01/01/2017

CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM - CÒN ĐẢNG LÀ CÒN MÌNH

Written By Lý Công on 01/01/2017 | 21:45

[Anh hùng xa lộ]

Sáng ngày 26/12/2016, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72 đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Đây chính là dịp quan trọng để tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2016; triển khai nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phát động phong trào thi đua năm 2017 trong lực lượng CAND, đồng thời tổng kết, đánh giá kết quả công tác dân vận của lực lượng CAND trong 15 năm qua, quán triệt, triển khai những giải pháp để tăng cường công tác dân vận của lực lượng CAND, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. 

Bên cạnh đó, trong buổi lễ trọng thể này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại một lần nữa nhắc đến câu nói nổi tiếng của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 13 vào tháng 1/1959: "Công an là vũ khí sắc bén, là trụ cột của Đảng, Đảng giao cho Công an nhiệm vụ bảo vệ Đảng. Công an phải thấy Đảng giao vận mệnh của Đảng cho mình. Vì vậy, Đảng lựa chọn Công an trong những người trung thành nhất với Đảng, những người chỉ biết sống chết với Đảng, chỉ biết còn Đảng thì còn mình". Điều đó đã cho thấy vai trò quan trọng của lực lượng công an nhân dân trong công cuộc bảo vệ Đảng cộng sản Việt Nam, chế độ XHCN và bảo vệ bình yên hạnh phúc của nhân dân.
 
Hội nghị công an toàn quốc lần thứ 72

Ở mỗi giai đoạn cách mạng, tùy theo mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, tùy theo nhiệm vụ bảo vệ ANTT mà Đảng ta luôn đề ra các chủ trương, định hướng công tác công an, đồng thời chú trọng đúc rút, tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển lý luận, nghiệp vụ cho phù hợp với tình hình mới và hoàn cảnh lịch sử. Cụ thể là:

Ngay trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khắp nơi trên cả nước đã hình thành các tổ chức tự vệ, vừa tiến hành đấu tranh chính trị, vừa đấu tranh vũ trang để bảo vệ Đảng, bảo vệ cán bộ và nhân dân. Đây chính là những tổ chức do Đảng trực tiếp lãnh đạo, là các tổ chức tiền thân của Công an nhân dân Việt Nam sau này.

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện của Đảng cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng Công an nhân dân luôn thể hiện sự trung thành tuyệt đối, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp giải phóng dân tộc. 

Trong giai đoạn hiện nay, lực lượng công an nhân dân Việt Nam luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo đảm ANTT. Theo đó, lực lượng Công an nhân dân đã chủ động nắm tình hình, từ đó tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, giải pháp bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH; phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, đẩy lùi nguy cơ, loại trừ các nguy cơ gây mất ổn định chính trị - xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Điều đó ngày càng khẳng định rõ vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Như vậy, chúng ta có thể thấy những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch, bọn phản động đòi “phi chính trị hóa” lực lượng công an nhân dân, tách rời lực lượng công an nhân dân khỏi sự lãnh đạo của Đảng là hoàn toàn phi lý. Bởi lẽ, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam do Đảng cộng sản Việt Nam sáng lập, rèn luyện và trưởng thành. Đây chính là công cụ chuyên chính bảo vệ Đảng cộng sản, Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta; là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; là lực lượng “chỉ biết còn Đảng là còn mình”.


80 Nhận xét

23:17:00, 1 thg 1, 2017 Reply
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
00:16:00, 2 thg 1, 2017 Reply

Lũ rận chủ chúng đúng là những kẻ ăn nói không biết suy nghĩ, càng nói chúng càng thể hiện cái ngu học thiếu suy nghĩ của chúng. chúng ta có thể thấy những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch, bọn phản động đòi “phi chính trị hóa” lực lượng công an nhân dân, tách rời lực lượng công an nhân dân khỏi sự lãnh đạo của Đảng là hoàn toàn phi lý. Bởi lẽ, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam do Đảng cộng sản Việt Nam sáng lập, rèn luyện và trưởng thành. Đây chính là công cụ chuyên chính bảo vệ Đảng cộng sản, Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta; là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; là lực lượng “chỉ biết còn Đảng là còn mình”.

09:46:00, 2 thg 1, 2017 Reply

"Công an là vũ khí sắc bén, là trụ cột của Đảng, Đảng giao cho Công an nhiệm vụ bảo vệ Đảng. Công an phải thấy Đảng giao vận mệnh của Đảng cho mình. Vì vậy, Đảng lựa chọn Công an trong những người trung thành nhất với Đảng, những người chỉ biết sống chết với Đảng, chỉ biết còn Đảng thì còn mình". Đoạn văn tuy ngắn nhưng hàm nghĩa rộng lớn, sâu xa. Không nên hiểu nhiệm vụ của Công an chỉ là bảo vệ Đảng mà phải hiểu sâu sắc rằng, bảo vệ Đảng cũng chính là bảo vệ chính quyền, Cách mạng, bảo vệ Tổ quốc và bình yên cuộc sống của nhân dân!

09:47:00, 2 thg 1, 2017 Reply

Những chiến công của CAND bắt nguồn từ đâu? Nó không chỉ là bản lĩnh vững vàng, nghiệp vụ sắc bén. Cần thấy, những chiến công nối tiếp chiến công đó còn bắt nguồn từ truyền thống, từ sự giáo dục, rèn luyện của Đảng, của Bác Hồ vĩ đại; từ những tấm gương cán bộ, chiến sĩ công an đã kiên cường chiến đấu, anh dũng hy sinh".

09:48:00, 2 thg 1, 2017 Reply

Nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân dù trong bối cảnh, thời kỳ nào cũng rất phức tạp, khó khăn, nguy hiểm nếu không muốn nói để có được bình yên cuộc sống đôi khi cán bộ, chiến sĩ công an phải đánh đổi bằng cả xương máu của mình!

09:50:00, 2 thg 1, 2017 Reply

Dù bất cứ hoàn cảnh nào, Lực lượng CAND cũng sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống, xứng đáng với niềm tin của Đảng, niềm tin yêu của nhân dân.

09:53:00, 2 thg 1, 2017 Reply

Ngay trong năm 1945-1946, chính quyền cách mạng mới thành lập, CAND đã mưu trí, khôn khéo bắt được nhiều tên chủ mưu ám sát cán bộ Cách mạng, đập tan âm mưu thâm độc của thực dân Pháp câu kết với bọn phản động tay sai hòng lật đổ chính quyền Cách mạng non trẻ.

09:56:00, 2 thg 1, 2017 Reply

Những tháng năm kháng chiến dằng dặc chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, CAND đã lập biết bao chiến công, bảo vệ vững chắc hậu phương, đập tan những mưu ma chước quỷ của các cơ quan tình báo, gián điệp thực dân, đế quốc. Những sự kiện như đánh đắm Thông báo hạm A-my-ô Đanh-vin ở vùng biển Sầm Sơn hay hàng loạt chuyên án khéo léo, tài tình "điệu hổ ly sơn", chui sâu leo cao vào trong lòng địch, dụ địch ra vùng tự do để bắt đã củng cố, tô danh thương hiệu CAND Việt Nam.

16:40:00, 2 thg 1, 2017 Reply

TRải qua những thăng trầm của lích sử trong thời kì kháng chiến giành độc lập xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thì vai trò và hình ảnh của những người công an luôn luôn vững bền và không bao giờ có thể thay đổi trong lòng quần chúng, đối với đất nước. Mong cho lực lượng này luôn làm tốt vai trò và chức năng của mình để giữ gìn cho sự bình yên của đất nước, của nhân dân , bảo vệ đảng vững mạnh.

20:27:00, 2 thg 1, 2017 Reply

"Công an là vũ khí sắc bén, là trụ cột của Đảng, Đảng giao cho Công an nhiệm vụ bảo vệ Đảng. Công an phải thấy Đảng giao vận mệnh của Đảng cho mình. Vì vậy, Đảng lựa chọn Công an trong những người trung thành nhất với Đảng, những người chỉ biết sống chết với Đảng, chỉ biết còn Đảng thì còn mình". Đoạn văn tuy ngắn nhưng hàm nghĩa rộng lớn, sâu xa. Không nên hiểu nhiệm vụ của Công an chỉ là bảo vệ Đảng mà phải hiểu sâu sắc rằng, bảo vệ Đảng cũng chính là bảo vệ chính quyền, Cách mạng, bảo vệ Tổ quốc và bình yên cuộc sống của nhân dân!

22:41:00, 2 thg 1, 2017 Reply

lực lượng Công an nhân dân Việt Nam do Đảng cộng sản Việt Nam sáng lập, rèn luyện và trưởng thành. Đây chính là công cụ chuyên chính bảo vệ Đảng cộng sản, Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta; là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; là lực lượng “chỉ biết còn Đảng là còn mình”.

07:15:00, 3 thg 1, 2017 Reply

"Công an là vũ khí sắc bén, là trụ cột của Đảng, Đảng giao cho Công an nhiệm vụ bảo vệ Đảng. Công an phải thấy Đảng giao vận mệnh của Đảng cho mình. Vì vậy, Đảng lựa chọn Công an trong những người trung thành nhất với Đảng, những người chỉ biết sống chết với Đảng, chỉ biết còn Đảng thì còn mình". Câu nói thể hiện đầy đủ tinh thần cách mạng của CAND Việt Nam

07:16:00, 3 thg 1, 2017 Reply

tùy theo mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, tùy theo nhiệm vụ bảo vệ ANTT mà Đảng ta luôn đề ra các chủ trương, định hướng công tác công an, đồng thời chú trọng đúc rút, tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển lý luận, nghiệp vụ cho phù hợp với tình hình mới. Đây là bước nhìn lại để Công an Nhân dân tiếp tục phát triển đáp ững yêu cầu thực tiễn

07:18:00, 3 thg 1, 2017 Reply

lực lượng Công an nhân dân luôn thể hiện sự trung thành tuyệt đối, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp giải phóng dân tộc. Lực lượng Công an anh hùng

07:19:00, 3 thg 1, 2017 Reply

ực lượng công an nhân dân Việt Nam luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo đảm ANTT. Theo đó, lực lượng Công an nhân dân đã chủ động nắm tình hình, từ đó tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, giải pháp bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH. Hoan hô lực lượng Công an nhân dân Việt nam

07:26:00, 3 thg 1, 2017 Reply

phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, đẩy lùi nguy cơ, loại trừ các nguy cơ gây mất ổn định chính trị - xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.Hoan hô lực lượng công an nhân dân Việt Nam

07:27:00, 3 thg 1, 2017 Reply

chúng ta có thể thấy những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch, bọn phản động đòi “phi chính trị hóa” lực lượng công an nhân dân, tách rời lực lượng công an nhân dân khỏi sự lãnh đạo của Đảng là hoàn toàn phi lý. Bởi lẽ, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam do Đảng cộng sản Việt Nam sáng lập, rèn luyện và trưởng thành. Lực lượng công an nhân dân anh hùng

22:43:00, 3 thg 1, 2017 Reply

Đảng, Nhà nước, tùy theo nhiệm vụ bảo vệ ANTT mà Đảng ta luôn đề ra các chủ trương, định hướng công tác công an, đồng thời chú trọng đúc rút, tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển lý luận, nghiệp vụ cho phù hợp với tình hình mới và hoàn cảnh lịch sử.

23:06:00, 3 thg 1, 2017 Reply

Công an là lực lượng thực thi pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, cũng là lực lượng bảo vệ sự vững mạnh, trong sạch của Đảng. Từ khi hình thành tới nay lực lượng công an nhân dân vẫn luôn làm tốt những trọng trách nặng nề được giao phó.

23:43:00, 3 thg 1, 2017 Reply

Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam do Đảng cộng sản Việt Nam sáng lập, rèn luyện và trưởng thành. Đây là lực lượng vô cùng quan trọng, giữ gìn an ninh quốc gia, bình yên cuộc sống cho quần chúng nhân dân. Chính là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; là lực lượng “chỉ biết còn Đảng là còn mình”.

01:32:00, 4 thg 1, 2017 Reply

lực lượng Công an nhân dân luôn thể hiện sự trung thành tuyệt đối, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp giải phóng dân tộc. Lực lượng Công an anh hùng.

08:49:00, 4 thg 1, 2017 Reply

Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam luôn đóng vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng Công an nhân dân luôn chủ động nắm tình hình, từ đó tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, giải pháp bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH; phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, đẩy lùi nguy cơ, loại trừ các nguy cơ gây mất ổn định chính trị - xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

10:51:00, 4 thg 1, 2017 Reply

Lực lượng công an nhân dân luôn phục vụ hết mình, hy sinh bản thân mình cho Đảng, cho Nhà nước, cho nhân dân. Họ làm việc không có ngày nghỉ, nhiều lúc quên đi hạnh phúc cá nhân, nhiều lúc hy sinh cả bản thân để bảo vệ sự bình yên của nhân dân, canh gác cho cuộc sống bình yên của nhân dân. Họ là lực lượng anh hùng, họ là những người anh hùng!

13:08:00, 4 thg 1, 2017 Reply

Tôi thấy lực lượng vũ trang ở nước ta vô cùng vất vả. Phải trực chiến, trực đơn vị suốt,đặc biệt là những ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết, mà lương của họ thì không cao. Vất vả, nhưng họ yêu nghề, cho nên họ sẵn sàng hy sinh bản thân của mình để giữ bình yên cho nhân dân. Họ là lực lượng được Đảng và Nhà nước đào tạo, tin cậy giao trọng trách nặng nề lên vai. Song dù bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào họ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

13:34:00, 4 thg 1, 2017 Reply


Như vậy, chúng ta có thể thấy những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch, bọn phản động đòi “phi chính trị hóa” lực lượng công an nhân dân, tách rời lực lượng công an nhân dân khỏi sự lãnh đạo của Đảng là hoàn toàn phi lý. Bởi lẽ, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam do Đảng cộng sản Việt Nam sáng lập, rèn luyện và trưởng thành. Đây chính là công cụ chuyên chính bảo vệ Đảng cộng sản, Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta; là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; là lực lượng “chỉ biết còn Đảng là còn mình”.

13:49:00, 4 thg 1, 2017 Reply

Hội nghị công an toàn quốc chính là dịp để cho ngành công an đánh giá được công tác bảo đảm an ninh trật tự của toàn quốc trong thời gian qua. từ đây sẽ là cơ sở quan trọng để lực lượng công an tăng cường trấn áp các loại tội phạm trong thời gian tới

13:53:00, 4 thg 1, 2017 Reply

"Công an là vũ khí sắc bén, là trụ cột của Đảng, Đảng giao cho Công an nhiệm vụ bảo vệ Đảng. Công an phải thấy Đảng giao vận mệnh của Đảng cho mình. Vì vậy, Đảng lựa chọn Công an trong những người trung thành nhất với Đảng, những người chỉ biết sống chết với Đảng, chỉ biết còn Đảng thì còn mình".
Đúng như vậy, lực lượng công an là những người chỉ biết sống chết với Đảng, chỉ biết còn Đảng thì còn mình!

13:58:00, 4 thg 1, 2017 Reply

trong xã hội có nhiều biến chuyển với nhiều loại tội phạm tinh vi hơn, manh động hơn thì mong mỏi của người dân là lực lượng công an sẽ kịp thời trấn áp các loại tội phạm, giữ bình yên cuộc sống

14:02:00, 4 thg 1, 2017 Reply

hội nghị công an toàn quốc chính là dịp lực lượng công an tổng kết thực tiễn đấu tranh với các loại tội phạm cũng như phát triển hơn nưa lý luận công an nhân dân, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc

14:43:00, 4 thg 1, 2017 Reply

Tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” đã trở thành động lực to lớn, để lực lượng công an nhân dân hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trong suốt hành trình hơn 71 năm qua.

14:49:00, 4 thg 1, 2017 Reply

Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn tin tưởng và mong rằng, lực lượng Công an sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng và truyền thống tốt đẹp, ra sức phấn đấu, rèn luyện, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

18:13:00, 4 thg 1, 2017 Reply

Công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ, Công an nhân dân Việt Nam là thanh bảo kiểm của Đảng, giữ trọng trách thiêng liêng và cao quý đó là bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ Xã hội chủ nghĩa, đảm bảo an ninh an toàn cho nhân dân. Công an nhân dân dù bất kỳ ở gia đoạn cách mạng nào, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào vẫn tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng,trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảngtrung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng. Trong giai đoạn hiện nay, trước những âm mưu thâm độc của các thế lự thù địch và bọn tội phạm, lực lượng công an nhân dân sẽ không ngừng phát huy mọi khả năng để thực hiện trọng trách thiêng liêng mà Đảng, Nhà nước và toàn dân giao phó.

20:24:00, 4 thg 1, 2017 Reply

thử xem lại những vụ việc liên quan tới công an thì có lẽ là có những con người lại vui. thú vì lại có thể bịa đặt vu khống thôi nhỉ. chúng đang chờ những câu chuyện bình thương thành li kì hấp dân thôi , nếu cho chúng nói về vẻ đẹp và việc làm tốt của công an thì có lẽ là chúng bó tay rồi. lộ rõ bản chất sam mà

20:27:00, 4 thg 1, 2017 Reply

Trong clip người bán hàng rong ăn vạ, ngồi dậy, phản ứng khác. Lúc đó, không biểu hiện chấn thương. Trong clip tôi không lên án anh công an, nếu anh là người dân bình thường thì anh vẫn có phản ứng tự vệ. Tôi không bênh vực công an, cũng không ngả theo dư luận. Hành vi của thượng sĩ Hà là phản xạ tự vệ, bất chợt để khống chế người bán hàng rong không dẫn tới hành vi tiếp theo. Theo dõi clip, tôi thông cảm và cho rằng anh này (thượng sĩ Hà-PV) không có lỗi.

20:28:00, 4 thg 1, 2017 Reply

THỰc ra thì anh thượng sĩ HÀ cũng hơi "nóng" với hành động của mình .NHưng tôi đồng ý với bạn là có một điều gì đó rất lạ ở đây .KHi trong clip rõ ràng anh bán hàng rong có những biểu hiện bình thường nhưng sau đó lại có một cái kết khác hoàn toàn .THỬ nghĩ xem nếu anh bán hàng rong không sai thì ai hơi đâu phải có những hành động như vậy .Anh bán hàng rong có gì đó không đung ở đây

20:31:00, 4 thg 1, 2017 Reply

Không phải công an, kể cả người dân bình thường vẫn có phản ứng tự vệ nếu gặp tình huống giống thượng sĩ Hà. Dư luận dị ứng sắc phục công an, hãy đặt vị trí vào bất kỳ người nào không mặc sắc phục công an. Đặt là người dân bình thường, ai tấn công, phản xạ theo võ hoặc không theo võ sấn sổ vẫn có phản ứng tự vệ.

20:33:00, 4 thg 1, 2017 Reply

Pháp luật được đề ra để bảo vệ quyền và lợi ích của người dân, thế nhưng muốn bảo vệ lợi ích của người này thì người khác phải tuân thủ pháp luật, không thể chỉ đòi pháp luật bảo vệ mà mình lại có thể coi thường, hành động vô quy vô phép được. Cần mạnh tay với những người vi phạm hơn là quay sang chỉ trích những người thực thi pháp luật

20:34:00, 4 thg 1, 2017 Reply

Trên trang chủ Viettan.org có đăng tải bài viết: “Đảng cộng sản Việt Nam đã hết thời” của Bằng Tâm đăng ngày 23/12/2016 có nội dung phản ánh thực trạng một số sự kiện như: Dân oan, Formosa và xả lũ để đưa ra nhận thức chủ quan của tác giả nhằm tuyên truyền, xuyên tạc cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã hết thời. Bọn này phải cho vào tù mới chừa

20:35:00, 4 thg 1, 2017 Reply

Nhắc lại chắc còn nhớ cách đây không lâu có nhà rận chủ bị một cụ già đuổi theo thì liên tục hét lên bi công an việt nam đánh. Thế mới biết bản chất của lũ rận chủ là như thế nào!

20:36:00, 4 thg 1, 2017 Reply

Nhiều kẻ chỉ thích người khác nghĩ theo một chiều hướng nhất định, công an là cứ phải đánh người, không cần biết ai đúng ai sai, mặc nhiên là cứ là công an ăn hiếp người dân trước đã, rồi sau này tính sau, bảo thế có chết không cơ chứ, chuyện vốn đang đúng qua tay chúng lại thành sai, và người làm đúng lại bị coi là kẻ sai.

20:38:00, 4 thg 1, 2017 Reply

Các bạn thử nghĩ lại xem ai đúng ai sai ,nếu các bạn đứng về phía người bán hàng rong vi phạm pháp luật thì các bạn đang tiếp tay cho những hành vi vi phạm pháp luật có thể gây những hậu quả cho xã hội . người bán hàng rong đã vi phạm rất nhiều lỗi như sử dụng xe tự chế gây cản trở ,nguy hiểm cho người tham gia giao thông,bán hàng rong không rõ nguồn gốc ,không đội mũ bảo hiểm thế mà các bạn còn bênh vực cho anh ta thì tôi cũng chịu.còn về phía anh công an anh ta đã làm đúng chức trách nhiệm vụ của mình ,anh ta có thể không làm cũng được vì sợ gây xích mích với người dân nhưng anh ta vẫn làm vì nhiệm vụ của mình ,thử hỏi anh ta có gì sai.

20:40:00, 4 thg 1, 2017 Reply

Luôn luôn là thế, người ta luôn nhìn công an với con mắt không mấy thiện cảm trong những việc bình thường nhất chứ chưa cần nói đến những vụ việc có hậu quả xảy ra, cho dù họ có làm đúng luật đi nữa. Đơn giản là bởi vì công an thì thường phạt người.

20:41:00, 4 thg 1, 2017 Reply

Theo ý kiến cá nhân tôi ủng hộ anh công an anh đã làm đúng chức trách và nhiệm vụ của mình là giữ gìn trật tự và xử phạt đối với những người vi phạm chống đôi.nếu không làm vậy thì ai đảm bảo cho mọi người đi lại an toàn,thực phẩm các bạn ăn đảm bảo vệ sinh ....lúc mà xảy ra chuyện gì có bạn lại đổ cho nhà nước quản lí không tốt.các bạn nên nhìn nhận sự việc một cách khách quan .còn đối với những kẻ chỉ biết đứng đằng sau nói xấu xuyên tạc thì tôi thấy đừng nên quan tâm đến chúng ,chúng là bọn hèn kém nhất trong xã hội này .

20:42:00, 4 thg 1, 2017 Reply

Tôi nghĩ anh công an làm vậy là đúng chức năng và quyền hạn của mình .THỬ hỏi nếu để anh bán hàng rong tự do đi lại trên phố không nón bảo hiểm với xe tự chế(độ không an toàn của xe tự chế thì ai cũng biết ).GIả sử anh ta điều khiển xe mà đâm vào bạn gây thiệt bạn.THÌ sau đó bạn có nghĩ rằng anh công an làm vậy là sai không? KHi đó bạn có ủng hộ cho a bán hàng rong không ?HÃy suy nghĩ tích cực một chút đi mọi người .

20:45:00, 4 thg 1, 2017 Reply

Chỉ khi các bạn được đặt trong tình cảnh của anh công an thì các bạn mới biết mình nên làm những gì. Khi mà anh công an thiên về cái tình thì sẽ làm cho xã hội này xuất hiện càng nhiều những phần tử cơ hội, những kẻ vi phạm pháp luật ngày càng tăng, vấn đề sức khỏe của các bạn sẽ không được đảm bảo và kéo theo vô vàn những vấn đề khác nữa. Còn anh công an làm theo lí thì...các bạn cũng thấy rồi đấy, được rất nhiều phản bác từ dân mạng. Nhưng thiết nghĩ anh ấy có làm đúng chức trách của mình không? xin thưa các bạn là có, thử hỏi các bạn là cái thằng hàng rong kia có vi phạm pháp luật không? Rồi một ngày các bạn sẽ ngộ ra được căn nguyên ở đây!

20:45:00, 4 thg 1, 2017 Reply

bài viết rất hay. một điều buồn cười là bây giờ cứ cái gì dính đến cái xấu của công an thì đâu đâu cũng thấy chửi bới nhưng những chiến công và đóng góp của họ thì chẳng thấy mấy ai khen? xã hội bây giờ đúng là buồn cười thật có việc gì cũng tìm đến công an rồi đến lúc ngứa mồm lên thì lại chửi họ vậy có tính là ăn cháo đá bát không nhỉ?

20:46:00, 4 thg 1, 2017 Reply

bây giờ miệng lưỡi thế gian không biết đâu mà lần. rõ ràng người làm đúng thì bị ăn chửi còn kẻ làm sai thì được bênh vực. đặc biệt là lũ báo chí khốn nạn ngày nay chúng nó luôn bâu bâu vào những vấn đề vớ vẩn và định hướng dư luận một cách sai lệch để câu view câu like nhằm kiếm tiền cho chúng. Cộng với cái tâm lí ghét cái thằng hay bắt lỗi mình nên dân cũng vào hùa chửi theo

20:50:00, 4 thg 1, 2017 Reply

Thực tế trong thời gian qua cũng chỉ ra rằng, thế lực thù địch đã lợi dụng triệt để những sơ hở, thiếu sót của chính quyền trong thực hiện chính sách tôn giáo, chúng biến những sơ hở thiếu sót đó thành cái căn cứ để phục vụ và "lập luận" cho việc xuyên tạc, nói xấu, kích động chia rẽ khối đoàn kết toàn dân tộc, giữa giáo dân với chính quyền, giữa đồng bào có đạo với đồng bào không có đạo ở nước ta.

20:51:00, 4 thg 1, 2017 Reply

thực tế một lần nữa cũng đã chứng minh, những sơ hở, thiếu sót trong các chính sách đưa ra dù ở dưới bất kỳ một xã hội nào, thời kỳ nào, giai đoạn nào, chế độ nào cũng là điều không thể tránh khỏi.

20:56:00, 4 thg 1, 2017 Reply

có thể nói những câu chuyện như thế chúng thực hiện hoàn toàn lừa dối người dân chứ chẳng có cái gì hơn được, cái gì cũng cần có nhìn nhận cho khách quan chứ. làm sao lại có thể thực hiện bất cứ trò ngu ngốc nào cả chứ, chẳng có cái gì đơn giản cả cho nên cố thực hiện thêm làm cái gì chứ

20:56:00, 4 thg 1, 2017 Reply

công an có làm cái gi cũng cần có nhìn nhận cho đúng đắn vì việc làm của họ hoàn toàn thể hiện cho tinh thần chung chứ làm sao con người lại thực hiện cái trò ngu ngốc nào chứ. chẳng có gì có thể thực hiện được dễ dàng cả đâu nhé,

20:57:00, 4 thg 1, 2017 Reply

lực lượng công an trực tiếp thực hiện việc làm của mình và trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng cần có nhìn nhận cho đúng đắn về họ chứ. làm sao tha thứ hành động cho đám người thực hiện cho mục đích cá nhân của mình chứ, chẳng thể nào thực hiện cái trò ngu ngốc náo vượt quá giới hạn của mình nhé

20:58:00, 4 thg 1, 2017 Reply

Lực luợng CAND là một lực lượng chuyên chính vô sản, là công cụ của Đảng, nhà nước để thừa hành pháp luật, bảo vệ thể chế, duy trì ổn định an chính trị, cũng như giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
Nhưng có lúc xem một số clip trên youtube thấy có những con, những thằng mất dạy chửi công an mà sao công an hiền quá, chẳng có hành động gì để vả vào cái mồm của chúng hoặc bắt chúng vì cái tội xúc phạm danh dự, chống người thi hành công vụ. Tôi nghi hay những người đó không phải công an, đóng vai công an để bọn bồi bút phản động dàn dựng thành phim, video clíp phát tán lên mạng nhằm cho mọi người hiểu là có những người dân bất bình công an, không sợ gì công an, giám chửi, thậm chí đánh cả công an ngay trên đường phố, để nhân dân không có gì phải sợ công an. Kích động dân chửi, đánh công an. Chứ đời nào công an để cho chúng làm thế. Vì họ có quyền bắt những kẻ lộng ngôn và đưa ra pháp luật trừng phạt mà.

20:59:00, 4 thg 1, 2017 Reply

có thể nói toàn bộ xã hội Việt Nam vì một câu chuyện mười mươi mà chia rẽ, trong đó có lẽ chiếm ưu thế hơn về số lượng chính là phe chửi anh Công an và bênh vực kẻ phạm tội! Từ các báo chí chính thống, đến các nhân sĩ trí thức, hot facebooker... không biết các bạn bị ức chế, bị cảm xúc xấu về chế độ thế nào, nhưng việc các bạn đi ủng hộ kẻ vi phạm pháp luật, kẻ đang gây hại cho các bạn thì có vẻ như tư duy các bạn đang có vấn đề.

21:00:00, 4 thg 1, 2017 Reply

đúng là miệng lưỡi thế gian không thể nào mà nghe mà tin được.công an thì họ cũng phải làm nhiệm vụ chứ đâu phải họ đi chơi đâu.nêu anh bán hàng rong mà không có lỗi không vi phạm thì đâu bị như vậy .công an cuongwx chế thì bảo đánh dân.vaay bao vụ công an bị dân đánh sỉ nhục sao không ai nói.các anh ấy chỉ đang bảo vệ mọi người thôi

21:02:00, 4 thg 1, 2017 Reply

người dân chỉ thấy cái bề nổi chứ có biết rằng những việc làm của lực lượng công an cũng vì muốn cho người dân có được nhiều quyền lợi chứ. đừng cố thực hiện thêm cái trò ngu ngốc nào cả nhé cho nên đừng cố thể hiện mình là kẻ lạc loài nhé

21:02:00, 4 thg 1, 2017 Reply

công an vì cuộc sống bảo vệ cho người dân chứ chẳng có cái gì hơn cả đâu mà, cho nên có làm cái gì cũng cần có nhìn nhận cho đúng đắn. chẳng có cái gì có thể thực hiện được dễ dàng cả cho nên cần có nhìn nhận cho đúng đắn cũng như việc làm có hiệu quả trong bất cứ hoàn cảnh nào chứ

21:03:00, 4 thg 1, 2017 Reply

dù những người công an có thực hiện hiệu quả công việc của mình và đảm bảo cho người dân có được cuộc sống bình yên cũng không thể nào làm cho người dân thiện cảm với họ được. Âu cũng là cuộc đời vì họ chỉ có thấy bề nổi chứ chẳng có được cái gì hơn cả đó mà

21:04:00, 4 thg 1, 2017 Reply

chẳng có cái gì đáng nói cả vì những việc làm của người dân hoàn toàn cũng vì mục đích cá nhân của họ mà thôi. họ làm cái gì cũng xem công an chỉ là những người thực hiện những công việc thỏa mãn cho nhu cầu cá nhân của mình chứ có cái gì hơn đâu được

21:05:00, 4 thg 1, 2017 Reply

Pháp luật được đề ra để bảo vệ quyền và lợi ích của người dân, thế nhưng muốn bảo vệ lợi ích của người này thì người khác phải tuân thủ pháp luật, không thể chỉ đòi pháp luật bảo vệ mà mình lại có thể coi thường, hành động vô quy vô phép được. Cần mạnh tay với những người vi phạm hơn là quay sang chỉ trích những người thực thi pháp luật

21:05:00, 4 thg 1, 2017 Reply

đã lâu nay lại có những con người tưởng chứng như là mình không thể nào biết được những việc làm của một lực lượng công an đang ngày đêm gìn giữ cho những gì gọi là trật tự của một xã hội cho những kẻ ngu ngốc không biết đâu là mặt trời muốn đi ngược lại phía trời mọc sao . xin đừng làm những trò phá game thế

22:57:00, 4 thg 1, 2017 Reply

Đừng đánh lạc hướng nữa các bác ạ. Hãy nhớ Đây chính là công cụ chuyên chính bảo vệ Đảng cộng sản, Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta; là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; là lực lượng “chỉ biết còn Đảng là còn mình”.

23:01:00, 4 thg 1, 2017 Reply

THử hỏi không có công an 3 ngày đi. Thì chúng mày làm được gì nào.lực lượng công an đang ngày đêm gìn giữ cho những gì gọi là trật tự của một xã hội cho những kẻ ngu ngốc không biết đâu. Một lũ xấu xa chỉ biết xuyên tạc bản chất mà thôi. Đây là điều không thể chấp nhận được.

23:06:00, 4 thg 1, 2017 Reply

Nếu như không có công an thì không có các bạn nữa. nên hãy tôn trọng pháp luật và chính lực lượng công an thì hay hơn. Chúng ta không nên tin những kẻ xấu xa như những trang báo lá cải nhỉ. Cần mạnh tay với những người vi phạm hơn là quay sang chỉ trích những người thực thi pháp luật

10:33:00, 5 thg 1, 2017 Reply

những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch, bọn phản động đòi “phi chính trị hóa” lực lượng công an nhân dân, tách rời lực lượng công an nhân dân khỏi sự lãnh đạo của Đảng là hoàn toàn phi lý. Bởi lẽ, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam do Đảng cộng sản Việt Nam sáng lập, rèn luyện và trưởng thành. Đây chính là công cụ chuyên chính bảo vệ Đảng cộng sản, Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta; là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân

13:34:00, 5 thg 1, 2017 Reply

Cố Tổng bí thư Lê Duẩn đã từng nói: "Công an là vũ khí sắc bén, là trụ cột của Đảng, Đảng giao cho Công an nhiệm vụ bảo vệ Đảng. Công an phải thấy Đảng giao vận mệnh của Đảng cho mình. Vì vậy, Đảng lựa chọn Công an trong những người trung thành nhất với Đảng, những người chỉ biết sống chết với Đảng, chỉ biết còn Đảng thì còn mình". Ở đây Công an không chỉ là bảo vệ Đảng mà phải hiểu sâu sắc rằng, bảo vệ Đảng cũng chính là bảo vệ chính quyền, Cách mạng, bảo vệ Tổ quốc và bình yên cuộc sống của nhân dân!

13:36:00, 5 thg 1, 2017 Reply

Niềm tin của Đảng, của cách mạng nhân dân đối với các tổ chức bảo vệ an ninh, trật tự ngày càng được củng cố, đặc biệt là lực lượng công an nhân dân Việt Nam. Biết bao chiến công hiển hách để bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân như bây giờ. Khâm phục các anh

13:39:00, 5 thg 1, 2017 Reply

Những chiến công của CAND bắt nguồn từ đâu? Nó không chỉ là bản lĩnh vững vàng, nghiệp vụ sắc bén. Cần thấy, những chiến công nối tiếp chiến công đó còn bắt nguồn từ truyền thống, từ sự giáo dục, rèn luyện của Đảng, của Bác Hồ vĩ đại; từ những tấm gương cán bộ, chiến sĩ công an đã kiên cường chiến đấu, anh dũng hy sinh

13:40:00, 5 thg 1, 2017 Reply

Trong CAND có biết bao tấm gương chiến đấu mưu trí, kiên cường, anh dũng hy sinh như liệt nữ, Anh hùng lực lượng vũ trang CAND Bùi Thị Cúc, Võ Thị Sáu… Các chị là tấm gương sáng cho lớp lớp thế hệ công an sau này học tập, sống mãi trong lòng nhân dân.

13:45:00, 5 thg 1, 2017 Reply

Nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân dù trong bối cảnh, thời kỳ nào cũng rất phức tạp, khó khăn, nguy hiểm nếu không muốn nói để có được bình yên cuộc sống đôi khi cán bộ, chiến sĩ công an phải đánh đổi bằng cả xương máu của mình! Rất nhiều trường hợp như vậy.

13:47:00, 5 thg 1, 2017 Reply

Các đối tượng phản động trong và ngoài nước gia tăng thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình" hòng gây bạo loạn, lật đổ, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, thay đổi thể chế chính trị ở nước ta, làm bạo loạn trong nước hòng thu lợi ích cho chúng, mang xương máu của nhân dân đánh đổi lấy tư lợi của chúng.

13:52:00, 5 thg 1, 2017 Reply

Đáng nhẽ, nhiệm vụ đấu tranh chống lại luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, tư tưởng chính trị lệch lạc trong nội bộ trước tiên phải là trách nhiệm của người cầm bút. Nhưng một số văn nghệ sĩ đã xoay ngòi bút, phụ họa, nói theo đòi thay đổi thể chế chính trị, thành lập đảng mới, thực hiện tự do dân chủ kiểu phương Tây. Đặc biệt nữa là các đối tượng cơ hội chính trị.

13:55:00, 5 thg 1, 2017 Reply

Công an nhân dân phải là lực lượng nòng cốt, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ. Biết bao chiến công hiển hách bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân vẫn còn chói sáng trong lịch sử ngành

14:05:00, 5 thg 1, 2017 Reply

Những chiến công trong trang lịch sử bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ Quốc, bảo vệ nhân dân của lực lượng công an ngày thê hiển hách. Biết bao chiến công cùng những sự hy sinh thầm lặng của lực lượng Công an nhân dân góp phần mang lại một cuộc sống yên bình như hiện nay ở nước ta.

14:07:00, 5 thg 1, 2017 Reply

Một số trường hợp một vài cá nhân làm xấu đi hình ảnh của lực lượng Công an cũng chỉ là con sâu làm dầu nồi canh thôi. Những hy sinh của cả lực lượng cho cuộc sống bình yên và hanh phúc của nhân dân thì không thể nào phủ nhận được

14:13:00, 5 thg 1, 2017 Reply

LỰc lượng công an là vũ khí sắc bén không thể thiếu của nhân dân, của Đảng, của đất nước để bảo vệ bình yên và hành phúc của nhân dân. Xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính là xây dựng thành lùy hòa bình cho tổ quốc

14:16:00, 5 thg 1, 2017 Reply

Trong bất kỳ lực lượng nào, cơ quan đoàn thể nào cũng phải có người này, người kia, lực lượng Công an cũng vậy, tuy số lượng rất hiếm nhưng thật sự đối khi có một số chiến sỹ Công an làm mất lòng tin của nhân dân vào lực lượng.

10:35:00, 10 thg 2, 2017 Reply

Chúng ta biết rằng, lực lượng Công an nhân dân là thanh bảo kiếm của cách mạng Việt Nam, có ảnh hưởng đến tình hình ổn định cũng như sự phát triển về mọi mặt của đất nước nhất là trong tình hình hiện nay. Việc xuyên tạc, hạ thấp uy tín trách nhiệm của lực lượng Công an là một trong những mưu đồ mà các lực lượng phản động luôn mưu đồ tiến hành nhằm chống phá cách mạng Việt Nam.

10:36:00, 10 thg 2, 2017 Reply

Ở mỗi giai đoạn cách mạng, tùy theo những yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đề ra. Lực lượng Công an nhân dân luôn làm tốt và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Từ thời kỳ sau cách mạng tháng tám 1945 đến trong quá trình xây dựng đất nước ngày hôm nay. Lực lượng Công an luôn là ngọn cờ tiên phong, thanh bảo kiếm góp sức, phục vụ đưa con đường và sự nghiệp đất nước được ổn định, vững mạnh.

18:30:00, 14 thg 2, 2017 Reply

Vào lính hay lắm biết đc mọi thứ có khi đc đi khắp nơi, biết đc xa nhà nhớ gia đình bố mẹ biết dường nào. Lúc về phép ai cũng nhìn mình bằng ánh mắt khác, thương mình hơn bởi vì mình đã làm một việc có ích cho xã hội, cho bản thân mình vì đã thực hiện quyền công dân, ngĩa vụ với đất nước và rèn luyện bản thân mình trưởng thành. Đó là lời mình muốn chia sẻ với các bạn đang và sắp đi lính. Hãy tự hào khi mình là người chiến sĩ trong QĐNDVN

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !