24/08/2017

VIỆT TÂN LẠI KÍCH ĐỘNG “ĐA NGUYÊN, ĐA ĐẢNG”

Written By Lý Công on 24/08/2017 | 21:23

[Kim Quy]

Ngày 22/8/2017, trên trang mạng xã hội Facebook, tổ chức khủng bố Việt Tân đã đăng tải bài viết “Độc đảng làm đất nước kiệt quệ, thử đa đảng xem sao” tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo chống phá chế độ; kêu gọi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập ở Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước, đi ngược lại nguyện vọng chính đáng của đại đa số quần chúng nhân dân, gây bất bình trong xã hội.
 
Tổ chức khủng bố Việt Tân kích động đa nguyên, đa đảng

Có thể thấy rằng đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập từ lâu đã trở thành một trong những chủ đề để các thế lực thù địch, bọn phản động trong và ngoài nước lợi dụng để tiến hành các hoạt động chống phá chính quyền nhân dân; kích động người dân tham gia các hoạt động gây rối an ninh trật tự, chống Đảng, Nhà nước. Vậy vấn đề đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập ở Việt Nam nên hiểu như thế nào cho đúng?

Trước hết, chúng ta có thể thấy rằng trong lịch sử Việt Nam đã từng có chế độ đa nguyên, đa đảng. Tuy nhiên trong quá trình phát triển của dân tộc, nhân dân ta đã phủ nhận hoàn toàn chế độ đa nguyên, đa đảng đó. Ví dụ như năm 1946, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tuyên bố tự giải tán và thành lập Chính phủ dân tộc do chủ tịch Hồ Chủ tịch đứng đầu với sự tham gia của nhiều đảng phái đối lập như Việt Quốc (Việt Nam Quốc dân đảng); Việt Cách (Việt Nam Cách mạng Đồng minh hội),…Tuy nhiên do bản chất phản động, bán nước cầu vinh nên các tổ chức đối lập này nhanh chóng bị quần chúng nhân dân lên án và đấu tranh. Đến năm 1945, Đảng Cộng sản Đông Dương đã lãnh đạo toàn dân tộc đứng lên khởi nghĩa, giành chính quyền, thiết lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, Mỹ đã thiết lập ra chính phủ “bù nhìn” Ngô Đình Diệm ra sức khủng bố, đàn áp cách mạng miền Nam, gây phẫn nộ trong quần chúng nhân dân. Trước tình hình đó, một lần nữa Đảng cộng sản Việt Nam lại được quần chúng nhân dân tin tưởng, lựa chọn, ủng hộ, giúp đỡ trở thành ngọn cờ để lãnh đạo cách mạng Việt Nam làm nên chiến thắng vĩ đại 30/4/1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất hoàn toàn đất nước. Đây là những minh chứng hùng hồn không thể chối cãi rằng lịch sử và dân tộc đã lựa chọn Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng chính trị có sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Thứ hai, chúng ta phải khẳng định rằng ở Việt Nam chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Điều này đã được ghi nhận cụ thể, rõ ràng trong Hiến pháp 2013. Đây chính là cơ sở pháp lý quan trọng khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối, duy nhất của Đảng cộng sản Việt Nam, bởi lẽ Hiến pháp chính là nền tảng tư tưởng, chính trị và pháp lý cho sự tồn tại và phát triển của một Nhà nước gắn liền với một chế độ xã hội; là đại diện cho ý chí và nguyện vọng của đông đảo nhân dân Việt Nam. Trong đó, Điều 4 - Hiến pháp 2013 đã khẳng định:

1. Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình.

3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Thứ ba, Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội không đồng nghĩa với việc mất dân chủ, nhân quyền như tổ chức khủng bố Việt Tân đã tuyên truyền xuyên tạc. Bởi lẽ, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng Việt Nam, mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng đều có sự tham gia đóng góp ý kiến của quần chúng nhân dân, phát huy dân chủ rộng rãi. Đường lối, chủ trương của Đảng luôn được xây dựng trên cơ sở lắng nghe, tiếp thu ý kiến xây dựng của mọi tổ chức chính trị - xã hội, của các đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân. Trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội XI, Đảng cộng sản Việt Nam đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân và nhận được nhiều ý kiến phản hồi tích cực của nhân dân cả nước. Bằng chứng là trong quá trình sửa đổi Hiến pháp 1992, Quốc hội Việt Nam đã công khai tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân và được người dân trong cả nước nhiệt tình ủng hộ. Đây chính là những biểu hiện cao nhất, sinh động nhất của việc phát huy dân chủ xã hội, đề cao quyền làm chủ của nhân dân. Bên cạnh đó, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hơn 30 năm qua đã thu được nhiều thành tựu to lớn, làm thay đổi căn bản kinh tế, chính trị - xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Điều đó đã một lần nữa khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam có vai trò quan trọng, trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Có thể thấy rằng Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đây chính là sự chọn lựa đúng đắn của lịch sử. Việc tổ chức khủng bố Việt Tân kêu gọi “đa nguyên”, “đa đảng” hoàn toàn trái với ý chí, nguyện vọng của đại đa số người dân Việt Nam, đi ngược lại lịch sử dân tộc. Vì vậy, mỗi người dân Việt Nam cần nhận thức đúng đắn về vấn đề “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập” để đấu tranh với các luận điệu sai trái xuyên tạc sự thật lịch sử, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng để chống phá Đảng, Nhà nước.

16 Nhận xét

23:36:00, 26 thg 8, 2017 Reply

chúng nó kêu gọi đa đảng cũng đúng thôi. tầm cỡ tư cách của chúng nó thì bao giờ mới trở thành đảng viên được. mà không trở thành đảng viên thì làm sao làm lãnh đạo. nên chúng nó hô hào đa đảng để còn kiếm cơm

23:37:00, 26 thg 8, 2017 Reply

Trong khi Đảng cộng sản Việt Nam đang lãnh đạo nhân dân giành độc lập tự do thì lũ ăn hại này không biết vất vưởng ở chân trời nào. đến khi thành công thì về đòi chia chác đất nước này. thật là nực cười cho luận điệu phi lý đó

23:40:00, 26 thg 8, 2017 Reply

trước đây ở Việt Nam cũng có nhiều lực lượng chính trị lắm, tuy nhiên qua thực tiễn cách mạng cho thấy, chỉ có đảng cộng sản Việt Nam mới đủ tư cách, năng lực để lãnh đạo đất nước này mà thôi

23:42:00, 26 thg 8, 2017 Reply

chiêu bài đòi đa nguyên, đa đảng đã được đám phản động này kêu gào từ cả chục năm nay rồi. nhưng rồi có được gì đâu. đơn giản bọn chúng bất tài mà còn đòi lật đổ quyền lãnh đạo của Đảng cộng sản

23:44:00, 26 thg 8, 2017 Reply

suốt ngày cứ đòi quyền lãnh đạo đất nước, suốt ngày chê bai hết cái này cho đến cái khác nhưng cứ thử một ngày trao quyền lãnh đạo cho chúng mà xem, đảm bảo chúng nó đem bán cho cả Trung Quốc và Mỹ ngay ấy mà

21:35:00, 27 thg 8, 2017 Reply

đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập từ lâu đã trở thành một trong những chủ đề để các thế lực thù địch, bọn phản động trong và ngoài nước lợi dụng để tiến hành các hoạt động chống phá chính quyền nhân dân; kích động người dân tham gia các hoạt động gây rối an ninh trật tự, chống Đảng, Nhà nước. Cần phải thấy rằng bánh xe lịch sử đã chọn Đảng Cộng sản Việt Nam!!!

21:46:00, 28 thg 8, 2017 Reply

chúng ta phải khẳng định rằng ở Việt Nam chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Điều này đã được ghi nhận cụ thể, rõ ràng trong Hiến pháp 2013. Đây chính là cơ sở pháp lý quan trọng khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối, duy nhất của Đảng cộng sản Việt Nam, bởi lẽ Hiến pháp chính là nền tảng tư tưởng, chính trị và pháp lý cho sự tồn tại và phát triển của một Nhà nước gắn liền với một chế độ xã hội; là đại diện cho ý chí và nguyện vọng của đông đảo nhân dân Việt Nam.

21:47:00, 28 thg 8, 2017 Reply

Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đây chính là sự chọn lựa đúng đắn của lịch sử. Việc tổ chức khủng bố Việt Tân kêu gọi “đa nguyên”, “đa đảng” hoàn toàn trái với ý chí, nguyện vọng của đại đa số người dân Việt Nam, đi ngược lại lịch sử dân tộc. Vì vậy, mỗi người dân Việt Nam cần nhận thức đúng đắn về vấn đề “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập” để đấu tranh với các luận điệu sai trái xuyên tạc sự thật lịch sử, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng để chống phá Đảng, Nhà nước.

21:48:00, 28 thg 8, 2017 Reply

công cuộc đổi mới toàn diện đất nước đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hơn 30 năm qua đã thu được nhiều thành tựu to lớn, làm thay đổi căn bản kinh tế, chính trị - xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Điều đó đã một lần nữa khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam có vai trò quan trọng, trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm

21:48:00, 28 thg 8, 2017 Reply

Trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội XI, Đảng cộng sản Việt Nam đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân và nhận được nhiều ý kiến phản hồi tích cực của nhân dân cả nước. Bằng chứng là trong quá trình sửa đổi Hiến pháp 1992, Quốc hội Việt Nam đã công khai tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân và được người dân trong cả nước nhiệt tình ủng hộ.

21:48:00, 28 thg 8, 2017 Reply

Trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội XI, Đảng cộng sản Việt Nam đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân và nhận được nhiều ý kiến phản hồi tích cực của nhân dân cả nước. Bằng chứng là trong quá trình sửa đổi Hiến pháp 1992, Quốc hội Việt Nam đã công khai tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân và được người dân trong cả nước nhiệt tình ủng hộ.

21:55:00, 28 thg 8, 2017 Reply

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

21:56:00, 28 thg 8, 2017 Reply

những biểu hiện cao nhất, sinh động nhất của việc phát huy dân chủ xã hội, đề cao quyền làm chủ của nhân dân. Bên cạnh đó, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hơn 30 năm qua đã thu được nhiều thành tựu to lớn, làm thay đổi căn bản kinh tế, chính trị - xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Điều đó đã một lần nữa khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam có vai trò quan trọng, trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

21:57:00, 28 thg 8, 2017 Reply

Cái chiêu bài kích động đa nguyên, đa đảng của Việt Tân đã có từ lâu và được diễn đi diễn lại một cách rất nhiều lần. Lần này cũng giống như lần trước lại chiêu bài nói xấu Đảng cộng sản Việt Nam để kêu gọi đa nguyên, đa đảng.

22:00:00, 28 thg 8, 2017 Reply

Thủ đoạn không thể nào không thể bỏ qua của các đối tượng Việt Tân chính là việc Việt Tân kích động thật mạnh mẽ đa nguyên, đa đảng. Việt Tân kích động việc đất nước ta chỉ có một Đảng và "chỉ rõ" những yếu kém của chế độ một đảng. Tất cả các thủ đoạn này đã được nhiều người nhận rõ, thấy rõ và chẳng ai có tin những luận điệu xuyên tạc này của Việt Tân cả.

10:42:00, 29 thg 8, 2017 Reply

Thử hỏi nếu một tổ chức phản động, khủng bố như Việt Tân lại tồn tại song hành cùng với Đảng Cộng sản Việt Nam thì đất nước Việt Nam sẽ đi về đâu. Chắc chắn chúng sẽ không thể từ bỏ âm mưu đen tối của mình với quá khứ chống phá, bám đít ngoại xâm của mình.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !