11/12/2015

HIỂU THẾ NÀO CHO ĐÚNG VỀ QUYỀN TỰ DO LẬP HỘI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Written By Lý Công on 11/12/2015 | 11:13

[Anh hùng xa lộ]

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập mạnh mẽ như hiện nay, khi đời sống vật chất, tinh thần của mỗi người dân được nâng cao thì quyền con người ngày càng được luật pháp quốc tế, quốc gia tôn trọng, bảo vệ. Hòa chung trong dòng chảy đó, Việt Nam cũng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, vượt bậc trong lĩnh vực dân chủ, nhân quyền và được toàn thế giới công nhận và đánh giá cao. Điều đó được thể hiện rõ trong hầu hết các khuôn khổ đối thoại và hợp tác về quyền con người, về dân chủ, nhân quyền cả song phương lẫn đa phương, các nước và các đối tác quốc tế đều bày tỏ ghi nhận đối với những thành tựu Việt Nam đã đạt được, nhất là trong các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an ninh lương thực, an sinh xã hội, thực hiện tốt các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc.

Tuy nhiên, thời gian qua, một số phần tử phản động đã lợi dụng cái mà chúng gọi là giá trị “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền”để tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị nội bộ. Trong đó, các đối tượng này thường xuyên viện dẫn và sử dụng quyền tự do lập hội để tiến hành các hoạt động chống chính quyền. Chính vì vậy, chúng ta cần phải hiểu đúng về quyền tự do lập hội ở Việt Nam, tránh để các đối tượng xấu lôi kéo, kích động, lợi dụng để tiến hành các hoạt động vi phạm pháp luật.

Thứ nhất, tự do lập hội là một trong những quyền cơ bản của công dân được Đảng và Nhà nước thừa nhận, tôn trọng, quy định trong Hiến pháp và pháp luật Việt Nam qua các thời kỳ, giai đoạn lịch sử:

- Điều 10 Hiến pháp năm 1946 khẳng định:“Công dân Việt Nam có quyền tự do ngôn luận, tự do xuất bản, tự do tổ chức và hội họp, tự do tín ngưỡng, tự do cư trú, đi lại trong nước và ra nước ngoài. 
- Điều 25 Hiến pháp năm 1959: “Công dân nước Việt Nam dân chủ cộng hòa có các quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp, lập hội và biểu tình. Nhà nước bảo đảm những điều kiện vật chất cần thiết để công dân được hưởng các quyền đó”. 
- Điều 67 Hiến pháp năm 1980: “Công dân có các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do lập hội, tự do biểu tình, phù hợp với lợi ích của chủ nghĩa xã hội và của nhân dân. Nhà nước tạo điều kiện vật chất cần thiết để công dân sử dụng các quyền đó. Không ai được lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của Nhà nước và của nhân dân”. 
- Điều 69 Hiến pháp năm 1992: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật”. 
- Điều 25 Hiến pháp năm 2013: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”.

Ngoài ra, hiện nay ở nước ta, việc thực hiện các quyền này còn được quy định ở nhiều văn bản pháp luật cụ thể, như: Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, ngày 21/4/2010, của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Thông tư số 11/2010/TT-BNV, ngày 26/11/2010, của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, ngày 21/4/2010 của Chính phủ. Điều này đã cho thấy quyền tự do hội họp, tự do lập hội của công dân Việt Nam luôn được Hiến pháp của Việt Nam ghi nhận và cụ thể hóa qua các văn bản pháp luật. Không những thế, những quyền được các công ước quốc tế coi là quyền cơ bản của con người, trong đó có quyền tự do hội họp, lập hội, còn được Nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ bảo đảm và bảo vệ. 

Thứ hai, Đảng và Nhà nước ta luôn khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi và đảm bảo cho công dân thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền tự do lập hội của mình. Mọi công dân đều có quyền tham gia hoặc không tham gia các tổ chức hội. Trong đó, Đảng và Nhà nước luôn tạo điều kiện cho các tổ chức hội nhóm là vai trò là cầu nối giữa các hội viên với chính quyền; khuyến khích các hội nhóm tham gia phản biện các vấn đề xã hội để bổ sung, hoàn thiện chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần quan trọng trong việc xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Để đảm bảo việc thực hiện quyền tự do lập hội của công dân, Đảng và Nhà nước đã ban hành các văn bản quy định cụ thể về thủ tục, cách thức thành lập hội. Đồng thời cũng nghiêm cấm các hành vi xâm phạm, cản trở quyền lập hội của công dân. Điều này đã được thể hiện rõ trong Điều 129 Bộ luật hình sự sửa đổi năm 2009. Trong đó, Điều 129 quy định rõ về:“Tội xâm phạm quyền hội họp, lập hội, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân

1. Người nào có hành vi cản trở công dân thực hiện quyền hội họp, quyền lập hội phù hợp với lợi ích của Nhà nước và của nhân dân, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm.
2. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm”.
Thứ ba, Đảng và Nhà nước nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng quyền tự do lập hội để lập ra các hội nhóm bất hợp pháp, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước của các cơ quan chức năng hay lợi dụng quyền lập hội để chống phá Đảng, Nhà nước.
Thời gian qua, ở nước ta đã xuất hiện hành loạt các hội nhóm bất hợp pháp núp dưới danh nghĩa các tổ chức sinh hoạt tôn giáo, đấu tranh cho “dân chủ”, “hân quyền”…để tiến hành các hoạt động chống đối.Bề ngoài, chúng sử dụng danh nghĩa “yêu nước”, đấu tranh “dân chủ” nhưng trên thực tế chúng lại âm thầm thực hiện các hoạt động xuyên tạc, vu cáo, bôi nhọ chính quyền. 

Một số hội nhóm phản động lập ra để chống chính quyền nhân dân
Chúng thường xuyên sử dụng thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo học sinh, sinh viên, người dân lao động để phát triển lực lượng, âm mưu thành lập các tổ chức chính trị đối lập, tiến hành “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố” ở nước ta. Đồng thời, sử dụng mạng Internet, mạng xã hội như một công cụ, phương tiện để tuyên truyền, tán phát, đăng tải các tài liệu, tin, bài viết có nội dung chống Đảng, Nhà nước.

Nguy hiểm hơn, một số đối tượng đã lợi dụng quyền tự do lập hội nhóm để vu cáo Việt Nam vi phạm “dân chủ”, “nhân quyền”, tạo điều kiện cho các thế lực thù địch, các đối tượng phản động trong và ngoài nước xuyên tạc, vu cáo nước ta. Điều này đã làm xấu đi hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè thế giới, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị nội bộ ở nước ta.

Hiện nay, các thế lực thù địch đang lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “tôn giáo”, “dân tộc” để can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta. Trong đó, chúng tích cực viện dẫn, lợi dụng quyền tự do lập hội được quy định trong Hiến pháp nhằm hình thành lực lượng chính trị đối lập, tiến hành các hoạt động chống đối.Vì vậy, chúng ta cần cảnh giác và hiểu rõ về quyền tự do thành lập và tham gia hội nhóm ở nước ta, tránh để cho các thế lực thù địch, các đối tượng xấu lôi kéo, lợi dụng để chống chính quyền.

26 Nhận xét

11:47:00, 11 thg 12, 2015 Reply

thực ra đều là thủ đoạn chiêu trò của những đối tượng chống đối. ai cũng hiểu rằng bất cứ hoạt động gì trong xã hội đều phải tuân thủ pháp luật, thượng tôn pháp luật. tự do dân chủ nhưng không phải muốn làm gì thì làm. bất cứ một tổ chức, đơn vị tập thể nào muốn hoạt động thống nhất đều phải có quy định chung và tất cả mọi thành viên đều phải tuân thủ những quy định đó.huống chi đây là một quốc gia.hơn nữa đảng nhà nước ta đã tạo mọi điều kiện để các thành viên trong xã hội tham gia hay thành lập các hội nhóm khác nhau

22:50:00, 11 thg 12, 2015 Reply

Các thế lực thù địch đang lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “tôn giáo”, “dân tộc” để can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta. Chúng tích cực viện dẫn, lợi dụng quyền tự do lập hội được quy định trong Hiến pháp nhằm hình thành lực lượng chính trị đối lập, tiến hành các hoạt động chống đối.Vì vậy, chúng ta cần cảnh giác và hiểu rõ về quyền tự do thành lập và tham gia hội nhóm ở nước ta, tránh để cho các thế lực thù địch, các đối tượng xấu lôi kéo, lợi dụng để chống chính quyền.

Nặc danh
23:01:00, 11 thg 12, 2015 Reply

Các phần tử phản động đã lợi dụng giá trị “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền”để tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị nội bộ.Các đối tượng này thường xuyên viện dẫn và sử dụng quyền tự do lập hội để tiến hành các hoạt động chống chính quyền. Chính vì vậy, chúng ta cần phải hiểu đúng về quyền tự do lập hội ở Việt Nam, tránh để các đối tượng xấu lôi kéo, kích động, lợi dụng để tiến hành các hoạt động vi phạm pháp luật.

23:28:00, 11 thg 12, 2015 Reply

trong xã hội ngày càng phát triển hiện nay vấn đề nhân quyền của con người cũng được coi trọng hơn bao giờ hết. Nhưng nhân quyền của con người và đấu tranh cho nhân quyền thật sự cần đc nhìn nhận đúng đắn chứ không đơn giản chỉ là chiêu trò lợi dụng vì lợi ích cá nhân

11:24:00, 12 thg 12, 2015 Reply

NGUYỄN TẤN DŨNG LẠI TỰ ĐÁNH BÓNG BẰNG MỘT "GIẢI THƯỞNG"!
(11 tháng 12 2015)

Hôm nay báo Vietnamnet loan tin: "Vinh danh Thủ tướng, vinh danh Việt Nam" - "Giải thưởng Nhà lãnh đạo thế giới vì Hoà bình, An ninh và phát triển do Diễn đàn Toàn cầu Boston trao cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được xem là ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực nhiều năm qua của ông vì hoà bình và an ninh trong khu vực..."

http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/278356/vinh-danh-thu-tuong-vinh-danh-viet-nam.html

Nhưng cái "Giải thưởng Nhà lãnh đạo thế giới vì Hoà bình, An ninh và phát triển" là gì? Và "Diễn đàn Toàn cầu Boston" là ai?

"Giải thưởng Nhà lãnh đạo thế giới vì Hoà bình, An ninh và phát triển" là một giải thưởng dỏm do Nguyễn Anh Tuấn (kẻ sáng lập và làm Tổng Biên Tập của Vietnamnet) lập ra, và cái "Diễn đàn Toàn cầu Boston" (Boston Global Forum) thì cũng do Nguyễn Anh Tuấn lập ra và làm Giám Đốc Điều Hành (Founder and CEO):

http://bostonglobalforum.org/blog/category/about-us/board-of-directors/

Nguyễn Anh Tuấn kiêm nhiệm cả Ban Tư Tưởng (Board of Thinkers) của "Diễn đàn Toàn cầu Boston" (Boston Global Forum):

http://bostonglobalforum.org/blog/category/about-us/board-of-thinkers-new/

Nguyễn Anh Tuấn kiêm nhiệm cả Ban Biên Tập (Editorial Board) của "Diễn đàn Toàn cầu Boston" (Boston Global Forum):

http://bostonglobalforum.org/blog/category/about-us/editorial-board/

Nguyễn Anh Tuấn kiêm nhiệm cả Ban Điều Hành (Executive Board) của "Diễn đàn Toàn cầu Boston" (Boston Global Forum):

http://bostonglobalforum.org/blog/category/about-us/excutive-board/

Nên nhớ rằng năm 2012, Nguyễn Anh Tuấn đã lập ra giải thưởng dỏm "Quốc Tế Trần Nhân Tông", và báo Vietnamnet đã rầm rộ đăng tin rằng "Giải Thưởng Quốc Tế Trần Nhân Tông" sẽ trao cho Tổng thống Myanmar, ông U Thein Sein và Chủ tịch Đảng đối lập NLD – bà Aung San Suu Ky. Nhưng rốt cuộc cả 2 người này không hề đến nhận giải thường, và cái giải thưởng đó chết tiệt luôn, không kèn không trống:

http://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/89762/ngay-hoi-lon-cua-giai-thuong-quoc-te-tran-nhan-tong.html

NGUYỄN TẤN DŨNG KHÔNG NGỪNG TỰ ĐÁNH BÓNG BẰNG MỌI THỦ ĐOẠN RẺ TIỀN NHẤT.

Năm 2011, tôi đã vạch ra sự thật về việc Nguyễn Tấn Dũng tự đánh bóng, qua bài viết: "'Báo chí nước ngoài' ca ngợi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng? Thật ra chỉ là một trò lừa bịp!"

http://www.tienve.org/home/activities/viewThaoLuan.do?action=viewArtwork&artworkId=11922

Và bài "Thông Tấn Xã Việt Nam biến rác thành vàng để lừa bịp nhân dân":

http://www.tienve.org/home/activities/viewThaoLuan.do?action=viewArtwork&artworkId=11928

Cộng Sản Việt Nam sẽ không bao giờ ngừng lừa bịp nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, tôi tin rằng càng ngày càng ít người dân Việt Nam tin vào những trò lừa bịp ấy. Chúng ta cần phải liên tục vạch ra tất cả cả những trò lừa bịp của Cộng Sản Việt Nam để càng ngày càng nhiều người dân Việt Nam biết rõ sự thật.

Hoàng Ngọc-Tuấn

18:38:00, 12 thg 12, 2015 Reply

Quyền lợi thì luôn phải đi đôi với nghĩa vụ, đó là điều quá dĩ nhiên, nếu anh muốn có quyền lợi mà anh không hoàn thành nghĩa vụ của mình thì bị tước quyền lợi là đúng rồi. Nhà nước Việt Nam là nhà nước pháp quyền, tất cả phải tuân thủ pháp luật, những kẻ chỉ chăm chăm lợi dụng những quyền lợi của mình để phục vụ cho những mưu đồ xấu xa mà không hề đả động tới nghĩa vụ của mình thì bị xử lý là điều không phải bàn cãi.

21:26:00, 12 thg 12, 2015 Reply

có một điểu rõ ràng chúng ta có thể thấy đó là tự do, nhân quyền đã được pháp luật Việt Nam công nhận, tuy nhiên mọi sự tự do hay nhân quyền cũng phải trong khuôn khổ. chúng ta không thể chạy theo sự điên loạn và đòi hỏi của những kẻ tâm thần chính trị được

21:39:00, 12 thg 12, 2015 Reply

quyền tự do lập hội đã được pháp luật nước ta công nhận. mọi hội được lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam sẽ được tạo điều kiện tuy nhiên nếu hội đó bị lợi dụng để chống phá nhà nước Việt Nam thì tất nhiên là không được rồi

22:55:00, 12 thg 12, 2015 Reply

Sư cái bọn này chứ, tử tế với chúng nó cũng không nổi. Không riêng gì quyền lập hội, quyền gì đi nữa thì cũng phải được sử dụng hợp pháp, vào những mục đích chính đáng chứ không phải để cho chúng nó bê cái quyền được Nhà nước trao vào tay rồi lại đi làm những thứ chống lại Nhà nước, đi ngược lại với lợi ích của nhân dân như vậy.

23:32:00, 12 thg 12, 2015 Reply

được sự tài trợ và hậu thuẫn của nước ngoài, các tổ chức này làm đủ thứ chiêu trò núp dưới danh nghĩa là đấu tranh cho dân chủ nhân quyền mà thực ra thì đây là vấn đề được Đảng và Nhà nước ta rất coi trong tạo điều kiện và thực hiện nghiêm túc. Vậy mà với những hành động chống lại chính đồng bào mình thì các tổ chức này lôi kéo được một số bộ phận người cả tin dễ bị lợi dụng, có thái độ bất mãn hoặc hắm lợi, gây ly gián lục đục, lợi dụng các vấn đề đó hòng bóp méo sự thật, làm ảnh hưởng xấu hình ảnh của Việt Nam trong cách nhìn đối với bạn bè quốc tế.
Đó chỉ là những hành động chưa mang tính man rợ, ngoài ra các tổ chức này sẵn sang giết người đe dọa mang tính đặc biệt nguy hiểm.
Chưa kể đến chúng ta khi xem đến lý lịch của những con người có tiếng trong giới đấu tranh Dân chủ nhân quyền thì họ đạo đức của họ đc xem là những con người cặn bã trong xã hội này.

16:35:00, 13 thg 12, 2015 Reply

Thực sự thì tôi cũng không hiểu thế lực thù địch mà tác giả nói ở trên làm gì nhưng tôi thấy mấy cái hội như hội văn đoàn độc lập hay hội nhà báo độc lập gì gì nữa ấy, hoạt động chẳng theo một hệ thống nào cả. Thứ nhất là đã không được Nhà nước công nhận hợp pháp để mà hoạt động rồi, thứ 2 là những gì mà cái hội đấy đem lại thực ra chỉ là tập hợp những nhóm nhỏ và lợi ích chỉ được chia đều cho những thành viên trong nhóm. Liệu ta có nghĩ rằng sau này nếu như ta không còn là thành viên của hội đó nữa hoặc tham gia hội đó không làm được gì cho mục đích riêng của hội thì liệu có được?
Tôi không nói rằng ở Việt Nam không có những hội, nhóm nhỏ hoạt động. nhưng những hội nhóm đó đều có tiêu chí riêng của mình, chẳng can dự vào chuyện chính trường hay bất kì những hoạt động nào khác, các thành viên đều tự đóng góp kinh phí hoạt động và luôn theo khuôn khổ pháp luật. Nhiều hội lắm chứ. Hội những người thích nuôi chó cảnh tại Hà Nội chẳng hạn này...

18:16:00, 13 thg 12, 2015 Reply

Lập hội hợp pháp, tuân thủ đường lối của đảng, chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật, vì lợi ích của nhân dân thì chả ai nói làm gì. Đằng này lũ dân chủ tụ tập toàn những tên bán nước hại dân lại rồi lập cái hội đấu tranh cho dân chủ nhân quyền, nghe đã thấy thối rồi.

18:16:00, 13 thg 12, 2015 Reply

Lập hội hợp pháp, tuân thủ đường lối của đảng, chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật, vì lợi ích của nhân dân thì chả ai nói làm gì. Đằng này lũ dân chủ tụ tập toàn những tên bán nước hại dân lại rồi lập cái hội đấu tranh cho dân chủ nhân quyền, nghe đã thấy thối rồi.

20:14:00, 13 thg 12, 2015 Reply

Nhà nước không cấm lập hội, lập nhóm. Bởi vì xuất phát từ tư duy cầu thị, luôn mong nhận được những phản biện xã hội mang tính tích cực, xây dựng, hiến kế, chỉ ra điểm hạn chế để Nhà nước căn cứ vào đó mà sửa đổi, phát triển. Thế nhưng, hiện nay một số hội, nhóm tự lập ra mà không có sự cho phép, không làm theo thủ tục pháp luật, thứ nhất là đã phạm pháp, thứ hai họ không có một hoạt động nào để đóng góp cho đất nước, ngoài việc kéo nhau đi biểu tình, hô hào các kiểu, phủ nhận hoàn toàn những thành tựu mà đất nước đạt được. vậy thì những hội hè đó tốt nhất là nên dẹp. bớt nhàm, bớt loạn.

13:48:00, 14 thg 12, 2015 Reply
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
13:50:00, 14 thg 12, 2015 Reply

Lập hội với những hoạt động thực tế thiết thực, mục đích xây dựng, đóng góp cho nước nhà thì có ai bảo sao. Nhưng đáng tiếc rằng những hội nhóm này đã và đang làm phức tạp tình hình an ninh, chính trị - xã hội của đất nước, làm chậm lại quá trình phát triển của quốc gia - dân tộc, đi ngược lại với lợi ích của nhân dân. Theo tôi, các cơ quan chức năng cần ban hành các văn bản pháp luật cụ thể hơn nữa để điều chỉnh hoạt động của các hội nhóm này, không thể để chúng làm nhân tố cản đường phát triển của đất nước được.

15:06:00, 14 thg 12, 2015 Reply

Việc đảm quyền tự do lập hội và hướng đến sự hoạt động của hội nhóm tuân thủ theo pháp luật hiện hành. Vì hiện nay có rất nhiều hội nhóm được lập ra trên nhiều lĩnh vực của đời sống, nhưng trong đó cũng có không ít tổ chức hội nhóm lợi dụng và hoạt động chống đối nhà nước một cách công khai làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội.

15:08:00, 14 thg 12, 2015 Reply

Nhắc đến luật thì tất nhiên lũ rận chủ chúng không ưa rồi, vì luật phải đảm bảo lợi ích cho toàn xã hội trong khi hành động của chúng là đi hại nước hại dân mà, hội nhóm chúng lập ra cũng thế, đó là bình phong để chúng hoạt động, để chúng câu kết chặt chẽ hơn với bên ngoài

15:09:00, 14 thg 12, 2015 Reply

nhân quyền đó là quyền của công dân rồi mà, nhưng việc lập hội cũng cần phải có quy định rõ ràng chức lập hội tràn lan ra không đóng góp gì cho xã hội chưa kể đi làm xấu đi xã hội nữa thì đó là một điều không nên. Nên ra luật là đúng và ra luật lúc nào càng đúng hơn khi mà lũ rận chúng đang muốn lập hội để làm bình phong cho chúng

15:10:00, 14 thg 12, 2015 Reply

Mọi quyền các bạn có thì luôn nhớ rằng đừng bao giờ lạm dụng nó để vượt quá quy định nhé, vì chúng ta là công dân của đất nước, cần tuân thủ theo pháp luật. Và hãy thật sự đóng góp những điều nhỏ nhặt nhất để xây dựng và phát triển đất nước mình đang sống. Lập hội để giao lưu tinh thần chứ đừng lập hội rồi bên trong hoạt động chống phá đất nước. Hãy làm đúng theo những gì nhà nước quy định sẽ chẳng ai cấm bạn lập hội và sinh hoạt hội đâu

21:50:00, 14 thg 12, 2015 Reply

Các thế lực thù địch đang lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “tôn giáo”, “dân tộc” để can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta. Trong đó, chúng tích cực viện dẫn, lợi dụng quyền tự do lập hội được quy định trong Hiến pháp nhằm hình thành lực lượng chính trị đối lập, tiến hành các hoạt động chống đối. Vì vậy, chúng ta cần cảnh giác và hiểu rõ về quyền tự do thành lập và tham gia hội nhóm ở nước ta, tránh để cho các thế lực thù địch, các đối tượng xấu lôi kéo, lợi dụng để chống chính quyền. Hãy là những công dân thông thái!

09:41:00, 15 thg 12, 2015 Reply

Quyền tự do lập hội là một trong những quyền cơ bản của công dân được Đảng và Nhà nước thừa nhận, tôn trọng, quy định trong Hiến pháp và pháp luật Việt Nam qua các thời kỳ, giai đoạn lịch sử. Vì vậy, việc các đối tượng vu cáo Việt Nam không có quyền tự do lập hội là xuyên tạc sự thật lịch sử và cần bị nghiêm trị

09:45:00, 15 thg 12, 2015 Reply

Đảng và Nhà nước ta luôn khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi và đảm bảo cho công dân thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền tự do lập hội của mình. Mọi công dân đều có quyền tham gia hoặc không tham gia các tổ chức hội. Điều đó chứng tỏ Việt Nam luôn tạo điều kiện cho các công dân thực hiện quyền lập hội và đảm bảo thực hiện điều đó trong thực tế

09:52:00, 15 thg 12, 2015 Reply

Để đảm bảo việc thực hiện quyền tự do lập hội của công dân, Đảng và Nhà nước đã ban hành các văn bản quy định cụ thể về thủ tục, cách thức thành lập hội. Đồng thời cũng nghiêm cấm các hành vi xâm phạm, cản trở quyền lập hội của công dân. Điều này sẽ giúp công dân thực hiện đầy đủ các quyền con người của mình

20:44:00, 16 thg 12, 2015 Reply

Hội nhóm có nhiều lợi ích rất hay, giúp gắn kết những cộng đồng nhỏ, cùng nhau giúp đỡ nhau, trao đổi kinh nghiệm, cùng nhau phát triển,... Nhưng mà để được những mục tiêu, ý nghĩa đó thì hội nào cũng phải hoạt động trên cơ sở là phát luật, lấy pháp luật làm chuẩn mực, như thế mới được xã hội chấp nhận và hoạt động được lâu dài.

21:18:00, 16 thg 12, 2015 Reply

Tôi không nhớ hết về nội dung của Hiến Pháp cũng như các bộ luật, nhưng qua bài viết này tôi thấy được nhà nước mình đảm bảo rất đầy đủ quyền tự do dân chủ cho nhân dân mình, trong đó có quyền lập hội đó chứ. Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật thì không sợ gì cả, cứ làm đúng là được.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !