18/12/2016

30 NĂM NHÌN LẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUYẾT LẦN THỨ VI!

Written By Lý Công on 18/12/2016 | 23:02

[Tọa Sơn]

Cách đây trong 30 năm, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng đã diễn ra từ ngày 15 đến 18/12/1086. Đại hội diễn ra trong hoàn cảnh đất nước chúng ta đang phải chống thù trong giặc ngoài, đang phải trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng với mức độ lạm phát ở mức 3 con số trong khi hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới cũng đang lâm vào khủng hoảng. Cũng trong hoàn cảnh khó khăn ngặt nghèo đó, một lần nữa, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước chúng ta đã vượt qua khó khăn, bước sang trang sử mới. Và đại hội lần thứ VI của Đảng được coi như đại hội của đổi mới. 


Thành công đầu tiên và sự đổi mới lớn nhất chính là đổi mới về tư duy và mặt lý luận của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước ta. Trên cơ sở đánh giá, phân tích tình hình đất nước, trên phương châm dám nhìn thẳng vào sự thật, Đảng ta đã thẳng thắn nhìn nhận những sai lầm, khuyết điểm về mặt tư duy, nhận thức trong một thời gian dài. Tại đại hội VI, Đảng ta đã nhấn mạnh: “Đảng phải luôn luôn xuất phát từ thực tế, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan. Năng lực nhận thức và hành động theo quy luật là điều kiện đảm bảo sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng”. Tư duy kinh tế là một trong những tư duy cần đổi mới đầu tiên nhằm nhanh chóng đưa đất nước ra khỏi khó khăn về kinh tế. Đảng ta đã kiểm điểm trước đó chúng ta đã nhận thức không đúng quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, dẫn tới cải tạo xã hội chủ nghĩa nóng vôi, hình thức và quan hệ sản xuất mới không phát huy được hiệu quả. Do đó, Đảng ta nhận thức rằng cần phải khuyến khích các thành phần kinh tế cùng phát triển, khuyến khích làm giàu và tiến dần từng bước lên chủ nghĩa xã hội và không được rập khuôn máy móc mà phải tổng kết từ thực tiễn để tìm ra quy luật riêng của Việt Nam. Và chúng ta phải biết rằng những nhận thức như trên với hoàn cảnh bấy giờ là một bước đột phá, phá vỡ bức tường bảo thủ, định kiến bấy lâu nay. Bên cạnh đổi mới về tư duy kinh tế, Đảng ta cũng đã đề cập tới đổi mới về nội dung, phương thức lãnh đạo, đổi mới về quản lý và điều hành của nhà nước cho phù hợp với cơ cấu và cơ chế kinh tế mới; đổi mới về quan hệ hợp tác quốc tế theo hướng mở. Đây là những tư duy đổi mới hỗ trợ đắc lực cho đổi mới tư duy về kinh tế.

Thành công tiếp theo mà chúng ta có thể nói đến đó là những tư duy đổi mới trên đã được Đảng ta từ Trung ương đến cơ sở quán triệt một cách sâu sắc. Đường lối đổi mới của Đảng chỉ được coi là thành công khi đường lối đó chứng minh được sự đúng đắn trên thực tiến mà thôi. Và từ sau đại hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã ra khỏi được cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, từng bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Cũng sau 30 năm đổi mới, Việt Nam đã hội nhập kinh tế quốc tế một cách sâu rộng hơn khi mà chúng ta đã tham gia nhiều tổ chức, hiệp định kinh tế. Đây chính là bước đà quan trọng cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Hiện nay, nước ta đã có 59 quốc gia công nhận nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường. 

Để thấy rõ hơn được thành tựu của đại hội VI và của hơn 30 năm đổi mới, chúng ta hãy cùng nhìn lại công cuộc đổi mới của các nước xã hội chủ nghĩa lúc bấy giờ. Liên Xô và các nước Đông Âu cũng nhận thức cần phải đổi mới tư duy về kinh tế, tuy nhiên cùng với tình hình phức tạp ở trong nước lúc bấy giờ, cùng những bước đi sai lầm trong cải cách kinh tế khiến cho Liên Xô và các nước Đông Âu càng lún sâu vào khủng hoảng. Và sai lầm nối tiếp sai lầm, khi từ đổi mới tư duy kinh tế thất bại đã dẫn đến đổi mới tư duy chính trị theo sự hướng lái của các nước phương Tây mà hệ quả là các Đảng Cộng sản dần mất quyền lãnh đạo của mình. Kết quả cuối cùng là hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu đã sụp đổ trước khó khăn, thử thách của thời đại. Nói như vậy, để chúng ta thấy rằng, công cuộc đổi mới được Đảng ta khởi xướng từ đại hội VI là công cuộc đổi mới chưa có tiền lệ, mọi thất bại của nó có thể dẫn tới việc mất chế độ. Và một lần nữa, bằng bản lĩnh và ý chí của mình, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã bắt đầu một thời kỳ mới, thời kỳ đưa đất nước ta tiến lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa.


18 Nhận xét

23:27:00, 18 thg 12, 2016 Reply

dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã bắt đầu một thời kỳ mới, thời kỳ đưa đất nước ta tiến lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

09:08:00, 19 thg 12, 2016 Reply

30 năm qua, từ khi đại hội VI của Đảng diễn ra, đã đánh dâu một thời kì mới cho sự phát triển mạnh mẽ cả về kinh tế và xã hội của đât nước tạo điều kiện thuận lợi để chúng ta xây dựng cơ sở vật chất tiến lên chủ nghĩa xã hội

10:29:00, 19 thg 12, 2016 Reply

Với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta đã, đang và sẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách để đi lên phát triển ngang tầm với các cường quốc trên thế giới. Đảng đã đưa ra những chủ trương, đường lối đúng đắn. Quần chúng nhân dân luôn đặt trọn vẹn niềm tin vào Đảng.

16:03:00, 19 thg 12, 2016 Reply

năm nay, Đảng ta không còn quá chú trọng vào kỷ niệm 30 năm đổi mới nữa. do Đảng ta đã nhận thức được rằng, ánh hào quang của công cuộc đổi mới đã không còn nhiều, và trước mắt chúng ta còn nhiều thách thức đang đón chờ

16:06:00, 19 thg 12, 2016 Reply

Đại hội Đảng lần thứ XII của Đảng cũng đã diễn ra thành công tốt đẹp, tôi cũng mong muốn rằng, một công cuộc đổi mới nữa sẽ diễn ra trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

16:09:00, 19 thg 12, 2016 Reply

có thể nhìn thấy rằng trong 30 năm qua, kinh tế - xã hội của chúng ta đã có sự phát triển vượt bậc. Đại hội VI chính là tiền đề quan trọng cho đất nước chúng ta đánh thắng giặc nghèo, giặc đói

16:14:00, 19 thg 12, 2016 Reply

Quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, 30 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã ra khỏi được cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, từng bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Cũng sau 30 năm đổi mới, Việt Nam đã hội nhập kinh tế quốc tế một cách sâu rộng hơn khi mà chúng ta đã tham gia nhiều tổ chức, hiệp định kinh tế. Với những thắng lợi đó đã khảng định được sự lãnh đạo đúng đắn của Đảngsự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tin vào con đường xã hội chủ nghĩa.

21:57:00, 19 thg 12, 2016 Reply

LỊch sử và thực tiễn đã chứng minh sự lãnh đạo của đảng cộng sản Vn đối với đất nước này là hoàn toàn đúng đắn và phù hơp là sự lựa chọn sáng suốt của biets bao thế hệ nhân dân VN , sự lãnh đạo của ĐẢNG đã đưa VN từ thành công này đến thành công khác , chúng ta luôn tự hào và tin tưởng vào sự lãnh đạo đó trong quá khứ hiện tại và tương lai sau này

22:38:00, 19 thg 12, 2016 Reply

Với bản lĩnh chính trị vững vàng, từng trải, với tầm cao về trí tuệ và luôn bám sát thực tiễn, Đảng ta đã tổng kết thực tiễn của 30 năm đổi mới: Đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển

22:39:00, 19 thg 12, 2016 Reply

Công cuộc đổi mới được Đảng ta khởi xướng từ đại hội VI là công cuộc đổi mới chưa có tiền lệ, mọi thất bại của nó có thể dẫn tới việc mất chế độ. Và một lần nữa, bằng bản lĩnh và ý chí của mình, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã bắt đầu một thời kỳ mới, thời kỳ đưa đất nước ta tiến lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

22:40:00, 19 thg 12, 2016 Reply

Sau 30 năm đổi mới, Việt Nam đã hội nhập kinh tế quốc tế một cách sâu rộng hơn khi mà chúng ta đã tham gia nhiều tổ chức, hiệp định kinh tế. Đây chính là bước đà quan trọng cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Hiện nay, nước ta đã có 59 quốc gia công nhận nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường.

22:40:00, 19 thg 12, 2016 Reply

Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Văn hóa - xã hội có bước phát triển; bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng; đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường.

21:53:00, 20 thg 12, 2016 Reply

Thành công đầu tiên và sự đổi mới lớn nhất chính là đổi mới về tư duy và mặt lý luận của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước ta. Trên cơ sở đánh giá, phân tích tình hình đất nước, trên phương châm dám nhìn thẳng vào sự thật, Đảng ta đã thẳng thắn nhìn nhận những sai lầm, khuyết điểm về mặt tư duy, nhận thức trong một thời gian dài.

21:56:00, 20 thg 12, 2016 Reply

dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã ra khỏi được cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, từng bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Cũng sau 30 năm đổi mới, Việt Nam đã hội nhập kinh tế quốc tế một cách sâu rộng hơn khi mà chúng ta đã tham gia nhiều tổ chức, hiệp định kinh tế. Đây chính là bước đà quan trọng cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam

21:56:00, 20 thg 12, 2016 Reply

Thành công tiếp theo mà chúng ta có thể nói đến đó là những tư duy đổi mới trên đã được Đảng ta từ Trung ương đến cơ sở quán triệt một cách sâu sắc. Đường lối đổi mới của Đảng chỉ được coi là thành công khi đường lối đó chứng minh được sự đúng đắn trên thực tiến mà thôi.

22:24:00, 20 thg 12, 2016 Reply

Đảng ta cũng đã đề cập tới đổi mới về nội dung, phương thức lãnh đạo, đổi mới về quản lý và điều hành của nhà nước cho phù hợp với cơ cấu và cơ chế kinh tế mới; đổi mới về quan hệ hợp tác quốc tế theo hướng mở. Đây là những tư duy đổi mới hỗ trợ đắc lực cho đổi mới tư duy về kinh tế.

09:17:00, 24 thg 12, 2016 Reply

Sau 30 năm cả dân tộc đã và đang chuyển mình đi lên mạnh mẽ, đất nước rạng ngời, khởi sắc

09:20:00, 24 thg 12, 2016 Reply

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sau 30 năm, kinh tế, văn hóa xã hội của đất nước đã phát triển vượt bậc, tạo được nền an ninh quốc phòng vững chắc, hội nhập quốc tế về mọi với việc thiết lập được nhiều quan hệ đối tác chiến lược về kinh tế.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !