07/11/2016

CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA - MỐC SON CHÓI LỌI TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI

Written By Lý Công on 07/11/2016 | 15:26

[Nhân Mã]

Cách đây tròn 99 năm, dưới sự lãnh đạo của V.I.Lênin và Đảng Bônsêvích, cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa của quần chúng lao động nước Nga giành thắng lợi, thiết lập nên nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới. Cách mạng Tháng Mười Nga đã trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử nhân loại. Gần một thế kỷ trôi qua, thế giới có biết bao đổi thay, đảo lộn, đã xuất hiện rất nhiều sự đánh giá khác nhau về sự nghiệp của những người cộng sản. Tuy nhiên, thực tiễn lịch sử thế giới đã chứng minh và khẳng định vai trò và ý nghĩa hết sức to lớn của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga.
 
Ảnh: Lênin lãnh đạo thành công Cách mạng Tháng Mười Nga
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga đã khai sinh nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới, đánh dấu sự ra đời của chủ nghĩa xã hội hiện thực. Đây là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác vào điều kiện cụ thể của nước Nga, biến chủ nghĩa xã hội từ một học thuyết lý luận khoa học trở thành hiện thực. Đó là bước ngoặt lịch sử vĩ đại mở ra thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.

Lần đầu tiên trong lịch sử, nhân dân lao động từ thân phận nô lệ, bị áp bức, bóc lột đứng lên làm chủ chế độ xã hội mới, thực hiện được khát vọng giải phóng con người, giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và tiến tới giải phóng toàn nhân loại. Đó là cuộc cách mạng là triệt để nhất, sâu sắc nhất và toàn diện nhất so với bất kỳ cuộc cách mạng xã hội nào trước đó trong lịch sử.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga đã thức tỉnh, cổ vũ mạnh mẽ cho phong trào giải phóng dân tộc, phong trào đấu tranh vì hoà bình, tiến bộ trên thế giới cũng như phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, soi sáng, chỉ đường cho rất nhiều quốc gia, dân tộc thuộc địa trong đó có Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”.

Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, hệ thống chủ nghĩa xã hội trên thế giới đã hình thành với sự ra đời của một loạt các nhà nước chuyên chính vô sản ở khắp các châu lục. Chủ nghĩa xã hội đã trở thành “trụ cột”, “thành trì” của hòa bình và là “nhân tố quyết định” chiều hướng phát triển của lịch sử thế giới. Từ đây, các cao trào giải phóng dân tộc nổ ra mạnh mẽ, làm sụp đổ hệ thống thực dân, thuộc địa trên toàn thế giới. 

Sau gần 100 năm tồn tại và phát triển, chủ nghĩa xã hội hiện thực đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi bộ mặt thế giới hiện đại, góp phần quan trọng bảo vệ hòa bình thế giới, là động lực cho phong trào giải phóng dân tộc, giải phóng con người, mở ra chân trời mới tươi sáng cho nhân loại.

Song do những sai lầm, khuyết điểm kéo dài trong đường lối phát triển kinh tế và công tác xây dựng Đảng cùng với sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ. Đó là sự sụp đổ của một mô hình xã hội chủ nghĩa cụ thể, do sai lầm về xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa trên thực tế, xa rời bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin chứ không phải là sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội. 

Ngày nay, các nước đi theo con đường chủ nghĩa xã hội đã và đang đạt được những thành tựu quan trọng trong xây dựng và phát triển đất nước, góp phần thúc đẩy nhanh chóng sự phục hồi, phát triển của phong trào cách mạng trên thế giới. Đây chính là những minh chứng mạnh mẽ nhất chứng minh những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch về “hồi kết thúc”, sự “cáo chung” của chủ nghĩa xã hội hiện thực, về sự “lạc hậu, lỗi thời” của chủ nghĩa Mác - Lê-nin là hoàn toàn vô sai lầm.

Đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ Hồ Chí Minh, cách mạng Việt Nam hơn 80 năm qua đã giành được những thắng lợi to lớn mang tính bước ngoặt lịch sử. Vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Những thành tựu đạt được sau 30 năm đổi mới đã khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước là hoàn toàn đúng đắn, mang tính tất yếu của lịch sử, là kết quả của sự nhận thức và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin trong hoàn cảnh thực tế của Việt Nam, là sự kế thừa và phát huy những thành tựu của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu.
Gần một thế kỷ trôi qua với biết bao biến cố thăng trầm của lịch sử, nhưng Cách mạng Tháng Mười vẫn là một trong những sự kiện trọng đại nhất của lịch sử thế giới hiện đại. Cách mạng Tháng Mười đã chứng tỏ rằng, bất cứ một chế độ nào đi ngược lại lợi ích chân chính của nhân dân, của dân tộc, cản trở tiến bộ xã hội thì tất yếu sẽ bị đào thải, bị thay thế bởi một chế độ xã hội khác tốt đẹp hơn. Nhân dân Việt Nam hoàn toàn tin tưởng vào tương lai tốt đẹp của đất nước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.


10 Nhận xét

19:46:00, 7 thg 11, 2016 Reply

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga đã khai sinh nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới, đánh dấu sự ra đời của chủ nghĩa xã hội hiện thực. Đây là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác vào điều kiện cụ thể của nước Nga, biến chủ nghĩa xã hội từ một học thuyết lý luận khoa học trở thành hiện thực. Đó là bước ngoặt lịch sử vĩ đại mở ra thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.

23:20:00, 7 thg 11, 2016 Reply

Gần một thế kỷ trôi qua với biết bao biến cố thăng trầm của lịch sử, nhưng Cách mạng Tháng Mười vẫn là một trong những sự kiện trọng đại nhất của lịch sử thế giới hiện đại. và dù thế nào đi chăng nữa, thì sự kiện này vẫn ảnh hưởng to lớn đến cách mạng Việt Nam mãi về sau

23:24:00, 7 thg 11, 2016 Reply

thực tiễn lịch sử thế giới đã chứng minh và khẳng định vai trò và ý nghĩa hết sức to lớn của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga. chính sức ảnh hưởng của cách mạng tháng 10 Nga mà đã giúp Bác Hồ của chúng ta tìm được con đường cứu nước đúng đắn. giúp dân tộc giành được độc lập tự do

23:27:00, 7 thg 11, 2016 Reply

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga đã thức tỉnh, cổ vũ mạnh mẽ cho phong trào giải phóng dân tộc, phong trào đấu tranh vì hoà bình, tiến bộ trên thế giới cũng như phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Lần đầu tiên, chủ nghĩa Mác được hiện thực hóa trên một đất nước, một dân tộc vĩ đại đến như vậy

09:08:00, 8 thg 11, 2016 Reply

Cách mạng Tháng 10 luôn là một dấu son chói lọi trong lịch sử, là bước ngoặt tất yếu của lịch sử. Thắng lợi của Cách mạng Tháng 10 là niềm cổ vũ, động viên tinh thần mạnh mẽ cho phong trào giải phóng dân tộc, đấu tranh vì hòa bình cho nhân loại.

10:08:00, 8 thg 11, 2016 Reply

Đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ Hồ Chí Minh, cách mạng Việt Nam hơn 80 năm qua đã giành được những thắng lợi to lớn mang tính bước ngoặt lịch sử. Vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Những thành tựu đạt được sau 30 năm đổi mới đã khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước là hoàn toàn đúng đắn, mang tính tất yếu của lịch sử, là kết quả của sự nhận thức và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin trong hoàn cảnh thực tế của Việt Nam, là sự kế thừa và phát huy những thành tựu của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu.

10:42:00, 8 thg 11, 2016 Reply

với thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đưa giai cấp công nhân và nhân dân lao động Ngã lên nắm chính quyền, cách mạng tháng Mười Nga thành công không chỉ giải phóng cho nhân dân lao động mà còn giải phóng cho nhân dân các nước thuộc địa của Nga.

10:54:00, 8 thg 11, 2016 Reply

Ngày nay, các nước đi theo con đường chủ nghĩa xã hội đã và đang đạt được những thành tựu quan trọng trong xây dựng và phát triển đất nước, góp phần thúc đẩy nhanh chóng sự phục hồi, phát triển của phong trào cách mạng trên thế giới. Đây chính là những minh chứng mạnh mẽ nhất chứng minh những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch về “hồi kết thúc”, sự “cáo chung” của chủ nghĩa xã hội hiện thực, về sự “lạc hậu, lỗi thời” của chủ nghĩa Mác - Lê-nin là hoàn toàn vô sai lầm.

21:48:00, 16 thg 11, 2016 Reply

Gần một thế kỷ trôi qua với biết bao biến cố thăng trầm của lịch sử, nhưng Cách mạng Tháng Mười vẫn là một trong những sự kiện trọng đại nhất của lịch sử thế giới hiện đại. Cách mạng Tháng Mười đã chứng tỏ rằng, bất cứ một chế độ nào đi ngược lại lợi ích chân chính của nhân dân, của dân tộc, cản trở tiến bộ xã hội thì tất yếu sẽ bị đào thải, bị thay thế bởi một chế độ xã hội khác tốt đẹp hơn. Nhân dân Việt Nam hoàn toàn tin tưởng vào tương lai tốt đẹp của đất nước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.

13:42:00, 17 thg 11, 2016 Reply

Gần một thế kỷ trôi qua với biết bao biến cố thăng trầm của lịch sử, nhưng Cách mạng Tháng Mười vẫn là một trong những sự kiện trọng đại nhất của lịch sử thế giới hiện đại. Cách mạng Tháng Mười đã chứng tỏ rằng, bất cứ một chế độ nào đi ngược lại lợi ích chân chính của nhân dân, của dân tộc, cản trở tiến bộ xã hội thì tất yếu sẽ bị đào thải, bị thay thế bởi một chế độ xã hội khác tốt đẹp hơn, đó chính là tấm gương, là bài học quý giá để Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam học tập.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !