19/12/2015

THẤY GÌ QUA BỨC THƯ KIẾN NGHỊ CỦA 127 “NHÂN SĨ TRÍ THỨC” GỬI BỘ CHÍNH TRỊ

Written By Lý Công on 19/12/2015 | 14:56

[Anh hùng xa lộ]

Thời gian qua, trên các trang mạng xã hội, các Blog phản động như: Danlambao, xuandienhannom, boxit, RFA, BBC…đã đồng loạt đăng tải bức thư kiến nghị của 127 “nhân sĩ tri thức” gửi cho Bộ chính trị Việt Nam. Trong đó, nội dung của bức thư kiến nghị đã công khai đả kích, phê phán chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội; xuyên tạc, vu cáo đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết vấn đề Biển Đông. Điều này đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị, tạo ra các luồng dư luận trái chiều trong bối cảnh cả nước ta đang tích cực thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12.

1. Nội dung kiến nghị mang đậm tư tưởng chính trị phản động

- Chúng ta có thể thấy trong 127 “nhân sĩ tri thức”, có những cái tên quen thuộc trên các diễn đàn xã hội dân sự như: Chu Hảo, Nguyễn Quang A, Nguyễn Xuân Diện, Lê Đăng Doanh,…Đây đã từng là những nhân sĩ tri thức, có đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng vào bảo vệ Tổ Quốc. Tuy nhiên, do lập trường tư tưởng chính trị không vững vàng nên họ nhanh chóng bị các thế lực thù địch, các đối tượng phản động mua chuộc, móc nối, lôi kéo và dần biến chất, trở thành các đối tượng cơ hội chính trị, các nhà hoạt động “dân chủ”. Như vậy, chỉ cần đọc qua danh sách những cá nhân tham gia ký tên, ủng hộ vào bản kiến nghị, chúng ta đã có thể hình dung được phần nào những nội dung mà các “nhân sĩ trí thức” muốn truyền tải đến các bạn đọc trên mạng xã hội “tốt đẹp” như thế nào.
- Nội dung bức thư kiến nghị đã cho thấy bản chất chính trị phản động, sự chủ quan duy ý chí của 127 “nhân sĩ trí thức”. Nguy hiểm hơn, bức thư kiến nghị đã đi ngược lại tinh thần Hiến pháp 2013 và lợi ích chung của toàn thể dân tộc. Trong đó, có thể thấy, các đối tượng phản động xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước tập trung chủ yếu vào các nội dung sau:
Bức thư kiến nghị được đăng tải trên Blog phản động Xuandienhannom
+ Thứ nhất, các đối tượng đã công khai phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thành quả của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đây là một điều sai lầm và đi ngược lại dòng chảy của lịch sử. Bởi lẽ từ thực tiễn cách mạng Việt Nam trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng đất nước đã chứng minh vai trò quan trọng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc chỉ đường, dẫn lối để đưa đất nước ta đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. 

Trong đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã thu được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống như: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; môi trường chính trị, văn hóa, xã hội ổn định và phát triển; an ninh, quốc phòng được giữ vững và tăng cường; quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và ngày càng khẳng định vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Điều đó đã khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn của cách mạng Việt Nam. Chính vì những thành tựu quan trọng đã đạt được nên tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đảng ta đã tiếp tục khẳng khẳng định: “Trong bất kỳ điều kiện và tình huống nào, phải kiên trì thực hiện đường lối và mục tiêu đổi mới, kiên định và vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. Vì vậy việc các “nhân sĩ trí thức” công khai kêu gọi từ bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin là việc làm đi ngược lại lợi ích chung của toàn dân tộc và không phù hợp với thực tiễn lịch sử Việt Nam.

+ Thứ hai, nội dung thư kiến nghị công khai yêu kêu gọi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, kêu gọi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; đổi tên đảng cộng sản, đổi tên nước, phóng thích tù chính trị. Đây mới chính là mục đích mà các đối tượng cơ hội chính trị, các nhà hoạt động “dân chủ” đội lốt “nhân  sĩ trí thức” muốn hướng tới nhằm lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Có thể thấy, đám “nhân sĩ tri thức” đã rất lưu manh khi đưa ra “yêu sách” về đổi tên Đảng, đổi tên nước. Điều này chẳng khác gì phủ nhận hoàn toàn những thành quả mà Đảng Cộng sản Việt Nam cùng toàn thể dân tộc Việt Nam đã giành được trong hơn 80 năm qua. Nguy hiểm hơn, các đối tượng còn kêu gọi đa nguyên, đa đảng nhằm hợp pháp hóa sự ra đời của các tổ chức chính trị đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam tiến tới hướng lái Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa. Điều này đã đi ngược lại Điều 4 Hiến pháp 2013:

“1. Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình.

3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.”

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 đã khẳng định rõ ràng về sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội Việt Nam. Đồng thời, Hiến pháp cũng không chấp nhận bất cứ một tổ chức chính trị nào khác nắm quyền lãnh đạo. Do vậy, muốn hình thành một tổ chức chính trị đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở nước ta thì mục tiêu số một mà các nhà hoạt động “dân chủ” và các đối tượng cơ hội chính trị muốn hướng tới là phải xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp.

+ Thứ ba, nội dung bức thư kiến nghị xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, nhà nước trong giải quyết vấn đề biển Đông. Trong đó, các đối tượng đã lợi dụng tình hình phức tạp trên biển Đông, sự bành trướng của Trung Quốc để công khai bày tỏ cái mà chúng gọi là “lòng yêu nước”, đồng thời cổ xúy và hô hào quần chúng nhân dân tham gia biểu tình. Tuy nhiên, trên thực tế thì các cuộc biểu tình này lại mang màu sắc chính trị phản động và nhanh chóng chuyển thành các buổi gây rối an ninh trật tự và chống phá Đảng, Nhà nước. Đây là điều mà các đối tượng cơ hội chính trị, phản động trong và ngoài nước mong muốn nhằm biến các cuộc biểu tình này thành các cuộc tập dượt cho “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố” để bạo loạn, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

2. Mục đích thật sự của 127 “nhân sĩ tri thức”

Bản kiến nghị được đăng tải trong thời điểm cả nước ta đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12. Có thể nói, các đối tượng cơ hội chính trị, bọn “dân chủ” đã rất thủ đoạn khi chúng tính toán kĩ lưỡng thời điểm công khai bức thư trên mạng để thử phản ứng của chính quyền trước khi tiếp tục các hoạt động chống phá tiếp theo. Bởi lẽ, đây là thời điểm chính trị nhạy cảm mà các thế lực thù địch, các đối tượng phản động trong và ngoài nước muốn gia tăng các hoạt động chống phá để kêu gọi sự ủng hộ, tài trợ $ từ bên ngoài và quan trọng hơn là lấy lòng các quan thầy ở “hải ngoại”. Vì vậy mà thư kiến nghị của 127 “nhân sĩ tri thức” ngay lập tức được đăng tải và chia sẻ trên một loạt các trang mạng xã hội, các Blog phản động trong và ngoài nước như: BBC, RFA, Rfi,.... Điều đó cho thấy, các đối tượng đã có sự chuẩn bị từ trước để tiến hành các hoạt động chống phá trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc.

Như vậy, chúng ta có thể thấy bản chất phản động trong bức thư kiến nghị của 127 “nhân sĩ tri thức” là nhằm kêu gọi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta và gần nhất là phá hoại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12. Điều này đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị ở trong nước, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, tạo điều kiện để các thế lực thù địch xuyên tạc, vu cáo chính quyền. Chính vì vậy mà mỗi cá nhân bạn đọc cần phải nhận thức rõ bản chất của vấn đề, tránh để các đối tượng xấu “dắt mũi” để tiến hành các hoạt động chống Đảng, Nhà nước.
 


29 Nhận xét

15:23:00, 20 thg 12, 2015 Reply

127 nhân sĩ trí thức nghe rất oai nhưng thực chất chỉ là những kẻ cơ hội, chuyên lợi dụng các vấn đề xã hội để chống phá đất nước. Chưa giúp được gì cho đất nước ngày nào thì thôi chứ lại kiến nghị mang tính chất phá hoại như vậy thì không thể chấp nhận được. Vì vậy, các cơ quan chức năng cần đấu tranh, làm rõ các hành vi sai phạm của chúng

15:41:00, 20 thg 12, 2015 Reply

Nội dung của bức thư kiến nghị mà 127 nhân sĩ trí thức gửi Bộ chính trị đã công khai đả kích, phê phán chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội; xuyên tạc, vu cáo đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết vấn đề Biển Đông. Điều này đã đi ngược lại Hiến pháp 2013, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận quần chúng nhân dân. Vì vậy, chúng ta cần nhận thức rõ bản chất của vấn đề, không để các đối tượng xấu lợi dụng để chống phá chính quyền nhân dân

15:44:00, 20 thg 12, 2015 Reply

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đảng ta đã tiếp tục khẳng khẳng định: “Trong bất kỳ điều kiện và tình huống nào, phải kiên trì thực hiện đường lối và mục tiêu đổi mới, kiên định và vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. Điều đó đã chứng minh cho vai trò quan trọng của chủ nghĩa Mac Lênin trong việc dẫn đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.

21:34:00, 20 thg 12, 2015 Reply

chả biết đâu nhưng mà đất nước đa đảng em thấy hay biểu tình, cạnh tranh khốc liệt lắm các bác ạ. Vì mục tiêu tranh giành quyền lực lãnh đạo mà các đảng phái dùng nhiều thủ đoạn; rồi thì đất nước rơi vào loạn lạc như Thái Lan đấy, chẳng ngon lành gì đâu. Đa đảng mà khổ cực, dân chúng suốt ngày sống trong những tranh giành, bạo loạn, mệt lắm các bác nhỉ. Thôi cứ một Đảng mà bình yên như Việt Nam thôi, tha thiết gì cái nền đa đảng ấy, các bác nhỉ.

22:15:00, 20 thg 12, 2015 Reply

Đó chỉ là ý kiến của 127 cá nhân thôi, làm sao đủ tư cách đại diện cho toàn thể nhân dân Việt Nam được. Không thể có chuyện đổi tên Đảng, đổi tên nước, rồi đa nguyên đa đảng được. Vì đó là thành quả mà biết bao thế hệ cha ông đã ngã xuống để đổi lấy ngày hôm nay. Hơn nữa, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đất nước ta đang từng bước phát triển, hòa nhập với cộng đồng quốc tế. Mặc dù còn những điểm bất cập nhưng không quá quan ngại và hơn hết, lợi ích nhân dân được đáp ứng, dân chủ, nhân quyền được coi trọng. Vậy là đủ rồi còn gì nữa.

13:30:00, 21 thg 12, 2015 Reply

Song song với những "yêu sách" vô lý, đi ngược lại với lợi ích của nhân dân Việt Nam nói trên là thái độ phủ định những thành tựu trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong thời gian qua. Đồng thời, bơm vá, thổi phồng một số mặt hạn chế, yếu kém trong tình hình chính trị, kinh tế, xã hội...tại VN và vu khống, quy kết hết tất cả mọi yếu kém đó cho ý thức hệ, cho Đảng.

13:31:00, 21 thg 12, 2015 Reply

tại sao phải đổi tên Đảng, đổi tên nước, đổi tên như thế sẽ tốt hơn hay chăng. Đảng Cộng Sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không phải là của riêng ai, không phải là con cái các bác mà các bác muốn đổi tên là đổi tên được. Đó là thành quả đấu tranh, là xương máu của biết bao thế hệ, muốn đổi hay không phải được ý kiến của toàn thể dân tộc Việt Nam; chứ không phải theo mong muốn của một vài người vì mưu đồ chính trị thấp hèn của họ.

21:48:00, 21 thg 12, 2015 Reply

ai phong cho các ông ấy là nhân sĩ và các ông ấy đại diện cho ai, ai thừa nhận tiếng nói của các ông mà các ông các báo chống cộng điên cuồng làm rùm beng lên. nói chung là đây lại là một chiêu trò của các anh râm chủ trước thềm đại hội Đảng mà thôi

22:18:00, 21 thg 12, 2015 Reply

đây là một chiêu bài thường thấy của các thế lực thù địch trước kỳ đại hội đảng, chúng muốn làm nên tên tuổi của chúng để ăn theo sự kiện đại hội đảng đây mà. bọn này đúng là luôn biết tranh thủ và tận dụng mọi thời cơ

19:45:00, 22 thg 12, 2015 Reply

Cái tôi thấy trước hết là những lời lẽ sặc mùi chống phá. Cái tôi thấy tiếp theo là những hình ảnh của những trí thức, dân chủ đã biến chất. Cái tôi thấy các đối tượng thù địch đang ở đằng sau bức thư này và đang cầm tiền trên tay. Theo như bức thư là thư ngỏ nhằm mục đích kiến nghị giúp Đảng nhìn nhận quá trình lãnh đạo để khắc phục những tồn tại, thiêu sót trong thời gian lãnh đạo tiếp theo. Nhưng tôi không thấy được điều đó. Tôi thấy những điều mà ai cũng thấy, những khuôn mặt của các nhân sỹ, trí thức đã bị bóp méo vì lợi ích vật chất, vì tiền bạc như một công cụ, một tay sai cho các đối tượng thù địch.

19:56:00, 22 thg 12, 2015 Reply

Sao chính trong thời điểm sắp diễn ra sự kiện chính trị quan trọng là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII thì 127 nhân sỹ, trí thức này mới đưa bức thư ngỏ lên. Chắc chắn cái gì cũng có cái lý do của nó, không phải ngẫu nhiên mà lại có chuyện như vậy. Các đối tượng đã lợi dụng một thời điểm rất nhạy cảm để đưa bức thư ngỏ nhằm vào nhiều mục đích khác nhau. Mục đích chống phá, mục đích xuyên tạc, mục đích hạ thấp uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng, mục đích gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Nhưng tất cả mục đích đó đều nằm dưới một mục đích của 127 nhân sỹ, trí thức là mục đích đồng tiền. Rõ ràng để bức thư ra trong thời điểm này sẽ có nhiều tiền, sẽ gây được nhiều sự chú ý. Thật sự mà nói trong giới kinh doanh 'dận chủ" đây là một chiêu không thể thiếu được để có thu nhập thật ổn định và cao.

07:58:00, 23 thg 12, 2015 Reply

Sau khi so sánh cao thấp, các vị bắt đầu giở giọng điệu "khoa học" để mổ sẻ nguyên nhân và tất nhiên, theo các vị những yếu kém, trì trệ ấy là do Việt Nam độc đảng, và cuối cùng là các vị chỉ đích danh đảng CSVN mắc sai lầm để làm điểm tựa cho việc kêu gọi thay đổi thể chế chính trị của đất nước. Nói thẳng ra là các vị muốn lật đổ chế độ này. "Thiện chí" của các vị là ở chỗ này!

07:59:00, 23 thg 12, 2015 Reply

Có một thực tế luôn đúng rằng, trong tiến trình phát triển của mọi dân tộc bên cạnh những điều tiến bộ, tốt đẹp thì song hành với nó cũng phải có những cái gọi là khuyết điểm, hạn chế, chư làm gì có cái xã hội nào perfect đâu. Điều quan trọng là hãy nhìn nhận một cách chính xác của những vấn đề đó và xem đâu là cái cơ bản, quan trọng và đâu là cái thứ yếu. Chứ không nên vội vàng kết luận và đưa ra yêu cầu “quái đản” như nhóm 127 vị này.

17:26:00, 23 thg 12, 2015 Reply

Những bức thư gửi mang tâm can xấu xa thì không nên quan tâm làm gì. Tôi thấy bọn rận chủ đó thực chất là muốn gây tâm lý trong dư luận thôi, chúng muốn cho người dân thấy là chúng tốt, chúng làm việc cho đất nước, nhưng mà bản chất của chúng là muốn huy động sức dân để lật độ chính quyền cho chúng thôi mà.

17:34:00, 23 thg 12, 2015 Reply

Nội dung thư có đề cập đến việc loại bỏ vai trò lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam cho thấy quá rõ bộ mặt muốn lật độ chính quyền của nhóm người gửi lá thư này rồi. Với bản chất phản động như thế thì làm sao mà nhà nước chấp nhận, nhân dân chấp nhận cho được.

17:40:00, 23 thg 12, 2015 Reply

Những nhân sỹ này mục đích là làm sao gây được áp lực với chính quyền đồng thời lị dân để lấy lòng dân thôi mà. Trên ngôn từ, giấy tờ thì ra vẻ là vì nước vì dân lắm, nhưng bụng dạ thì bồ một đống dao găm, khi cướp được chính quyền rồi thì trở mặt với nhân dân ngay.

10:59:00, 24 thg 12, 2015 Reply

Qua bức thư kiến nghị mà 127 nhân sĩ trí thức gửi bộ chính trị cho chúng ta thấy được mưu đồ xấu xa của đám dân chủ dởm. Chúng đâu mục đích xây dựng một đất nước tốt hơn mà chúng chỉ muốn tìm kiếm những cơ hội, những lý do này nọ để kiếm tiền đô của các thể lực thù địch bên ngoài, đó là vì các nhân không vì đất nước. Thư ngỏ đả kích, phê phán chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước là một điều hết sức phi lý. Chúng phủ nhận tất cả những công lao đóng góp và những thành tựu to lớn mà Đảng và Nhà nước đạt được để mang lại cho người dân cuộc sống như ngày hôm nay.

12:27:00, 24 thg 12, 2015 Reply

Nội dung bức thư cũng chỉ là bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận thành quả đất nước ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng; đòi đa nguyên đa đảng thế nhưng những bằng chứng, lý lẽ của bức thư không đủ sức thuyết phuc người đọc người nghe, có chăng nó cũng chỉ là một con sâu thêm phần thi vị cho cuộc sống trước thềm đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 mà thôi.

12:28:00, 24 thg 12, 2015 Reply

Nội dung bức thư cũng chỉ là bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận thành quả đất nước ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng; đòi đa nguyên đa đảng thế nhưng những bằng chứng, lý lẽ của bức thư không đủ sức thuyết phuc người đọc người nghe, có chăng nó cũng chỉ là một con sâu thêm phần thi vị cho cuộc sống trước thềm đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 mà thôi.

12:29:00, 24 thg 12, 2015 Reply

Lại đòi đa nguyên đa đảng, lại đi nói xấu chế độ, miệt thị tư tưởng Mác Lê nin; toàn những chiêu bài cũ rich chỉ thay thang chứ không đổi thuốc. Đa nguyên đa đảng khi mà nền kinh tế của đất nước chưa đủ mạnh thì chắc chắn sẽ thành lập nên những chính phủ bù nhìn, đại diện quyền lợi cho giai cấp tư sản, cho chủ nghĩa đế quốc, đến quyền tự quyết định vận mệnh dân tộc cũng không có; rồi là sân sau, là bàn đạp cho những cuộc chiến tranh vì kinh tế, vì khoáng sản, đất nước bị tàn phá, có cái gì mà hay ho hả 127 các ông “nhân sĩ trí thức”???Chúng ta thà chết chứ không bao giờ chịu để mất quyền tự do, độc lập của đất nước.

15:03:00, 24 thg 12, 2015 Reply

Trước Đại hội Đảng, cũng như trước mỗi sự kiện quan trọng của đất nước là đám dân chủ lại dở các thủ đoạn nhằm gây rối, chống phá. Lần này là thư ngỏ của 127 nhân sĩ, trí thức. Nói đến Nhân sĩ, trí thức phải là những người có học thức, phải biết đóng góp xây dựng để đất nước ngày càng tốt hơn. Nhưng đây ngược lại Nhân sĩ, trí thức mà lại toàn đưa ra những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, muốn phá hủy đất nước đang yên ổn và trên đà phát triển. Muốn xóa bỏ Đảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa, muốn xóa bỏ chủ nghĩa Mac - Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh ư? vậy các Ông sẽ làm được gì cho đất nước này và người dân hay sẽ là tiền ai bỏ túi người đấy. Đúng là những Nhân sĩ, Tri thức đã bị biến chất, lệch lạc tư tưởng...

15:06:00, 24 thg 12, 2015 Reply

đọc cả bức thư này ta chỉ thấy có được mục đích của một lũ bầy đàn, cá nhân bọn rận chủ mà thôi, chứ không hề có một chút gì gọi là đóng góp cho dân tộc, đất nước cả. càng đọc càng thấy trí tuệ ngu đần, dốt nát của mấy vị này, có phải là vì mấy đồng USD mà giả câm, giả điêc, gia ngu cả sao hay là vốn ngu thật. Nếu có tư duy và đầu óc thì nên suy nghĩ một cách cẩn thận hơn trước khi phát ngôn những điều như vậy,

15:35:00, 24 thg 12, 2015 Reply

Tôi chả thấy được điều gì hay ho từ bức thu này cả, ngoài một thùi thum thủm của bè lũ rận chủ, vì chút tiền mà phá hoại dân tộc, phá hoại đất nước, không hề có một chút chất xám nào cả mà toàn các lợi lẽ điên cuồng, sặc mùi phản động Đó không phải là cách làm của những người có trí tuệ mà chỉ là cách của bọn hại nước, hại dân mà thôi vì chúng quá bất tài vô dụng.

22:50:00, 24 thg 12, 2015 Reply
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
23:02:00, 24 thg 12, 2015 Reply

Những tưởng đã gọi là nhân sĩ trí thức thì phải toàn là những con người hiểu đời, hiểu người, hiểu chuyên. Nào ngờ mấy bác nhân sĩ này cũng dễ bị cái đám dân chủ cuội nó lừa đến vậy. Các bác nói như thế khác nào phủ nhận hết hy sinh xương máu của cha ông là vô ích, là đổ xuống sông xuống biển. Với tầm trí tuệ của mình, các bác phải biết cái nào là đúng cái nào là sai chứ, sao lại cứ vơ đũa cả nắm như thế. Rất mong các bác một ngày sớm nhất sẽ trở về với chính nghĩa, về với quốc gia, dân tộc. Vì một Việt Nam giàu đẹp hơn.

23:11:00, 24 thg 12, 2015 Reply
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
22:18:00, 27 thg 12, 2015 Reply

127 vị này đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đổi tên nước, xóa bỏ chủ nghĩa Mác – Lê Nin, chẳng lẽ các vị này muốn theo chủ nghĩa tư bản thối nát đã có từ lâu sao, để chủ nghĩa tư bản bóc lột nhân dân sao, chẳng thấy thư ngỏ có ý gì là tiến bộ, mong muốn cho sự phát triển của đất nước cả

23:21:00, 28 thg 12, 2015 Reply

Chúng ta có thể thấy bản chất phản động trong bức thư kiến nghị của 127 “nhân sĩ tri thức” là nhằm kêu gọi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta và gần nhất là phá hoại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12. Điều này đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị ở trong nước, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, tạo điều kiện để các thế lực thù địch xuyên tạc, vu cáo chính quyền.

Nặc danh
21:11:00, 31 thg 12, 2015 Reply

Nội dung của bức "thư ngỏ" kiến nghị đã công khai đả kích, phê phán chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội; xuyên tạc, vu cáo đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết vấn đề Biển Đông. Điều này đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị, tạo ra các luồng dư luận trái chiều trong bối cảnh cả nước ta đang tích cực thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !