10/05/2015

NHÂN DÂN - CHỦ THỂ TRUNG TÂM CỦA MỌI CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN

Written By Lý Công on 10/05/2015 | 13:30

[Lúa]

Nhân quyền (hay quyền con người) là những quyền tự nhiên của con người và không bị tước bỏ bởi bất cứ ai và bất cứ chính thể nào. Theo định nghĩa của Văn phòng Cao ủy Liên Hiệp Quốc, nhân quyền là những bảo đảm pháp lý toàn cầu có tác dụng bảo vệ các cá nhân và các nhóm chống lại những hành động hoặc sự bỏ mặc mà làm tổn hại đến nhân phẩm, những tự do cơ bản của con người. Nhân quyền và việc thực hiện nhân quyền gắn với tiến trình phát triển của nhân loại, ở từng hình thái kinh tế xã hội, các giai đoạn đấu tranh giai cấp, giải phóng con người, đưa quyền con người trở thành giá trị chung. Nhân quyền ở đâu cũng là giá trị con người hướng tới. Với Việt Nam, đảm bảo quyền con người càng có ý nghĩa sâu sắc khi đất nước từng trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, từ thân phận nô lệ, quyền con người bị chà đạp, áp bức đã vùng lên đấu tranh, kiên cường, bền bỉ giành lại những quyền cơ bản và thiêng liêng nhất của con người, đó là quyền được sống trong độc lập, tự do, hòa bình và quyền tự quyết vận mệnh của mình. Vì lẽ dó, giải phóng con người khỏi áp bức, bất công, được tự do, ấm no, hạnh phúc đã là khát vọng thiêng liêng nhất của người dân và trở thành mục tiêu nhất quán, là nền tảng hoạch định mọi quyết sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Chính sách này cũng có cội rễ sâu xa từ nguồn gốc lịch sử, văn hóa hàng nghìn năm của một dân tộc luôn nêu cao tinh thần hòa hiếu, yêu chuộng hòa bình và các giá trị nhân văn.

Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về quyền con người được xây dựng từ một nền tảng lý luận vững chắc, trên cở sở tiếp thu quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người, áp dụng một cách sáng tạo và thực tiễn vào cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ khác nhau. Ngay khi ra đời, Đảng đã vạch ra đường lối cơ bản của cách mạng, trong đó xác định nhiệm vụ trọng yếu là đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng người lao động, giải phóng xã hội, để người cày có ruộng, người dân được tự do tổ chức, nam nữ bình quyền. 

Tại Đại hội VI của Đảng năm 1986, Đại hội khởi đầu giai đoạn Đổi mới, Đảng xác định nhiệm vụ: “Xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân”. Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 12-7-1992, sau đó là Chỉ thị số 44 CT/TW ngày 20-7-2010 của Ban Bí thư, Quyết định số 366/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định quan điểm của Đảng ta về quyền con người một cách toàn diện. Với tiền đề độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, quyền con người có điều kiện được đảm bảo rộng rãi, đầy đủ, trọn vẹn nhất. Đồng thời khẳng định rõ, quyền con người của cá nhân gắn với việc bảo đảm lợi ích của tập thể, của cộng đồng xã hội; quyền dân chủ tự do của mỗi cá nhân không tách rời nghĩa vụ và trách nhiệm công dân. Quyền con người gắn với quyền dân tộc cơ bản, chủ quyền quốc gia, gắn liền với lịch sử, truyền thống và phụ thuộc vào trình độ phát triển của đất nước.


Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI 

Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi việc hoàn thiện hệ thống pháp luật có ý nghĩa then chốt đối với việc đảm bảo và phát triển quyền con người. Hiến pháp năm 1946 gồm 70 điều, nhưng đã giành 18 điều cho việc quy định các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, được trình bày tập trung tại một chương và đặt trang trọng tại Chương II. Tiếp đó, Hiến pháp các năm 1959, 1980, 1992 đã kế thừa và phát triển những nội dung cơ bản về quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp năm 1946. Khoản 1, Điều 14 Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật”. Như vậy, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân một lần nữa được đề cao, đưa lên vị trí quan trọng là Chương II, thể hiện sự kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh trong Hiến pháp năm 1946 và quan điểm nhận thức mới, đầy đủ, sâu sắc hơn của Đảng và Nhà nước ta về đề cao nhân tố con người, đề cao quyền con người, coi con người là chủ thể, nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của sự phát triển.

Đời sống tâm linh, quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng là những nhu cầu chính đáng của người dân, được Đảng, Nhà nước tôn trọng và bảo đảm. Ở Việt Nam hiện có khoảng 20 triệu người theo các tôn giáo khác nhau, 80% người dân có đời sống tín ngưỡng. Các sinh hoạt tôn giáo, đặc biệt là các ngày lễ lớn hằng năm của nhiều tôn giáo được tổ chức trọng thể với hàng trăm nghìn tín đồ tham gia. Các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam đồng hành, phát triển cùng dân tộc; chủ động tham gia nhiều hoạt động văn hóa xã hội, đóng góp cho quá trình xây dựng đất nước, đồng thời có quan hệ quốc tế rộng rãi. Cùng với đời sống vật chất và tinh thần được nâng cao, người dân Việt Nam ngày càng tích cực, chủ động tham gia vào công tác quản lý nhà nước và xã hội một cách trực tiếp hoặc thông qua người đại diện do mình lựa chọn. Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần tăng cường dân chủ, công bằng và không ngừng nâng cao vị trí làm chủ của người dân. Đến nay, 100% số xã, phường, thị trấn đã thành lập ban thanh tra nhân dân. Quyền lợi của nhân dân còn được đảm bảo và thúc đẩy bởi các hội, hiệp hội, tổ chức công đoàn mà họ là thành viên. Cả nước có khoảng 460 hội có phạm vi hoạt động toàn quốc, liên tỉnh, hàng nghìn hiệp hội, câu lạc bộ hoạt động trên mọi lĩnh vực.

Bên cạnh đó, phương tiện thông tin đại chúng phát triển nhanh chóng về loại hình, phong phú về nội dung, trở thành diễn đàn quan trọng để nhân dân phản ánh tâm tư, nguyện vọng, nói lên tiếng nói của mình, tham gia phát hiện những mặt tích cực của xã hội và đóng góp cực vào công cuộc đổi mới, phát triển đất nước. Tính hết năm 2013, toàn quốc có 997 cơ quan báo chí in với 1084 ấn phẩm; gần 17.000 nhà báo được cấp thẻ; 01 hãng thông tấn, 67 đài phát thanh, truyền hình, 101 kênh truyền hình và 78 kênh phát thanh, 74 báo và tạp chí điện tử, 336 mạng xã hội và 1.174 trang thông tin điện tử. Tự do báo chí, tự do ngôn luận luôn được Nhà nước quan tâm, đảm bảo. Người Việt Nam nhanh chóng được tiếp cận với hầu hết các hãng thông tấn, truyền hình lớn trên thế giới. Ngoài ra, hệ thống mạng Internet cũng được Nhà nước chú trọng đầu tư phát triển vượt bậc. 


Việt Nam ngày nay

Đảng và Nhà nước cũng đặc biệt quan tâm tới nhóm người dễ bị tổn thương như phụ nữ, trẻ em, người già, người khuyết tật… Với mỗi nhóm đối tượng, Nhà nước đều có các cơ chế, chính sách và ưu tiên cụ thể nhằm bảo vệ, hỗ trợ, tạo cơ hội cho từng nhóm phát triển, hòa nhập với cộng đồng.  Tính đến hết năm 2013, tỷ lệ nhập học ở cấp tiểu học đạt 97,7%. Nhà nước cũng đầu tư phát triển cơ sở giáo dục, dạy nghề cho người khuyết tật. Xuất phát từ chính sách khoan hồng, nhân đạo, vào những dịp lễ lớn, Nhà nước cũng xem xét đặc xá cho những phạm nhân đáp ứng đủ các điều kiện theo Luật Đặc xá nhằm giúp họ sớm tái hòa nhập và trở thành người có ích cho xã hội.

Từ ngàn xưa, cha ông ta đã có câu: “Khoan thư sức dân làm kế sâu rễ bền gốc”, “nước phải lấy dân làm gốc”, nhân dân chính là nguồn sức mạnh giữ nước, nguồn sức mạnh không kẻ thù nào có thể khuất phục được. “Đẩy thuyền cũng là dân mà lật thuyền cũng là dân”, nhân dân phải là trung tâm của mọi sự phát triển. Quán triệt sâu sắc quan điểm này trong mọi thời kỳ cách mạng, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản, Việt Nam từ một nước nghèo đi lên từ sự đổ nát sau chiến tranh đã vươn lên thành nước đang phát triển, đời sống nhân dân được đảm bảo ngày một cải thiện và nâng cao. Việt Nam dần trở thành quốc gia có chỗ đứng và uy tín cao trên trường quốc tế./.

7 Nhận xét

19:00:00, 10 thg 5, 2015 Reply

Trong mọi hoàn cảnh của đất nước, lúc nào Đảng và nhà nước của chúng ta cũng luôn coi dân là gốc, nếu nắm được nhân dân thì chế độ mới lâu bền, xa rời nhân dân chính là làm cho đất nước suy yếu, vì vậy lấy dân làm gốc là một trong những yêu cầu bắt buộc, đặc biệt trong hiến pháp Việt Nam nó cũng đã khẳng định về quyền của công dân, đây chính là quyền bất khả xâm phạm.

19:09:00, 10 thg 5, 2015 Reply

Nhân dân là một trong những lực lượng không thể thiếu của cách mạng Việt Nam, họ là những con người có tấm lòng yêu nước, nên trong mỗi kì Đại hội của Đảng ta luôn xác định nhân dân là gốc rễ của mọi vấn đề, nếu nắm được quần chúng thì mọi vấn đề khó khăn thì đều được giải quyết, không có gì khó cả, hơn nữa nhà nước ta là nhà nước của dân, do nhân dân và vì dân nên nhân dân chính là người làm chủ lãnh đạo đất nước.

19:29:00, 10 thg 5, 2015 Reply

Nhà nước ta là nhà nước của dân nên nhân dân luôn là trung tâm của mọi vấn đề, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi mà đất nước đang trong giai đoạn phát triển, vai trò của nhân dân đối với sự phát triển kinh tế của đất nước nó thể hiện rất mạnh mẽ, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân đưa đất nước khắc phục những hậu quả của chiến tranh, để phát triển như hiện nay, vì vậy dù trong giai đoạn nào thì nhân dân cũng là lực lượng hết sức quan trọng.

21:39:00, 10 thg 5, 2015 Reply

Đảng và Nhà nước ta luôn hết mực ưu tiên và tạo điều kiện tốt nhất cho những công dân của mình được phát triển một cách toàn diện và đầy đủ nahats mọi thứ. Chưa ở đâu và trên đất nước nào mà Phụ nữ và trẻ em, những người dễ bị tổn thương và dễ bị xâm hại lại được bảo vệ cao và bawbgf nhiều lớp như ở Việt Nam.

15:23:00, 12 thg 5, 2015 Reply

Trong mọi xã hội, mọi thời kỳ, hễ có được lòng dân là có được tất cả. Phát huy được sức mạnh của nhân dân ắt mọi việc đều xong. Đó chính là chân lý muôn đời!

Nặc danh
23:59:00, 12 thg 5, 2015 Reply

Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân và vì dân, Đảng ta luôn xác định lấy nhân dân làm gốc rễ, nhân dân chính là nguồn sức mạnh giữ nước, nguồn sức mạnh không kẻ thù nào có thể khuất phục được. Vì thế luôn chăm lo tới cuộc sống, bảo vệ các quyền và lợi ích của Nhân dân.

14:51:00, 13 thg 5, 2015 Reply

Thành công lớn nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam đó có lẽ là thu phục được lòng người, là huy động, tập hợp và tranh thủ tối đa sức mạnh của nhân dân; điều đó đã tạo lên sức mạnh dân tộc Việt Nam, kháng lại mọi sự tấn công của kẻ thù. Tuy nhiên, ngày nay, bên cạnh sự ghi nhận những thành quả đạt được của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, còn có những kẻ với sự hiểu biết ngắn ngủn không ngừng có những hành vi chống lại sự lãnh đạo của Đảng, tuyên truyền chống phá những chính sách của Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, làm tay sai cho kẻ địch cản bước tiến của cả dân tộc.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !