09/05/2015

HỒ CHÍ MINH - DANH NHÂN VĂN HÓA THỨ 21 CỦA THẾ GIỚI

Written By Unknown on 09/05/2015 | 23:22

[Hà Sơn Ca]


Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova trao bản “Nghị quyết năm 1987 của UNESCO tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới” cho Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh (tháng 10.2010)


Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh trao sách ảnh tư liệu về Bác Hồ cho Tổng Giám đốc UNESCO.

Như chúng ta đều đẫ biết, vào ngày 2.10.2010, UNESCO đã trao tặng Bảo tàng Hồ Chí Minh cuốn sách văn bản Nghị quyết của Đại hội đồng UNESCO về việc tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Đây là sự kiện diễn ra trong khuôn khổ triển lãm "Hồ Chí Minh và học tập suốt đời". 

Bằng chứng đó thể hiện rõ ràng rằng từ ngày 20/10 đến 20/11/1987, Đại hội đồng UNESCO khoá 24 họp ở Thủ đô Pari, có mục xét các danh nhân kỷ niệm vào các năm “tuổi tròn”. Đến dự có 159 quốc gia. Kỳ họp này, bà Chủ tịch UNESCO là người Thái Lan, làm chủ tọa. Nội dung kỳ họp là : Trong 3 năm 1988, 1989, 1990, chọn xét những danh nhân đúng vào tuổi 100 để thế giới kỷ niệm. Kỳ này, có 3 nhân vật được đưa ra xét : 1. Ông Nê-ru, ấn Độ; 2. Ông Hồ Chí Minh, Việt Nam; 3. Ông Hadara (nhà sử học) Liên Xô. Sau 7 tiếng hội thảo, Hồ Chí Minh được công nhận là danh nhân văn hoá thế giới thứ 21. 

Nghị quyết 24C/18-65 đã nêu nêu rõ : “Ghi nhận năm 1990 sẽ đánh dấu 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. 

Nhận thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh, một biểu tượng xuất sắc về sự tự khẳng định dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội…”. Và ngay sau nghị quyết này, 88 nước thực hiện tổ chức ngày kỷ niệm của Người.

Sự thật thì để đi đến kết luận trên, trong thời điểm hệ thống các nước XHCN Đông Âu đang tan rã việc xét công nhận lãnh tụ Hồ Chí Minh gặp không ít khó khăn thậm chí đại diện một số nước và dư luận của một số tổ chức phản động lên tiếng cản trở. Tuy nhiên sự thật bao giờ cũng là chân lý, bằng lý lẽ của mình UNESCO đã thuyết phục được thế giới.  

Hồ Chí Minh là lãnh tụ có trình dộ học vấn uyên thâm, uyên bác, người có trí tuệ siêu việt của thế kỉ XX (UNESCO). Người đề cập đến tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Người để lại dấu ấn sâu đậm trong quá trình phát triển  xã hội loài người ở thế kỉ XX. Góp phần làm phương pháp và phát triển các giá trị chung của nhân loại.  

Cuộc đời Hồ Chí Minh là một cuộc hành trình huyền thoại. Trong chuyến hành trình 30 năm đi tìm đường cứu nước cho dân tộc mình,Người đã tới nhiều quốc gia khác nhau trên các châu lục để trực tiếp quan sát những chuyển biến tại các nước châu  - một việc mà không có lãnh tụ nào khác làm được trong thế kỷ 20 . Chính trong thời kỳ này Người đã có công lớn trong nghiên cứu bản chất quy luật CNTD và chỉ cho nhân loại con đường thoái khỏi chủ nghĩa thực dân (CNTD) đó, thông qua các hoạt động báo chí và xuất bản  tác phẩm từ năm 1919 tại Pháp và các nước khác trên thế giới. Đây chính là thành tựu về lý luận mà Hồ Chí Minh đạt được để dâng hiến cho các dân tộc Việt Nam và các dân tộc trên thế giới đang bị CNTD áp bức đoạ đày.  

Tại Việt Nam, cách 70 năm, các nước thuộc địa trên thế giới chìm trong một đêm dài nô lệ, chưa có nước nào giành được độc lập, thì nước Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, đã dám đương đầu với một nước có nhiều thuộc địa và giành thắng lợi, mở đầu cho thời kỳ giải phóng dân tộc. Chính vì vậy ngay từ năm 1960, UNESCO tuyên bố xác nhận việc xoá bỏ CNTD toàn cầu có công của Hồ Chí Minh .  

UNESCO thấy rằng, Hồ Chí Minh còn là nhà giáo dục, Người đặt nền móng cho nền giáo dục Việt Nam, Người đã đề ra phong trào xoá nạn mù chữ đầu tiên vào năm 1945, ngay sau khi nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời. Người coi giáo dục đào tạo  là chiến lược của một quốc gia để xoá bỏ đói nghèo lạc hậu và vươn tới văn minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây. Vì lợi ích trăm năm chúng ta phải trồng người”. Đây là nguyên thủ một quốc gia nhỏ mà có tầm nhìn dự báo chiến lược.  Hồ Chí Minh cũng chính là người đề ra Tết trồng cây từ những năm giữa thế kỷ XX để bảo vệ môi trường, cân bằng sinh thái. Mà mãi đến nhứng thập niên 90 của thế kỷ XX thế giới mới đề cập đến khi những vấn đề  văn hoá, môi trường toàn cầu nóng lên báo động. Đó là tư tưởng, hành động của nhà văn hoá kiệt xuất.

Xu thế của thế giới ngày nay là tránh đối đầu, thì Hồ Chí Minh đã có tư tưởng đối thoại từ năm 1946. Khi để quân Tưởng rút khỏi nước ta, Bác đã vừa kiên quyết vừa mềm mại thuyết mục và hỗ trợ kinh phí cho quân đội Tưởng. Để tránh cuộc chiến tranh Pháp - Việt, Bác sang Pháp 4 tháng để đối thoại, và kết quả ra đời Hiệp ước sơ bộ 6/3/1946 và Tạm ước 14/9/1946 . Do đó, Liên hợp quốc coi Hồ Chí Minh là người đầu tiên đề ra đối thoại và đã lựa chọn phương pháp tiến hành đối thoại là một phương pháp chủ công của Liên hợp quốc trong thế giới luôn nóng bỏng các vấn đề.

Hồ Chí Minh là nhà văn hóa kiệt xuất vì Người là biểu tượng của sự hội tụ hài hòa tinh hoa văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại. Trước hết, Hồ Chí Minh là tượng trưng cao đẹp nhất của văn hóa Việt Nam được hun đúc qua mấy ngàn năm lịch sử. “Người là tượng trưng cho tinh hoa của dân tộc Việt Nam, cho ý chí kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam suốt bốn ngàn năm lịch sử” (Lê Duẩn ).

Từ nhỏ, Hồ Chí Minh đã được hấp thụ nền Quốc học và Hán học, tiếp thu tinh hoa văn hóa phương đông; Người còn nghiên cứu và tiếp thu tinh hoa văn hóa phương tây. Người là nơi hội tụ hài hòa, là biểu tượng của nền văn hóa mới của nhân loại. Điều này, nhà văn  Manđenxtam từ năm 1923,  đã cảm nhận : “Từ Nguyễn Ái Quốc đã tỏa ra một thứ văn hóa không phải văn hóa châu Âu mà có lẽ là một nền văn hóa tương lai”.

Người sớm thấy vai trò và sức mạnh của văn hóa. Cách mạng Tháng Tám thành công, Người phát động phong trào diệt giặc dốt. Năm 1951, Người khẳng định: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận, anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”. Trong Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ hai của Đảng (1951), Người chủ trương “Xây dựng một nền văn hóa Việt Nam có tính chất dân tộc, khoa học và đại chúng”.

Hồ Chí Minh là biểu tượng của đường lối ngoại giao văn hóa. Người dặn: “Mình có thể bắt chước cái hay của bất cứ nước nào ở Âu Mỹ, nhưng điều cốt yếu là sáng tác. Mình đã hưởng cái hay của người thì cũng phải có cái hay cho người ta hưởng. Mình đừng chịu vay mà không trả” .

Người chủ trương đường lối ngoại giao văn hóa, đối thoại hòa bình, hiểu biết, tôn trọng và nhân nhượng lẫn nhau để giải quyết mọi tranh chấp.

UNESCO còn xét Hồ Chí Minh về mặt đạo đức, đó là văn hoá của người lãnh đạo quần chúng. 24 năm là nguyên thủ quốc gia mà không tha hoá. Hồ Chí Minh là một nhân cách của một người cầm quyền kiểu mới. Khi chưa có chính quyền, Người sống với nhân dân, khi giành được chính quyền, Người phục vụ nhân dân. Người tiêu biểu cho thế kỷ XX – thế kỷ mà thế giới đang đứng trước một thảm hoạ tha hoá về văn minh vật chất.

Hồ Chí Minh là nhà hoạt động văn hóa và sáng tạo văn hóa với những đóng góp quan trọng thúc đẩy hoà bình vì hạnh phúc loài người. Người đã viết hơn 2.000 bài báo với 167 bút danh khác nhau  đã được đăng ở nhiều báo trong, ngoài nước bằng tiếng Việt, Pháp, Hán, Nga, Anh... Bài báo đầu tiên là Quyền của các dân tộc thuộc địa ký tên Nguyễn ái Quốc đăng trên Báo Nhân Đạo (L’Humanité) ngày 18 tháng 6 năm 1919; bài báo cuối cùng là Nâng cao trách nhiệm chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng ký tên T.L đăng trên Báo Nhân Dân ngày 1 tháng 6 năm 1969. Người cũng đã sáng lập nhiều tờ báo quốc tế và trong nướcl đồng thời cũng là nhà báo cách mạng thế giới: Người có trên 100 bài đăng trên báo L’Humanité; khoảng 30 bài đăng trên Báo Le Paria (Người cùng khổ), cơ quan của Hội Liên Hiệp Thuộc Địa.

Hồ Chí Minh còn là nhà văn, nhà thơ lớn. Người viết nhiều thể loại: thư từ, ký, truyện ngắn, tiểu thuyết du ký, truyện viễn tưởng, kịch, tiểu phẩm, văn chính luận. Có thể kể một số tác phẩm nổi tiếng của Người như: Bản án chế độ thực dân Pháp, Rồng tre (Kịch) Đường cách mệnh (Lý luận),  Nhật ký chìm tàu (Tiểu thuyết),  Lịch sử nước ta (Diễn ca), Nhật ký trong tù (Tập thơ), Tuyên ngôn độc lập... tác phẩm Ngục trung nhật ký là một tác phẩm lớn giàu chất “Đường thi” lấp lánh tình cảm quốc tế, tình yêu con người. Đặc biệt Tuyên ngôn độc lập của Người được xếp vào nhóm 5 bản tuyên ngôn nổi tiếng nhất thế kỷ, bởi nó không chỉ là tuyên ngôn của Việt Nam mà đồng thời còn là tuyên ngôn của các dân tộc bị CNTD áp bức, là phát súng hiệu triệu cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cho các nước thuộc địa trên toàn thế giới.

UNESCO cũng thừa nhận giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.Tư tưởng Hồ Chí Minh là hiện thân của khát vọng của các dân tộc tôn trọng việc bảo vệ bản sắc dân tộc của mình và tiêu biểu cho sự thúc đẩy hoểi biết lẫn nhau.  Bằng tấm gương của mình Hồ Chí Minh đã khắc phục sự đối đầu 2 dòng văn hoá Đông – Tây – Nhịp cầu nối liền bờ văn hoá Đông – Tây, nhân cách văn hoá, phát triển văn hoá dân tộc mình và nhân loại.

Chính vì vậy, nghị quyết của tổ chức UNESCO khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh được tôn vinh là Nhà văn hóa kiệt xuất vì “những đóng góp quan trọng và nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật chính là sự kết tinh của truyền thống văn hóa hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam, và những tư tưởng của Người là hiện thân của những khát vọng của các dân tộc mong muốn được khẳng định bản sắc văn hóa của mình và mong muốn tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc”.

39 Nhận xét

09:54:00, 10 thg 5, 2015 Reply

Nên nhớ rằng Bác Hồ nằm trong danh sách bình trọn 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng lứn nhất Thế giới. Là danh nhân văn hóa trong danh sách ấy tức là Bác nghiễm nhiên là danh nhân văn hóa của Thế giới.
có điều vì các vấn đề có liên quan đến chính trị nên các thế lực thù địch tìm mọi cách bới móc nhưng lại à sự bới móc không chính đáng mà thôi. Bác luôn xứng đang với tên tuổi và sự nghiệp lừng lẫy của mình trong lòng Thế giới.

11:55:00, 10 thg 5, 2015 Reply

chủ tịch hồ chí minh sẽ là một trong những lãnh tụ đáng quý của dân tộc việt nam, cái gì cũng nên nhìn thẳng, yêu chủ tịch, hãy thể hiện bằng sự nhiệt huyết trong công việc, tôn sùng nhưng phải học theo nhưng tấm gương của người thì mới phát huy được hiệu quả

12:02:00, 10 thg 5, 2015 Reply

chủ tịch hồ chí minh là một trong những con người của nhân loại, là con người được thể giới công nhận, dược những người trong nước tôn sùng, không dĩ nhiên mà như thế, hơn hết đó chính là những đức tính tốt đẹp của người, những phẩm chất cao quý của người mà ra

12:10:00, 10 thg 5, 2015 Reply

việt nam có chủ tihj hồ chí minh, đó là một con nguoif có đức, một con người vĩ nhân, được thế giới cũng như việt nam tôn trọng bản thân tôi cũng thấy chủ tịch hồ chí minh thực là đang tôn trọng, tuy giờ người đã đi xa nhưng những giá trị của ngươi để lại vẫn lớn lắm

12:18:00, 10 thg 5, 2015 Reply

chủ tịch hồ chí minh, một con người đáng được tôn sùng, chuẩn bị tới ngày sinh của người, chúng ta hãy tưởng nhớ tois người nhu một lời tri ân của những thế hệ con cháu, của những người thế hệ sau, những người được hưởng một thể chế hòa bình, được phát triển con người tonaf diện

12:33:00, 10 thg 5, 2015 Reply

tôi biết ơn chủ tịch hồ chí minh, tuy tôi được sinh ra sau này, nhưng tôi hiểu được những giá trj sống của những chân li do chủ tịch hồ chí minh nói, đến giới, vấn chưa có một vị lanh tụ nào dược những chủ tichuj hồ hí minh hết,

12:55:00, 10 thg 5, 2015 Reply

đây là một trong những cái mà mình có thể tự hào khi nói, tôi là người việt nam, đúng là một con người vi nhân, không chỉ có tài mà còn có đức, thể là có thể hiểu được cái tầm rồi, muốn làm cách mạng, ít nhất phải như thế chứ như cái loại rận chủ h thì không ăn thua

19:04:00, 10 thg 5, 2015 Reply

Nói đến chủ tịch Hồ Chính Minh là chúng ta nói đến một con người vĩ đại của dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới của nhân loại, là một người dân Việt Nam chúng ta cần biết ơn Bác Hồ, chính người đã tìm cho nhân dân Việt Nam con đường giải phóng dân tộc, mới giúp chúng ta có được cuộc sống bình yên và hạnh phúc như ngày hôm nay. Người đã đi xa nhưng những giá trị của người để lại là vô cùng to lớn

19:41:00, 10 thg 5, 2015 Reply

Nhân dân Việt Nam phải tự hào khi có một vị lãnh tụ như chủ tịch Hồ Chí Minh, người không chỉ là một anh hùng, mà còn là một danh nhân văn hóa thế giới, người chính là tấm gương để cho thế hệ con cháu và nhân dân Việt Nam học tập và noi theo, người là một bậc vĩ nhân nếu không có bác thì nhân dân Việt Nam đã không có được hôm nay,vì vậy chúng ta phải đời đời biết ơn chủ tịch Hồ Chí Minh.

21:34:00, 10 thg 5, 2015 Reply

Bác Hồ luôn là tấm gương sáng ngời cho tinh thần quốc tế trong sáng và cao cả nhất. Nhân loại sẽ mãi mãi khăc sghi nụ cười ấy, nụ cười hiền hậu và trong trẻo vô cùng toát ra từ một vị lãnh tụ thiên tài.

13:18:00, 11 thg 5, 2015 Reply

các thế lực thù địch luôn dùng mọi cách để bôi nhọ chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của chúng ta. Tuy nhiên một sự thực là chủ tịch Hồ Chí Minh luôn sống trong tâm thức người Việt Nam và được nhân dân thế giới kính trọng. đó là thực tại không thể phủ nhận được

16:36:00, 11 thg 5, 2015 Reply

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là hiện thân vĩ đại của mọi sự vĩ đại trong lòng dân tộc và thế giwois. các Thế lực thù địch sẽ không bao giờ có cơ hội để thực hiện những mưu toan bẩn thỉu là bôi nhọ danh dự và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

11:16:00, 12 thg 5, 2015 Reply

Chủ tích Hồ Chí Minh được tôn vinh là nhà văn hóa kiệt xuất vì những đóng góp quan trọng và nhiều mặt của Người trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật chính là sự kết tinh của truyền thống văn hóa hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam, và những tư tưởng của Người là hiện thân của những khát vọng của các dân tộc mong muốn được khẳng định bản sắc văn hóa của mình và mong muốn tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc

11:19:00, 12 thg 5, 2015 Reply

Việt Nam thật tự hào về vị cha già của dân tộc, một người là hiện thân của khát vọng của các dân tộc tôn trọng việc bảo vệ bản sắc dân tộc của mình và tiêu biểu cho sự thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau.

11:21:00, 12 thg 5, 2015 Reply

Lũ rận bẩn thỉu mau mở to mắt ra mà đọc nhé, tại sao khi bác Hồ vĩ đại của chúng ta được cả dân tộc tôn vinh, cả thế giới tôn vinh thì ở đâu đó lũ chúng mày vẫn ra sức xuyên tạc quá khứ của Bác, nói xâu Bác, đặt điều bây bạ về Bác. Hãy mở to mắt ra.

13:14:00, 12 thg 5, 2015 Reply

Bác Hồ, Người là niềm tin thiết tha nhất, trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Một danh nhân văn hóa, một con người với cốt cách, tinh thần đáng là niềm tự hào của cả dân tộc, cả nhân loại, bậc vĩ nhân trong lòng những người Việt Nam yêu nước.

14:25:00, 12 thg 5, 2015 Reply

Nhân dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Và lòng nồng nàn yêu Bác Hồ vĩ đại. Vì suốt cuộc đời không mành danh lợi của mình. Bác đã cho cả Thế giới thấy được một chân dung của một con người nhân hậu. và là tấm gương sáng ngời của văn háo cũng như tinh tahanf quốc tế cao cả. trong sáng.

15:48:00, 12 thg 5, 2015 Reply

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại luôn sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

14:20:00, 14 thg 5, 2015 Reply

Bác Hồ mãi mãi là vị Cha già của toàn dân tộc Việt Nam, là biểu tượng của hòa bình, nhân ái và trí tuệ. Sự hy sinh và những đóng góp của Người cho sự nghiệp Giải phóng dân tộc và nền hòa bình của thế giới là không thể phủ nhận.Ấy vậy mà có những kể sinh sau để muộn, những kể mới chỉ sống được vài ba chục năm trên cái cỗi đời này lại dám nói những lợi xấc xược, xuyên tạc về Bác. Có lẽ, chúng khống đáng được hưởng nền hòa bình, tự do của dân tộc Việt Nam.

Nặc danh
22:27:00, 7 thg 6, 2015 Reply

người dù có tài giỏi mấy cũng có người ghét thù, trên thế giới đâu đâu cũng vậy, nhưng chính nghĩa sẽ thắng, nhưng điều BÁC làm, ai ai cũng biết, tận tâm tận tình, hy sinh cả đời, không màng danh lợi, còn nhũng kẻ đặt điều là loại người thấp hèn, cả dân ta tự hào, cả thế giới kính nể 1 và chỉ có 1 HỒ CHÍ MINH thoi

22:33:00, 9 thg 8, 2015 Reply

Thật tự hào biết bao khi được là nhân dân Việt Nam, đất nước đã gồng mình chiến đấu với các thế lực bên ngoài; càng tự hào khi được là một con dân dưới sự lãnh đạo của chủ tịch Hồ Chí Minh. Với những công lao giải phóng dân tộc, cả đời vì nước non, tinh thần nhân nghĩa, Chủ tịch Hồ Chí Minh hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Danh nhân văn hóa thế giới.

17:04:00, 8 thg 12, 2015 Reply

Thế giới đã công nhận những cống hiến, hy sinh vĩ đại của Hồ Chủ Tịch với sự nghiệp Cách mạng Việt Nam cũng như đóng góp to lớn của Người đối với văn hóa Dân tộc cũng như văn hóa thế giới. Thế mà bấy lâu nay, bọn phản động trong và ngoài nước không ngừng rêu rao rằng Bác Hồ của chúng ta chưa từng được UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa thế giới. Không biết chúng có vấn đề gì về nhận thức hay không? Hay chính bản chất phản cách mạng, lòng đố kị, ghen ghét với thần tượng - vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của Dân tộc Việt Nam đã biến chúng thành ra thế!
Yêu Bác lòng con trong sáng hơn!:)

17:27:00, 8 thg 12, 2015 Reply

Nghĩ về Bác lòng con trong sáng hơn!

09:17:00, 17 thg 4, 2016 Reply

Bạn có nguồn tài liệu gốc (Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp) về việc này không? Có hai luồng ý kiến trái chiều về việc này, và chỉ có tài liệu gốc của UNESCO mới giải đáp được. Văn bản kỳ họp thứ 24 của UNESCO thấy có đoạn này: "1990 marquera le centième anniversaire de la naissance duPrésident Hô Chi Minh, héros de la libération nationale et éminenthomme de culture du Viet Nam", tức là công nhận "...của Viet Nam" chứ không thấy "thế giới" ở đâu cả. Nếu chính thức công nhận "danh nhân văn hóa thế giới", sẽ có xác nhận bằng văn bản và có kỷ niệm chương hay sao chứ?

00:12:00, 9 thg 9, 2016 Reply

Tôi đã xem bản tiếng Anh, nghị quyết số 24 của Unesco, trong đó không nói rõ là "danh nhân văn hóa thế giới". Tuy nhiên, ngay cả phần ghi về Nehru của Ấn độ cũng không hề có chữ "thế giới" trong đó. Người ta chỉ ghi là tác phẩm của ông là một bộ phận của di sản văn hóa thế giới, chứ không ghi rõ ông là danh nhân văn hóa thế giới. Trong phần nói về chủ tịch HCM thì người ta nói là kỉ niệm những danh nhân lớn (great personalities) có dấu ấn đối với sự phát triển của loài người (imprint on the devvelopment of humanities). Vì sao gọi là danh nhân văn hóa thế giới thì tôi không rõ. Có lẽ bản thân việc UNESCO công nhận đã mang tầm vóc thế giới rồi. Ví dụ UNESCO hay một tổ chức thế giới nào đó không việc gì phải công nhận Thác bản giốc là thắng cảnh của Việt nam, họ chỉ công nhận Vịnh Hạ long là kỳ quan thế giới mà thôi. Có lẽ vì vậy mà đương nhiên HCM hay Nehru và các vị khác nghiễm nhiên có tầm vóc thế giới. Đây chỉ là phỏng đoán của cá nhân tôi.

Tôi thấy còn nhiều ý kiến phủ nhận việc chủ tịch HCM được UNESCO công nhận, nhưng chính tài liệu này ghi rõ (sau khi đã ghi nhận đóng góp): khuyến cáo các nước tổ chức kỉ niệm 100 năm ngày sinh, và quan trọng hơn "yêu cầu" (request) ông tổng giám đốc UNESCO thực hiện các bước nhằm kỉ niệm 100 ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là (in particular) tại Việt nam. Như vậy lời văn thể hiện rất rõ là chủ tịch HCM được UNESCO công nhận chính thức.

Cũng cần nói thêm, một số người nêu lí do là UNESCO chỉ phê chuẩn đề nghị của CHXHCN Việt Nam với ý hạ thấp ý nghĩa của sự vinh danh này. Hay nói cách khác là VN phải "xin". Thực ra không phải như vậy. Các danh nhân khác, ví dụ kể cả Nehru, cũng do nước họ đề xuất (item proposed) lên. Có lẽ UNESCO không có thông lệ tự tiến hành mà chỉ xét đề xuất của các nước. Đây cũng chỉ là phỏng đoán của tôi mà thôi, nhưng việc các nước tự đề xuất là có thật, không chỉ riêng VN.

Trên facebook của ông Hoàng Ngọc Diêu còn cố ý dùng từ sai nữa. Thư của Bộ trưởng Võ Đông Giang gửi UNESCO viết rõ ràng bằng tiếng Việt là "trân trọng đề nghị" vậy mà ông còn cố ý lái sang thành "khẩn thiết hi vọng", cũng có ý hạ thấp ý nghĩa của việc này.

00:15:00, 9 thg 9, 2016 Reply

Xem tài liệu của UNESCO tại unesdoc.unesco.org/images/0007/000769/076995E.pdf

08:20:00, 27 thg 9, 2016 Reply

Cuộc đời Hồ Chí Minh là một cuộc hành trình huyền thoại. Trong chuyến hành trình 30 năm đi tìm đường cứu nước cho dân tộc mình,Người đã tới nhiều quốc gia khác nhau trên các châu lục để trực tiếp quan sát những chuyển biến tại các nước châu - một việc mà không có lãnh tụ nào khác làm được trong thế kỷ 20 . Chính trong thời kỳ này Người đã có công lớn trong nghiên cứu bản chất quy luật CNTD và chỉ cho nhân loại con đường thoái khỏi chủ nghĩa thực dân (CNTD) đó, thông qua các hoạt động báo chí và xuất bản tác phẩm từ năm 1919 tại Pháp và các nước khác trên thế giới. Đây chính là thành tựu về lý luận mà Hồ Chí Minh đạt được để dâng hiến cho các dân tộc Việt Nam và các dân tộc trên thế giới đang bị CNTD áp bức đoạ đày.

08:21:00, 27 thg 9, 2016 Reply

Cuộc đời Hồ Chí Minh là một cuộc hành trình huyền thoại. Trong chuyến hành trình 30 năm đi tìm đường cứu nước cho dân tộc mình,Người đã tới nhiều quốc gia khác nhau trên các châu lục để trực tiếp quan sát những chuyển biến tại các nước châu - một việc mà không có lãnh tụ nào khác làm được trong thế kỷ 20 . Chính trong thời kỳ này Người đã có công lớn trong nghiên cứu bản chất quy luật CNTD và chỉ cho nhân loại con đường thoái khỏi chủ nghĩa thực dân (CNTD) đó, thông qua các hoạt động báo chí và xuất bản tác phẩm từ năm 1919 tại Pháp và các nước khác trên thế giới. Đây chính là thành tựu về lý luận mà Hồ Chí Minh đạt được để dâng hiến cho các dân tộc Việt Nam và các dân tộc trên thế giới đang bị CNTD áp bức đoạ đày.

22:15:00, 15 thg 10, 2016 Reply

Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !

22:55:00, 19 thg 10, 2016 ReplyHồ Chí Minh là nhà văn hóa kiệt xuất vì Người là biểu tượng của sự hội tụ hài hòa tinh hoa văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại. Trước hết, Bác là tượng trưng cao đẹp nhất của văn hóa Việt Nam được hun đúc qua mấy ngàn năm lịch sử. Người là tượng trưng cho tinh hoa của dân tộc Việt Nam, cho ý chí kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam suốt bốn ngàn năm lịch sử

22:56:00, 19 thg 10, 2016 ReplyHồ Chí Minh là nhà văn hóa kiệt xuất vì Người là biểu tượng của sự hội tụ hài hòa tinh hoa văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại. Trước hết, Bác là tượng trưng cao đẹp nhất của văn hóa Việt Nam được hun đúc qua mấy ngàn năm lịch sử. Người là tượng trưng cho tinh hoa của dân tộc Việt Nam, cho ý chí kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam suốt bốn ngàn năm lịch sử

09:33:00, 20 thg 1, 2017 Reply

Đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam mãi mãi khắc ghi công lao to lớn của Người- Chủ Tich Hồ Chí MinhNgười- Chủ Tich Hồ Chí Minh, suốt cả cuộc đời Người luôn vì nước vì dân, hi sinh lợi ích bản thân, tất cả vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người khỏi ách áp bức bóc lột. Hồ Chí Minh xứng đáng với danh hiệu Danh Nhân Văn hóa thế giới. Người không chỉ được toàn dân Việt Nam khắc ghi công lao, đời đời ngưỡng mộ mà còn được anh em bạn bè quốc tế mến mộ, nể phục. Hồ Chí Minh- người cha già đáng kính của cả dân tộc Việt Nam.

04:46:00, 29 thg 4, 2017 Reply

những đóng góp quan trọng và nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật chính là sự kết tinh của truyền thống văn hóa hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam, và những tư tưởng của Người là hiện thân của những khát vọng của các dân tộc mong muốn được khẳng định bản sắc văn hóa của mình và mong muốn tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc

23:59:00, 30 thg 4, 2017 Reply

chủ tịch hồ chí minh, một con người đáng được tôn sùng, chuẩn bị tới ngày sinh của người, chúng ta hãy tưởng nhớ tois người nhu một lời tri ân của những thế hệ con cháu. Những gì mà ngài làm và hy sinh thì đã được cả thế giới công nhận và ghi danh!

16:24:00, 3 thg 5, 2017 Reply

Nói đến chủ tịch Hồ Chính Minh là chúng ta nói đến một con người vĩ đại của dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới của nhân loại, là một người dân Việt Nam chúng ta cần biết ơn Bác Hồ, cả thế giới đều phải ngã mũ công nhận, nếu có ai dám nói năng đi trái lịa thì chẳng khsac gì đang chửi cả dân tộc mình, lũ khốn nạn!

20:35:00, 4 thg 5, 2017 Reply

Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ là một trong những lãnh tụ đáng quý của dân tộc việt nam, cái gì cũng nên nhìn thẳng, yêu chủ tịch, hãy thể hiện bằng sự nhiệt huyết trong công việc, tôn sùng thế nên hãy có một tư tưởng và lý trí như ngài để trở thành một người có ích cho xã hội

05:18:00, 18 thg 5, 2017 Reply

không có đủ giấy bút để trình bày vã cả ngợi chủ tịch hồ chí minh _tiếp bước những vĩ nhân mà lịch sử hơn bốn nghìn năm để lại.chủ tịch hồ chí mình đã để lại cho nhân loại:một tâm hồn một bóng hình một cơ thể một sự sống và cả một thế giới hòa bình ,ca mot hanh tinh phat trien

22:57:00, 5 thg 6, 2017 Reply

Một là, UNESCO tổ chức kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một hoạt động góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu của UNESCO.
Hai là, UNESCO ghi nhận sự đóng góp quan trọng trên nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự phát triển của nhân loại.
Ba là, được UNESCO tôn vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh phải là nhân vật kiệt xuất, để lại dấu ấn trong quá trình phát triển của nhân loại, là vĩ nhân văn hóa mang tầm vóc thế giới.
Bốn là, bản dịch của UNESCO Việt Nam "Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam", thì Việt Nam ở đây là để chỉ quốc tịch chứ không mang ý nghĩa tầm cỡ hay phạm vi.

21:48:00, 7 thg 6, 2017 Reply

chán các bố, nếu bác k có thì thôi, bác có hám gì mấy chức danh giải thưởng ntn, cứ phải cố diễn đạt lại. nếu k ghi thẳng thừng thì thôi. công lao bác đến đâu, ai cũng biết cả

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !