11/06/2014

3 lần chiến thắng trên sông Bạch Đằng - mốc son chói lọi của dân tộc ta

Written By Unknown on 11/06/2014 | 10:35

[Người đi tìm hình của nước]

       Dân tộc ta có một lịch sử hào hùng trong dựng nước và giữ nước. Chiến công chống giặc ngoại xâm của cha ông ta được ghi dấu đậm nét trong những chiến thắng gắn liền với các địa danh lịch sử. Trong đó, không thể không nhắc đến dòng sông Bạch Đằng - nơi đã 3 lần chôn vùi giấc mộng bành trướng của giặc xâm lăng phương Bắc. Ngày nay, giá trị của chiến thắng trên cha ông ta trên dòng sông Bạch Đằng càng phải được nhắc nhở cho thế hệ trẻ chúng ta, nhằm khơi gợi lòng yêu nước, tự hào dân tộc, đồng thời cũng là một bài học cho những kẻ có dã tâm chiếm đất, chiếm biển của chúng ta.

1. Trận Bạch Đằng năm 938:
Năm 931, Dương Đình Nghệ đánh đuổi quân Nam Hán, rồi tự xưng là Tiết Độ Sứ. Năm 937, Dương Đình Nghệ bị Kiều Công Tiễn giết hại và cướp ngôi Tiết Độ Sứ, trước tình hình đó, Ngô Quyền đã tập hợp lực lượng mang quân từ Ái Châu ra Bắc đánh Kiều Công Tiễn nhằm trị tội phản chủ. Công Tiễn sợ hãi, liền cầu cứu Nam Hán, vua Nam Hán là Lưu Nghiễm liền phong cho con là Lưu Hoàng Tháo là “Bình hải tướng quân” và “Giao chỉ vương” thống lĩnh quân, tiến vào nước ta bằng cửa sông Bạch Đằng, nhằm đánh chiếm nước ta.

Nghe tin Hoằng Tháo sắp đến, Ngô Quyền bảo với các tướng lĩnh rằng: “Hoằng Tháo là đứa trẻ khờ dại, đem quân từ xa đến, quân lính còn mỏi mệt, lại nghe Công Tiễn đã chết, không có người làm nội ứng, đã mất vía trước rồi. Quân ta lấy sức còn khỏe địch với quân mỏi mệt, tất phá được. Nhưng bọn chúng có lợi ở chiến thuyền, ta không phòng bị trước thì thế được thua chưa biết ra sao. Nếu sai người đem cọc lớn vạt nhọn đầu bịt sắt đóng ngầm ở trước cửa biển, thuyền của bọn chúng theo nước triều lên vào trong hàng cọc thì sau đó ta dễ bề chế ngự, không cho chiếc nào ra thoát”.

Sau đó, Ngô Quyền cho quân sĩ đóng cọc có bịt sắt nhọn xuống lòng sông Bạch Đằng. Khi thủy triều lên, bãi cọc không bị lộ. Ngô Quyền dự định nhử quân địch vào khu vực này khi thủy triều lên và đợi nước triều rút xuống cho thuyền địch mắc cạn mới giao chiến.

Vào một ngày cuối đông năm 938, trên sông Bạch Đằng, vùng cửa biển và hạ lưu, cả một đoàn binh thuyền do Hoằng Tháo chỉ huy vừa vượt biển tiến vào cửa ngõ Bạch Đằng. Quân Nam Hán thấy quân của Ngô Quyền chỉ có thuyền nhẹ, quân ít tưởng có thể ăn tươi, nuốt sống liền hùng hổ tiến vào. Ngô Quyền ra lệnh cho quân bỏ chạy lên thượng lưu. Đợi đến khi thủy triều xuống, ông mới hạ lệnh cho quân sĩ đổ ra đánh. Thuyền chiến lớn của Nam Hán bị mắc cạn và lần lượt bị cọc đâm thủng gần hết. Lúc đó Ngô Quyền mới tung quân ra tấn công dữ dội. Quân Nam Hán thua chạy, còn Lưu Hoằng Tháo bỏ mạng cùng với quá nửa quân sĩ. Từ đó nhà Nam Hán bỏ hẳn giấc mộng xâm lược nước ta. 

Đến năm 939, Ngô Quyền lên ngôi vua, xưng là Ngô Vương, lập ra nhà Ngô, đóng đô ở Cổ Loa.

2. Trận Bạch Đằng năm 981:
Cuối năm 979,  Đinh Tiên Hoàng và thế tử Đinh Liễn bị ám sát. Tháng 5 năm 980 (dương lịch), sứ nhà Tống ở Đại Cồ Việt là Lư Tập về nước báo cáo; triều đình nhà Tống biết được tình hình rối ren ở Đại Cồ Việt . Tháng 8 năm 980, Hầu Nhân Bảo, quan trấn thủ châu Ung của Đại Tống dâng thư lên hoàng đế Đại Tống báo cáo việc Đại Cồ Việt có nội loạn và là thời cơ để đánh chiếm. Nắm được tình hình Đại Cồ Việt  rồi, Tống Thái Tông phong Hầu Nhân Bảo làm Giao Châu lộ thủy lục kế độ chuyển vận sứ, Tôn Toàn Hưng, Trần Khâm Tộ, Lưu Trừng, Giả Thực giữ chức Binh mã đô bộ thự lập tức chuẩn bị chiến tranh với Đại Cồ Việt.

Mùa thu năm 980, quan trấn thủ châu Lạng (Lạng Sơn) báo tin cho triều đình việc quân Tống chuẩn bị đánh xuống Đại Cồ Việt. Lê Hoàn liền lên ngôi vua và gấp rút chuẩn bị kháng chiến. Nhà Tống chia quân làm 2 đạo. Đạo quân bộ do Lan Châu Đoàn luyện sứ Tôn Toàn Hưng, Bát tác sứ Trương Tuyền và Tả giám môn vệ tướng quân Thôi Lượng chỉ huy từ Ung Châu tiến vào. Đạo quân thủy do Thứ sử Ninh Châu Lưu Trừng, Quân khí khố Phó sứ Giả Thực, Cung phụng quan Các môn chi hậu Vương Soạn chỉ huy, từ Quảng Châu tiến vào. Toàn bộ quân số khoảng 3-4 vạn người.

Lê Đại Hành thân chinh dẫn đại quân từ kinh thành Hoa Lư theo đường thủy, ngược sông Đáy, sông Nhuệ mà vào sông Hồng, rồi từ đó tiến lên miền địa đầu Đông Bắc đất nước. Lữ Lang được cử đưa đạo quân Uy Dũng từ Hoa Lư lên giữ phòng tuyến bờ Bắc sông Lục Giang (địa phận Thái Bình ngày nay). Trần Công Tích lên trấn thủ ở Nghĩa Đô gần thành Đại La (Hà Nội ngày nay). Lê Long Kính trấn thủ ở bờ Bắc sông Hải Triều (tức sông Luộc). 

Ngày 24 tháng 1 năm 981 cánh quân thủy do Hầu Nhân Bảo chỉ huy ồ ạt tiến vào cửa Bạch Đằng. Trong trận Bạch Đằng đầu tiên này, quân Đại Cồ Việt đã thất bại, không những không ngăn được quân Tống mà còn bị thương vong nhiều. Quân Tống lấy được 200 thuyền, tiêu diệt hơn 1.000 quân lính Đại Cồ Việt.  Lê Đại Hành phải rút về vùng Xạ Sơn (huyện Kinh Môn), An Lạc (huyện Chí Linh, Hải Dương) củng cố lại thế trận, đồng thời gửi thư trá hàng.

Tuy nhiên, sau thất bại ở các trận Chi Lăng, Lục Đầu, Bình Lỗ. Quân Tống bị tiêu hoa một lực lượng lớn sinh lực cũng như vũ khí, kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh, hội quân ở Đại La của quân Tống bị thất bại hoàn toàn. Chính vì vậy, đạo quân của Hầu Nhân Bảo ở Bạch Đằng bị rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Trong khi đó, Lê Đại Hành bí mật tăng cường lực lượng chuẩn bị 1 trận quyết chiến giáng đòn quyết định. Ngày 28 tháng 4 năm 981, trận quyết chiến Bạch Đằng diễn ra. Lê Đại Hành đã cho 1 cánh quân ra khiêu chiến với quân Hầu Nhân Bảo. Chiến sự đang diễn ra quyết liệt thì quân Đại Cồ Việt “thua chạy”, quân Tống “thừa thắng” đuổi theo. Khi chiến thuyền của Hầu Nhân Bảo lọt vào trận địa mai phục, Lê Đại Hành tung quân ra đánh ráo riết. các chiến binh Đại Cồ Việt từ khắp các trận địa mai phục và từ các nẻo đường đổ về sông Bạch Đằng vây đánh quân Tống quyết liệt. Hầu Nhân Bảo bị giết chết trong đám loạn quân. Lưu Trừng vội vã dẫn đám tàn quân tháo lui ra biển. Nghe tin Hầu Nhân Bảo bị giết trên sông Bạch Đằng, Tôn Toàn Hưng hoảng hốt dẫn quân bỏ chạy, đạo quân Trần Khâm Tộ ở Tây Kết lo sợ rút lui, bị quân Đại Cồ Việt truy kích tiêu diệt quá nửa. Tướng Tống là Triệu Phụng Huân bị bắt sống tại trận.


3. Trận Bạch Đằng năm 1288:
Vào năm 1287, nhà Nguyên mở đầu cuộc xâm lược Đại Việt lần thứ ba, nhưng chỉ chiếm được kinh thành Thăng Long không một bóng người, và thủy quân Đại Việt do Phó tướng Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư chỉ huy đã đánh tan nát đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ trong trận Vân Đồng. Trước tình hình bất lợi, quân Nguyên định tổ chức rút về Trung Quốc theo nhiều hướng khác nhau. Ngày 3 tháng 3 năm Mậu Tí (1288), Hữu thừa Trình Bằng Phi, Thiên tỉnh Đạt Mộc thống lĩnh kị binh đi đón các cánh quân di chuyển bằng đường thủy (đoàn thuyền của Trương Văn Hổ). Tuy nhiên khi qua chợ Đông-Hồ thì bị dòng sông chắn ngang, phải quay lại, nhưng cầu cống đã bị quân nhà Trần bám theo sau phá hủy. Quân Nguyên rơi vào thế nguy, trước mặt thì bị quân Trần chận đường, sau lưng là chướng ngại thiên nhiên. Tuy nhiên quân Nguyên do tra hỏi những tù binh nên đã tìm được đường thoát, nửa đêm hôm đó cánh quân này đột phá vòng vây chạy trốn theo con đường khác, phối hợp với một cánh quân Nguyên đang rút lui để cùng nhau ra khỏi ải Nội Bàng. Tuy bị bất ngờ bởi sự thay đổi lộ trình của quân Nguyên, quân đội nhà Trần đuổi theo đánh rất sát vào cánh quân đoạn hậu. Tướng Nguyên là Vạn hộ Đáp Thứ Xích và Lưu Thế Anh phải dẫn quân quay trở lại phía sau đối phó với quân Trần, sau một trận giao chiến bắt được và giết các tướng Trần chỉ huy toán quân tập kích là các tướng Phạm Trù và Nguyễn Kị.

Ngày 7 tháng 3 năm Mậu Tý (8 tháng 4 năm 1288), cánh quân Mông Cổ rút bằng đường thủy đi tới Trúc Động, tại đây họ bị quân nhà Trần chặn đánh, nhưng tướng Nguyên là Lư Khuê chỉ huy quân này đánh lui quân nhà Trần và chiếm được 20 thuyền chiến.

Ngày 8 tháng 3 (9 tháng 4 năm 1288), Ô Mã Nhi không cho quân rút về bằng đường biển mà đi theo sông Bạch Đằng, vì tính rằng đường biển đã bị thủy quân nhà Trần vây chặt thì phòng bị đường sông có thể sơ hở, hơn nữa sông Bạch Đằng nối liền với nội địa Trung Quốc bằng thủy lộ, thuận lợi cho việc rút lui.

Năm 1288, sau khi rút lui khỏi kinh đô Thăng Long, Trần Hưng Đạo đã quyết định đánh một trận lớn chống quân Mông Cổ xâm lược đi vào Đại Việt thông qua sông Bạch Đằng

Trần Hưng Ðạo chỉ huy quân dân Đại Việt chuẩn bị một trận địa mai phục lớn trên sông Bạch Ðằng, là nơi đoàn thuyền của quân Nguyên sẽ phải đi qua trên đường rút chạy. Các loại gỗ lim, gỗ táu đã được đốn ngã trên rừng kéo về bờ sông và được đẽo nhọn cắm xuống lòng sông ở các cửa dẫn ra biển như sông Rút, sông Chanh, sông Kênh làm thành những bãi chông ngầm lớn, kín đáo dưới mặt nước. Ghềnh Cốc là một dải đá ngầm nằm bắt ngang qua sông Bạch Ðằng nhưng phía dưới sông Chanh, đầu sông Kênh, có thể sử dụng làm nơi mai phục quân lính phối hợp với bãi chông ngầm nhằm ngăn chận thuyền địch khi nước rút xuống thấp. Thủy quân Đại Việt bí mật mai phục phía sau Ghềnh Cốc, Ðồng Cốc, Phong Cốc, sông Khoai, sông Thái, sông Gia Ðước, Ðiền Công, còn bộ binh bố trí ở Quảng Yên, dọc theo bờ bên trái sông Bạch Ðằng, Tràng Kênh ở bờ bên phải sông Bạch Ðằng, núi Ðá Vôi..., ngoại trừ sông Ðá Bạc là để trống cho quân Nguyên kéo vào. Ðại quân của hai vua đóng quân ở Hiệp Môn (Kinh Môn, Hải Dương) trong tư thế sẵn sàng lâm trận cho chiến trường quyết liệt sắp xảy ra.

Khi Ô Mã Nhi dẫn đoàn thuyền tiến vào sông Bạch Đằng nhân lúc nước lớn, thủy quân nhà Trần tràn ra giao chiến, rồi giả thua chạy vào sâu bên trong. Ô Mã Nhi trúng kế khích tướng nên thúc quân ra nghinh chiến, các tướng Phàn Tham Chính, Hoạch Phong cũng ra tiếp ứng. Khi thuyền quân Nguyên đã vào sâu bên trong sông Bạch Đằng, tướng Nguyễn Khoái dẫn các quân Thánh Dực ra khiêu chiến và nhử quân Nguyên tiến sâu vào khúc sông đã đóng cọc, trong khi quân Trần đợi cho thủy triều xuống mới quay thuyền lại và đánh thẳng vào đội hình địch. Bình chương Áo Lỗ Xích của Nguyên Mông đã bị bắt sống trong cuộc chiến đấu quyết liệt của quân Thánh Dực. 

Thủy quân Đại Việt từ Hải Đông - Vân Trà từ các phía Điền Công, Gia Đước, sông Thái, sông Giá nhanh chóng tiến ra sông Bạch Đằng, với hàng trăm chiến thuyền cùng quân lính các lộ dàn ra trên sông và dựa vào Ghềnh Cốc thành một dải thuyền chặn đầu thuyền địch ngang trên sông. Trong lúc thủy chiến đang diễn ra dữ dội thì đoàn chiến thuyền của hai vua Trần đóng ở vùng Hiệp Sơn (Kinh Môn, Hải Dương) bên bờ sông Giáp (sông Kinh Thầy, vùng Kinh Môn, Hải Dương) làm nhiệm vụ đánh cầm chừng và cản bước tiến của địch, cũng tấn công từ phía sau khiến quân Nguyên càng lúng túng và tổn thất rất nặng. Theo Đại Việt Sử ký Toàn thư, "nước sông do vậy đỏ ngầu cả". Bị bất lợi hoàn toàn, rất nhiều thuyền chiến của quân Nguyên bị cháy rụi. Bị tấn công tới tấp trên sông, một số cánh quân Nguyên bỏ thuyền chạy lên bờ sông bên trái của Yên Hưng để tìm đường trốn thoát, nhưng vừa lên tới bờ họ lại rơi vào ổ phục kích của quân Trần, bị chặn đánh kịch liệt. Trời về chiều khi giao tranh sắp kết thúc, Ô Mã Nhi cùng với binh lính dưới quyền chống cự tuyệt vọng trước sự tấn công của quân Trần, vì quân Nguyên của Thoát Hoan không tới cứu viện, nên đạo quân này hoàn toàn bị quân Trần tiêu diệt.

Quân Nguyên bị thiệt hại vô cùng nặng (với khoảng hơn 4 vạn quân sĩ bị loại khỏi vòng chiến), và nhiều tướng Nguyên trong đó có cả Ô Mã Nhi, Phạm Nhàn và Phàn Tiếp cũng bị bắt sống và dâng lên Thượng hoàng Thánh Tông. Ngoài ra, có những 400 chiến thuyền của quân Nguyên rơi vào tay quân Trần thắng lớn. Đại thắng trên sông Bạch Đằng được xem là trận thủy chiến lớn nhất trong lịch sử Việt Nam, và là thắng lợi tiêu biểu nhất của Đại Việt trong ba cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên-Mông.

Như vậy, thông qua 3 chiến thắng của quân và dân ta trên dòng sông Bạch Đằng trước kẻ thù xâm lược. Chúng ta có thể thấy được nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của dân tộc ta đó chính là sự đoàn kết dân tộc, trên dưới một lòng cùng nhau tạo thành sức mạnh của dân tộc, trên phát huy hết trí tuệ của đất nước. Đồng thời, đó là sự chủ quan, khinh địch, ủy thế quân đông, vũ khí dồi dào của kẻ thù xâm lược khi mang quân tràn sang cương thổ của chúng ta. Chính vì vậy, đất nước ta - một dân tộc người ít, tiềm lực yếu đã kiên cường đánh bại một kẻ thù - đông dân, tiềm lực mạnh, dày dạn trận mạc. Đây có thể coi là một bài học kinh nghiệm quý báu cho thế hệ ngày nay trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, đặc biệt là trong công cuộc gìn giữ bờ cõi của ông cha ta để lại. Chúng ta là một dân tộc yêu chuộng hòa bình, nhưng chúng ta sẵn sàng làm nên một trận Bạch Đằng thứ 4 nếu chủ quyền đất nước bị xâm hại.

42 Nhận xét

18:05:00, 12 thg 6, 2014 Reply

Lịch sử đấu tranh anh hùng của nhân dân ta đã được chứng minh quá rõ ràng qua lịch sử rồi. Trận chiến Bạch Đằng chính là minh chứng tồn tại đến ngàn đời nay. Chỉ qua một trận chiến đó thôi mà đám Tàu Khựa không dám coi thường chúng ta nữa

18:40:00, 12 thg 6, 2014 Reply

Sau biết bao nhiêu lần xâm lược cuối cùng Trung Quốc cũng phải rút quân về nước. Vậy mà giờ đây một lần nữa chúng ta lại thấy được âm mưu thôn tính lãnh thổ trên biển của nước ta một lần nữa từ phía Trung Quốc, bản chất của chúng chưa bao giờ thay đổi

18:48:00, 12 thg 6, 2014 Reply

Chiến thắng sông Bạch Đằng chính là chiến thắng trong lịch sử được người đời ca ngợi mãi, chính vì có chiến thắng này mà Trung Quốc mới rút quân đô hộ nước ta. Nếu không có chiến công vang dội này thì chắc chắn bọn chúng sẽ không từ bỏ

19:15:00, 12 thg 6, 2014 Reply

Chiến thắng trên sông Bạch Đằng chính là một chiến thắng chói lọi trong trang sử Việt Nam. Chúng ta có quyền tự hào về con người nơi mảnh đất Việt mến yêu này, họ đã làm tất cả để chiến đấu bảo vệ Tổ Quốc này

19:24:00, 12 thg 6, 2014 Reply

Sự đoàn kết toàn dân chính là sức mạnh tạo ra những kỳ tích trong bảo vệ Tổ quốc. Chỉ cần có sự một lòng thống nhất và quyết tâm cao độ thì dù là khó khăn nào cũng có thể cùng nhau vượt qua Trung Quốc thua chúng ta cũng vì lẽ đó

19:27:00, 12 thg 6, 2014 Reply

Chỉ cần nhắc đến chiến thắng trên sông Bạch Đằng là ai cũng biết, chúng ta dường như được sống trong giây phút hào hùng ấy của cả dân tộc ta. Ý chí và sự khôn ngoan đã cho chúng ta một kết quả xứng đáng, đánh đuổi được bọn Tàu khựa

23:09:00, 12 thg 6, 2014 Reply

Chiến thắng trên sông Bạch Đằng chính là một kỳ tích trong lịch sử của dân tộc ta. Chúng ta đã từng bị Trung Quốc xâm phạm trắng trợn và đô hộ, chính sự coi thường của chúng đã khiến chúng phải chuốc lấy hậu quả

23:17:00, 12 thg 6, 2014 Reply

Mốc son chói lọi ấy trong lịch sử nước ta chính là điều nhắc nhở các thế hệ sau này cần suy nghĩ và hành động như thế nào cho phù hợp với hoàn cảnh. Chúng ta nên nhớ là người láng giềng xấu tính ấy chưa bao giờ thôi từ bỏ âm mưu với chúng ta

23:22:00, 12 thg 6, 2014 Reply

Tại sao chúng ta lại có thắng Trung Quốc một cách vẻ vang như thế? Ấy chính là nghệ thuật quân sự mà ai cũng thắc mắc, phải chăng là do đối phương quá tự tin và bất cẩn còn chúng ta thì thông minh, khéo léo dàn trận chiến đấu?

23:29:00, 12 thg 6, 2014 Reply

Trong thời kỳ dựng nước của chúng ta thì dường như dựng nước luôn được đi liền với giữ nước. Chúng ta tin tưởng vào tương lai phát triển của đất nước nhưng hiện nay lại phải đối mặt với tham vọng xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc. Đây chính là điều đáng quan ngại nhất thời điểm này

23:42:00, 12 thg 6, 2014 Reply

Trung Quốc lúc nào cũng tìm cách xâm phạm chủ quyền nước ta, bọn chúng luôn tìm đủ mọi âm mưu, biện pháp để gây chiến với dân tộc ta. Đúng là bọn xấu tính, người như bọn chúng thì chẳng bao giờ có thể trở thành người tốt được khi lúc nào cũng đầy rẫy âm mưu

23:44:00, 12 thg 6, 2014 Reply

Lịch sử đã qua đi nhưng minh chứng lịch sử vẫn còn đó với thời gian. Chúng ta có thể tin là chúng ta đạt được độc lập tự do ngày hôm nay chính là nhờ công lao lớn của sự đoàn kết toàn dân, chính vì thế mà chúng ta đánh thắng được mọi kẻ thù dù là nguy hiểm nhất

20:49:00, 14 thg 6, 2014 Reply

lịch sử đã khẳng định một điều Trung Quốc là một nước lớn thật nhưng chưa bao giờ chúng được nếm mùi chiến thắng khi đối mặt với dân tộc ta một dân tộc với lòng yêu nước nông nàn một dân tộc anh hùng đoàn kết bảo vệ độc lập dân tộc bảo về toàn vẹn lãnh thổ

20:56:00, 14 thg 6, 2014 Reply

3 lần chiến thắng trên sông bạch đằng một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. đây cũng là lời cảnh tỉnh cho Trung Quốc để chúng dưng nhưng hành động ngang ngược của mình lại nếu như không muốn nếm mùi thật bại thêm lần nữa.

20:59:00, 14 thg 6, 2014 Reply

Chiến thắng trên sông Bạch Đằng chính là một chiến thắng chói lọi trong trang sử Việt Nam.chúng ta là người dân việt nam luôn tự hào về lịch sử việt nam một lịch sử khẳng định một cường quốc dù có mạnh đến đâu nhưng khi xâm phạm lãnh thổ việt nam thì đều phải nhận hai chứ "thất Bại" Trung Quốc cũng vậy.

12:15:00, 18 thg 6, 2014 Reply

Đất nước ta trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, truyền thống anh hùng của dân tộc ta trong công cuộc bảo vệ đất nước là vô cùng cao quý, chính vì thế chúng ta nên củng cố tinh thần này cũng như làm những việc như thế hệ đã đi trước để bảo vệ đất nước

12:30:00, 18 thg 6, 2014 Reply

Chúng ta có thể thấy, qua các triều đại trong lịch sử dất nước thì đất nước ta, dân tộc chúng ta hào hùng như thế nào trong các cuộc chiến bảo vệ đất nước chống lại giặc ngoại xâm. Chính vì thế đất nước Việt Nam hiện nay nối tiếp truyền thống đó, sẽ không bao giờ cho phép lũ giặc cướp đi chủ quyền của đất nước ta đâu

Nặc danh
12:51:00, 18 thg 6, 2014 Reply

Từ bao đời nay đất nước ta được như ngày nay đó là nhờ có truyền thống yêu nước và kiên cường đấu tranh chống giặc ngoại xâm. giỏi trong đánh trận thì mới có được như ngày hôm nay. Một lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, chính vì thế Trung QUốc hãy cẩn thận nếu như Việt Nam mất kiềm chế, chúng sẽ phải gánh chịu cái giá đắt mà thôi

11:00:00, 22 thg 6, 2014 Reply

Sông Bạch Đằng là nơi đã xảy ra biết bao nhiêu cuộc chiến vĩ đại bảo vệ dân tộc đất nước ta. Từ trước đến nay có thể nói có bao giờ trung quóc có thể đánh thắng được VIẹt NAm ta đâu chứ và hiện nay khi mà bọn khựa có những hành động ngang ngược trên Biển Đông thì bọn Khựa cũng sẽ chẳng làm nên trò trống gì đâu trước sức mạnh của nhân dan ta

14:54:00, 24 thg 6, 2014 Reply

Trên con sông Bạc Đằng lịch sử này đã từng chứng kiến những chiến thắng vẻ vang oanh liệt của quân và dân ta trong suốt chiều dai lịch sử. Lần nào cũng vậy mỗi lần trung quốc đem quân sang thì lần anof cũng phải chịu một thất bại thảm hại khi về nước. NGày nay với sự ngang ngược của trung quốc trên Biển Đông thì chúng đang bị dư luận phản đối hết sức mạnh mẽ

14:14:00, 29 thg 6, 2014 Reply

Có thể nói ba lần chiến thắng trên song Bạch Đằng đã khiến cho lịch sử phải nhắc đến Việt Nam, dù bọn Khựa có mạnh đến đâu đi chăng nữa nhưng mỗi khi chúng đến Việt Nam chúng đều phải chịu những that bại thảm hại mà thôi. Lịch sử đã không it lần gọi tên Việt Nam và ngày nay cũng vậy nhất định lịch sử sẽ lặp lại mà thôi. Tôi tin vào điều đó các bạn à

16:50:00, 3 thg 7, 2014 Reply

Thế hệ hôm nay và thế hệ mai sau sẽ không bao giờ quên những mốc son hào hùng của dân tộc đặc biệt là mốc son chói lọi chiến thắng bạch đằng lịch sử gắn liền với các anh hùng dân tộc như Ngô quyền, Trần quốc tuấn. Những trang lịch sử vàng ấy sẽ được lưu truyền mãi mãi tới muôn đời sau để cho dân tộc ta không bao giờ quên đi cội nguồn, quên đi lịch sử

22:21:00, 3 thg 7, 2014 Reply

Những cột cộc thời đó vẫn còn và người ta bảo tồn thành di tích như là chứng nhân cho thời kì oanh liệt của quân và dân ta thời đó. Giữ gìn và tiếp nối truyền thống đánh giặc ngoại xâm giữ làng giữ nước đó trong thời bình. QUân dân ta đồng lòng với đảng và nhà nước quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải đất nước. VN sẽ không chịu khuất phục bất cứ kẻ thù nào

20:04:00, 27 thg 1, 2015 Reply

Những tin nhắn, lời chúc chúc mừng ngày lễ Valentine 14/2 mới nhất
- Nhung loi chuc valentine hay : Tuyển chọn những lời chúc hay và ý

nghĩa nhất dành tặng bạn bè, người yêu, vợ trong ngày lễ tình yêu 14/2 (Valentine 14/2)
- Thiep chuc mung valentine : Thiệp valentine là không thể thiếu trong

ngày lễ Valentine. Gửi những tấm thiệp chúc mừng valentine để dễ dàng bày tỏ tình cảm của tới người ấy nhé.
- Tin nhan valentine : Tuyển chọn những mẫu tin nhắn valentine đẹp dễ thương cho mùa

valentine 2015, những tin nhắn valentine ngộ nghĩ nhất dành tặng bạn bè, người yêu.
Những tin nhắn, lời chúc chúc mừng ngày Tết Ất Mùi 2015 mới nhất
- Nhung cau chuc tet hay : Tuyển tập những câu chúc tết hay và ý nghĩa nhất từ trước

tới nay, những câu chúc tết bạn bè hay mưng xuân.
- Nhung loi chuc tet hay : Tổng hợp vài lời chúc tết hay dành

cho em thiếu nhi chúc tết ông bà, những lời chúc tết ý nghĩa cho người yêu.
- Nhung cau doi tet hay nhat : Câu đối tết hay, câu

đối chúc tết ý nghĩa, thư pháp đẹp treo trong nhà.
- Sms chuc tet 2015 : Những mẫu tin nhắn sms chuc tet dễ thương chúc tết người yêu bạn bè, tai

sms chuc tet 2015 mới nhất về máy điện thoại
- Tin nhan chuc tet 2015 : Vài tin nhắn chúc tết hài hước dành cho bạn bè, người yêu, bạn bè

ở xa. Bạn có thể tải những tin nhắn chúc tết dễ thương về máy để chúc tết bạn bè trong đêm giao thừa.
- Hinh nen tet 2015 : Tổng hợp những hình nền tết 2015 cho điện thoại di động,

tải hình nền năm mới cho điện thoại miễn phi
- Hinh nen tet 2015 : Những hình nền thư pháp đẹp độc nhất

vô nhị từ trước tới nay, những câu thư pháp hay và ý nghĩa nhất cho năm mới Ất Mùi 2015
Nguồn bài viết : http://tinnhanxephinh.mobi

10:40:00, 10 thg 3, 2015 Reply

Đất nước Việt Nam ta, các thế hệ từ già đến trẻ nguyện chung sức một lòng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Vì đất nước này, trên mỗi hạt cát quê hương, đã có bao nhiêu máu xương của các chiến sỹ ngã xuấng. Nhưng chúng ta phải thực sự bình tĩnh để thực hiện lòng yêu nước đúng cách, hợp lý và sức mạnh.

15:42:00, 29 thg 10, 2015 Reply

Đúng thế chúng ta hãy cùng ôn lại lịch sử VN ta. Blog hãy để một phần đất giành cho những bài về lịch sử VN.

15:49:00, 29 thg 10, 2015 Reply

Chúng ta là một dân tộc yêu chuộng hòa bình, nhưng chúng ta sẵn sàng làm nên một trận Bạch Đằng thứ 4 nếu chủ quyền đất nước bị xâm hại.

20:10:00, 29 thg 10, 2015 Reply

Sự đoàn kết dân tộc, trên dưới một lòng cùng nhau tạo thành sức mạnh của dân tộc, trên phát huy hết trí tuệ của đất nước để đánh thằng thù trong, giặc ngoài trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, đặc biệt là trong công cuộc gìn giữ bờ cõi của ông cha ta để lại.

09:18:00, 23 thg 11, 2015 Reply

Lịch sử của nước ta vô cùng hào hùng và đáng ngưỡng mộ, cho dù những kẻ mang danh dân chủ có cố gắng bôi nhọ lịch sử vẻ vang của chúng ta như thế nào đi nữa thì cũng không thể nào có thể làm vấy bẩn nó bởi sự tồn tại của nước Việt Nam đến ngày hôm nay trước sự đe dọa của quân xâm lược phương BẮc đến những thực dân Pháp, đế quốc cường quốc Mỹ.

10:27:00, 12 thg 3, 2017 Reply

Chúng ta có thể thấy được nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của dân tộc ta đó chính là sự đoàn kết dân tộc, trên dưới một lòng cùng nhau tạo thành sức mạnh của dân tộc, trên phát huy hết trí tuệ của đất nước. Việc đoàn kết rất là quan trọng vì vậy tại sao hiện nay mọi người không phát huy tối đa phẩm chất này để có thể đạt được những mục tiêu lớn nhỉ?

10:46:00, 12 thg 3, 2017 Reply

Đoàn kết thực sự là rất quan trọng, lời Bác Hồ nói trước đây quả thật không sai, chúng t phải phát huy tinh thần trên, và qua những sự kiện này chúng ta thấy rằng nguyên nhân thắng lợi nữa là việc kẻ địch đã quá chủ quan vì vậy chúng ta cần nâng cao cảnh giác trước mọi sự việc và tình huống có như vậy mới đảm bảo mọi việc đúng đắn được.

23:55:00, 30 thg 4, 2017 Reply

Sông Bạch Đằng là nơi đã xảy ra biết bao nhiêu cuộc chiến vĩ đại bảo vệ dân tộc đất nước ta. Từ trước đến nay có thể nói có bao giờ trung quóc có thể đánh thắng được VIẹt NAm ta đâu chứ và mãi là vậy
:" Nam Quốc Sơn Hà Nam đế cư
Tuyệt nhiên định phận tại thiên thư"

16:15:00, 3 thg 5, 2017 Reply

Chiến thắng trên sông Bạch Đằng chính là một chiến thắng chói lọi trong trang sử Việt Nam.chúng ta là người dân việt nam luôn tự hào về lịch sử việt nam một lịch sử khẳng định một cường dù thế nào thì cũng không thắng lại tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam, lòng tự tôn của dân tộc!

20:18:00, 4 thg 5, 2017 Reply

Chúng ta có thể thấy, qua các triều đại trong lịch sử dất nước thì đất nước ta, dân tộc chúng ta hào hùng như thế nào trong các cuộc chiến bảo vệ đất nước chống lại giặc ngoại xâm. Hiện tay chúng ta cũng đang phải đối đầu với nhiều mối nguy hại, tuy nhiên phải cùng nhau chung tay để bảo vệ đất nước !

10:19:00, 21 thg 11, 2017 Reply

Có một điều không thể phủ nhận rằng quân ta không chỉ thông minh mà còn rất sang tạo và biết ta biết địch. 3 lần đánh thắng trên song Bạch đằng là những chiến công vang đội đi vào lịch sử của dân tôc. Tiếp nối truyền thống đó, chúng ta ngày nay vẫn luôn phát huy được tinh thần yêu nước và đặc biệt hơn là vân dung chiến thuật ngoại giao một cách khéo léo hạn chế đổ máu!

19:27:00, 24 thg 11, 2017 Reply

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, không thể không nhắc tới những chiến thắng vẻ vang trên sông Bạch Đằng, đặc biệt là ba trận Trận Bạch Đằng năm 938, năm 981, năm 128. Đây là những chiến thắng vẻ vang, chói lọi trong lịch sử của dân tộc ta. Những chiến thắng đó đã thể hiên tinh thần chiến đấu của dân tộc ta, không một thế lực nào có thể đánh thắng được ý chí đó.

10:12:00, 1 thg 3, 2018 Reply

Đất nước con người dân tộc VIệt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác với mong muốn mỗi người dân nơi đây có được cuộc sống ấm no hạnh phúc cho mọi người dân nơi đây. Mong rằng những người con em thế hệ trẻ sau này se có những cái nhìn khách quan thực tế hơn về xã hội của chúng ta đất nước và con người chúng ta. Mong rằng chúng ta sẽ có những cống hiến nhiều hơn nữa để không phụ lòng mong mỏi của những người đi trước.

15:09:00, 29 thg 3, 2018 Reply

Những chiến thắng của dân tộc Việt Nam với những mốc son chói lọi như thế này chúng ta có thể nhìn vào đó và có những cái nhìn thật sự cụ thể và chính xác hơn thế này nhiều. Nhưng chúng ta dừ chưa giàu có được như bọn phương tây nhưng cũng có đủ mọi tiền năng để phát triển theo năm tháng giống như họ.

08:53:00, 31 thg 5, 2018 Reply

Đây đúng chính xác là móc son chói lọi cho mỗi người dân chúng ta đúng không mọi người nhỉ, mong rằng xã hội này sẽ ngày càng giàu đẹp văn minh hơn nữa chứ mọi người nhỉ, mong rằng cuộc sóng có khó khăn đến mấy cũng không hề có gì gọi là có một cuộc sống ấm no hạnh phúc hơn nhé.

08:54:00, 31 thg 5, 2018 Reply

Lịch sử đấu tranh anh hùng của nhân dân ta đã được chứng minh quá rõ ràng qua lịch sử rồi. Trận chiến Bạch Đằng chính là minh chứng tồn tại đến ngàn đời nay. Chỉ qua một trận chiến đó thôi mà đám Tàu Khựa không dám coi thường chúng ta nữa

09:07:00, 31 thg 5, 2018 Reply

Sông Bạch Đằng là nơi đã xảy ra biết bao nhiêu cuộc chiến vĩ đại bảo vệ dân tộc đất nước ta. Từ trước đến nay có thể nói có bao giờ trung quóc có thể đánh thắng được VIẹt NAm ta đâu chứ và hiện nay khi mà bọn khựa có những hành động ngang ngược trên Biển Đông thì bọn Khựa cũng sẽ chẳng làm nên trò trống gì đâu trước sức mạnh của nhân dan ta

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !