05/11/2016

SỰ THẬT VỀ QUYỀN TỰ DO BÁO CHÍ Ở VIỆT NAM

Written By Lý Công on 05/11/2016 | 00:08

[Anh hùng xa lộ]

Từ trước đến nay, tự do báo chí luôn là một trong các quyền cơ bản của con người trong một xã hội phát triển. Nhưng tự do báo chí như thế nào lại là vấn đề cần phải đề cập một cách cụ thể, căn cứ vào sự phát triển của từng quốc gia, dân tộc, nền văn hóa và hệ thống luật pháp của chính quốc gia ấy. Đối với Việt Nam thì quyền tự do báo chí của công dân được cụ thể hóa dưới các khía cạnh chính sau đây:

Thứ nhất, quyền tự do báo chí của công dân đã được cụ thể hóa trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 và tại nhiều văn bản pháp luật khác. Trong đó, Điều 14 Hiến pháp năm 2013 đã quy định cụ thể: “Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật; Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng”. Đây là một trong những cơ sở pháp lý quan trọng để công dân Việt Nam có quyền được bày tỏ tự do ngôn luận trên báo chí theo các quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, cụ thể hóa Điều 14 Hiến pháp 2013 thì trong Luật Báo chí ngày 5/4/2016 đã tiếp tục khẳng định quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; nêu rõ các đối tượng được phép thành lập cơ quan báo chí; liên kết trong hoạt động báo chí; quyền tác nghiệp của báo chí; quyền hạn, nghĩa vụ của nhà báo; hoạt động kinh doanh dịch vụ của cơ quan báo chí; những hành vi bị cấm trong hoạt động báo chí; cải chính và xử lý vi phạm; pháp điển hóa quy định tại các Nghị định của Chính phủ. Điều đó đã cho thấy báo chí luôn được coi là một trong những phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội; là cơ quan ngôn luận của cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; là diễn đàn của đại đa số quần chúng nhân dân. 

Thứ hai, báo chí ở Việt Nam có nhiệm vụ thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của Nhân dân; tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu của đất nước và thế giới theo tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí; góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu văn hóa lành mạnh của Nhân dân, bảo vệ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội; làm diễn đàn thực hiện quyền tự do ngôn luận của Nhân dân; phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong xã hội; góp phần giữ gìn sự trong sáng và phát triển tiếng Việt, tiếng của các dân tộc thiểu số Việt Nam và mở rộng sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nước và các dân tộc, tham gia vào sự nghiệp của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, hữu nghị, hợp tác, phát triển bền vững. Qua đó, chúng ta có thể thấy rằng tự do báo chí ở Việt Nam có một vai trò tích cực trong việc tham gia phản biện những vấn đề quan trọng, nóng bỏng của đời sống xã hội.

Báo chí Việt Nam tham gia phản biện vấn đề quan trọng của đời sống xã hội

Thứ ba, Quyền tự do báo chí phải được đặt trong khuôn khổ của pháp luật, phục vụ lợi ích của quốc gia, dân tộc; không xâm phạm đến quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân. Điều 2, Luật Báo chí năm 1989 đã nêu rõ: Không ai được lạm dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tập thể và công dân. Và gần đây nhất là Điều 13 - Luật báo chí ngày 5/4/2016 đã khẳng định: “Trách nhiệm của Nhà nước đối với quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân: 1. Nhà nước tạo Điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí và để báo chí phát huy đúng vai trò của mình; 2. Báo chí, nhà báo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và được Nhà nước bảo hộ. Không ai được lạm dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân; 3. Báo chí không bị kiểm duyệt trước khi in, truyền dẫn và phát sóng”.

Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện để phát huy quyền cơ bản của công dân nói chung cũng như quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí nói riêng. Tuy nhiên, tự do báo chí ở đây phải dựa trên cơ sở tuân thủ các quy định của Hiến pháp 2013 và pháp luật Việt Nam. Mặt khác, chúng ta cũng cần phải kiên quyết đấu tranh với các đối tượng, phần tử xấu có ý đồ lợi dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân. 

55 Nhận xét

08:40:00, 5 thg 11, 2016 Reply

Quá trình thực hiện vai trò của mình, đã xuất hiện một số cơ quan truyền thông thường lạm dụng để đăng tin thất thiệt, tin sai bản chất với mục đích thu hút người đọc dẫn đến lòng dân hiểu sai về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thậm chí đứng sau đó là chiêu trò của các thế lực thù địch lợi dụng báo chí để chống đối, xâm phạm lợi ích quốc gia.

08:43:00, 5 thg 11, 2016 Reply

Xuất phát từ âm mưu, ý đồ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam đã xác định luôn muốn sử dụng vai trò, ảnh hưởng của các cơ quan truyền thông, báo chí, đặc biệt lợi dụng sự phát triển của internet để tác động, lũng đoạn các cơ quan báo chí để đăng tin thất thiệt, gây ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước, thậm chí tác động vào số nhà báo trong việc kích động quần chúng nhân dân qua đó làm phức tạp về an ninh trật tự, qua đó gây bất lợi với An ninh quốc gia Việt Nam.

08:46:00, 5 thg 11, 2016 Reply

Để thực hiện âm mưu, ý đồ đó, các thế lực thù địch lợi dụng các danh nghĩa công khai hợp pháp, sử dụng sức ép quốc tế với các lý do như đảm bảo cho quyền tự do ngôn luận, phản biện xã hội, tự do báo chí để kích động tách rời các cơ quan truyền thông của Việt Nam ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước để tác động thao túng, tiến tới sử dụng các cơ quan truyền thông này vào việc tác động nhận thức của quần chúng nhân dân, phá hoại nền tảng tư tưởng qua đó lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

09:01:00, 5 thg 11, 2016 Reply

Qua nghiên cứu sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa tại Liên Xô và Đông Âu, thì vai trò của các cơ quan truyền thông mang tầm quan trọng rất lớn, trong đó cơ quan truyền thông bị các thế lực thù địch sử dụng như một công cụ để hạ thấp uy tín của Đảng, lôi kéo, kích động quần chúng nhân dân lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa.

09:05:00, 5 thg 11, 2016 Reply

Các thế lực thù địch chúng ta, nhất là đội ngũ người làm báo, các nhà quản lý thông tin truyền thông, kiểm duyệt các sản phẩm báo chí nên nhận thức đúng về quyền tự do báo chí, không nên để các thế lực thù địch sử dụng chiêu bài tự do báo chí để kích động tư tưởng đòi ly khai khỏi vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Đi đôi với đó là việc xây dựng các cơ quan báo chí đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, đảm bảo đúng chức năng là cơ quan ngôn luận của Đảng và Nhà nước.

09:18:00, 5 thg 11, 2016 Reply

Tự do báo chỉ đúng chỉ là một chiêu bài để phá hoại, khi mà chúng muốn lợi dụng báo chí để tuyên truyền xuyên tạc. Tự do báo chí, tự do ngôn luận để đăng tải tâm tư nguyện vọng, thôn tin cần thiết cho xã hội đi lên, đằng này, bọn phản động muốn tự do báo chí để chúng thỏa sức mà gây rối, mà phá hoại, liệu có chấp nhận được không.

09:20:00, 5 thg 11, 2016 Reply

Đám rận chủ luôn lợi dụng các danh nghĩa công khai hợp pháp, sử dụng sức ép quốc tế với các lý do như đảm bảo cho quyền tự do ngôn luận, phản biện xã hội, tự do báo chí để kích động tác rời các cơ quan truyền thông của Việt Nam ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước để tác động thao túng, tiến tới sử dụng các cơ quan truyền thông này vào việc tác động nhận thức của quần chúng nhân dân, phá hoại nền tảng tư tưởng qua đó lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Những hành vi này đáng bị lên án và phải chịu sự trugnf phạt của pháp luật

09:24:00, 5 thg 11, 2016 Reply

Các thế lực chống VN ở trong và ngoài nước nhận thức rõ vai trò, ảnh hưởng của các cơ quan truyền thông, báo chí, cho nên chúng tích cực lợi dụng các danh nghĩa công khai hợp pháp, sử dụng sức ép quốc tế với các lý do như đảm bảo cho quyền tự do ngôn luận, phản biện xã hội, tự do báo chí để kích động tách rời các cơ quan truyền thông của Việt Nam ra khỏi sự quản lý của Nhà nước hòng thao túng, sử dụng các cơ quan truyền thông này vào việc tác động nhận thức của quần chúng nhân dân, phá hoại nền tảng tư tưởng qua đó lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

09:27:00, 5 thg 11, 2016 Reply

Tự do báo chí, đó là một trong các quyền cơ bản của con người trong một xã hội phát triển. Nhưng tự do báo chí như thế nào lại là vấn đề cần đề cập một cách cụ thể, căn cứ vào sự lựa chọn con đường phát triển của mỗi quốc gia và hệ thống luật pháp của quốc gia ấy, cùng với những tiêu chí của nền văn hóa mà trực tiếp là đạo đức.

09:32:00, 5 thg 11, 2016 Reply

Tự do báo chí là quyền của con người được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền của Liên hợp quốc, được quy định trong Hiến pháp của các quốc gia. Tất cả các nước trên thế giới đều có những quy định về quyền tự do của công dân mình nhưng quyền đó chỉ được thực hiện trên nền pháp luật nhà nước và ở Việt Nam cũng vậy. Vì thế các vị nên hiểu 1 điều là tự do báo chí phải đặt trên lợi ích quốc gia, phục vụ lợi ích giai cấp cầm quyền, và phải phù hợp với các điều kiện kinh tế xã hội, trình độ phát triển của mỗi nước, hiểu chưa các bạn rận chủ cuội

09:38:00, 5 thg 11, 2016 Reply

Tự do báo chí là vấn đề chúng ta cần phải làm rõ để cho mọi người dân hiểu, tránh những trường hợp hiểu nhầm đáng tiếc. chúng ta cần phải làm rõ cho người dân đặc biệt là đội ngũ nhà báo, những người đưa tin được biết quyền tự do của họ, phải cho họ hiểu rằng, quyền tự do của họ trước tiên là phải tuân thủ theo những quy định của pháp luật chứ không phải muốn làm gì cũng được, viết nhăng viết cuội, đưa tin hàm hồ, làm xôn xao và mất định hướng dư luận.

09:42:00, 5 thg 11, 2016 Reply

Nói là tự do báo chí, tự do ngôn luận nhưng tất cả đều phải theo quy định, quy chuẩn của pháp luật, việc sử dụng quyền tự do của mình để góp phần làm tốt cho xã hội, cho cộng đồng thì dĩ nhiên được ủng hộ. Tuy nhiên có thể thấy gần đây việc lợi dụng điều này để tuyên truyền chống phá cũng là một trong các thủ đoạn thường thấy của các thế lực thù địch, chúng tự cho mình quyền muốn nói gì thì nói, rồi xuyên tạc, vu cáo trắng trợn rằng Việt Nam vi phạm tự do báo chí, nhân quyền, dân chủ

09:45:00, 5 thg 11, 2016 Reply

Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do báo chí. Nhưng quyền tự do này được Việt Nam duy trì trong khuôn khổ pháp luật, không xâm phạm đến lợi ích chính đáng của cá nhân, tổ chức, xã hội. Và việc đòi tự do báo chí thực ra là cái cớ, là cái cơ sở để những nhà dân chủ, lũ kền kền có thể thực hiện các hoạt động tuyên truyền chống phá một cách thoải mái, không cần có sự kiểm duyệt, quản lý của các cơ quan chức năng.

09:49:00, 5 thg 11, 2016 Reply

Đừng có sống ảo thế đi rận ak, các người đâu có vì dân chủ,tự do hay nhân quyền như chúng nói, bản chất của các người đang bị lộ rõ ràng, các người chắc chắn sẽ không có một kết cục tốt đẹp.Nếu chúng vẫn cố tình lợi dụng tự do ngôn luận, tự do báo chí để tuyên truyền xuyên tạc, đi ngược lại lợi ích của quốc gia, dân tộc sẽ bị xử lý nghiêm minh bởi quy định của pháp luật.

09:53:00, 5 thg 11, 2016 Reply

Con người được sinh ra và trưởng thành từ trong cộng đồng. Bởi vậy bất kỳ cộng đồng nào cũng đòi hỏi mỗi người sống trong nó phải có ý thức chung. Nhu cầu về tự do được xem là một thuộc tính của loài người, là một quyền tự nhiên của con người. Không có tự do thì không có khám phá, không có phát minh sáng chế, không có phát triển

09:55:00, 5 thg 11, 2016 Reply

Tự do của mỗi cá nhân không thể bị hạn chế bởi những lợi ích nhiều mặt của quốc gia, dân tộc, trước hết là sự ổn định xã hội mà thiếu nó thì mọi phát minh, sáng tạo đều trở nên vô nghĩa. Cuộc sống còn chỉ ra rằng, quyền tự do của người này nếu không có những hạn chế nhất định thì có thể xâm hại đến quyền, lợi ích của người khác. Tự do báo chí cũng không nằm ngoài quy luật ấy.

09:57:00, 5 thg 11, 2016 Reply

Báo chí là cách truyền tải thông tin bao gồm tất cả những thông tin khác nhau trên tất cả lĩnh vực trong đời sống xã hội, trên thế giới, và từ đó thì chúng ta biết những người làm báo cần phải có những đức tính gì rồi, nhưng hiện nay, trên mạng xã hội, có rất nhiều kẻ lợi dụng để tuyên truyền, kích động, xuyên tạc, phản ánh không đúng sự thật, gây hoang mang xã hội, mọi người nên cẩn thận và lên án ngay những hành vi này.

10:46:00, 5 thg 11, 2016 Reply

Thực tế báo chí thời gian qua cho thấy, bên cạnh những đóng góp quan trọng của báo chí nổi lên là thông tin và định hướng dư luận phục vụ sự phát triển của đất nước, thì vẫn có một số tờ báo tỏ ra mơ hồ hoặc cố tình coi nhẹ yếu tố chính trị, công khai đưa những tin bài thiếu khách quan, đưa tin không qua kiểm duyệt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của Nhà nước và của nhân dân. Những biểu hiện đó thực sự ko đáng có đối với một nền báo chí cách mạng, vì vậy cần thiết phải chấn chỉnh lại tất cả các khâu, quy trình, hoạt động trong ngành báo để đảm bảo đúng vai trò, chức năng phục vụ đất nước.

15:08:00, 5 thg 11, 2016 Reply

Xuất phát từ âm mưu, ý đồ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam đã xác định luôn muốn sử dụng vai trò, ảnh hưởng của các cơ quan truyền thông, báo chí, đặc biệt lợi dụng sự phát triển của internet để tác động, lũng đoạn các cơ quan báo chí để đăng tin thất thiệt, gây ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước, thậm chí tác động vào số nhà báo trong việc kích động quần chúng nhân dân qua đó làm phức tạp về an ninh trật tự, qua đó gây bất lợi với An ninh quốc gia Việt Nam.

15:22:00, 5 thg 11, 2016 Reply

Các thế lực thù địch chúng ta, nhất là đội ngũ người làm báo, các nhà quản lý thông tin truyền thông, kiểm duyệt các sản phẩm báo chí nên nhận thức đúng về quyền tự do báo chí, không nên để các thế lực thù địch sử dụng chiêu bài tự do báo chí để kích động tư tưởng đòi ly khai khỏi vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Đi đôi với đó là việc xây dựng các cơ quan báo chí đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, đảm bảo đúng chức năng là cơ quan ngôn luận của Đảng và Nhà nước.

15:30:00, 5 thg 11, 2016 Reply

chúng ta có thể thấy rằng Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện để phát huy quyền cơ bản của công dân nói chung cũng như quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí nói riêng. Tuy nhiên, tự do báo chí ở đây phải dựa trên cơ sở tuân thủ các quy định của Hiến pháp 2013 và pháp luật Việt Nam. Mặt khác, chúng ta cũng cần phải kiên quyết đấu tranh với các đối tượng, phần tử xấu có ý đồ lợi dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân.

20:24:00, 5 thg 11, 2016 Reply

Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện để phát huy quyền cơ bản của công dân nói chung cũng như quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí nói riêng. Tuy nhiên, tự do báo chí ở đây phải dựa trên cơ sở tuân thủ các quy định của Hiến pháp 2013 và pháp luật Việt Nam.

22:34:00, 5 thg 11, 2016 Reply

Chúng ta có thể thấy, Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tạo mọi điều kiện để phát huy quyền cơ bản của công dân như quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí nói riêng. Tuy nhiên, tự do báo chí ở đây phải dựa trên cơ sở tuân thủ các quy định của Hiến pháp 2013 và pháp luật Việt Nam.

23:27:00, 5 thg 11, 2016 Reply

Trong xã hội mà quyền con người được khẳng định và Nhà nước luôn tạo điều kiện để bảo đảm sự phát triển của quyền con người, thì tự do báo chí và tự do ngôn luận là các yếu tố quan trọng góp phần vào sự phát triển chung. Ðó là căn nguyên lý giải tại sao các năm qua ở Việt Nam, tự do báo chí và tự do ngôn luận lại có những bước tiến không thể phủ nhận..

23:27:00, 5 thg 11, 2016 Reply

Thực tế Việt Nam cho thấy, sự phát triển của hệ thống truyền thông không chỉ để giúp nhân dân thỏa mãn nhu cầu văn hóa, mở mang và trau dồi tri thức, mà trở thành diễn đàn với nhiều hình thức phong phú, sinh động để các tổ chức xã hội, mọi người dân có tiếng nói lành mạnh, đóng góp ý kiến, thậm chí phản biện, đối với các chủ trương, chính sách của Nhà nước, và của các cấp chính quyền.

23:28:00, 5 thg 11, 2016 Reply

Hệ thống truyền thông thật sự là công cụ bảo vệ lợi ích xã hội, bảo vệ quyền của người dân, nhất là kiểm tra, giám sát thực thi các chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhiều cơ quan báo chí ở Việt Nam chủ động, tích cực phát hiện và đấu tranh chống tham nhũng, phê phán hành vi vi phạm quyền công dân cùng những biểu hiện tiêu cực khác. Gần đây, việc những cuộc tranh luận, chất vấn, phản biện tại Quốc hội được truyền hình trực tiếp, việc Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được công bố công khai để toàn dân đóng góp ý kiến, việc các cuộc tọa đàm, tranh luận, cung cấp thông tin nhiều chiều về các vấn đề chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước trên phương tiện thông tin đại chúng,... giúp người dân tiếp cận với các vấn đề quan trọng, từ đó đưa ra ý kiến có trách nhiệm. Vì thế hệ thống truyền thông ở Việt Nam đã trở thành một phương tiện quan trọng trong bảo vệ và phát huy các giá trị của nhân quyền.

23:28:00, 5 thg 11, 2016 Reply

Ðể bảo đảm cho hệ thống truyền thông theo kịp sự phát triển, bên cạnh các quy định cụ thể trong Hiến pháp, pháp luật, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan thông tin đại chúng làm tròn chức năng, nhiệm vụ, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí ở Việt Nam ngày càng được phát huy cao hơn. Biểu hiện cụ thể cho quan tâm này là Việt Nam đã có Luật Báo chí và tháng 11-2012, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua Luật Xuất bản sửa đổi, thể hiện sự nhất quán trong tôn trọng quyền phổ biến tác phẩm của cá nhân, phù hợp với các quy định của Hiến pháp.

23:29:00, 5 thg 11, 2016 Reply

Trên thế giới ngày nay, tự do ngôn luận và tự do báo chí là các yếu tố hết sức quan trọng đối với sự ổn định, phát triển của mỗi quốc gia, đồng thời là biểu hiện trực tiếp của quan niệm, chính sách nhân quyền ở quốc gia đó. Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên hợp quốc đều khẳng định các quyền cơ bản này, và Nhà nước Việt Nam đã luôn nghiêm túc tuân thủ các cam kết. Tuy nhiên, bất chấp các thành tựu nhân quyền của Việt Nam, các thế lực thù địch và một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí thường viện dẫn từ Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị để bịa đặt Việt Nam "không có tự do ngôn luận, tự do báo chí", vu cáo Nhà nước Việt Nam "vi phạm tự do ngôn luận, tự do báo chí".

23:30:00, 5 thg 11, 2016 Reply

Trên thực tế, không chỉ ở Việt Nam mới có một số chế tài đối với hành vi lợi dụng tự do ngôn luận, tự do báo chí để vi phạm pháp luật, mà ở Hoa Kỳ, CHLB Ðức, Pháp, Hàn Quốc, Singapore,... đều có luật và điều khoản luật xử lý nghiêm khắc hành vi lợi dụng tự do ngôn luận, tự do báo chí. Những kẻ thường ca ngợi tự do báo chí của cái gọi là "Việt Nam cộng hòa" cần phải biết rằng, Ðiều 16 Hiến pháp 1956 của chế độ này viết: "Mọi người dân có quyền tự do ngôn luận. Quyền này không được dùng để vu cáo, phỉ báng, xâm phạm đến nền đạo lý công cộng, hô hào nổi loạn, hoặc lật đổ chính thể cộng hòa", Ðiều 12 Hiến pháp 1967 của chế độ này cũng viết: "Quốc gia tôn trọng quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, báo chí và xuất bản, miễn là sự hành xử các quyền này không phương hại đến danh dự cá nhân, an ninh quốc phòng hay thuần phong mỹ tục". Và không thể biện minh cho tự do ngôn luận, tự do báo chí của chế độ đó khi chỉ trong một tháng đầu năm 1975 đã "bỏ tù 19 nhà báo và đóng cửa năm báo đối lập"

23:31:00, 5 thg 11, 2016 Reply

Hiện nay, việc thực hiện quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí ở Việt Nam còn gặp khó khăn khi nhận thức về pháp luật của toàn dân chưa trở thành ý thức thường trực, tự giác, hệ thống truyền thông tuy phát triển song còn thiếu chuyên nghiệp, nhất là các thế lực thù địch, một số cá nhân thiếu thiện chí lợi dụng truyền thông để tác động xấu tới xã hội, công chúng, lợi dụng việc chính quyền thực thi pháp luật để vu cáo Nhà nước Việt Nam,...

23:31:00, 5 thg 11, 2016 Reply

Chúng ta tin tưởng rằng, từ quan điểm, chính sách đúng đắn của Nhà nước Việt Nam về tự do ngôn luận và tự do báo chí, cả trước mắt và lâu dài, mọi người dân Việt Nam sẽ được hưởng các quyền này ngày càng đầy đủ hơn, được tạo các điều kiện để phát triển toàn diện và hài hòa, từ đó có những đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của xã hội.

23:32:00, 5 thg 11, 2016 Reply

Luật Báo chí (sửa đổi, bổ sung) triển khai nội dung quan trọng được quy định tại điều 14, điều 25 của Hiến pháp năm 2013 quy định về quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí. Đây là một nội dung được thảo luận nhiều nhất vì tự do báo chí, tự do ngôn luận thực tế là một phương diện thể hiện dân chủ ở nước ta, nhưng lại là một quyền có giới hạn đối với luật pháp tất cả các quốc gia trên thế giới. Việc giới hạn đó theo “nguyên tắc gây hại”, “nguyên tắc xúc phạm” hoặc xung đột với các quyền khác.

23:32:00, 5 thg 11, 2016 Reply

Luật Báo chí dành một phần rất thỏa đáng để bao quát một cách hệ thống những nội dung và hành vi bị cấm trong hoạt động báo chí. Quy định này nhằm hạn chế một cách kiên quyết những hành vi lạm quyền của báo chí cả thế giới là “xâm phạm bí mật đời tư” trong thực tiễn phát triển báo chí ở nước ta.

23:36:00, 5 thg 11, 2016 Reply

Ngay một quốc gia vốn được coi là địa hạt của tự do báo chí - mà trong suy nghĩ của nhiều người là “không giới hạn” - như nước Mỹ thì báo chí tự do cũng được đặt trong một khuôn khổ quy định của pháp luật. Cụ thể, Điều 2385, Chương 115 Bộ luật Hình sự nước Mỹ đã ghi rõ: “Nghiêm cấm mọi hành vi in ấn, xuất bản, biên tập, phát thanh, truyền bá và mọi hình thức vận động, xúi giục lật đổ, tiêu diệt chính quyền bất kỳ cấp nào”. Và theo Đạo luật “Phản loạn” được quốc hội Mỹ thông qua năm 1798, “việc viết, in, phát biểu sai sự thật, cố ý chống chính quyền sẽ bị truy cứu hình sự”. Hay nước Pháp, mặc dù trong tiến trình Cách mạng 1789, quyền tự do báo chí được công nhận tại Điều 11 Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền, thì sau đó Đạo luật về Tự do báo chí năm 1881 cũng đã xác lập “giới hạn” trong tự do báo chí, bằng việc đưa ra các định nghĩa về tội phạm báo chí.

23:36:00, 5 thg 11, 2016 Reply

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như vũ bão hiện nay, với sự hỗ trợ của rất nhiều mạng xã hội, tốc độ và khả năng tương tác của mỗi tác phẩm báo chí đối với độc giả và toàn xã hội không chỉ tăng nhanh và còn vô cùng mạnh mẽ, thậm chí bản thân tác giả cũng không thể lường trước được. Trong khi đó, người làm báo lại cũng chính là một người hoạt động xã hội, tuyên truyền, định hướng thông tin, tư tưởng bằng chính tác phẩm báo chí của mình. Với những nhà báo nổi tiếng trong cộng đồng mạng thì bất kỳ phát ngôn nào của họ cũng được để ý, thậm chí nhận được nhiều bình luận, ý kiến trái chiều ngay sau đó, nhất là khi nhà báo ấy lại bàn về một vấn đề đang vô cùng nóng bỏng và nhận được sự quan tâm của công chúng.

23:36:00, 5 thg 11, 2016 Reply

Mỗi nhà báo chân chính còn là công dân của một quốc gia, được hưởng đầy đủ các quyền cũng như phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mỗi công dân. Và với tư cách là một người hoạt động xã hội, có tầm ảnh hưởng nhất định đối với một tổ chức, một nhóm người, một cộng đồng, nhà báo không chỉ cần thực hiện đầy đủ mà còn cần phải thực hiện tốt trách nhiệm - nghĩa vụ công dân của mình.

23:38:00, 5 thg 11, 2016 Reply

Luật Báo chí quy định việc lạm dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thành nội dung thông tin bị cấm, quy định tại điểm l khoản 1 Điều 10. Bổ sung một số nội dung bị cấm thông tin trên báo chí, gồm: Thông tin về những chuyện thần bí, các vấn đề khoa học mới mà chưa được kết luận, gây hoang mang trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và sức khỏe của cộng đồng. Thông tin về thân nhân và các mối quan hệ của cá nhân trong các vụ án, vụ việc tiêu cực khi không có căn cứ cho rằng những thân nhân và các mối quan hệ đó liên quan đến vụ án, vụ việc tiêu cực hoặc chưa có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, làm ảnh hưởng xấu đến đời tư của công dân. Thông tin ảnh hưởng đến sự phát triển về thể chất và tinh thần của trẻ em.

23:39:00, 5 thg 11, 2016 Reply

Luật báo chí năm 1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí năm 1999 đã quy định về quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của công dân, theo đó: Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí và để báo chí phát huy đúng vai trò của mình. Báo chí, nhà báo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và được Nhà nước bảo hộ; không một tổ chức, cá nhân nào được hạn chế, cản trở báo chí, nhà báo hoạt động; báo chí không bị kiểm duyệt trước khi in, phát sóng… Tuy nhiên, thực tiễn thực hiện quyền tự do báo chí ở nước ta hiện nay, một số quy định đảm bảo quyền còn chưa được cụ thể; việc lợi dụng quyền tự do báo chí để xâm hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức vẫn diễn ra;

23:40:00, 5 thg 11, 2016 Reply

Hiến pháp năm 2013 đã hiến định các nguyên tắc thực hiện quyền tự do báo chí: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”. Do vậy, việc sửa đổi và ban hành Luật báo chí trong thời điểm hiện nay là cần thiết, bởi một số lý do sau:

23:40:00, 5 thg 11, 2016 Reply

Luật báo chí năm 1989 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật đã tạo hành lang pháp lý để hoạt động báo chí và các hoạt động liên quan đến báo chí phát triển vượt bậc, quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí của nhân dân được bảo đảm và phát huy trong khuôn khổ Hiến pháp năm 1992 và luật định. Thời điểm hiện nay, với sự phát triển của khoa học, kỹ thuật, thông tin, báo chí Việt Nam phát triển mạnh mẽ cả về số lượng, loại hình và chất lượng thông tin, trở thành phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu trong đời sống xã hội; tích cực phát hiện, đấu tranh với các hành vi tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội; truyền tải ý kiến của nhân dân đóng góp xây dựng chính sách, pháp luật, qua đó phát huy quyền làm chủ của người dân; đấu tranh giữ vững chủ quyền, lãnh thổ quốc gia; phản bác các luận điệu sai trái, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

23:41:00, 5 thg 11, 2016 Reply

Thực tiễn hoạt động báo chí thời gian qua bộc lộ một số vấn đề đáng lo ngại như: cơ quan báo chí không thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích; thông tin sai sự thật có chiều hướng ngày càng tăng; xu hướng “thương mại hoá” chậm được khắc phục; thông tin vi phạm thuần phong mỹ tục vẫn diễn ra. Nhiều thông tin trên báo chí thiếu chọn lọc, nặng về phản ánh mặt trái, tiêu cực của xã hội; nhiều nội dung tin, bài giật gân, câu khách; tính trung thực của báo chí bị giảm sút. Quy định về quyền và nghĩa vụ của nhà báo, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí, các hành vi bị cấm, cung cấp thông tin cho báo chí, vai trò quản lý nhà nước, vai trò của cơ quan chủ quản báo chí... chưa điều chỉnh kịp thời những nảy sinh trong thực tiễn hoạt động báo chí, chưa phát huy được hiệu lực và nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về báo chí giai đoạn hiện nay; quy định về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí nhưng cơ chế đảm bảo quyền này chưa cụ thể.

23:41:00, 5 thg 11, 2016 Reply

Báo chí là phương tiện thông tin, công cụ tuyên truyền, vũ khí tư tưởng quan trọng của Đảng và Nhà nước ta, là diễn đàn của nhân dân. Báo chí phải đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng, quản lý của Nhà nước, hoạt động trong khuôn khổ pháp luật. Do đó, Luật báo chí phải nhằm đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với báo chí; phát huy tối đa những mặt tích cực, khắc phục tối đa những thiếu sót, khuyết điểm trong hoạt động báo chí; phát triển báo chí đi đôi với quản lý tốt báo chí.

15:37:00, 6 thg 11, 2016 Reply

Xuất phát từ âm mưu, ý đồ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam đã xác định luôn muốn sử dụng vai trò, ảnh hưởng của các cơ quan truyền thông, báo chí, đặc biệt lợi dụng sự phát triển của internet để tác động, lũng đoạn các cơ quan báo chí để đăng tin thất thiệt, gây ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước, thậm chí tác động vào số nhà báo trong việc kích động quần chúng nhân dân qua đó làm phức tạp về an ninh trật tự, qua đó gây bất lợi với An ninh quốc gia Việt Nam.

21:42:00, 6 thg 11, 2016 Reply

Quyền tự do báo chí phải được đặt trong khuôn khổ của pháp luật, phục vụ lợi ích của quốc gia, dân tộc; không xâm phạm đến quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân. Quyền tự do báo chí nên được đặt trong tay những nhà báo chân chính để có thể đóng góp tốt nhất cho cộng đồng, chứ không thể để bị lợi dụng bởi đám nhà báo bất lương của những báo lá cải tràn lan được.

21:46:00, 6 thg 11, 2016 Reply

Chúng ta có thể thấy rằng Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện để phát huy quyền cơ bản của công dân nói chung cũng như quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí nói riêng. Nhưng việc tự do báo chí trong khuôn khổ là một yêu cầu tất yếu mà không chỉ Nhà nước mà cả nhân dân đặt ra cho ngành báo chí. Hãy làm trong sạch nền báo chí ở nước ta.

21:47:00, 6 thg 11, 2016 Reply

Chúng ta có thể thấy rằng Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện để phát huy quyền cơ bản của công dân nói chung cũng như quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí nói riêng. Nhưng việc tự do báo chí trong khuôn khổ là một yêu cầu tất yếu mà không chỉ Nhà nước mà cả nhân dân đặt ra cho ngành báo chí. Hãy làm trong sạch nền báo chí ở nước ta.

21:47:00, 6 thg 11, 2016 Reply

Quyền tự do báo chí phải được đặt trong khuôn khổ của pháp luật, phục vụ lợi ích của quốc gia, dân tộc; không xâm phạm đến quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân. Quyền tự do báo chí nên được đặt trong tay những nhà báo chân chính để có thể đóng góp tốt nhất cho cộng đồng, chứ không thể để bị lợi dụng bởi đám nhà báo bất lương của những báo lá cải tràn lan được.

07:29:00, 7 thg 11, 2016 Reply

Báo chí được coi là một trong những phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội; là cơ quan ngôn luận của cơ quan Đảnglà cơ quan ngôn luận của cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; là diễn đàn của đại đa số quần chúng nhân dân. Mọi công dân Việt Nam có quyền tự do báo chí, tuy nhiên tự do ở đây được hiểu là tự do trong khuôn khổ pháp luật, mọi công dân có quyền tự do báo chí trên cơ sở không vượt quá, không làm trái những quy định mà pháp luật đề ra, phục vụ lợi ích của quốc gia, dân tộc; không xâm phạm đến quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân. Chúng ta cần có cái nhìn hết sức khách quan, cần có nhận thức đúng đắn về vấn đề này, không phải tự do báo chí là muốn viết gì thì viết, như vậy là chúng ta đã không tuân thủ theo những quy định về viết báo, thậm chí còn gây nguy hại đến xã hội, đến sự tồn vong của dân tộc.

14:09:00, 7 thg 11, 2016 Reply

báo chí tự do quá mức quy định thì có, quá nhiều các thể loại báo lá cải mọc lên như nấm mà mục đích chính chỉ để câu view, câu like chứ hoàn toàn không vì mục đích phục vụ nhu cầu thông tin thiết thực của người dân gì cả.

23:02:00, 7 thg 11, 2016 Reply

tự do báo chí ở đây phải dựa trên cơ sở tuân thủ các quy định của Hiến pháp 2013 và pháp luật Việt Nam.

09:16:00, 8 thg 11, 2016 Reply

Tự do ở đây là tự do trong khuôn khổ pháp luật, đâu phải cứ thích thế nào thì nói thế đó. Chửi bới nhau loạn xa, đăng tin bìa tùm lum sai sự thật. Nước nào chả thế, báo chí nào chả vậy, tự do nhưng phải trong chuẩn mực của nó.

21:53:00, 8 thg 11, 2016 Reply

quyền tự do báo chí không có nghĩa thích làm gì thì làm thích viết gì thì viết, báo chí đã được tạo điều kiện cho phát triển rồi , nằm trong khuôn khổ của pháp luật nhưng vì tư lợi riêng , mục đích của bản thân đã vi phạm , đăng tải những thông tin sai lệch , ảnh hưởng nghiêm trọng . Chúng ta cần siết chặt khâu quản lý để có sự định hướng dư luận đúng đắn nhất

09:07:00, 4 thg 12, 2016 Reply

Tôn chỉ của người làm báo ở Việt Nam là thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của Nhân dân; tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu của đất nước và thế giới theo tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí; góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Những tờ báo như vậy luôn được người dân trong nước và thế giới đồng tình, ủng hộ. Còn mấy cái tờ báo bố láo mất dạy, xuyên tạc sự kiện lịch sử không bị dính bom bẩn của người dân là may rồi, còn đòi hỏi tự do cái gì nữa!

09:11:00, 4 thg 12, 2016 Reply

Ở Việt Nam tôi có cái gọi là bộ môn chém gió. Gió cũng có nhiều cấp độ. chém phe phẩy, chém nhè nhẹ, có khi chém thành bão luôn. Cốt là để mua vui, giải trí trong câu chuyện làm quà thôi. Bây giờ lại thêm mấy ông như dân làm báo xuyên tạc vu khống nữa thì chết à. Không biết gió lúc ấy sẽ chuyển thành cấp độ như thế nào nữa!

09:15:00, 4 thg 12, 2016 Reply

Tôi dám khẳng định Việt Nam tôn trọng đầy đủ quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. Nhưng cái tự do ấy phải trong khuôn khổ pháp luật, được pháp luật bảo hộ, cho phép. Bây giờ các ông đòi tự do báo chí mà suốt ngày xuyên tạc, bôi xấu người này người, gây ảnh hưởng xấu lên dự luận xã hội thì đất nước có mà loạn à. Vì vậy mà tự do phải trong khuôn khổ pháp luật, tự do quá thành nhảm nhí, quá trớn à!

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !