thể hiện ý chí quật cường của nhân dân việt nam .......chúng ta cần giữ gìn và phát huy nó tốt hơn nữa

10:45:00, 12 thg 3, 2014 Reply

chúng ta nên hết sức gìn giữ những di sản văn hóa hàng ngàn đời mà cha ông ta đã để lại cho con cháu bây giờ và mai sau khi thế hệ con cháu của chúng ta biết được lịch sử hào hùng và bi tráng của dân tộc mình...để rèni đúc tinh thần yêu nước và ý chí quật cường của dân tộc

10:48:00, 12 thg 3, 2014 Reply

Văn hóa Việt Nam là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do cộng đồng các dân tộc Việt Nam sáng tạo ra trong quá trình lịch sử. Văn hóa đã trở thành nền tảng quan trọng tạo nên nguồn sức mạnh to lớn giúp dân tộc Việt Nam chiến thắng mọi kẻ thù xâm l­ược, khắc phục mọi khó khăn, thử thách trong đấu tranh dựng nư­ớc và giữ nư­ớc....đó là di sản của việt nam ta của dân tộc ta ..chúng ta phải hết sức gìn giữ nó và phát huy nó

10:51:00, 12 thg 3, 2014 Reply

, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn th­ường xuyên quan tâm, chỉ đạo xây dựng một nền văn hóa Việt Nam theo định h­ướng đã đề ra....hy vọng rằng trong tương lai chúng ta có thể tự hào với thế giới ràng chúng ta là quốc gia ngàn năm văn hiến ...đạm đà bản sắc dân tộc

12:54:00, 16 thg 3, 2014 Reply

Quả thực bài viết đã thể hiện được vai trò rõ nét của nên văn hóa Việt Nam, đó là nền tảng tinh thần cho cho nhân dân Việt Nam thực hiện thành công những nhiệm vụ đặt ra trong các thời kỳ của lịch sử.
Trong thời gian hiện nay có một số đặc trưng văn hóa của chúng ta vẫn chưa được khôi phục, vậy nhiêm vụ trồng tu khởi tạo các nền văn hóa của chúng ta bây giờ là một điều hết sức quan trọng hơn bao giờ hết mà chúng ta cần thực hiên ngay. Vậy chúng ta sẽ làm gì để thực hiện những công tác trên đây, đó là một nhiệm vụ cần thực hiện ngay nhưng đòi hỏi sự chung sức của toàn thể quần chúng chúng chứ không riêng một cá nhân hay tỏ chức nào.

20:03:00, 2 thg 4, 2014 Reply

Trong thời kì đổi mới hội nhập hiện nay , chúng ta phải tiếp xúc với rất nhiều nền văn hoá khác nhau, đôi khi điều đó khiến chúng ta bi hoà tan vào đó, vô hình làm mất đi nền văn hoá của chính chúng ta. Điều đó rất nguy hiểm , thực sự rất nguy hiểm mà chúng ta không nhận ra được. đặc biết là giới trẻ hiện nay . Những chủ nhân tương lai của đất nước.

20:16:00, 2 thg 4, 2014 Reply

Việt Nam có nền văn hoá vô cùng đặc sắc và đậm đà bản sắc dân tộc, vì thế việc bảo tồn và phát huy nó thực sự là việc làm vô cùng cần thiết , nó trở thành nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi người Việt Nam , việc bảo tồn cũng có nghĩa là phát huy những truyền thống của ông cha ta để lại, nối nghiệp những người đi trước.

21:23:00, 3 thg 4, 2014 Reply

Văn hóa đã trở thành nền tảng quan trọng tạo nên nguồn sức mạnh to lớn giúp dân tộc Việt Nam chiến thắng mọi kẻ thù xâm l­ược, khắc phục mọi khó khăn, thử thách trong đấu tranh dựng nư­ớc và giữ nư­ớc
. Việc phát huy và giữ gìn những truyền thống tố đẹp của nền văn hóa đất nước đang là một nhiệm vụ quan trọng trong định hướng phát triển của đất nươc.

21:57:00, 4 thg 4, 2014 Reply

Giới trẻ bay giờ đang dần đánh mất đi những văn hoá truyền thống mà ông cha đã để lại cho chúng ta. những vẫn hoá mới được ru nhập vào việt nam , từ phương tây lại được giới trẻ đón nhận 1 cách nhanh chóng và dần đánh mất đi cái truyền thống vỗn có của người việt Nam. sự thật đáng buồn vẫn đang diễn ra và ngày càng lan rộng nhanh chóng. chúng ta cần phải có nhưng biện pháp tích cực hơn để giải quyết vấn đề này.

00:04:00, 19 thg 4, 2014 Reply

Việt Nam là một quốc gia có truyền thống về văn hóa. Đó là những đạo lý làm người, cách đối nhân xử thế ... Đảng và Nhà nước luôn có những quan điểm chỉ đạo, thông qua các cương lĩnh xây dựng đất nước, đã và đang thực hiên các biện pháp nhằm giữ gìn và phát huy truyền thống quý báu của dân tộc. tuy nhiên trong quá trình hội nhập hiện nay, một số văn hóa tiêu cực của bên ngoài đang ảnh hưởng không nhỏ đến nước ta, nhất là đối với giới trẻ. Vì vậy cần có những biện pháp cụ thể để quá trình hội nhập diến ra theo đúng hướng, hòa nhập nhưng không hòa tan,

Nặc danh
12:02:00, 31 thg 7, 2014 Reply

Từ trong các cơ quan công quyền đến hang cùng ngõ hẻm, chỗ nào cũng thấy đầy các khẩu hiệu: “Sống và làm việc theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh”! Trời ơi! Bộ đảng CS muốn toàn dân VN phải sống gian giả, bạo tàn và bán nước như HCM sao? Thời điểm này, từ trong nước cho đến toàn thế giới, ai cũng đều biết HCM như thế nào rồi! Các đảng viên CS thì càng rõ hơn, “cha già” của các ông bà ăn ở thế nào, có bao nhiêu vợ, bao nhiêu con, giết bao nhiêu người VN, thủ tiêu bao nhiêu phụ nữ sau khi ăn ở với họ có con, hại bao nhiêu đời các “thiếu nhi bác Hồ”! Cả những nạn nhân là người trong cuộc cũng đã vì uất ức, hận thù mà viết các bài “tự sự” về việc bị “bác” hại đời như thế nào, họ không thể cầm lòng dù để giữ danh dự cho chính mình! GƯƠNG để soi ắt phải trong sáng, chứ không thể là loại gương ố rỉ để nhìn vào đó mà sai lầm hay đi xuống hố! CẦN PHẢI XÓA BỎ NGAY KHẨU HIỆU: “SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HCM”!

22:24:00, 23 thg 8, 2014 Reply

Chúng ta luôn tự hào là một đất nước với 54 dân tộc anh em, mỗi dân tộc, mỗi vùng miền lại có những nét văn hóa khác nhau tạo nên một nền văn hóa rất giàu bản sắc riêng, thế nhưng thời gian gần đây, ảnh hưởng của hội nhập quốc tế đã làm cho một bộ phận dân chúng mất dần đi bản sắc văn hóa vốn có của mình, vì vậy mà việc cấp thiết là phải định hướng, giáo dục cho nhân dân giữ gìn và phát huy những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp từ ngàn đời nay.

13:14:00, 24 thg 8, 2014 Reply

tôi thấy văn hóa nước ta còn nhiều cái mà chúng ta chưa nghiên cứu hết, vẫn còn nhiều cái hay trong văn hóa của dân tộc ta cần phải được nghiên cứu và bảo tồn tránh sự tác động của xã hội hiện đại làm lu mờ đi những cái hay cái đẹp đó, nên lập một hội nghiên cứu về văn hóa việt nam để có thể đi từng vùng miền nghiên cứu từng nét văn hóa ở đó

13:26:00, 24 thg 8, 2014 Reply

nước ta có truyền thống và văn hóa lâu đời rồi, có 54 dân tộc trên đất nước nhiều vùng miền nhiều phong tục văn hóa khác nhau tất cả tạo nên cho nước ta một nền văn hóa rất đa dạng và đậm đà bản sắc dân tộc, có thể nói nghiên cứu về văn hóa nước ta thì chỉ một phần nào đó có trên sách vở thôi, còn phần niều vẫn chưa được nghiên cứu và khai thác

13:33:00, 24 thg 8, 2014 Reply

chúng ta là một quốc gia mang truyền thống và nền văn hóa á đông, nền nền văn hóa của nước ta rất phong phú và đa dạng, ở đó nổi bật lên là tình cảm giữa con người với nhau và nét đẹp của mỗi vùng quê, văn hóa nước ta vẫn còn nhiều cái chưa được nghiên cứu hết, còn nhiều cái hay mà chúng ta chưa được biết đến đâu

13:40:00, 24 thg 8, 2014 Reply

nền văn hóa nước ta là một nền văn hóa rất đa dạng đâm đà bản sắc dân tộc, thử đếm lại những công trình văn hóa và những phong tục được Unesco công nhận là đủ hiểu rồi, và tôi thấy còn nhiều cái ở nhiều vùng miền khác chưa được nghiên cứu nữa. nhưng cái tôi thấy buồn nhất đó là giới trẻ hiện nay, chạy theo trào lưu xu hướng trẻ hiện đại mà đang lảng quên đi những nét đẹp đó của dân tộc

Nặc danh
00:43:00, 11 thg 9, 2014 Reply

Xa hoi chu nghia thu vat ma fia cong san viet nam dang tu do lam cho muon nam …. Con dai cau no ho chi minh la con cho tuyet doi trung thanh cua mao mac le muon nam ….su nghiep the gioi thu vat bay dan DAI DONG muon nam ….

22:30:00, 27 thg 10, 2014 Reply
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
22:35:00, 27 thg 10, 2014 Reply
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
22:43:00, 27 thg 10, 2014 Reply
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Nặc danh
10:12:00, 6 thg 11, 2014 Reply

Hiện nay, bối cảnh và tình hình thế giới cũng như trong nước đã có nhiều thay đổi, sự hội nhập mang tính toàn cầu và phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, đã và đang tác động trực tiếp đến quá trình phát triển của văn hóa nước ta. Sự vận động, phát triển của văn hóa không phải là sự vận động, phát triển mang tính bản năng mà chịu ảnh hưởng rất lớn bởi đường lối, chủ trương, pháp luật, chính sách và sự quản lý của hệ thống thể chế của đất nước. Chính vì thế, cần tăng cường hơn nữa vai trò quản lý nhà nước nhằm phát huy thuận lợi, thời cơ, hạn chế khó khăn, vượt qua thách thức để điều chỉnh xu thế vận động và phát triển của văn hóa theo hướng tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

10:12:00, 7 thg 11, 2014 Reply

Xây dựng và phát triển nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đã và đang là một nhiệm vụ chiến lược đòi hỏi Đảng, toàn dân và toàn quân va phải tiến hành các hoạt động thực tiễn để văn hoá có thể góp phần tốt nhất bảo đảm cho dân tộc vững bước trên con đường của sự lựa chọn XHCN.

23:03:00, 27 thg 11, 2014 Reply

Nước ta có bề dày truyền thống dựng nước và giữ nước hơn bốn ngàn năm lịch sử, dân tộc ta đã vun đắp được nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc, nhất là những phong tục tập quán tốt đẹp của các dân tộc trên khắp đất nước ta. Chúng ta cần phải phát huy những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc, khắc phục những mặt còn hạn chế, không phù hợp với thời đại hiện nay của một vài phong tục khác.

10:48:00, 29 thg 11, 2014 Reply

Văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của con người và xã hội loài người. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, định hướng cho sự phát triển bền vững của xã hội. Văn hóa thấm sâu vào các lĩnh vực của đời sống xã hội và mọi hành vi của con người, điều chỉnh suy nghĩ và hành vi của con người

10:49:00, 29 thg 11, 2014 Reply

Những giá trị văn hoá, những mối quan hệ văn húa giữa các bên liên doanh: văn húa giao tiếp, ứng xử; văn húa sản xuất, kinh doanh... và cả những yếu tố chính trị - tư tưởng. Sự tác động của quá trình này đối với văn húa vừa biểu hiện trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại và các lĩnh vực khác, vừa trực tiếp tác động đến văn húa, đến các giá trị văn húa, đến phong tục tập quán, các giá trị truyền thống và các thiết chế văn húa của xã hội... mà hiện nay chúng ta khó có thể dự lường hết được

Nặc danh
10:51:00, 29 thg 11, 2014 Reply

văn hóa vừa là nền tảng vừa là mục tiêu để phát triển kinh tế - xã hội. Thế giới hiện nay ưu thế ngày càng thiên về quan niệm coi mục tiêu phát triển phải là nâng cao chất lượng cuộc sống con người, đảm bảo hài hũa giữa đời sống vật chất và đời sống tinh thần, giữa mức sống cao với lối sống và nếp sống đẹp không chỉ cho số ít người mà cho đại đa số, cho toàn xã hội, không chỉ cho hôm nay mà cả mai sau.

10:52:00, 29 thg 11, 2014 Reply

Cùng với xây dựng nền văn hóa mới, một nhiệm vụ có tầm quan trọng đặc biệt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong tình hình hiện nay là phải đẩy mạnh cuộc đấu tranh bảo vệ nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Bởi lẽ nền văn hóa ấy là những giá trị bền vững được hun đúc, vun đắp trong suốt chiều dài lịch sử hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước, trở thành cốt cách, nền tảng của dân tộc Việt Nam. Chính nền tảng văn hóa ấy là yếu tố bảo đảm cho đất nước ta trường tồn và phát triển.

10:53:00, 29 thg 11, 2014 Reply

Cùng với phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa, chúng ta phải đấu tranh mạnh mẽ với những tư tưởng, quan điểm sai trái đi ngược lại văn hóa Việt Nam. Đặc biệt trong thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch, phản động luôn tìm mọi cách xuyên tạc quan điểm, chủ trương, đường lối phát triển nền văn hóa mới của Đảng và Nhà nước ta; phủ nhận những thành tựu về văn hóa mà nhân dân ta đã thu được

10:54:00, 29 thg 11, 2014 Reply

Phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc phải luôn được đặt trong mối quan hệ biện chứng với phát triển kinh tế-xã hội, với xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN. Bởi đó là cơ sở để chúng ta mở rộng dân chủ, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

10:55:00, 29 thg 11, 2014 Reply
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
10:57:00, 29 thg 11, 2014 Reply

phải coi trọng các giá trị văn hóa, nhất là các giá trị di sản văn hóa truyền thống. Để tạo được điều ấy cốt lõi, không thể không nói tới vai trò của công tác tuyên truyền, giáo dục. Đặc biệt, trong đó nền giáo dục Việt Nam phải được đổi mới căn bản và toàn diện. Mục tiêu hướng đến của nền giáo dục nước nhà là phải đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng các thế hệ người Việt Nam mới vừa mang những phẩm chất cao quý, nét đẹp truyền thống của văn hóa Việt Nam, vừa tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa của nhân loại đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN

10:58:00, 29 thg 11, 2014 Reply

Nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc với kết cấu bền vững: Đất nước bao gồm thôn, bản, làng, xã và có nhiều dân tộc cùng chung sống; mỗi làng, xã, thôn bản có phong tục, tập quán riêng... Chính sự gắn kết bền vững của nền văn hóa truyền thống, đậm đà bản sắc ấy là cội nguồn tạo nên sức mạnh để dân tộc Việt Nam chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, bảo vệ vững chắc giang sơn, bờ cõi; xây dựng đất nước ngày càng phồn thịnh.

Nặc danh
10:59:00, 29 thg 11, 2014 Reply

Nét nổi bật của nền văn hóa truyền thống Việt Nam là tinh thần yêu nước thương nòi; tinh thần tự tôn dân tộc, tình đoàn kết, sống hòa thuận, thủy chung, ý thức bảo vệ nhân phẩm, giữ gìn đạo lý; lao động cần cù, sáng tạo; đấu tranh anh dũng, kiên cường, bất khuất

Nặc danh
11:00:00, 29 thg 11, 2014 Reply

Nói đến bản sắc dân tộc của văn hóa Việt Nam là nói đến những tinh hoa, những giá trị bền vững được hun đúc, vun đắp trong suốt chiều dài lịch sử hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Những giá trị ấy, những tinh hoa ấy đã tạo nên những nét đặc sắc, riêng có ở cộng đồng các dân tộc Việt Nam, trong con người Việt Nam

12:13:00, 30 thg 11, 2014 Reply

Nền văn hoá của chúng ta không thua kém bất kỳ nền văn hoá nào trên thế giới, với hơn bốn ngàn năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dân tộc Việt Nam đã hun đúc được nền văn hoá với bề dày truyền thống tốt đẹp đậm đà bản sắc dân tộc, thế hệ trẻ chúng ta cần phải bảo vệ và phát huy không ngừng nền văn hoá tốt đẹp của dân tộc, để dân tộc ta mãi bền vững.

Phi Nguyệt
23:24:00, 30 thg 11, 2014 Reply

ngày nay, có một sự thật ko thể phủ nhận là các giá trị văn hóa truyền thống đang ngày càng bị mai một đi trong giới trẻ. thay vào đó là những luồng văn hóa mới có vẻ rất hiệu đại, rất tây nhưng nhiều khi lại vi phạm thuần phong mỹ tục việt nam, tôi có một anh bạn, sau một lần lên bar anh ta trở nên điên cuồng vì bar, vay bạn vay bè để hàng tuần lên bar với cái lý do bây giờ lên bar mới là thú chơi vip, trong khi thực tế thì vip nỗi gì khi mà nó kéo đến một đống hệ lụy cho anh ta?
xét thấy chúng ta hội nhập chứ ko phải hòa tan. cần phải giữ gìn bản sắc dân tộc

Nặc danh
17:07:00, 2 thg 12, 2014 Reply

Xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc - sức mạnh nội sinh quan trọng của sự phát triển bền vững

17:10:00, 2 thg 12, 2014 Reply

Thực tế hiện nay, môi trường này đang chịu sự “công phá” mạnh mẽ từ quá trình CNH, HĐH, từ giao thoa văn hóa, tệ nạn xã hội... khiến nhiều nét văn hóa, đặc biệt là lối sống, phong tục tập quán, trang phục, nghệ thuật trình diễn, tạo hình, âm thanh, nghề thủ công... của các dân tộc, nhất là dân tộc ít người, đang ngày càng rơi rớt và dần biến mất. Và khi văn hóa truyền thống mai một thì bản sắc văn hóa dân tộc cũng không thể được gìn giữ.Chúng ta cần có những biện pháp cụ thể để nền văn hóa ngày càng đi lên

Nặc danh
17:14:00, 2 thg 12, 2014 Reply

Nước ta có một nền văn hóa phong phú và lâu đời. Do vậy, bảo vệ, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa trước hết phải đặt nó về đúng vị trí, nơi nó được sinh thành và nuôi dưỡng.

Nặc danh
17:15:00, 2 thg 12, 2014 Reply

Đảng ta luôn quan tâm toàn diện, nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò và sức mạnh văn hóa đối với sự phát triển bền vững của Đất nước.

Nặc danh
17:16:00, 2 thg 12, 2014 Reply

Phải hoàn thành cách mạng văn hóa mới hoàn thành được công cuộc cải tạo xã hội" và "Đảng tiên phong phải lãnh đạo văn hóa tiên phong"; đồng thời đề ra ba nguyên tắc cuộc vận động văn hóa mới: Dân tộc, đại chúng, khoa học.

Nặc danh
17:19:00, 2 thg 12, 2014 Reply

Văn hoá "soi đường cho quốc dân đi"

17:21:00, 2 thg 12, 2014 Reply

Dân tộc Việt Nam có một nền văn hóa truyền thống và lâu đời. Nhằm gìn giữ bản sắc VHDT, quan trọng hơn cả, cũng là điểm mấu chốt cơ bản vẫn là nâng cao nhận thức và trách nhiệm của nhân dân - với tư cách người sản sinh, trao truyền và hưởng thụ văn hóa trong việc bảo vệ các di sản văn hóa của dân tộc mình.

17:23:00, 2 thg 12, 2014 Reply

Trên nền tảng văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa thời đại, những tác phẩm thơ, văn, ca, múa, nhạc, họa được sáng tác, phục vụ kịp thời, tiếp thêm sức mạnh cho dân tộc

17:25:00, 2 thg 12, 2014 Reply

Xây dựng nền văn hóa mới, con người mới xã hội chủ nghĩa" với những giá trị đạo đức, niềm tin, lý tưởng, lẽ sống cao đẹp.

17:31:00, 2 thg 12, 2014 Reply

Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội

17:32:00, 2 thg 12, 2014 Reply

Làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội, vào từng người, từng gia đình, từng tập thể và cộng đồng, từng địa bàn dân cư, vào mọi sinh hoạt và quan hệ con người, tạo ra trên đất nước ta đời sống tinh thần cao đẹp

17:35:00, 2 thg 12, 2014 Reply

Nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, quan tâm chăm lo xây dựng, hoàn thiện những phẩm giá nhân cách tốt đẹp của con người Việt Nam.

17:38:00, 2 thg 12, 2014 Reply

Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quyết tâm giữ gìn, bảo vệ "bản sắc văn hoá” trong thời kỳ hội nhập quốc tế;

17:41:00, 2 thg 12, 2014 Reply

Chúng ta cần chung tay góp sức, kiên quyết ngăn ngừa, phòng, chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại, ảnh hưởng đến văn hóa truyền thống và đạo đức xã hội.

17:44:00, 2 thg 12, 2014 Reply
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
17:46:00, 2 thg 12, 2014 Reply

Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển toàn diện, thống nhất trong đa dạng, thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn, dân chủ, tiến bộ; làm cho văn hóa gắn kết chặt chẽ và thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội.

17:48:00, 2 thg 12, 2014 Reply

Thế hệ trẻ hăng hái tiếp thu những kiến thức khoa học công nghệ tiên tiến, thể hiện mạnh mẽ ý chí vươn lên, lập thân, lập nghiệp để phát triển đất nước

17:50:00, 2 thg 12, 2014 Reply

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bốn lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội gắn bó mật thiết với nhau, cần được coi trọng như nhau, trong đó, văn hóa không đứng ngoài, đứng trên mà phải hiện diện ở mọi lĩnh vực.

Nặc danh
23:04:00, 18 thg 12, 2014 Reply

Nhắc đến bản sắc dân tộc của văn hóa Việt Nam là nhắc đến những tinh hoa, những giá trị bền vững được hun đúc, vun đắp trong suốt cả chiều dài lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Những giá trị ấy, những tinh hoa ấy đã tạo nên những nét đặc sắc, riêng chỉ có ở cộng đồng các dân tộc Việt Nam, trong con người Việt Nam một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Nặc danh
23:07:00, 18 thg 12, 2014 Reply

Phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc phải luôn được đặt trong mối quan hệ biện chứng với phát triển kinh tế-xã hội, với xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN vì đó là cơ sở để chúng ta mở rộng dân chủ, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

22:41:00, 19 thg 12, 2014 Reply

Một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là một nền văn hóa phát huy được những tinh hoa truyền thống kết hợp với những thành công của hiện tại. Văn hóa Việt Nam gắn với văn hiến ngàn đời. Từ câu cau dao truyền miệng vẫn được lưu truyền tới ngày nay. Là ví dụ cụ thể nhất cho sự khẳng định nền văn hóa truyền thống được gìn giữ

22:21:00, 7 thg 1, 2015 Reply

Từ xưa đến này Việt Nam vẫn luôn có một nền văn hoá đẹp, đậm đà bản sắc dân tộc. Trải qua hơn 2000 năm Bắc thuộc chúng ta vẫn giữ được điều đó thì chẳng có gì là khó khi làm điều đó trong thời đại mở cửa ngày nay. Chúng ta vẫn luôn giữ những giá trị tốt đẹp, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, bài trừ mê tín dị đoan, đó là việc hoàn toàn đúng đắn.

22:29:00, 7 thg 1, 2015 Reply

Trong thời đại kinh tế mở cửa hội nhập như hiện nay, nhiều nền văn hoá của các nước trên thế thới du nhập vào Việt Nam, mang tính tích cực cũng có mà tiêu cực cũng có, việc giữ gìn bản sắc dân tộc, xậy dựng và phát triển nên văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc là điều hết sức cần thiết. Nhiều nét văn hoá của Việt Nam có thể coi là hiếm và lạ trên thế giới.

21:39:00, 21 thg 1, 2015 Reply

Lúc nào mình cũng cảm thấy tự hào về những truyền thống dân tộc; Từ tín ngưỡng truyền thống cho đến phong tục tập quán, văn hóa làng xã. Ở đó đã nuôi dường tâm hồn mình trở nên thanh khiết và trong ngần. Đi đâu, về đâu mình cũng cảm thấy tự hòa vì là con em Việt Nam

20:04:00, 27 thg 1, 2015 Reply

Những tin nhắn, lời chúc chúc mừng ngày lễ Valentine 14/2 mới nhất
- Nhung loi chuc valentine hay : Tuyển chọn những lời chúc hay và ý

nghĩa nhất dành tặng bạn bè, người yêu, vợ trong ngày lễ tình yêu 14/2 (Valentine 14/2)
- Thiep chuc mung valentine : Thiệp valentine là không thể thiếu trong

ngày lễ Valentine. Gửi những tấm thiệp chúc mừng valentine để dễ dàng bày tỏ tình cảm của tới người ấy nhé.
- Tin nhan valentine : Tuyển chọn những mẫu tin nhắn valentine đẹp dễ thương cho mùa

valentine 2015, những tin nhắn valentine ngộ nghĩ nhất dành tặng bạn bè, người yêu.
Những tin nhắn, lời chúc chúc mừng ngày Tết Ất Mùi 2015 mới nhất
- Nhung cau chuc tet hay : Tuyển tập những câu chúc tết hay và ý nghĩa nhất từ trước

tới nay, những câu chúc tết bạn bè hay mưng xuân.
- Nhung loi chuc tet hay : Tổng hợp vài lời chúc tết hay dành

cho em thiếu nhi chúc tết ông bà, những lời chúc tết ý nghĩa cho người yêu.
- Nhung cau doi tet hay nhat : Câu đối tết hay, câu

đối chúc tết ý nghĩa, thư pháp đẹp treo trong nhà.
- Sms chuc tet 2015 : Những mẫu tin nhắn sms chuc tet dễ thương chúc tết người yêu bạn bè, tai

sms chuc tet 2015 mới nhất về máy điện thoại
- Tin nhan chuc tet 2015 : Vài tin nhắn chúc tết hài hước dành cho bạn bè, người yêu, bạn bè

ở xa. Bạn có thể tải những tin nhắn chúc tết dễ thương về máy để chúc tết bạn bè trong đêm giao thừa.
- Hinh nen tet 2015 : Tổng hợp những hình nền tết 2015 cho điện thoại di động,

tải hình nền năm mới cho điện thoại miễn phi
- Hinh nen tet 2015 : Những hình nền thư pháp đẹp độc nhất

vô nhị từ trước tới nay, những câu thư pháp hay và ý nghĩa nhất cho năm mới Ất Mùi 2015
Nguồn bài viết : http://tinnhanxephinh.mobi

23:19:00, 8 thg 3, 2015 Reply

Nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản săc dân tộc. Thế nên, mỗi người dân Việt Nam chúng ta cần phải tích cực giữu gìn và phát huy,, nhân rộng những nét văn hóa truyền thống đó từ xa xưa để lại.

10:38:00, 25 thg 4, 2015 Reply
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
10:58:00, 19 thg 5, 2015 Reply

Nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa lý t­ưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, dựa trên cơ sở của chủ nghĩa Mac-Lenin và Tư­ tư­ởng Hồ Chí Minh, Chúng ta hãy luôn giữ gìn những giá trị tốt đẹp, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, bài trừ mê tín dị đoan, đó là việc hoàn toàn đúng đắn.

23:26:00, 21 thg 6, 2015 Reply

Có ai tuy chưa phải tuổi cao hoặc trung niên nhưng vẫn thích nghe nhạc cách mạng hơn nhạc trẻ bây giờ không

21:59:00, 30 thg 9, 2015 Reply

Tôi đồng ý rằng nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên trong vấn đề đó chúng ta phải xem xét làm sao để có thể bảo tồn những nét đẹp văn hóa của tất cả các dân tộc đồng thời phải biết đẩy lùi những cái gọi là tập tục lạc hậu.

22:34:00, 20 thg 10, 2015 Reply

Với Công Nghệ In Bằng Giống Các Trường Đại Học Trên Toàn Quốc
Làm Bằng Đại Học Tại TPHCM - Làm Bằng Đại Học Giá Rẻ

http://lambangdaihocgia.xtgem.com/

Nhận làm bằng đại học tại tphcm, hà nội và các tỉnh trên toàn quốc, cao đẳng, trung cấp, bằng cấp 3. Dịch vụ làm bằng đại học phôi gốc cùng các loại chứng chỉ nghề, anh văn tin học, toeic giá rẻ.
Chúng tôi chuyên nhận làm bằng đại học phôi gốc uy tín, giá rẻ trên toàn quốc. Đặc biệt giá cả cạnh tranh.
Nếu bạn đang cần một tấm bằng đại học để tăng lương, hay để được đề cử lên chức vụ cao hơn hoặc đơn giản chỉ là để đối phó với gia đình.
Nếu bạn muốn làm bằng đại học giá rẻ hãy Liên Hệ với chúng tôi: 096 113 5459

Làm bằng đại học giá rẻ
Làm bằng đại học giá gốc
Làm bằng đại học uy tín, chất lượng
Làm bằng đại học không cần đặt cọc
Làm bằng đại học tại tphcm - hà nội
Làm bằng đại học uy tín trên toàn quốc

Image1
Làm bằng đại học giá rẻ tại TPHCM và Hà Nội

Thông tin cần cung cấp khi làm bằng giá rẻ
+ Họ Tên: Tên trong khai sinh đầy đủ của bạn
+ Ngày Sinh: Ngày sinh chính xác trong khai sinh của bạn
+ Nơi Sinh: Nơi sinh trên giấy khai sinh
+ Tên Trường: Trường bạn cần làm bằng đại học, ví dụ: đại học Nguyễn tất thành, đại học Quốc gia TPHCM
+ Tên Nghành: Ngành học bạn cần làm, ví dụ: Kế toán, Tài chính, IT...
+ Khóa Học
+ Năm Tốt Nghiệp: Bạn nên chọn năm cho phù hợp với tuổi của bạn
+ Giới Tính: Nam hoặc Nữ
+ Dân Tộc
+ Xếp Loại: Nên chọn Khá hoặc Giỏi
+ Ảnh: Đính kèm file

Vì sao bạn lại chọn dịch vụ làm bằng đại học giá rẻ
Với phương châm làm bằng đại học Uy Tín - Nhanh Chóng - Giá Rẻ và quan trọng nhất là đảm bảo chất lượng khi khách nhận được hàng nên chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm và ủng hộ của những bạn có nhu cầu làm bằng đại học tại tphcm

Bạn làm việc với chúng tôi bằng cách nào
Chúng tôi sẽ gặp bạn và trao đổi thông tin trực tiếp, sau khi thỏa thuận xong chúng tôi sẽ tiến hành làm bằng đại học giá rẻ
Bạn hoàn toàn yên tâm vì chúng tôi không bao giờ lấy tiền trước ( vì hiện nay có nhiều trường hợp gửi tiền cọc trước sau đó không liên lạc được ). đến khi nào làm bằng đại học xong chúng tôi mới lấy tiền.
Chúng tôi nhận làm bằng đại học ngay trong ngày nếu bạn cần gấp cho công việc.
Đảm bảo làm bằng đại học phôi thật, chất lượng tốt nhất, không giống chúng tôi sẽ hỗ trợ làm lại ngay cho bạn.

Liên hệ tư vấn làm bằng đại học
Mr Nguyên: 096 113 5459

20:05:00, 23 thg 12, 2015 Reply

khóa Hoc cat toc nu co ban uy tín chất lượng ở TP HCM.

00:44:00, 5 thg 1, 2016 Reply

Việc xây dựng nền văn hóa việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là một chủ trương cực kì sáng suốt và đúng đắn của Đảng Nhà nước.Văn hóa Việt Nam là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do cộng đồng các dân tộc Việt Nam sáng tạo ra trong quá trình lịch sử. Văn hóa đã trở thành nền tảng quan trọng tạo nên nguồn sức mạnh to lớn giúp dân tộc Việt Nam chiến thắng mọi kẻ thù xâm l­ược. Vậy thì trong thời buổi kinh tế thị trường đất nước hội nhập thì càng phải phát huy văn hóa Việt. Chúng ta hội nhập quốc tế để tìm kiếm thêm nhiều câu hội. Chứ không phải đua đòi lai căng vă hóa một cách lố bịch.Hãy nhớ rằng chúng ta "hòa nhập" chứ không "hòa tan".

21:54:00, 5 thg 1, 2016 Reply

Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng hơn nữa vào với thế giới, chính vì thế việc du nhập của các luồng văn hóa ngoại lai lầ không thể tránh khỏi. Tuy nhiên chúng ta phải có biện pháp gì đó để ngăn chặn sự xâm lăng văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và những truyền thống quý báu của đất nước ta. Hòa nhập nhưng không được hòa tan, tuy đây là một vấn đề khó nhưng không gì là không thể

09:13:00, 7 thg 1, 2016 Reply

Để góp phần xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc mỗi công dân chúng ta phải hiểu rằng "hòa nhập không hòa tan , là gìn giữ những nét đẹp bản sắc truyền thống quê hương đất nước , tiếp thu một cách có chọn lọc những tinh hoa văn hóa của nhân loại chứ không phải là tiếp thu một cách tràn lan, tiếp thu cả những văn hóa lai căng, lố lăng.

09:25:00, 7 thg 1, 2016 Reply

Để góp phần xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc mỗi công dân chúng ta phải hiểu rằng "hòa nhập không hòa tan , là gìn giữ những nét đẹp bản sắc truyền thống quê hương đất nước , tiếp thu một cách có chọn lọc những tinh hoa văn hóa của nhân loại chứ không phải là tiếp thu một cách tràn lan, tiếp thu cả những văn hóa lai căng, lố lăng.

11:11:00, 22 thg 2, 2016 Reply

, ,,

19:08:00, 19 thg 3, 2016 Reply

Việt Nam là một quốc gia đậm đà bản sắc dân tộc. Bản sắc văn hóa là thiêng liêng, quý giá, nó tạo nên cái đặc thù của một dân tộc. Nó được hình thành trong lịch sử lâu dài của một quốc gia, được đúc kết từ kinh nghiệm sống, được lưu truyền qua nhiều thế hệ, gắn bó máu thịt với con người. Hơn nữa, đất nước ta gồm 54 dân tộc anh em. Chính sự đa dạng này đã góp phần làm nên nét đặc sắc của truyền thống văn hóa Việt Nam. Bản sắc văn hóa là thứ tồn tại tự nhiên không thể ép buộc nhưng đòi hỏi phải biết giữ gìn, bảo lưu. vì vậy, trong thời buổi có nhiều luồng văn hóa ngoại lai du nhập, chúng ta phải ra sức giũ gìn, bảo tồn và phát huy vẻ đẹp văn hóa của đất nước.

09:44:00, 7 thg 4, 2016 Reply

Nước ta có một nền văn hóa lâu đời, đa dạng với rất nhiều dân tộc mỗi dận tộc lại có nét văn hóa riêng của mình. Nhưng trong quá trình hội nhập văn hóa nước ta đang bị phai một dần, đặc biệt là trong bộ phận giới trẻ, và vì thế mà việc giữ gìn và phát huy nét đẹp trong văn hóa dân tộc là việc làm cần thiết và khẩn trương.

08:20:00, 8 thg 9, 2016 Reply

kế thừa và phát huy giá trị, bản sắc văn hóa dân tộcbản sắc văn hóa dân tộc kết hợp với tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để làm phong phú thêm văn hóa dân tộc,tuy nhiên chúng ta hòa nhập chứ không hòa tan, chúng ta làm phong phú nền văn hóa nước ta chứ không làm phai nhạt, thậm chí làm mất đi bản sắc văn hóa Việt.

21:45:00, 29 thg 9, 2016 Reply

mỗi người dân Việt Nam và đặc biệt là thế hệ thức trẻ càng phải nhận thức được vai trò của bản thân trong xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo định hướng XHCN. Chúng ta hãy cố gắng học tập, rèn luyện bản thân thật tốt để mỗi người đều trở thành một bông hoa đẹp có ích, qua đó thể hiện được bản sắc văn hoá dân tộc trong từng lời nói, hành động. Làm được điều đó có nghĩa là chúng ta đã góp phần xây dựng hình ảnh đất nước Việt Nam thân thiện và đẹp đẽ trong mắt bạn bè năm châu.

21:47:00, 29 thg 9, 2016 Reply

mỗi người dân Việt Nam và đặc biệt là thế hệ thức trẻ càng phải nhận thức được vai trò của bản thân trong xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo định hướng XHCN. Chúng ta hãy cố gắng học tập, rèn luyện bản thân thật tốt để mỗi người đều trở thành một bông hoa đẹp có ích, qua đó thể hiện được bản sắc văn hoá dân tộc trong từng lời nói, hành động. Làm được điều đó có nghĩa là chúng ta đã góp phần xây dựng hình ảnh đất nước Việt Nam thân thiện và đẹp đẽ trong mắt bạn bè năm châu.

22:50:00, 19 thg 10, 2016 Reply

Trước tình hình đó, người dân Việt Nam và đặc biệt là thanh niên, trí thức trẻ càng phải nhận thức được vai trò của bản thân trong xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo định hướng đã đề ra. Chúng ta hãy cố gắng học tập, rèn luyện bản thân thật tốt để mỗi người đều trở thành một bông hoa đẹp có ích, qua đó thể hiện được bản sắc văn hoá dân tộc trong từng lời nói, hành động. Làm được điều đó có nghĩa là chúng ta đã góp phần xây dựng hình ảnh đất nước Việt Nam thân thiện và đẹp đẽ trong mắt bạn bè quốc tế.

22:52:00, 19 thg 10, 2016 Reply

Trước tình hình đó, người dân Việt Nam và đặc biệt là thanh niên, trí thức trẻ càng phải nhận thức được vai trò của bản thân trong xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo định hướng đã đề ra. Chúng ta hãy cố gắng học tập, rèn luyện bản thân thật tốt để mỗi người đều trở thành một bông hoa đẹp có ích, qua đó thể hiện được bản sắc văn hoá dân tộc trong từng lời nói, hành động. Làm được điều đó có nghĩa là chúng ta đã góp phần xây dựng hình ảnh đất nước Việt Nam thân thiện và đẹp đẽ trong mắt bạn bè quốc tế.

22:34:00, 25 thg 12, 2016 Reply

nước ta là nước có bản sắc văn hóa dân tộc, là nước có truyền thống lâu năm, chứa đựng nhiều giá trị văn hóa của các dân tộc, là một nước có nhiều dân tộc khác nhau nên nền văn hóa dân tộc rất đa dạng, phong phú, mỗi vùng miền đều có những đặc trưng riêng.

11:20:00, 21 thg 1, 2017 Reply

Mỗi quốc gia dân tộc đều có những bản sắc văn hóa riêng thể hiện nét đặc trưng của dân tộc. Là một quốc gia đa dân tộc, Việt Nam có những nét văn hóa riêng. Tuy nhiên ngày nay cùng với xu thế hội nhập quốc tế nền văn hóa quốc gia có nguy cơ bị xâm lăng, chèn ép, bị tác động thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Trước thực trạng đó việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộcgìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là yêu cầu cấp thiết hàng đầu, vừa phái phát huy những nét văn hóa truyền thống, tốt đẹp của dân tộc vừa phải tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để làm đặc sắc thêm nền văn hóa dân tộc

21:28:00, 22 thg 3, 2017 Reply

Trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, cùng với quá trình đặt trọng tâm vào đổi mới về kinh tế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định đường lối xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Quan điểm này đánh dấu sự phát triển tư duy lý luận của Đảng, đồng thời cũng là kết quả tổng kết thực tiễn xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam trong suốt quá trình lãnh đạo của Đảng.

21:29:00, 22 thg 3, 2017 Reply

Sự nghiệp đổi mới, xây dựng nền kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế đã và đang tạo ra những chuyển biến toàn diện và sâu sắc về văn hóa, xã hội: xuất hiện hàng loạt nhu cầu mới phong phú và đa dạng của nhân dân, đi liền với những điều chỉnh về chuẩn mực giá trị văn hóa - xã hội phù hợp với nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế; những đòi hỏi ngày càng cao về nguồn đầu tư, phương tiện, công nghệ phục vụ các hoạt động văn hóa - xã hội.

21:30:00, 22 thg 3, 2017 Reply

Văn hoá Việt Nam là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là kết quả giao lưu và tiếp thụ tinh hoa của nhiều nền văn minh thế giới để không ngừng hoàn thiện mình. Văn hoá Việt Nam đã hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc.

21:31:00, 22 thg 3, 2017 Reply

Ý thức rõ về sức mạnh văn hóa đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc khỏi ách áp bức của đế quốc xâm lược, “Đề cương văn hóa Việt Nam" tháng 2 năm 1943 - Cương lĩnh văn hoá đầu tiên của Đảng đã ra đời, làm nền tảng lý luận cho sự nghiệp xây dựng nền văn hóa kháng chiến, kiến quốc những năm tiếp theo, xác định: "văn hóa là một trong ba mặt trận: kinh tế, chính trị, văn hóa" vì vậy, "Phải hoàn thành cách mạng văn hóa mới hoàn thành được công cuộc cải tạo xã hội" và "Đảng tiên phong phải lãnh đạo văn hóa tiên phong"; đồng thời đề ra ba nguyên tắc cuộc vận động văn hóa mới: Dân tộc, đại chúng, khoa học.

21:33:00, 22 thg 3, 2017 Reply

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được thông qua tại Đại hội lần thứ VII (6-1991) đã xác định nền văn hóa tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc là một trong sáu đặc trưng cơ bản của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Như vậy, nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc vừa là mục tiêu phấn đấu, vừa là một nhiệm vụ trọng yếu trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

21:34:00, 22 thg 3, 2017 Reply

Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu đã gây ra trạng thái dao động, hoài nghi, giảm sút lòng tin ở một số người, kể cả một số cán bộ, đảng viên. Kinh tế thị trường kích thích khát vọng làm giàu, làm giàu bằng bất cứ giá nào, lấy đồng tiền làm mục tiêu lớn nhất, dẫn đến nhiều kiểu làm ăn bất chính, với lối sống hưởng lạc, xa hoa, lãng phí, với thái độ lạnh lùng, giả dối trong ứng xử. Nhiều tiêu cực, tệ nạn xã hội phát sinh đang làm xói mòn đạo đức tốt đẹp, lối sống lành mạnh và quan hệ giàu tình nghĩa của dân tộc ta.

21:36:00, 22 thg 3, 2017 Reply

Tác động mặt trái của kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế đã xuất hiện tâm lý sùng ngoại, nhiều người đã chạy theo tâm lý thực dụng và cá nhân cực đoan, ích kỷ, hưởng lạc trong thế giới tư bản. Họ ngộ nhận những giá trị văn hóa, coi thường những giá trị dân tộc, tiếp nhận xô bồ mọi thứ văn hóa ngoại lai không phân biệt hay dở, tốt xấu. Đời sống văn hóa - nghệ thuật còn nhiều bất cập, thiếu vắng những tác phẩm lớn tương xứng với sự nghiệp cách mạng và kháng chiến; có hiện tượng phủ nhận thành tựu văn học cách mạng, tách rời văn nghệ với chính trị, xu hướng thương mại hóa, chạy theo thị hiếu thấp hèn...

21:37:00, 22 thg 3, 2017 Reply

Trong thời kỳ đổi mới của đất nước, với tư duy đổi mới toàn diện về kinh tế, chính trị, xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, Đảng đã chủ trương đổi mới tư duy trên lĩnh vực văn hóa. Tháng 11 năm 1987, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 05 về văn hóa-văn nghệ trong cơ chế thị trường và những chỉ thị quan trọng về đổi mới và nâng cao chất lượng phê bình văn học-nghệ thuật, công tác quản lý văn học-nghệ thuật và một số nhiệm vụ văn hóa-văn nghệ.

21:38:00, 22 thg 3, 2017 Reply

Trước những biến động chính trị phức tạp trên thế giới, một số người dao động, hoài nghi về con đường xã hội chủ nghĩa, phủ nhận thành quả của chủ nghĩa xã hội hiện thực trên thế giới, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; phủ nhận lịch sử cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Không ít người còn mơ hồ, bàng quang hoặc mất cảnh giác trước những luận điệu thù địch xuyên tạc, bôi nhọ chế độ ta.

21:40:00, 22 thg 3, 2017 Reply

Điều đáng quan tâm và nhức nhối, là sự suy thoái về tư tưởng và đạo đức, lối sống trong một bộ phận không ít cán bộ có chức, có quyền. Tình trạng tham nhũng, hối lộ, sách nhiễu dân chúng, những hiện tượng quan liêu, cửa quyền, vi phạm quyền làm chủ của dân, không tôn trọng pháp luật đã diễn ra khá nặng nề; việc chạy theo chức - quyền - danh - lợi, mua quan, bán chức, cơ hội, bè cánh, mất đoàn kết, lời nói không đi đôi với việc làm, không còn là hiện tượng cá biệt, đã gây bất bình trong nhân dân, gây tổn thương đến những giá trị văn hóa của chủ nghĩa xã hội.

21:41:00, 22 thg 3, 2017 Reply

Xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là một yêu cầu cần thiết trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Phương hướng phát triển này vừa giữ gìn và phát huy được bản sắc và bản lĩnh văn hóa dân tộc, vừa tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để phát triển không ngừng, đạt tới trình độ tiên tiến của các nước trong khu vực và thế giới.

21:43:00, 22 thg 3, 2017 Reply

Trong bối cảnh ngày nay, cần có sự thống nhất cao về nhận thức trong toàn bộ hệ thống chính trị và toàn xã hội về tầm quan trọng của văn hóa cả về lĩnh vực lý luận, thực tiễn và công tác chỉ đạo xây dựng phát triển văn hóa. Định hướng xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực văn hóa trở thành một nhu cầu vô cùng bức xúc, nhằm phòng ngừa nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa

21:45:00, 22 thg 3, 2017 Reply

Bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc phải gắn liền với lãnh đạo việc nâng cao nhận thức, tư tưởng, nâng cao những hiểu biết về văn hóa, khoa học hiện đại của quần chúng nhân dân, để quần chúng phân biệt được những gì thực sự là chân, thiện, mỹ với những cái giả, cái ác, cái xấu; nhận cái hay, bỏ cái dở. Các cấp các ngành cần đẩy mạnh các hoạt động lễ hội, tôn tạo những di tích văn hóa lịch sử và cách mạng, suy tôn các anh hùng liệt sỹ, đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, đề cao văn hóa làng xã, văn hóa dòng họ. Cùng là những hình thức để tạo ra rào chắn nhằm chống lại sự xâm nhập ồ ạt của văn hóa ngoại lai.

23:48:00, 15 thg 4, 2017 Reply

kế thừa các quan điểm trước đây về phát triển văn hóa, đại hội 12 của Đảng đã nêu tư tưởng chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong bối cảnh kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

23:54:00, 15 thg 4, 2017 Reply

văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh hun đúc nên phẩm chất, cốt cách con người Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, nền tảng đó đã giúp cho nhân dân ta vượt qua bao khó khăn, thử thách, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc và nền độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

23:56:00, 15 thg 4, 2017 Reply

văn hóa đã được Đảng, Nhà nước quan tâm đúng mức trong các chính sách kinh tế xã hội, quan hệ biện chứng giữa văn hóa với con người và những đặc trưng của văn hóa, đặc tính của con người Việt Nam được xác định đầy đủ hơn, vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và trách nhiệm của các đoàn thể chính trị xã hội, của nhân dân, đặc biệt của đội ngũ trí thức đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa được đề cao.

23:58:00, 15 thg 4, 2017 Reply

có thể nói, nhiều giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, từng vùng, miền được kế thừa và có bước khởi sắc, nhất là trong điều kiện hội nhập, giao lưu văn hóa với thế giới, nhiều di sản văn hóa được bảo tồn, tôn tạo, xã hội hóa hoạt động văn hóa ngày càng mở rộng.

00:00:00, 16 thg 4, 2017 Reply

nói tóm lại, việc phát triển nền văn hóa tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là mục tiêu xuyên suốt quá trình phát triển của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, bởi vậy, việc quán triệt và thực hiện nghiêm túc nghị quyết Đại hội 12 của Đảng về phát triển văn hóa là cơ sở rất quan trọng để biến mục tiêu thành hiện thực, góp phần xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền tảng tinh thần xã hội vững mạnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

23:55:00, 30 thg 4, 2017 Reply

Bây giờ thế hệ trẻ dường như dang quay lưng lại với các giá trị văn hóa truyền thông của dân tộc ta. Viêc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt đâm đà bản sắc dân tộc chắc chắn cần làm ngay, làm mạnh. Những nghị quyết của Đảng cũng như chính sách của Nhà nước vẫn luôn bám sát thời cuộc!

16:16:00, 3 thg 5, 2017 Reply

Hiện nay, bối cảnh và tình hình thế giới cũng như trong nước đã có nhiều thay đổi, sự hội nhập mang tính toàn cầu và phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, đã và đang tác động trực tiếp đến quá trình phát triển của văn hóa nước ta. Tuy nhiên, phát triển phải tuyệt đối đi théo sự lãnh đạo cũng như định hướng của Đảng, của Nhà nước ta!

20:19:00, 4 thg 5, 2017 Reply

Để góp phần xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc mỗi công dân chúng ta phải hiểu rằng "hòa nhập không hòa tan , là gìn giữ những nét đẹp bản sắc truyền thống quê hương đất nước. Với thời kỳ hiện tại thì chúng ta phải luôn luôn đề cao bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc

21:06:00, 31 thg 7, 2017 Reply

nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc luôn là những điều mà chúng ta có thể thấy được rõ rằng , đấy chính là những giá trị tốt đẹp sẽ để giành cho những người dân , và nó để góp phần vào những giá trị tốt đẹp của dân tộc chứ không phải là phục vụ những lợi ích gì cao cả quá

14:52:00, 14 thg 8, 2017 Reply

Mỗi người dân Việt Nam và đặc biệt là thế hệ thanh niên, trí thức trẻ càng phải nhận thức được vai trò của bản thân trong xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo định hướng đã đề ra. Chúng ta hãy cố gắng học tập, rèn luyện bản thân thật tốt để mỗi người đều trở thành một bông hoa đẹp có ích, qua đó thể hiện được bản sắc văn hoá dân tộc trong từng lời nói, hành động. Làm được điều đó có nghĩa là chúng ta đã góp phần xây dựng hình ảnh đất nước Việt Nam thân thiện và đẹp đẽ trong mắt bạn bè quốc tế.

22:21:00, 10 thg 11, 2017 Reply

Trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đã và đang xây dựng nền văn hóa VN tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đó là một bước đi vô cùng hợp lí trong giai đoạn hiện nay. Các chủ trương, quan điểm được đưa ra một cách kịp thời, đúng đắn cùng với những biện pháp cụ thể để mọi người dân cùng thực hiện và đã đạt dược nhiều thành công. Hy vọng các chính sách về phát triển văn hóa đó tiếp tục phát huy hiệu quả

10:12:00, 21 thg 11, 2017 Reply

Trong thời kì hội nhập hiện nay thì việc giữ gìn và phát huy được nền văn hóa tiên tiến dân tộc Việt Nam thực sự là một thách thức cho tất cả chúng ta. Và nhiệm vụ này không chỉ là của nhà nước chính quyền mà còn là nhiệm vụ của thế hệ trẻ nữa, các bạn được tiếp xúc với nền văn hóa châu âu nhiều dễ bị ảnh hưởng nên giáo dục thể hệ trẻ giữ gìn nền văn hóa nước nhà đặc biệt quan trọng!

22:36:00, 3 thg 12, 2017 Reply

Việt Nam có một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, được truyền từ đời này qua đời khác hàng ngàn năm nay . Tuy nhiên cùng với sự toàn cầu hóa, nét văn hóa ấy có lúc tưởng chừng như đã bị mai một đi. Vì vậy điều quan trọng nhất bây giờ đó là tất cả mọi người con Việt nam đều phải chung tay giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa Việt nam.

10:51:00, 4 thg 1, 2018 Reply

Bây giờ thế hệ trẻ dường như dang quay lưng lại với các giá trị văn hóa truyền thông của dân tộc ta. Viêc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt đâm đà bản sắc dân tộc chắc chắn cần làm ngay, làm mạnh. Đầu óc thanh niên giờ toàn văn hóa tây vs văn hóa Tàu. Nếu không cho họ thấy nhưng nét đẹp, những giá trị thiêng liêng của văn hóa Việt thì liệu họ có động lực để xây dựng

10:52:00, 4 thg 1, 2018 Reply

Trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, cùng với quá trình đặt trọng tâm vào đổi mới về kinh tế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định đường lối xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Quan điểm này đánh dấu sự phát triển tư duy lý luận của Đảng, đồng thời cũng là kết quả tổng kết thực tiễn xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam trong suốt quá trình lãnh đạo của Đảng.

10:58:00, 4 thg 1, 2018 Reply

Nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản săc dân tộc. Thế nên, mỗi người dân Việt Nam chúng ta cần phải tích cực giữu gìn và phát huy,, nhân rộng những nét văn hóa truyền thống đó từ xa xưa để lại.

22:42:00, 28 thg 2, 2018 Reply

Tôi nghĩ rằng xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc là việc làm hết sức cần thiết và nhất định phải làm một cách dứt khoát. Không để cho các hành động của mọi người gây ra những khó khăn nhất định dù là nhỏ nhắn đến mức như thế nào đi nữa

21:03:00, 21 thg 3, 2018 Reply

Xây dựng cho đất nước và con người nơi đây ngày càng ấm no hạnh phúc đúng không mọi người, như chúng ta có thể thấy được về đất nước và con người nơi đây như thế nào để cho mọi người đều có được cuộc sống ấm no hạnh phúc và nền văn hóa chúng ta mãi được lưu giữ

13:28:00, 2 thg 4, 2018 Reply


QỦA BÁO,...LIỆU HỒN !
KẺ CƯỚP MƯỢN DANH THỐNG NHẤT !

Mắt THẦN DÂN SIÊU TINH,MIỆNG THẦN DÂN SIÊU LINH !

QUAN NHẤT THỜI,DÂN VẠN ĐẠI.
THẾ GIỚI TÂM LINH LÀ HIỆN HỮU,QUẢ BÁO LÀ TẤT YẾU !

KHI NÀO XÓA "đảng cử,dân éo được bầu",XÓA ĐỘC TÀI TOÀN TRỊ,may ra tin ! ĐỪNG "ảo thuật"nữa HƠN NỬA ĐỜI NGƯỜI,DÂN ĐÃ TỎ TƯỜNG RỒI !

CỨ HỌC GƯƠNG BỊ QUẢ BÁO CỦA HỒ ẤY,...CỔ KIM,ĐÔNG TÂY KHI MẤT ĐI XÁC & LINH HỒN ĐỀU ĐƯỢC SIÊU THOÁT,CÒN HỒ THÌ BỊ TÙ TRONG LÔ-CỐT ĐÁ !

NỘI NGOẠI TÔI & RẤT NHIỀU NGƯỜI BỊ HỒ TẶC CÙNG ĐẢNG TẶC CƯỚP GIẾT TRONG CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT,TRONG CHIẾN TRANH DO HỒ TẶC GÂY RA,...& QUỐC DÂN VIỆT ĐÃ ĐANG LÂM VÔ CẢNH NÔ LỆ ,MẤT NƯỚC,...LÀM SAO CHÚNG TÔI KHÔNG CĂM THÙ HỒ TẶC,...HÃY ĐỨNG Ở HOÀN CẢNH CỦA NGƯỜI KHÁC SẼ THẤY TỘI ÁC CỦA HỒ TẶC & VIỆTGIAN,.. http://www.tiengnoicuadan.org/2018/01/khat-vong-thong-nhat.html?showComment=1522649992834#c4685807618794838097
ĐỪNG LÀM KẺ KIẾP BƯNG BÔ
KẺO MAI CON CHÁU LAO NÔ CỘNG TẦU !

10:39:00, 18 thg 4, 2018 Reply

Trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, truyền thống yêu nước và đại đoàn kết dân tộc đóng vai trò nền tảng và là động lực để chúng ta xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa tiêu biểu, truyền thống lịch sử tốt đẹp của dân tộc, bổ sung vào đó những nội dung mới, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh là yêu cầu hàng đầu đối với việc xây dựng nền văn hóa hiện nay.

10:40:00, 18 thg 4, 2018 Reply

Xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đâm đà bản sắc dân tộc là một yêu cầu cần thiết trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Phương hướng phát triển này vừa giữ gìn và phát huy được bản sắc và bản lĩnh văn hóa dân tộc, vừa tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để phát triển không ngừng, đạt tới trình độ tiên tiến của các nước trong khu vực và thế giới.

16:38:00, 1 thg 5, 2018 Reply

văn hóa là một mặt trận; xây dựng và phát triển văn hóa là một sự nghiệp cách mạng lâu dài, đòi hỏi phải có ý chí cách mạng và sự kiên trì, thận trọng. Quan điểm này nhấn mạnh tới ph­ương pháp xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đó là “xây” phải đi đôi với “chống” và lấy “xây” làm chính. Cùng với việc giữ gìn và phát triển những di sản văn hóa quý báu của dân tộc, tiếp thu những tinh hoa văn hóa nhân loại, phải tiến hành kiên trì cuộc đấu tranh bài trừ các hủ tục, các thói hư­ tật xấu, nâng cao tính chiến đấu, chống mọi mư­u toan lợi dụng văn hóa để thực hiện “diễn biến hòa bình”.

08:17:00, 31 thg 5, 2018 Reply

Mong cho đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp văn minh hơn nữa đúng không mọi người nhỉ, mong rằng xã hội này sẽ thật tươi sáng khi mà mọi thứ xung quanh ta dường như đã được sắp xếp hết sức tỉ mỉ nhỉ mọi người, mong rằng cuộc sống này sẽ tươi đẹp hơn nhiều.

09:13:00, 31 thg 5, 2018 Reply

Nền văn hóa của dân tộc ta đẹp lắm, có ý nghĩa lắm, nhưng mà tôi thấy, kể từ khi đất nước ta đi vào đổi mới, gia nhập nền kinh tế thị trường, thì có một bộ phẩn không nhỏ người dân của chúng ta đã lãng quên dần, làm mai một dần những truyền thống, văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta, đó là một điều làm tôi rất buồn, và thất vọng.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !