18/05/2016

HỒ CHÍ MINH - NGƯỜI CHA KÍNH YÊU CỦA DÂN TỘC

Written By Lý Công on 18/05/2016 | 22:30

[Con đường phía trước]

Từ nhiều thập kỷ nay, đối với người Việt Nam ta và bầu bạn thân thiết trên thế giới, ngày 19-5 hằng năm đã trở thành một ngày kỷ niệm thiêng liêng, một ngày trọng đại, có nhiều ý nghĩa sâu sắc. Đó là ngày sinh của  chủ tịch Hồ Chí Minh đáng kính, Người là Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta, Người chiến sỹ cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc đã và đang đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế

Cách mạng Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX lâm vào cuộc khủng hoảng sâu sắc về đường lối và giai cấp lãnh đạo, đứng trước bối cảnh đó, Người thanh niên yêu nước Nguyễn Sinh Cung đã ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng nhà rồng. Trải qua quá trình bôn ba tìm đường cứu nước Người đã tìm  con đường cách mạng vô sản, Người đã khẳng định muốn cứu nước, giải phóng dân tộc không có con đường nào khác, con đường cách mạng vô sản.


Năm 1930 Người đã chủ trì và thống nhất các tổ chức cộng sản và thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã gắn kết thành một khối, phát huy cao độ sức mạnh toàn dân tộc, làm nên thắng lợi cách mạng tháng Tám năm 1945, lật đổ chế độ thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Trong bản Tuyên ngôn độc lập đọc ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng tuyên bố trước đồng bào quốc dân và toàn thế giới: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập.”

Ngay sau khi giành độc lập, chính quyền cách mạng non trẻ của Việt Nam đứng trước tình thế vô cùng khó khăn “ngàn cân treo sợi tóc” Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng toàn Đảng sáng suốt đề ra đường lối đúng đắn, chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua thác ghềnh, bảo vệ Đảng và giữ vững chính quyền cách mạng. Với phương châm “vừa kháng chiến vừa kiến quốc”, Đảng ta mà đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa cuộc kháng chiến chống pháp 1946-1954 đi đến thắng lợi, với chiến thắng Điện Biên Phủ, buộc thực dân Pháp phải kí vào hiệp định Giơ-ne-vơ .

Sau hiệp định Giơ-ne-vơ, nhân dân ta lại phải tiếp tục chống đế quốc Mỹ xâm lược ở miền Nam. Đảng và nhà nước ta đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, hoàn thành sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa yêu nước chân chính kết hợp nhuần nhuyễn với chủ nghĩa quốc tế vô sản. Ngay từ khi đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, ánh sáng chân lý của thời đại, tấm lòng của Người luôn hướng về nhân dân các dân tộc bị áp bức, chiến đấu không mệt mỏi vì hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc. Người đã hiến dâng toàn bộ cuộc đời mình cho độc lập của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Danh nhân văn hóa thế giới

Năm 1990, tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp quốc (UNESCO) đã tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh danh hiệu: Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Sự tôn vinh của UNESCO đã khẳng định những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho dân tộc Việt Nam và thế giới. Văn hóa Hồ Chí Minh là sự kết tinh tinh hoa văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, đồng thời Người không ngừng sáng tạo văn hóa. Văn hóa Hồ Chí Minh được hình thành trong cái nôi văn hóa dân tộc, nhất là trong quá trình Người đi tìm đường cứu nước và lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
Thông qua những năm tháng hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh đã tiếp thu tinh hoa văn hóa phương Tây gắn kết với tinh hoa văn hóa phương Đông, trong đó đặc biệt là những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Marx Lenin cùng những giá trị tiến bộ của văn hóa Nho giáo, Phật giáo…… phát triển những giá trị văn hóa mới - văn hóa Hồ Chí Minh.

Đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa không chỉ ở phương diện lý luận mà còn tỏa sáng trong mỗi việc làm, từng cử chỉ, từng mối quan hệ với đồng bào, đồng chí và bạn bè quốc tế. Cái cốt lõi trong tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh là lòng yêu nước, thương dân, thương yêu con người, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Người đề cao lý tưởng cứu nước, cứu dân, “Tổ quốc trên hết”, “Dân tộc trên hết”, “Không có gì quý hơn độc lập tự do.”

Người đã hiến dâng cả cuộc đời cho dân tộc, cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Trong những giá trị trường tồn, có di sản tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, đó là: về chủ nghĩa yêu nước; về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về nhà nước xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; về xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh; về đại đoàn kết dân tộc; về đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư…

Nhà thơ Xôviết Ôxip Mandextam đã viết: Từ Nguyễn Ái Quốc tỏa ra một nền văn hóa, không phải là văn hóa Châu Âu, mà có lẽ là một nền văn hóa của tương lai…. Qua cử chỉ cao thượng, tiếng nói trầm lắng của Nguyễn Ái Quốc, tôi như thấy được ngày mai, như thấy được viễn cảnh trời yên bể lặng của tình hữu ái toàn thế giới bao la như đại dương.


Với những cống hiến xuất sắc cho dân tộc và cho nhân loại tiến bộ, năm 1990, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp quốc (UNESCO) ra Nghị quyết 24C/1865 về kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư cách là Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

70 Nhận xét

19:31:00, 19 thg 5, 2016 Reply

bác hồ người không con mà có triệu con,Bác đã hi sinh cả ddwoif mình để cống hiến cho dân cho nước, nếp sống văn minh dản dị, Bác đã hoàn thành sứ mệnh của mình đối với dân với nước. sống cả cuộc đời để cống hiến cho dân cho nước. cả cuộc đời công hiến với lý tưởng giải phóng miền nam thống nhất đất nước, xây dựng một nước việt nam dân chủ cộng hòa một quốc gia giầu mạnh.

20:34:00, 19 thg 5, 2016 Reply

bác là vị lãnh tụ của nước việt nam là người cha già của dân tộc, khi nhỏ dẫ cso chí hướng giết gặt trả thù nhà, ra đi tìm đưogn cứu nước từ hai bàn tray tráng đã đưa nước ta thoát khỏi ách đô hộ của bọn thực dân, cả cuộc đời cống hiến vì dâ vì nước,Bác đã soi sáng con đường thắng lợi của cách mạng Việt Nam

21:34:00, 19 thg 5, 2016 Reply

người dã rời xa chúng con bao nhiêu năm rồi mà trong tim chugns con luôn nhớ về bác, người anh hùng giải phóng dân tộc cả cuộc đời hi sinh vì nước ra đi tòm đưogn ccuws nước từ khi còn trẻ, hi sinh cả tuổi thanh xuân của mình vì nước vì dân. bác đã mang lại cuộc sống âm no hành phúc cho nhân dân cả nước,.

21:41:00, 19 thg 5, 2016 Reply

Đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa không chỉ ở phương diện lý luận mà còn tỏa sáng trong mỗi việc làm, từng cử chỉ, từng mối quan hệ với đồng bào, đồng chí và bạn bè quốc tế. Cái cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh là lòng yêu nước, thương dân, thương yêu con người, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

23:51:00, 19 thg 5, 2016 Reply

chủ tịch Hồ Chí Minh người đã dành cả cuộc đời của mình để cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, người là vị lãnh tụ vĩ đại luôn được người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế yêu mến, công ơn của người sẽ mãi mãi được dân tộc Việt Nam khắc ghi

10:02:00, 20 thg 5, 2016 Reply

Trước Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta cùng bày tỏ lòng thành kính, lòng biết ơn vô hạn với Bác Hồ, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta cũng như công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta.

22:50:00, 20 thg 5, 2016 Reply

Có nhiều cách bày tỏ với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với riêng gia đình tôi mỗi khi tết đến, xuân về, các ngày lễ lớn và ngày sinh nhật Bác chúng tôi đều giành những buổi nói chuyện thân mật về gia đình, con đường cứu nước của Người, những câu chuyện, mẩu chuyện về Bác. Gia đình tôi có 4 thế hệ đang sinh sống, ông tôi may mắn được gặp Bác một lần khi còn nhỏ nhưng những hình ảnh của Bác năm đó vẫn in hằn không bao giờ phai mờ trong tâm trí ông tôi. Ông tôi vẫn thường hay kể về câu chuyện đó. Không chỉ gia đình tôi mà nhiều gia đình khác cũng giành những khoảng thời gian để kể về một câu chuyện không bao giờ kết thúc, câu chuyện về tấm gương, hình ảnh của Bác Hồ.

07:06:00, 21 thg 5, 2016 Reply

Bac hồ người thầy cảu dân tộc là nguwofi lãnh tụ đnág kích cảu gia cấp công nhan.một nhà hoạt động cash mạng lỗi lạc một người có tấm lòng rộng lượn áp. dù ở trong bát cứ hoàn ảnh nào bác luôn nghĩ cho nhân dân cho đất nước, là thế hệ sau được thửa hưởng mootj cuộc sống sống trong hòa bình tôi càng thấm thí hơn những gì baocs đã dạy chúng ta,

22:16:00, 23 thg 5, 2016 Reply

cuộc đời chủ tịch hồ chí minh là một cuộc đời trong sáng cao đẹp của một anh hùng kiệt xuất một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc cả cuộc đời cống hiến cho đất nước không mệt mỏi hi sinh tuổi trẻ ra đi tìm đường cứu nước buôn ba suôt 30 năm không ngừng nghỉ để giúp cho nhân dân. cho đất nước.

21:23:00, 2 thg 6, 2016 Reply

Có lẽ nhắc đến Việt Nam thì cái tên chủ tịch Hồ Chí Minh được bạn bè quốc tế biết đến rất nhiều. Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa yêu nước chân chính kết hợp nhuần nhuyễn với chủ nghĩa quốc tế vô sản. Ngay từ khi đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, ánh sáng chân lý của thời đại, tấm lòng của Người luôn hướng về nhân dân các dân tộc bị áp bức, chiến đấu không mệt mỏi vì hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc. Người đã hiến dâng toàn bộ cuộc đời mình cho độc lập của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của nhân dân.

18:39:00, 17 thg 6, 2016 Reply

chủ tịch hồ chí minh đã đi xa nhưng hình ảnh sự nghiệp và những hy sinh cống hiến của người vẫn luôn sống mãi trong lòng dân tộc việt nam và bạn bè trên thế giới. Người đã hiến dâng cả cuộc đời cho dân tộc, cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. người không chỉ là anh hùng giải phóng dân tộc mà còn là một vị lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. những công lao cống hiến của người không chỉ có dân tộc việt nam nhân dân việt nam ghi nhận mà còn được cả thế giới ghi nhận.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa yêu nước chân chính kết hợp nhuần nhuyễn với chủ nghĩa quốc tế vô sản, suốt cuộc đời ngowif đã chiến đấu không mệt mỏi vì hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc. Người đã hiến dâng toàn bộ cuộc đời mình cho độc lập của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của nhân dân.

20:42:00, 24 thg 6, 2016 Reply

Sự vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ trên bình diện tư tưởng, trong lãnh đạo, chỉ đạo sự nghiệp cách mạng, mà còn thể hiện bởi chính tấm gương đạo đức sáng ngời của Người. Ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, đạo đức đã đạt tới sự thống nhất chặt chẽ giữa nói với làm, giữa lý luận với thực tiễn, suy nghĩ với hành động, việc công với đời tư, giữa đạo đức cách mạng với đạo đức đời thường. Vì thế, Người đã trở thành biểu tượng, là tấm gương sáng ngời về đạo đức, không chỉ của dân tộc Việt Nam, mà còn của cả nhân loại tiến bộ trên thế giới.

20:45:00, 24 thg 6, 2016 Reply

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, một chiến sĩ xuất sắc, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc.

20:46:00, 24 thg 6, 2016 Reply

Ở Hồ Chí Minh, đạo đức đã đạt tới một sự thống nhất chặt chẽ giữa nói và làm, giữa đời công và đời tư, giữa đạo đức cách mạng và đạo đức đời thường. Do đó, Người đã trở thành "tinh hoa và khí phách, lương tâm và vinh dự", thành biểu tượng của đạo đức và văn minh, không phải chỉ của Đảng ta, dân tộc ta, mà còn là biểu tượng của đạo đức - văn minh nhân loại.

20:48:00, 24 thg 6, 2016 Reply

hủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến dâng cả cuộc đời và sự nghiệp của mình cho dân tộc và nhân loại. Con người, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người là một chỉnh thể thống nhất, ở đó có mối liên hệ hữu cơ không thể tách rời giữa tư tưởng và hành động, giữa lý luận và thực tiễn, trong suy nghĩ và cách ứng xử. Cả cuộc đời Người hành động để cứu dân, cứu nước, cho nước nhà được độc lập, đồng bào ta được tự do, ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành, mọi người tiến bộ, sống nhân ái, hạnh phúc - đó là lẽ sống của Người.

20:49:00, 24 thg 6, 2016 Reply

Tấm gương đạo đức Hồ Chí minh là một tấm gương đạo đức của một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một người cộng sản vĩ đại, nhưng đó đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một người bình thường, ai cũng có thể học theo để làm một người cách mạng, một người công dân tốt hơn.

16:54:00, 11 thg 8, 2016 Reply

chủ tịch hồ chí minh vị cha già của dân tộc người lãnh đạo sáng suốt đưa đất nước thoát khỏi chiến tranh, một vị lãnh tụ vĩ đại hy sinh tuổi trẻ thân mình để công hiến cho đất nước, tâm gương đạo đức hồ chí minh là một tấm gương sáng đời đời phải noi theo,

22:11:00, 11 thg 8, 2016 Reply

dân hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp thoát khỏi ách đô hộ của các thế lực thực dân, cống hiến cả cuộc đời mình đẻ phát triển đất nước, và là một chiến sĩ xuất sắc, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc, là một tâm gương cho đời đời con cháu noi theo

22:23:00, 11 thg 8, 2016 Reply

Đối với tôi, đó là niềm hạnh phúc lớn lao và là kỷ niệm sâu sắc nhất trong đời... Những lần được gặp Bác Hồ luôn in sâu trong tâm trí tôi. Sự bao dung, những cử chỉ, lời nói ân cần, giản dị của Người nhưng lại có ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với chúng tôi. Hai lần trực tiếp được lái xe phục vụ Bác, tôi đã thấm thía lời dạy của Bác, đó là phải luôn nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công việc được giao và phải biết quan tâm đến người khác”.

22:25:00, 11 thg 8, 2016 Reply

Bác Hồ vĩ đại, nhân dân anh hùng và tri ân lớp lớp các thế hệ đi trước đã chiến đấu kiên cường, hy sinh anh dũng vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác Hồ, thế hệ trẻ Việt Nam nguyện phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Đảng, của Đoàn, rèn đức, luyện tài, trở thành chủ nhân đáng tin cậy của đất nước, góp phần đưa đất nước Việt Nam “sánh vai với các cường quốc năm châu” như mong muốn của Bác Hồ lúc sinh thời”.

22:38:00, 11 thg 8, 2016 Reply

Tư tưởng và tấm gương sáng ngời về đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. góp phần đưa tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh đi vào cuộc sống. Đây là vinh dự, trách nhiệm và là việc làm thường xuyên, thiết thân của mọi tổ chức, cá nhân, trước hết là của cấp uỷ, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ chủ trì các cấp

23:18:00, 11 thg 8, 2016 Reply

Đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa không chỉ ở phương diện lý luận mà còn tỏa sáng trong mỗi việc làm, từng cử chỉ, từng mối quan hệ với đồng bào, đồng chí và bạn bè quốc tế. Cái cốt lõi trong tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh là lòng yêu nước, thương dân, thương yêu con người, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Người đề cao lý tưởng cứu nước, cứu dân, “Tổ quốc trên hết”, “Dân tộc trên hết”, “Không có gì quý hơn độc lập tự do.

15:01:00, 12 thg 8, 2016 Reply

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, một chiến sĩ xuất sắc, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc.là một tấm gương đạo đức sáng cho đời đời con cháu noi theo

15:02:00, 12 thg 8, 2016 Reply

Bất cứ ở cương vị nào, ở bất kỳ hoàn cảnh nào, dù khó khăn gian khổ đến mấy Bác luôn nghĩ về nhân dân Là thế hệ sinh sau, được thừa hưởng nền tự do độc lập, hòa bình thống nhất đất nước, em càng thấm thía những hy sinh mà Bác Hồ đã trải qua, bao thế hệ anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống. Nhưng Đối với em tuy hôm nay Bác đã đi xa, bác đã mãi ra đi với hồn thiêng, sông núi nhưng linh hồn của Bác, tư tưởng của Bác, vẫn sống mãi cùng năm tháng, hiện diện trong con tim mỗi người Việt Nam.

15:03:00, 12 thg 8, 2016 Reply

Lời dạy và hệ thống tư tưởng của Bác sẽ mãi là hành trang mà em sẽ mang theo không chỉ riêng hôm nay mà còn là mai sau và mãi mãi. Ý chí quyết tâm luôn luôn phấn đấu vì mục tiêu sẽ mãi là những bài học kinh nghiệm cho thế hệ trẻ chúng em.

15:07:00, 12 thg 8, 2016 Reply

Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng ngời về sự kiên định, trung thành với mục tiêu lý tưởng cộng sản; đồng thời, đã vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin phù hợp với điều kiện Việt Nam, góp phần xứng đáng vào tăng cường sức sống cho hệ tư tưởng cộng sản trong thời đại mới. Chính vì vậy, Người không chỉ được kính trọng, ngưỡng mộ, mà còn là một tấm gương cần noi theo, một sự chỉ dẫn không thể thiếu đối với nhân dân Việt Nam và đông đảo lực lượng cách mạng, tiến bộ toàn thế giới trước kia, hiện tại và tương lai.

15:13:00, 12 thg 8, 2016 Reply

mẫu mực, suốt đời phấn đấu, hy sinh cho độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân; sống cuộc đời giản dị, khiêm tốn, ham học hỏi, nói đi đôi với làm; thực hành nghiêm túc các nguyên tắc sinh hoạt của Đảng; gắn bó máu thịt với nhân dân, thường xuyên nhấn mạnh quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng. Trọn đời, Người chỉ có một mục đích duy nhất là phấn đấu cho quyền lợi của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Người "…chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước nhà được độc lập, nhân dân được tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành

15:25:00, 12 thg 8, 2016 Reply

… Suốt đời, Người thực hiện nói ít, làm nhiều, nói đi đôi với làm, cán bộ làm gương cho quần chúng noi theo, xây đi đôi với chống, lấy xây làm chính và thực hành tu dưỡng đạo đức thường xuyên như “ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”.

16:13:00, 12 thg 8, 2016 Reply

một thế giới của hòa bình, độc lập dân tộc; một thế giới khác với thế giới tư bản chủ nghĩa, không còn áp bức, bóc lột, bất công. Tuy nội dung, hình thức đấu tranh có nhiều điểm khác trước, nhưng mục tiêu đấu tranh vẫn thống nhất với thời kỳ của các thế hệ tiền bối cách mạng. Bởi vậy, lá cờ của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và tấm gương của các chiến sĩ cộng sản lỗi lạc như Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị dẫn đường.

16:21:00, 12 thg 8, 2016 Reply

đức tính cao cả chung đúc lại trong một con người đã làm cho tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở nên siêu việt, vô song, "khó ai có thể vượt hơn. Nhưng với sự kết hợp những đức tính đó, Người còn là tấm gương mà nhiều người khác có thể noi theo".
Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã làm trong sáng thêm lương tâm của dân tộc và của loài người.

15:49:00, 16 thg 8, 2016 Reply

Cả cuộc đời của Người hiến dâng cho lý tưởng cách mạng, đưa một dân tộc ta thoát ách nô lệ giành lại độc lập tự do, làm tấm gương sáng cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. Người là kết tinh của cả dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta, và là người con, người cha của một dân tộc anh hùng, kiên trung.

16:03:00, 16 thg 8, 2016 Reply


“Đố ai đếm được lá rừng
Đố ai đếm được mấy tầng trời cao
Đố ai đếm được vì sao
Đố ai đếm được công lao Bác Hồ”.
công lao, nhân cách, đạo đức tác phong... của bác thật cao thượng

22:17:00, 23 thg 8, 2016 Reply

đúng vạy dù bác đã đi xa nhưng chúng ta luôn thấy được sụ vĩ đại cảu bác, cóng hiến cả cuộc đời mình cho đất nước, để lại cho thế hệ sau tấm gương đạo đức mà cho cháu soi mình vào đấy, Người đã hiến dâng toàn bộ cuộc đời mình cho độc lập của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của nhân dân.

22:22:00, 23 thg 8, 2016 Reply

một vị lãnh tụ đáng kinh không chỉ trong nước mà cả thế giới công nhận, đặc biệt chúng ta cần phải học tập rất nhiều về đạo đức của bác, mộ lòng vì nước quên dân, tuổi trẻ chúng cháu hôm nay sẽ học theo để làm một người cách mạng, một người công dân tốt hơn.

22:25:00, 23 thg 8, 2016 Reply

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vĩ nhân đã in đậm dấu ấn vào lịch sử dân tộc và lịch sử nhân loại. Dù đã mãi mãi đi xa, nhưng hình ảnh giản dị, tư tưởng và tấm gương đạo đức sáng ngời của Người luôn sống mãi trong trái tim các thế hệ người Việt Nam và bè bạn quốc tế.

22:26:00, 23 thg 8, 2016 Reply

Bác để tình thương cho chúng con
Một đời thanh bạch chẳng vàng son
Mong manh áo vải hồn muôn trượng
Hơn tượng đồng phơi những lối mòn

22:30:00, 23 thg 8, 2016 Reply

Hồ Chí Minh bắt đầu sự nghiệp cứu nước bằng cách giáo dục lý tưởng và đạo đức cách mạng cho mọi người. Đồng thời, Người còn là hiện thân của đạo đức cách mạng, nêu gương sáng cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Người là bậc đại trí, đại nhân, đại dũng

22:32:00, 23 thg 8, 2016 Reply

Hồ Chí Minh yêu thương con người với một tình cảm sâu sắc, vừa bao la, vừa gần gũi, bao trùm cả cộng đồng đến từng số phận con người. Người thức tỉnh, tái tạo lương tâm, vạch hướng đi, đánh thức những gì tốt đẹp nhất trong mỗi con người, tạo điều kiện cho con người đứng dậy, vươn lên hoàn thành nhiệm vụ

23:12:00, 23 thg 8, 2016 Reply

Hồ Chí Minh là bậc đại nhân, thể hiện tinh thần phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Đó cũng chính là phẩm chất đạo đức cách mạng “giàu sang không quyến rũ, nghèo khó không chuyển lay, uy vũ không khuất phục” mà người cộng sản quyết tâm thực hiện để phục vụ quần chúng nhân dân

23:15:00, 23 thg 8, 2016 Reply

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là một hệ thống các quan điểm cơ bản và toàn diện về đạo đức, bao gồm: vị trí, vai trò, nội dung của đạo đức; những phẩm chất đạo đức cơ bản và những nguyên tắc xây dựng nền đạo đức mới; yêu cầu rèn luyện đạo đức với mỗi người cách mạng.

22:47:00, 27 thg 8, 2016 Reply

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, một chiến sĩ xuất sắc, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc.

22:49:00, 27 thg 8, 2016 Reply

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, đề ra đường lối đúng đắn đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Người sáng lập ra Đảng Mácxít-Lêninnít ở Việt Nam, sáng lập ra Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, sáng lập ra các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam và sáng lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, góp phần tăng cường đoàn kết quốc tế. Người là tấm gương sáng của tinh thần tập thể, ý thức tổ chức và đạo đức cách mạng

22:53:00, 27 thg 8, 2016 Reply

Đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa không chỉ ở phương diện lý luận mà còn tỏa sáng trong mỗi việc làm, từng cử chỉ, từng mối quan hệ với đồng bào, đồng chí và bạn bè quốc tế. Cái cốt lõi trong tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh là lòng yêu nước, thương dân, thương yêu con người, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Người đề cao lý tưởng cứu nước, cứu dân, “Tổ quốc trên hết”, “Dân tộc trên hết”, “Không có gì quý hơn độc lập tự do.”

10:39:00, 28 thg 8, 2016 Reply

Hồ Chí MINh cuộc đời người đã cống hiến tất cả cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, Người là tấm gương sáng về các đức tính cần kiệm liêm chính, chí công vô tư để cho chúng ta học tập và noi theo. Sự hi sinh của Người cho dân tộc sẽ luôn được chúng ta ghi nhớ và biết ơn

21:11:00, 28 thg 8, 2016 Reply

đất nước ta có chung một vị cha già kính yêu – Người đã hi sinh tất cả cho quê hương, cho dân tộc. công lao sự cống hiến của mình cho đảng và nhà nước khiến cho mọi thế hệ đều phải nghĩ đến và học theo công lao và đạo đức của người

21:12:00, 28 thg 8, 2016 Reply

hình ảnh về Bác Hồ luôn luôn là những hình ảnh thiêng liêng nhất, sống mãi trong lòng dân tộc. Công lao của Bác đối với dân tộc, đất nước Việt Nam chúng ta không có gì có thể so sánh được

21:24:00, 28 thg 8, 2016 Reply

Một thân hình gầy gò, chòm râu dài, chiếc áo khoác cũ và đôi dép cao su đã mòn, Hồ Chí Minh đã tạo ra một hình ảnh Bác Hồ hiền lành giản dị. Nhưng Người là nhà cách mạng dày dạn kinh nghiệm và một nhà dân tộc chủ nghĩa nồng nhiệt, suốt đời đấu tranh cho một mục đích duy nhất: mang lại độc lập tự do cho dân tộc mình. Không có sự dao động trong niềm tin của Hồ Chí Minh, không thể lay chuyển ý chí của Người, ngay cả khi cuộc chiến tranh của Mỹ leo thang, tàn phá đất nước, người vẫn giữ niềm tin đối với nền độc lập của Việt Nam, sự cống hiến của người được cả thế giới công nhận,

21:44:00, 28 thg 8, 2016 Reply

Người dành trọn cuộc đời, tâm huyết của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Người đã mãi đi xa, nhưng hình ảnh về một lãnh tụ vĩ đại, đáng kính, được nhân loại biết đến và kính nể thì mãi vĩnh hằng trong trái tim mỗi thế hệ người Việt Nam chúng ta và bạn bè quốc tế. Bác Hồ – một con người giản dị, nhưng toát lên linh hồn của cả một dân tộc.

21:49:00, 28 thg 8, 2016 Reply

chủ tịch hồ chí minh là bậc thầy trong việc lãn đạo việt nam bước qua ách dô hộ của các thế lực thù địch, mộc vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc một chiến sĩ cách mạng một nhà anh hùng lỗi lạc, với một tấm long đạo đức rộng lượng ấm áp khiến dân tộc việt nam đời đời học tập tấm gương của bác,

21:50:00, 28 thg 8, 2016 Reply

Người dành trọn cuộc đời, tâm huyết của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Người đã mãi đi xa, nhưng hình ảnh về một lãnh tụ vĩ đại, đáng kính, được nhân loại biết đến và kính nể và là một tấm gương để cho mọi người noi theo và học tập tấm gương ấy,

21:58:00, 28 thg 8, 2016 Reply

Có lẽ khi nhắc đến Việt Nam bạn bè quốc tế đều biết đến cái tên chủ tịch Hồ Chí Minh, hình ảnh bình dị cao quý của người đại diện cho cả dân tộc Việt Nam. Trong tôi từ khi được đi học hình ảnh Bác luôn là hình ảnh thiêng liêng trong lòng tôi cũng như bao người dân Việt Nam. Người là vị lãnh tụ vĩ đại, đem lại độc lập cho dân tộc.

23:21:00, 13 thg 9, 2016 Reply

Người đã hiến dâng cả cuộc đời cho dân tộc, cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Trong những giá trị trường tồn, có di sản tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, đó là: về chủ nghĩa yêu nước; về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về nhà nước xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; về xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh; về đại đoàn kết dân tộc; về đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư…

23:15:00, 16 thg 9, 2016 Reply

Con nguời ấy là Hồ Chí Minh. Dân tộc ấy là dân tộc Việt Nam. Thời đại ấy là thời đại quá độ toàn thế giới từ chủ nghĩa tư bản đi lên chủ nghĩa xã hội. Sự nghiệp ấy là sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa, góp phần vào công cuộc giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người trong thế giới thứ ba và thế giới.

23:17:00, 16 thg 9, 2016 Reply

Một con người, một dân tộc, một thời đại, một sự nghiệp đó là bốn nhân tố lịch sử tác động qua lại đa dạng và quện chặt vào nhau, bắt đầu từ một con người và cuối cùng thể hiện trong một sự nghiệp.“mỗi bước đi của nhân dân ta và của Đảng ta trong 40 năm qua đếu gắn liền với cuộc đời cách mạng vô cùng sôi nỏi đẹp đẽ của Hồ Chủ Tịch. Toàn bộ hoạt động của Người cùng với sự nghiệp của nhân dân ta và Đảng ta là một thiên anh hùng ca bất diệt của cách mạng Việt Nam”.

23:17:00, 16 thg 9, 2016 Reply

Mỗi bước đi của nhân dân ta đất nước ta đều gắn liền với cuộc đời hoạt động của Người. Sinh ra trong cảnh nước mất nhà tan, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã sớm có ý chí quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước cứu dân thoát khỏi xiềng xích của chủ nghĩa thực dân, giành lại độc lập tự do cho tổ quốc.

23:19:00, 16 thg 9, 2016 Reply

Đó là con đường chủ nghĩa cộng sản và cách mạng thế giới do Lênin chỉ dẫn. Trải qua bao biến cố thăng trầm Người đã trở thành vị lãnh tụ vĩ đại, người anh hùng giải phóng dân tộc, vị cha già kính yêu của nhân dân Việt Nam, là người thuyền trưởng chèo lái kiên cường con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bao thác ghềnh để cuối cùng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và rồi cập bến vinh quang.

23:20:00, 16 thg 9, 2016 Reply

Chọn một đời Hồ Chí Minh người con ưu tú của dân tộc ta đã cống hiến và hy sinh tất cả cho độc lập tự do của đất nước, “chỉ biết quên mình cho hết thảy, như dòng sông chảy nặng phù sa

23:21:00, 16 thg 9, 2016 Reply

Trong mọi giai đoạn lịch sử cách mạng Việt Nam luôn luôn in đậm dấu ấn của Người. “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh- Người anh hùng dân tộc vĩ đại và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta nhân dân ta non sông đất nước ta”.

23:22:00, 16 thg 9, 2016 Reply

Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài, là người thầy vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam, là người con ưu tú của dân tộc Việt Nam. Trải qua hơn 60 năm đấu tranh cách mạng bất khuất kiên cường, đầy gian khổ, hi sinh, chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến dâng trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp công nhân và giải phóng loài người; sự nghiệp đấu tranh vì tương lai tươi sáng của dân tộc Việt Nam

23:23:00, 16 thg 9, 2016 Reply

Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài, là người thầy vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam, là người con ưu tú của dân tộc Việt Nam. Trải qua hơn 60 năm đấu tranh cách mạng bất khuất kiên cường, đầy gian khổ, hi sinh, chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến dâng trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp công nhân và giải phóng loài người; sự nghiệp đấu tranh vì tương lai tươi sáng của dân tộc Việt Nam

23:25:00, 16 thg 9, 2016 Reply

Cuộc đời cao đẹp, phẩm chất đạo đức cách mạng của Người mãi mãi là tấm gương sáng, là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam trong mọi thời đoạn lịch sử.Trong mỗi bước đi lên của nhân dân ta, của Đảng ta đều in trọn dấu ấn của Người- với tư cách là người dẫn đường, lãnh đạo và là linh hồn của cách mạng Việt Nam.

23:27:00, 16 thg 9, 2016 Reply

sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Đó là chìa khoa để Việt Nam giành thắng lợi trong những tình thế hết sức nguy nan và cũng là một di sản lích sử vô cùng quý giá, có ý nghĩa sâu sắc cho hôm nay và cho mai sau.

23:29:00, 16 thg 9, 2016 Reply

Có một con người mà với tài năng và đức độ đã trở thành một biểu tượng hoàn thiện tuyệt vời về cả sức mạnh chiến thắng lẫn lòng nhân ái mênh mông mà ngay cả kẻ thù cũng không thể không tỏ lòng khâm phục. Người đó ai cũng biết đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh - Bác Hồ kính yêu của cả dân tộc Việt Nam ta.

23:30:00, 16 thg 9, 2016 Reply

Người đã cống hiến trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội: “Suốt đời tôi hết lòng, hết sức phục vụ tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, nay dù phải từ biệt thế giới này tôi không có điều gì hối hận.

23:31:00, 16 thg 9, 2016 Reply

Người là kết tinh của truyền thống văn hóa hàng nghìn năm của nhân dân việt nam và những tư tưởng của người là hiện thân của những khát vọng của các dân tộc trong việc khẳng định bản sắc dân tộc của mình và tiêu biểu cho sự hiểu biết lẫn nhau.

23:46:00, 16 thg 9, 2016 Reply

Người thanh niên yêu nước Nguyễn Sinh Cung đã ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng nhà rồng. Trải qua quá trình bôn ba tìm đường cứu nước Người đã tìm con đường cách mạng vô sản, Người đã khẳng định muốn cứu nước, giải phóng dân tộc không có con đường nào khác, con đường cách mạng vô sản.

07:10:00, 20 thg 5, 2017 Reply

Ngày 2 tháng 9 năm 1969, cả dân tộc Việt Nam sống trong niềm tiếc thương vô hạn khi Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già dân tộc, người cộng sản đầu tiên, trung kiên và cách mạng, danh nhân văn hóa thế giới vĩnh biệt chúng ta để đi về cõi vĩnh hằng. Mặc dù bác đã đi xa nhưng hình ảnh và những gì bác đã làm vẫn còn mãi trong dân tộc

07:18:00, 20 thg 5, 2017 Reply

Thời khắc Bác ra đi lúc đó tôi chưa chào đời nhưng nhìn những hình ảnh của thướt phim tư liệu này tôi vô cùng xúc động, nghẹn ngào rưng rưng nước mắt và không còn lời lẽ nào tã hết được. Bác ơi Bác hãy yên lòng, chúng còn nguyện làm theo lời Bác dạy !

07:19:00, 20 thg 5, 2017 Reply

Nói về bác là chúng ta lại nhớ những công ơn to lớn của bác. Bác không những được dân tộc ta công nhận và hơn hết bác được cả thế giới công nhận về vai trò to lớn của mình. Vậy mà, trong xã hội này lại xuất hiện một số kẻ ngang nhiên nói nói xấu Bác Hồ, xuyên tạc lịch sử. Những kẻ này tự xưng là những nhà hoạt động “dân chủ, nhân quyền”, với mục đích ngụy trang là bảo vệ lợi ích của người dân nhưng thực chất là cấu kết với bên ngoài để chống phá đất nước, chống phá chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc. Để thực hiện mục đích này, chúng ra sức đưa ra các luận điệu tuyên truyền sai trái, xuyên tạc về sự lãnh đạo của Đảng, về chế độ xã hội chủ nghĩa thậm trí xuyên tạc về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là hành động không thể chấp nhận được, cần phải lên án, tố cáo.

07:20:00, 20 thg 5, 2017 Reply

Chủ tịch Hồ Chí Minh người là lãnh tụ của dân tộc Việt nam, tuy hiện nay người đã ra đi nhưng những đóng góp của người đối với dân tộc Việt Nam là không có gì so sánh được, Hồ chí Minh luôn được bạn bè quốc tế rất yêu mến, tôn trọng, người đã trở thành tượng đài vĩ đại trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Kỉ niệm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để cho thế hệ con cháu học tập, giáo dục cho thế hệ trẻ lòng biết ơn đối với Bác.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !