16/08/2015

CÁCH MẠNG THÁNG 8/1945 VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ NHẤT

Written By Lý Công on 16/08/2015 | 10:00

[Nắng Mới]

Những ngày này cách đây 70 năm về trước, cả nước ta đang sục sôi trong khí thế cách mạng. Hưởng ứng lời hiệu triệu của Chính phủ Cách mạng lâm thời và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng bào cả nước đã nhất tề đứng lên tổng khởi nghĩa lật đổ chính quyền thực dân, đế quốc và tay sai, giành lại chính quyền về tay nhân dân. Cách mạng Tháng Tám thành công - nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời. Dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Để làm lên thắng lợi của cuộc tổng khởi nghĩa Tháng tám hào hùng, lịch sử của dân tộc bên cạnh những nguyên nhân về sức mạnh dân tộc, truyền thống yêu nước, nghệ thuật chớp thời cơ,… thì sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam là nhân tố chính có vai trò quan trọng và quyết định đối với sự thắng lợi của Cách mạng Việt Nam. Với vai trò lãnh đạo của mình, Đảng ta đã xây dựng và đề ra những chủ trương đúng đắn, phù hợp với tình hình cách mạng thế giới và đặc điểm của phong trào cách mạng Việt Nam; nhất là trong bối cảnh phong trào cách mạng trong và ngoài nước đang có những diễn biến phức tạp, khó khăn nhất định. Điều này được thể hiện rõ nét ở nội dung trong những nghị quyết, chỉ thị của Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Đảng diễn ra từ ngày 28 đến 31-3-1935, tại một địa điểm ở phố Quan Công, Ma Cao (Trung Quốc) nhằm xác định đường lối cho thời kỳ đấu tranh mới khi Đảng đã phục hồi. Trên cơ sở đánh giá tình hình thế giới và trong nước, Đại hội đề ra 3 nhiệm vụ chủ yếu của toàn Đảng trong thời gian trước mắt là củng cố và phát triển Đảng, tranh thủ quần chúng rộng rãi, chống chiến tranh đế quốc. Với những chủ trương, quyết sách đúng đắn trong Đại hội cũng như trong những Hội nghị Ban chấp hành trung ương  Đảng khóa I sau này đã góp phần to lớn tạo lên sức mạnh to lớn cho Đảng và tạo ra những sự chuyển biến tích cực, rõ rệt cho cách mạng Việt Nam. Điển hình đó chính là Hội nghị Trung ương 6 (11/1939) đã đánh dấu sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng; được triển khai ở Hội nghị Trung ương 7 (11/1940) và hoàn chỉnh về sự chỉ đạo chiến lược của Đảng đối với phong trào cách mạng Việt Nam ở Hội nghị trung ương 8 (5/1941).

Ở Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá I (11/1939), Đảng ta đã thống nhất, tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất chỉ tịch thu ruộng đất của đế quốc và địa chủ phản bội quyền lợi dân tộc. Đồng thời, thành lập Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương thay cho Mặt trận Dân chủ để tập hợp lực lượng; xác định lực lượng chính của Mặt trận lúc này là: công nhân, nông dân, đoàn kết với các tầng lớp tiểu tư sản thành thị và nông thôn, đồng minh trong chốc lát hoặc cô lập giai cấp tư sản bản xứ, trung, tiểu địa chủ; Mặt trận do giai cấp công nhân lãnh đạo. Bên cạnh đó, Đảng cũng đã chủ trương chuyển hướng về tổ chức: vừa xây dựng tổ chức hợp pháp, đơn giản rộng rãi, vừa xây dựng các đoàn thể quần chúng cách mạng bí mật; xoay tất cả các cuộc đấu tranh vào hướng trung tâm là chống đế quốc và tay sai. Ngoài ra, Đảng đã xác định cần phải liên lạc mật thiết với quần chúng, khôi phục hệ thống tổ chức Đảng, vũ trang lý luận cách mạng, thực hiện phê và tự phê bình, đấu tranh chống khuynh hướng hữu và "tả" khuynh.
 
CÁCH MẠNG THÁNG 8/1945 VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ NHẤT

Nơi diễn ra Hội nghị trung ương 8

Còn tại Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương lần thứ I của Đảng (5/1941), Hội nghị xác định: Nhiệm vụ giải phóng dân tộc là nhiệm vụ bức thiết nhất của cách mạng Đông Dương. Nhiệm vụ trước hết của cách mạng Việt Nam lúc này là phải giành cho được độc lập dân tộc và tự do, hạnh phúc cho đồng bào. Hội nghị cũng đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng như: Thành lập Việt Nam Độc lập Đồng minh hội (gọi tắt là Việt Minh); tạm gác khẩu hiệu: “Tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày”; đề ra chủ trương tịch thu ruộng đất của đế quốc và Việt gian chia cho dân cày nghèo; giảm tô, giảm tức, chia lại ruộng công, tiến tới thực hiện người cày có ruộng; chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ mỗi nước ở Đông Dương; thành lập, phát triển và tăng cường lãnh đạo các tổ chức vũ trang và nửa vũ trang; chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang, đi từ khởi nghĩa từng phần đến Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. 

Với những chủ trương, quyết sách đúng đắn của Đại hội Đảng lần thứ nhất và các Hội nghị Trung ương đã có ý nghĩa hết sức to lớn đối với cách mạng Việt Nam. Chúng ta đã xây dựng được lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang làm lực lượng nòng cốt cho Tổng khởi nghĩa; cũng như đã tập hợp được một lực lượng đông đảo các giai cấp, tầng lớp bao gồm cả công nhân, nông dân, tiểu tư sản, nhân sỹ trí thức và địa chủ địa chủ yêu nước… Dưới lãnh đạo tài tình của Đảng và Bác, nhân dân Việt Nam đã đứng lên chớp thời cơ Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là thắng lợi của tinh thần đoàn kết, sức mạnh của dân tộc và trên hết đó là những quyết định, chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt Đảng cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh. 

32 Nhận xét

Nặc danh
16:28:00, 16 thg 8, 2015 Reply

Sống trong những ngày thu tháng 8 này, mỗi người dân Việt Nam lại trào dâng lòng tự hào dân tộc với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, đó là thắng lợi của tinh thần đoàn kết, sức mạnh của dân tộc và trên hết đó là những quyết định, chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt Đảng cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh trước đó phải kể đến ý nghĩa hết sức to lớn những chủ trương, quyết sách đúng đắn của Đại hội Đảng lần thứ nhất và các Hội nghị Trung ương đối với cách mạng Việt Nam.

17:15:00, 16 thg 8, 2015 Reply

Những ngày này cách đây 70 năm về trước, cả nước ta đang sục sôi trong khí thế cách mạng.Với những chủ trương, quyết sách đúng đắn của Đại hội Đảng lần thứ nhất và các Hội nghị Trung ương, Chúng ta đã xây dựng được lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang làm lực lượng nòng cốt cho Tổng khởi nghĩa; cũng như đã tập hợp được một lực lượng đông đảo các giai cấp, tầng lớp bao gồm cả công nhân, nông dân, tiểu tư sản, nhân sỹ trí thức và địa chủ địa chủ yêu nước… Dưới lãnh đạo tài tình của Đảng và Bác, nhân dân Việt Nam đã đứng lên chớp thời cơ Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Cách mạng Tháng Tám thành công - nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời. Dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

23:08:00, 16 thg 8, 2015 Reply

Cách mạng tháng tám thành công và đỉnh cao là sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ngày 2/9/1945 đã đánh dấu bước ngoặt trong cách mạng nước ta. Chúng ta có Đảng lãnh đạo, có chính phủ riêng, có bộ máy nhà nước, là điều kiện cho những thắng lợi sau này của cách mạng. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, Đảng cộng sản, nhà nước ta không ngừng lớn mạnh và thể hiện sự tiến bọ của mình. Sau 70 năm đất nước ta thực sự đã có nhiều bước tiến vượt bậc. Đó chính là công sức của Đảng, Nhà nước và toàn thể dân tộc ta.

08:06:00, 17 thg 8, 2015 Reply

Cuộc sống, dòng đời vẫn trôi chảy. Nhưng dường như nó khoác lên mình một không khí náo nức lạ thường khi cả nước đang hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2-9. Cuộc sống bình yên của nhân dân chính là thành quả của cuộc cách mạng lịch sử này

09:05:00, 17 thg 8, 2015 Reply

bất kể ở nơi nào, những ngày này trong ai cũng rộn ràng nhớ đến những khoảnh khắc 70 năm về trước, cái ngày mở ra cho đất nước Việt Nam sang một trang lịch sử mới, hào hùng bi tráng mà cũng đầy những đau thương và mất mát. Những ngày này ngẫm lại thấy đảng ta lãnh đạo đất nước thật đúng đắn và thành công. Có người nói rằng đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước kiểu gì mà đất nước vẫn còn nghèo nàn. Xin thưa, với một đất nước bị tàn phá vì chiến tranh thì được như ngày hôm nay là một thành công mà không phải ai có thể làm được, Việt Nam giàu mạnh hơn sau 40 năm thống nhất đó là nhờ đường lối sáng suốt của Đảng, trong đó đường lối đối ngoại đã trở thành nghệ thuật. Dù ở đâu đó vẫn còn tiêu cực nhưng tôi vẫn tin Đảng ta sẽ vững tay chèo để lèo lái còn thuyền đất nước đến với mục tiêu đã đề ra.

12:11:00, 17 thg 8, 2015 Reply

Cách mạng tháng tám thành công đã mở ra một kỉ nguyên mới cho dân tộc-kỉ nguyên độc lập tự do.Dân tộc ta đang tiến tới kỉ niệm 70 năm ngày cách mạng thành công với một tâm trạng háo hức và tự hào.

12:17:00, 17 thg 8, 2015 Reply

Trong không khí những ngày thu tháng 8 lịch sử, mỗi người dân Viết nam lại rộn ràng nhớ đến cuộc cách mạng tháng 8 lịch sử của dân tộc ta-mở ra một kỉ nguyên mới cho đất nước-kỉ nguyên độc lập, tự do.

21:20:00, 17 thg 8, 2015 Reply

Cách mạng tháng Tám thành công đã mở ra trang sử mới cho đất nước Việt Nam. Đất nước ta từ một nước nô lệ đã trở thành một nước tự do, nhân dân trở thành người làm chủ đất nước. Việt Nam trở thành ngọn cờ đầu cho phong trào giải phóng dân tộc khỏi ách áp bức bóc lột của đế quốc thực dân.

22:34:00, 17 thg 8, 2015 Reply

Cách mạng Tháng 8 là một mốc son chói lọi trong lịch sử đất nước ta, đưa nước ta đến gần với một kỷ nguyên mới, kỷ nguyện của độc lập tự do. Cách mạng Tháng 8 thành công cho thật vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam đối với nhân dân, đất nước Việt Nam. và chính nhờ có Cách mạng Tháng 8 mà phong trào giải phóng dân tộc mới bùng lên mãnh mẽ không chỉ ở Việt Nam mà con lan sang nhiều nước trên thế giới.

22:43:00, 17 thg 8, 2015 Reply

Với sự thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, nhân dân Việt Nam đã đập tan xiềng xích nô lệ của Pháp trong gần một thế kỷ tại Việt Nam, chấm dứt sự tồn tại của chế độ quân chủ chuyên chế gần một nghìn năm, lập nên nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đảng Cộng sản Việt Nam từ chỗ phải hoạt động bí mật, bất hợp pháp trở thành một đảng cầm quyền và hoạt động công khai.

22:55:00, 17 thg 8, 2015 Reply

Cách mạng tháng tám là sự kiện vĩ đại trong lich sự dân tộc, đánh dấu bước tiến nhảy vọt của cách mạng Việt Nam. Đây là lần đầu tiên giai cấp công nhân và nhân dân lao động giành được chính quyền trong cả nước, lần đầu tiên chế độ dân chủ nhân dân ở Việt Nam ra đời. Và đồng thời cho thấy sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc Việt Nam.

23:23:00, 17 thg 8, 2015 Reply

Một trong những ngày lịch sử của dân tộc ta, trân trọng quá khứ để hiểu giá trị của hòa bình, phấn đấu học tập, lao động rèn luyện để góp phần nhỏ bé vào công cuộc bảo vệ đất nước cũng như chống lại các thế lực thù địch

23:24:00, 17 thg 8, 2015 Reply

các hội nghị ban chấp hành trung ương Đảng có vai trò quan trọng đối với thắng lợi của cách mạng tháng Tám vĩ đại, đem lại độc lập tự do cho dân tộc. các hội nghị đã kip thời chuyển hướng cách mạng Việt Nam đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, góp phần kịp thời đưa cách mạng Việt Nam từ khởi nghĩa từng phần lên tổng khởi nghĩa

06:36:00, 18 thg 8, 2015 Reply

dù cho mọi thứ có thay đổi thì lịch sử sẽ không bao giờ thay đổi, rằng sự sáng suốt và đúng đắn của Đảng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đem lại cho đất nước Việt Nam nền độc lập, tự chủ. Từ ngày thành lập nước cho đến nay, tuy có những thời kỳ Đảng ta còn mắc khuyết điểm, để lại những sai lầm do tư duy, nhưng nhờ có sự tư duy đổi mới và sáng tạo mà bao nhiêu năm qua đất nước đã phát triển không ngừng nhờ những chủ trương chính sách đúng đắn, phù hợp mà Đảng đã đề ra. Những ngày tháng 8 rộn ràng, nghĩ về 70 năm về trước càng thêm tự hào về đất nước chúng ta, thêm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của nhà nước, mọi sơ hở, yếu kém rồi sẽ được khắc phục. Cách mạng tháng Tám là mình chứng cho sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, và là mình chứng chứng minh ai là người lãnh đạo ưu việt nhất của Việt Nam.

15:07:00, 18 thg 8, 2015 Reply

nói về tầm quan trọng, nói về bước ngoặt lớn của cách mạng tháng Tám năm 1945 và ý nghĩa của Đại hội Đảng lần thứ nhất thì chúng ta không còn gì để bàn cãi. Một giai đoạn lịch sử đã đánh dấu cho những năm tháng làm chủ đất nước, làm chủ sức mạnh của bản thân với tinh thần yêu nước cao ngất để có cuộc Tổng khởi nghĩa lan rộng toàn quốc và giành lại chính quyền từ tay giặc như vậy. Từ đây chúng ta bước vào kỷ nguyên độc lập, tự chủ

15:41:00, 18 thg 8, 2015 Reply

nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển đất nước với những thành quả to lớn trong đấu tranh giải phóng dân tộc thoát khỏi sự kìm hãi của hai đế quốc hàng đầu thế giới là Pháp và Mỹ chúng ta cũng thật tự hào và khó thể tượng tượng lại nổi khí thế sục sôi với tinh thần yêu nước bất diệt của toàn thể dân tộc để làm nên những chiến công to lớn ấy. Mốc son ấy không thể không nhắc đến cách mạng tháng Tám năm 1945 và đại hội Đảng toàn quốc lần thứ nhất

16:16:00, 18 thg 8, 2015 Reply

Trong cuộc kháng chiến trường kì của dân tộc với những thành công vang dội để đất nước chúng ta xoay chuyển tình thế từ một quốc gia nô lệ thành người làm chủ đất nước thì chúng ta phải kể đến cách mạng tháng Tám năm 1945 mới ý nghĩa vô cùng lớn lao cho sự tự chủ của dân tộc, chấm rứt nhiều năm đô hộ của thực dân Pháp và tiến tới đại hội đảng lần thứ nhất với nhiều chủ trương, chính sách phát triển đất nước song hành cách mạng

16:36:00, 18 thg 8, 2015 Reply

Nói về Cách mạng tháng 8 đã có không biết bao nhiêu chuyên gia sử học đánh giá đây là một chiến công lớn , vang dội năm châu. Cùng với chiến thắng này, Nhà nước CHXHCN Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước quan trọng với lịch sử dân tộc. Nhân dân các thế hệ sẽ không ngừng tự hào về chiến thắng này và biết ơn vô cùng những hi sinh để đổi lại cho đất nươc nền độc lập tự do như ngày hôm nay.

10:29:00, 19 thg 8, 2015 Reply

Cách mạng tháng Tám đúng là một mốc son chói lọi và vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp lãnh đạo cảu Đảng Cộng sản Việt Nam. Vẫn còn nhiều thắc mắc tại sao Dảng và Bac Hồ lại lập được chiến công to lớn đến như thế. Từ sự thành công của cách mạng tháng Tám cho thấy tầm nhìn trong việc lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta lớn đến như thế nào. Hy vọng với mốc son 70 năm, Đảng ta sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, đề ra nhiều chủ trương, đường lối hợp lý, đúng đắn để giữ vững độc lập, tự chủ của đất nước, bên cạnh đó là giải quyết tốt mọi vấn đề tranh chấp lãnh thổ cũng như những mối quan hệ chính trị, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đưa đất nước tiến lên xã hội chủ nghĩa.

11:06:00, 19 thg 8, 2015 Reply

Cách mạng tháng tám thành công không chỉ có ý nghĩa to lớn với dân tộc Việt Nam, mà nó đã vượt ra thế giới bên ngoài, trở thành tấm gương, bài học cho nhiều đất nước vẫn còn chịu cảnh đô hộ của thực dân đứng lên đấu tranh đòi lại độc lập tự do cho mình.

19:33:00, 19 thg 8, 2015 Reply

quả thực ngày nay có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với người dân Việt Nam cũng như lực lượng công an nhân dân nói riêng, ở đó lực lượng công an nhân dân thực sự đã trưởng thành phục vụ có hiệu quả cho đất nước. Trong những việc làm của mình dần đã được từng bước khẳng định được vai trò và vị thế đồng thời không cho kẻ địch có thể làm hại đất nước.

19:46:00, 19 thg 8, 2015 Reply

những chặng đường vừa qua đất nước đã thực sự có hiệu quả trong việc làm của mình đảm bảo cho người dân được hưởng được cuộc sống tốt đẹp nhất chứ chẳng có cái gì hơn cả. Và cái gì cũng có cái giá của nó chứ không thể nào thích làm cũng được, trên con đường đó cũng phải trả bằng những việc làm tương tự chứ không hề đơn thuần mới đạt được.

20:05:00, 19 thg 8, 2015 Reply

cuộc cách mạng đã thực sự mang lại cho người dân Việt Nam thành công nhất và thực tế tình hình hiện nay cũng đã nói lên tất cả những việc làm của đảng dẫn đường cho nhân dân Việt Nam mà. Điều quan trọng là qua năm tháng cần được bảo vệ cho được thành quả đó mới là điểu quan trọng.

19:59:00, 20 thg 8, 2015 Reply

Cách mạng tháng 8 là ngày hội của toàn dân khẳng định thành quả đấu tranh của dân tộc ta. Những kẻ chuyên đi nói xấu đảng hay bôi nhọ lịch sử lúc nào chẳng mang mấy cái luận điệu nhảm nhí ra để bác bỏ quá khứ. Chúng chẳng thể nào tiến bộ được nếu như cố tình không công nhận lịch sử

20:08:00, 20 thg 8, 2015 Reply

Lịch sử đã chứng minh con đường mà Đảng và nhân dân ta đã chọn là vô cùng đúng đắn. Chúng ta phải tự hào về những trang sử hào hùng của dân tộc khiến cho cả thế giới kinh ngạc. Mỹ cũng phải nhìn nhận lại con người Việt Nam vốn nhỏ bé nhưng anh hùng

20:25:00, 20 thg 8, 2015 Reply

Một bước ngoặt lịch sử của dân tộc ta đã mở ra, đúng thế chúng ta có quyền tự hào về những gì mà chúng ta đã giành được. Mỹ hay những kẻ thù khác đều phải ngả mũ thán phục chúng ta, họ chẳng có quyền gì mà phán xét

22:18:00, 20 thg 8, 2015 Reply

cách mạng tháng 8 như một hệ quả tất yêu của lịch sử, khi người dân Việt Nam bị đè nén đến tận cùng. khi người dân Việt Nam có 2 triệu người chêt đói thì Việt Minh đứng ra giải phóng đập tan ách đô hộ là điều hiển nhiên và phù hợp với lịch sử lúc bấy giờ

22:38:00, 20 thg 8, 2015 Reply

sống trong những ngày kỷ niệm mùa thu lịch sử. đi qua các con đường tuyến phố Hà Nội, tôi luôn tưởng tượng ra những khung cảnh cách mạng 70 năm trước, ngày mà cụ tôi, ông tôi bước ra khỏi thân phận nô lệ mà trở thành người chủ của đất nước này

10:45:00, 26 thg 8, 2015 Reply

mặc dù Cách mạng tháng Tám là tất yếu của lịch sử, nhưng những kẻ chống đối, thua cuộc thì lại không ngừng phủ nhận cái quy luật khách quan và tất yếu đó, chúng vẫn ngày đêm kêu gào cho rằng Đảng ta đi cướp chính quyền của kẻ khác, mà không biết rằng toàn đảng, toàn dân đã một lòng đoàn kết giành lấy chính quyền về tay nhân dân. Hiện nay, những kẻ chống đối thường xuyên đưa những thôn tin thất thiệt, xuyên tạc thành quả cách mạng của nhân dân, từ đó quy chụp, đỗ lỗi cho sự lãnh đạo của Đảng, nhằm chống phá đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam; vẫn la những mục đích chính trị đê hèn và bẩn tiện chứ chẳng có một tí gì là vì nhân dân cả.

22:14:00, 3 thg 9, 2015 Reply

Dưới lãnh đạo tài tình của Đảng và Bác, nhân dân Việt Nam đã đứng lên chớp thời cơ Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Cách mạng Tháng Tám thành công - nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời. Dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

22:41:00, 3 thg 9, 2015 Reply

Từ sự thành công của cách mạng tháng Tám cho thấy tầm nhìn trong việc lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta lớn đến như thế nào. Hy vọng với mốc son 70 năm, Đảng ta sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, đề ra nhiều chủ trương, đường lối hợp lý, đúng đắn để giữ vững độc lập, tự chủ của đất nước

23:05:00, 3 thg 9, 2015 Reply

Lực lượng công an nhân dân thực sự đã trưởng thành phục vụ có hiệu quả cho đất nước. Trong những việc làm của mình dần đã được từng bước khẳng định được vai trò và vị thế đồng thời không cho kẻ địch có thể làm hại đất nước

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !