18/04/2016

MỖI LÁ PHIẾU CỬ TRI: NỀN TẢNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỔ QUỐC

Written By Lý Công on 18/04/2016 | 20:32

[Thiên Nhân]

Hiến pháp 2013 đã tiếp tục khẳng định: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân,… Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân”. Với tinh thần đó, trải qua hơn 70 năm kể từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không ngừng phát triển, tự hoàn thiện, đồng hành cùng dân tộc vững bước trên con đường xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Thông qua thực hiện chức năng của Quốc hội, quyền làm chủ của người dân luôn được đảm bảo và phát huy theo tinh thần quyền lực Nhà nước phải thuộc về nhân dân, địa vị chủ thể của dân với tư cách là chủ thể gốc của mọi quyền lực; những biểu hiện vi phạm quyền làm chủ của người dân đều được phát hiện và xử lý nghiêm. Bầu cử Quốc hội là dịp để người dân thể hiện quyền làm chủ của mình thông qua lá phiếu bầu để trực tiếp để lựa chọn những người có đủ đức, đủ tài xứng đáng đại diện cho nhân dân bầu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp để phụng sự tổ quốc và nhân dân.  
 
Ảnh: mỗi lá phiếu là thể hiện trách nhiệm với Tổ quốc
Thời gian vừa qua, cùng với thành công rực rỡ Đại hội XII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ diễn ra vào ngày 22/5/2016. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý, dân chủ sâu rộng. Cử tri tiếp tục thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua bầu cử trực tiếp. Do vậy, mỗi cử tri phải nâng cao trách nhiệm của mình trong  lựa chọn các đại biểu vào cơ quyền lực cao nhất của nhà nước trong hoàn cảnh các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị đang tăng cường các hoạt động phá hoại bầu cử hay thâm nhập làm lũng đoạn cơ quan lập pháp của đất nước ta. Qua bài viết này, tác giả mong muốn mỗi cử tri nâng cao cảnh giác ở một số khía cạnh trong thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của mình trong lựa chọn đại biểu nhằm tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo của đất nước.

Một là, mỗi cử tri nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của bầu cử đại biểu Quốc hội. Chúng ta cần nhận thức khách quan về tiến trình đổi mới, hội nhập của đất nước, công cuộc đổi mới toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đã và đang thu được những thành tựu quan trọng, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trước khi thực hiện quyền dân chủ trực tiếp trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV theo quy định của pháp luật.  Chúng ta phải nhận thức sâu sắc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội lần này là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, qua đó nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thông qua lựa chọn bầu những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tham gia vào cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước. 
Hai là, mỗi cử tri tăng cường kiến thức về pháp luật, nắm vững quy trình bầu cử. Hiểu biết những quy định về bầu cử do luật pháp quy định là nội dung quan trọng có tính chất quyết định chất lượng bầu cử của cử tri. Thực tiễn chỉ ra rằng thông hiểu pháp luật là cơ sở để cử tri thực hiện đúng quyền hạn, trách nhiệm của mình trong đề cử, giới thiệu người ứng cử và bỏ phiếu. Qua đó, chúng ta sẽ tránh bị sa lầy vào các luận điểm xuyên tạc, vu cáo của các thế lực thù địch luôn rêu rao rằng bầu cử ở nước ta vi phạm dân chủ, nhân quyền.
Ba là, cử tri cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, công tâm, sáng suốt trong đánh giá và lựa chọn đại biểu. Vững vàng về bản lĩnh chính trị, cử tri sẽ tin tưởng vào danh sách hiệp thương của Mặt trận Tổ quốc các cấp, tiến hành bầu cử đảm bảo đúng định hướng không hoang mang, dao động trước những tác động tiêu cực bên ngoài. Công tâm, sáng suốt trong việc lựa chọn đại biểu là thể hiện trách nhiệm của chúng ta với cộng đồng và xã hội. 

14 Nhận xét

21:19:00, 18 thg 4, 2016 Reply

Mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện cái quyền làm chủ của mỗi người dân, khi họ được bầu ra những người đại diện cho mình, mà hơn thế nữa đó cũng là trách nhiệm cao cả mà họ phải thực hiện, trách nhiệm lựa chọn những người xứng đáng nhất để dẫn dắt đất nước đi lên.

14:55:00, 19 thg 4, 2016 Reply

bây giờ có thể nói rằng dân trí của Việt Nam đã hơn ngày trước cho nên ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trong cộng đồng cũng hơn trước. điều đó thể hiện ngay tại kỳ hiệp thương dân chủ vừa rồi. nếu dân mình không có ý thức cộng đồng, ý thức bảo vệ quyền lợi của mình thì họ đã bỏ phiếu một cách cho qua chứ không chặt chẽ như vậy.

14:58:00, 19 thg 4, 2016 Reply

dân trí việt nam đang đi lên trông thấy và dường như mọi người đã có ý thức cao hơn về các quyền của mình. trong quá khứ, sự tham gia đóng góp ý kiến của người dân vào những vấn đề của quốc gia dân tộc như hội nghị bình than, diên hồng... đã thể hiện điều đó. và kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội lần này càng minh chứng cho sự đúng đắn của vấn đề trên .

22:52:00, 19 thg 4, 2016 Reply

Lá phiếu nó tượng trưng cho sự dân chủ của người Việt nam. Tuy nhiên lá phiếu rơi vào ai thì đó là sự lựa chọn sáng suốt của người dân. Ngươi Việt Nam rất quan tâm ở điều đó, và chỉ có thể chấp nhận những cá nhân tiêu biểu đủ đức và tài đứng lên tự ứng cử mà thôi.

23:44:00, 19 thg 4, 2016 Reply

sắp được đi bầu cử nên có rất nhiều bạn thấy háo hức, nhất là những bạn lần đầu tiên được cầm lá phiếu của mình để bầu cho một người nào đó sẽ là người đại diện cho mình

16:09:00, 20 thg 4, 2016 Reply

Mỗi chúng ta luôn mang trong mình những quyền và nghĩa vụ. Trong đó quyền tự ứng cử và bầu cử là nghĩa vụ đối với mỗi công nhân đủ quy định của pháp luật Việt Nam. Người ta luôn tôn trọng và nhân dân Việt Nam luôn tôn trọng những quyết định sáng suốt của nhân dân Đó là lá phiếu uy tín và cần tôn trọng

16:13:00, 20 thg 4, 2016 Reply

Với những kẻ thất bại trong phong trào tự ứng cử đó là điều tất yếu. Với tôi mỗi cử tri nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của bầu cử đại biểu Quốc hội. Chúng ta cần nhận thức khách quan về tiến trình đổi mới, hội nhập của đất nước, công cuộc đổi mới toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đã và đang thu được những thành tựu quan trọng, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trước khi thực hiện quyền dân chủ trực tiếp trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV theo quy định của pháp luật. Chúng ta cần nâng cao hơn.

16:17:00, 20 thg 4, 2016 Reply

Người ta được đi bỏ phiếu. Mỗi lá phiếu người ta bỏ ra đó là một sự tin tưởng hy vọng cho những đại biểu xuất sắc. Nghĩ lại những cá nhân trong phong trào tự ứng cử cách đây mấy tháng suy cho cùng đó cũng chỉ là những đại biểu nữa màu xấu xa cho những âm mưu hành động không thể chấp nhận được. cái kết là vì họ nên nhân dân mới quay lại nên chẳng có gì để chúng phàn nàn.

16:19:00, 20 thg 4, 2016 Reply

Lá phiếu nào cũng là một lá phiếu.
Theo mình thì người ta thường bỏ phiếu cho những ai được sự tín nhiệm mà thôi. Những ai không được bỏ thì nên xem lại bản thân mình đi đã. Vì họ chẳng được gì và mất gì. Họ đi bỏ phiếu là quyền và nghĩa vụ. Họ mong muốn làm sao bầu ra những cá nhân tiêu biểu xuất sắc...

21:40:00, 21 thg 4, 2016 Reply

Tôi thấy rất mừng vì cử tri cả nước đã thể hiện đúng vai trò trách nhiệm của một công dân Việt Nam. Họ sử dụng quyền của mình một cách đúng đắn. Hơn nữa họ thật sự công tâm khi bỏ những lá phiếu để tín nhiệm đối với người mà họ cho là xứng đáng hay không xứng đáng trở thành một đại biểu Quốc hội. Nếu Hiệp thương thứ lần thứ ba được coi là tấm lưới sàng lọc thì cử tri chính là những mắt lưới của những tấm lưới đó.

21:49:00, 21 thg 4, 2016 Reply

Sự lựa chọn của các cử tri chính là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của đất nước. Chính những lá phiếu của cử tri sẽ giúp chúng ta tìm ra những người xứng đáng nhất để trở thành đại biểu Quốc hội. Đồng thời chính những lá phiếu đó sẽ giúp quần chúng loại bỏ những người họ cho rằng không xứng đáng để thay mặt họ nói lên tiếng nói tại Quốc hội.

21:56:00, 22 thg 4, 2016 Reply

Bầu cử Quốc hội là dịp để người dân thể hiện quyền làm chủ của mình thông qua lá phiếu bầu để trực tiếp để lựa chọn những người có đủ đức, đủ tài xứng đáng đại diện cho nhân dân bầu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp để phụng sự tổ quốc và nhân dân. Vì vậy, mỗi người dân cần tăng cường kiến thức về pháp luật, nắm vững quy trình bầu cử, cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, công tâm, sáng suốt trong đánh giá và lựa chọn đại biểu.

22:10:00, 22 thg 4, 2016 Reply

người dân hãy sáng suốt lựa chọn những người đủ đức đủ tài, đại diện cho quyền lợi, tiếng nói của nhân dân. khi nào nhân dân lựa chọn được những người hoàn toàn xứng đáng thì cũng có nghĩa là dân chủ đã được thực thi, đập tan luận điệu xuyên tạc của bọn thối mồm, thổi đít

09:45:00, 3 thg 6, 2016 Reply

Bầu cử, ngày hội lớn của toàn dân tộc, người người, nhà nhà nô nức đến đại điểm bầu cử. Bầu cử là quyền lợi và cũng là trách nhiệm nghĩa vụ của mỗi công dân Việt Nam. Đó là quyền tham gia chính trị, gián tiếp tham gia vào việc hình thành các quyết sách có ảnh hưởng đến dân sinh, đến đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, góp phần vào công cuộc xây dựng và đổi mới, hội nhập đất nước thông qua những cử tri mà mình tín nhiệm.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !