15/10/2017

CÔNG BỐ BẢN GỐC BẢO VẬT QUỐC GIA “ĐƯỜNG KÁCH MỆNH”: GIÁ TRỊ MÃI TRƯỜNG TỒN

Written By Lý Công on 15/10/2017 | 11:54

[Thiên nhân]

Ngày 10/10/2017, Bảo tàng Lịch sử quốc gia giới thiệu triển lãm “Ánh sáng từ Đường Kách Mệnh” nhân kỷ niệm 90 năm xuất bản ấn phẩm này (1927-2017). Bản gốc “Đường Kách Mệnh” và hơn 150 hiện vật, tài liệu, hình ảnh trưng bày nhằm giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu biết thêm về tầm nhìn của Nguyễn Ái Quốc cùng cống hiến của lớp thanh niên trong những năm tháng đầu tiên của cách mạng vô sản ở Việt Nam. Trong đó, “Đường Kách Mệnh” là tập hợp bài giảng của Nguyễn Ái Quốc dùng đào tạo đội ngũ cán bộ cho cách mạng Việt Nam những năm 1925-1927 ở Quảng Châu (Trung Quốc). Tác giả trình bày những điều cốt lõi của học thuyết Mác - Lênin, phương hướng phát triển cơ bản của cách mạng Việt Nam một cách dễ hiểu.
 
Ảnh: Bảo vật Quốc gia “Đường Kách Mệnh” trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia ngày 10/10/2017

Có thể nói rằng mỗi Bảo vật Quốc gia đều mang cho mình những giá trị vô giá. Bởi lẽ, Bảo vật Quốc gia luôn là hiện vật có giá trị đặc biệt liên quan đến một sự kiện trọng đại của đất nước hoặc liên quan đến sự nghiệp của anh hùng dân tộc, danh nhân tiêu biểu; hoặc là tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng về giá trị tư tưởng, nhân văn, giá trị thẩm mỹ tiêu biểu cho một khuynh hướng, một phong cách, một thời đại; hoặc là sản phẩm được phát minh, sáng chế tiêu biểu, có giá trị thực tiễn cao, có tác dụng thúc đẩy xã hội phát triển ở một giai đoạn lịch sử nhất định; hoặc là mẫu vật tự nhiên chứng minh cho các giai đoạn hình thành và phát triển của lịch sử trái đất, lịch sử tự nhiên. Và Bảo vật Quốc gia “Đường Kách mệnh” cũng luôn tồn tại những giá trị mãi trường tồn.

“Đường Kách mệnh” xuất bản năm 1927 ở Quảng Châu dưới dạng in thạch. Những bản in đầu tiên được bí mật chuyển về nước từ trước năm 1930. Cuốn “Đường Kách mệnh” hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia là một trong số ít những bản gốc in năm 1927 và đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật Quốc gia đợt đầu tiên năm 2012. Dưới ánh sáng của “Đường Kách mệnh”, lớp học trò đầu tiên đã về nước hoạt động cùng Người chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930, lãnh đạo tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 thành công, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc. Và cho đến ngày hôm nay ánh sáng đó vẫn luôn là kim chỉ nam cho dân tộc Việt Nam vững bước tiến lên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

Về tư tưởng, tác phẩm này được xem là sách giáo khoa lý luận chính trị đầu tiên của nước ta, nó có ý nghĩa giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng của Hồ Chí Minh cho cán bộ và đông đảo quần chúng nhân dân, nhằm xây dựng sự thống nhất trong nhận thức tư tưởng, chuẩn bị thành lập Đảng. Tác phẩm khắc phục tư tưởng sai lầm, ám sát cá nhân, chủ nghĩa cải lương, chủ nghĩa quốc gia;

Về chính trị, tác phẩm xây dựng lập trường, quan điểm của giai cấp công nhân cho cán bộ và quần chúng. Vạch ra được đường lối của cách mạng Việt Nam, làm cơ sở cho việc xây dựng Cương lĩnh chính trị của Đảng. Tác phẩm Đường Cách mệnh ra đời đã chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối của cách mạng Việt Nam; thúc đẩy phong trào yêu nước, phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ.

Về tổ chức, đào tạo ra một lớp cán bộ cách mạng kiểu mới chuẩn bị cho việc thành lập Đảng. Tác phẩm cũng đưa ra hệ thống tổ chức của Đảng và các tổ chức quần chúng như công hội, nông hội, thanh niên, phụ nữ... để Đảng tập hợp quần chúng, chuẩn bị về mặt tổ chức cho sự ra đời của Đảng.

Tác phẩm “Đường Kách mệnh” là một kho tàng tri thức lý luận cách mạng Việt Nam, là sự thể hiện tư tưởng cơ bản của Hồ Chí Minh, đó là cơ sở để Đảng ta xác định cùng với chủ nghĩa Mác - Lê nin thì tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta. Chính vì lẽ đó, Bảo vật Quốc gia “Đường Kách mệnh” luôn là nguộn đuốc soi đường cho dân tộc Việt Nam đạt được những thành công mới./.

41 Nhận xét

14:21:00, 17 thg 10, 2017 Reply

Tác phẩm “Đường Kách mệnh” là một kho tàng tri thức lý luận cách mạng Việt Nam, là sự thể hiện tư tưởng cơ bản của Hồ Chí Minh, đó là cơ sở để Đảng ta xác định cùng với chủ nghĩa Mác - Lê nin thì tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta. Chính vì lẽ đó, Bảo vật Quốc gia “Đường Kách mệnh” luôn là nguộn đuốc soi đường cho dân tộc Việt Nam đạt được những thành công mới.

19:17:00, 17 thg 10, 2017 Reply

Dưới ánh sáng của “Đường Kách mệnh”, lớp học trò đầu tiên đã về nước hoạt động cùng Người chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930, lãnh đạo tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 thành công, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc. Và cho đến ngày hôm nay ánh sáng đó vẫn luôn là kim chỉ nam cho dân tộc Việt Nam vững bước tiến lên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

19:18:00, 17 thg 10, 2017 Reply

đào tạo ra một lớp cán bộ cách mạng kiểu mới chuẩn bị cho việc thành lập Đảng. Tác phẩm cũng đưa ra hệ thống tổ chức của Đảng và các tổ chức quần chúng như công hội, nông hội, thanh niên, phụ nữ... để Đảng tập hợp quần chúng, chuẩn bị về mặt tổ chức cho sự ra đời của Đảng.

19:19:00, 17 thg 10, 2017 Reply

tác phẩm này được xem là sách giáo khoa lý luận chính trị đầu tiên của nước ta, nó có ý nghĩa giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng của Hồ Chí Minh cho cán bộ và đông đảo quần chúng nhân dân, nhằm xây dựng sự thống nhất trong nhận thức tư tưởng, chuẩn bị thành lập Đảng.

19:19:00, 17 thg 10, 2017 Reply

“Đường Kách mệnh” xuất bản năm 1927 ở Quảng Châu dưới dạng in thạch. Những bản in đầu tiên được bí mật chuyển về nước từ trước năm 1930. Cuốn “Đường Kách mệnh” hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia là một trong số ít những bản gốc in năm 1927 và đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật Quốc gia đợt đầu tiên năm 2012.

19:50:00, 17 thg 10, 2017 Reply

Tác phẩm “Đường Kách mệnh” là một kho tàng tri thức vi đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta. Đó là một báu vật của quốc gia, là kim chỉ nam cho mọi hành động.

21:00:00, 17 thg 10, 2017 Reply

Tác phẩm “Đường Kách mệnh” là một tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam. Tác phẩm “Đường Kách mệnh” là kim chỉ nam, ngọn đuốc soi sáng cho công cuộc đưa đất nước ta phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn, để sánh vai với các cường quốc năm châu.

21:28:00, 17 thg 10, 2017 Reply

Đúng là niềm tự hào của dân tộc ta, có những bằng chứng mãi mãi trường tồn với thời gian mà không bị phai nhạt. Chúng ta cần quý trọng, nâng niu, gìn giữ những giá trị lịch sử của Dân tộc đó là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam.

23:38:00, 17 thg 10, 2017 Reply

Đây là tác phẩm có giá trị to lớn trên phương diện lý luận và thực tiễn. Thông qua “Đường Kách mệnh”, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trình bày những điều cốt lõi của học thuyết Mác - Lênin và phương hướng phát triển cơ bản của cách mạng Việt Nam một cách dễ hiểu nhất.

23:38:00, 17 thg 10, 2017 Reply

Dưới ánh sáng của cuốn sách này, lớp học trò đầu tiên đã về nước hoạt động, cùng Người chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930, lãnh đạo nhân dân tiến hành thắng lợi Cách mạng tháng Tám 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, hoàn thành sự nghiệp đấu tranh bảo vệ nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, thực hiện đường lối đổi mới và hội nhập quốc tế.

23:39:00, 17 thg 10, 2017 Reply

qua cuốn sách này chúng ta thấy rằng người làm cách mạng phải có tư cách, phẩm chất gánh vác sứ mạng đó. "Chúng ta đọc sẽ thấy tính thời sự, rất đơn giản mà gần gũi khi xây dựng con người mới, tiếp tục cuộc cách mạng xây dựng đất nước",

23:41:00, 17 thg 10, 2017 Reply

Việc xuất bản “Đường cách mệnh” có thể coi là văn kiện chính trị Mác xít đầu tiên ở Việt Nam để truyền bá chủ nghĩa Mác Lê nin vào Việt Nam và khẳng định con đường cách mạng của Việt Nam. Việc xuất bản “Đường cách mệnh” có thể nói là bước ngoặt đánh dấu một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp xuất bản của cách mạng Việt Nam cả về tác phẩm lý luận, chính trị cũng như các tác phẩm báo chí cách mạng sau này

23:41:00, 17 thg 10, 2017 Reply

Ra đời trong hoàn cảnh phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản các nước trên thế giới phát triển mạnh mẽ, phong trào giải phóng dân tộc ở trong nước đã xuất hiện nhiều tổ chức yêu nước mang sắc màu chính trị khác nhau, cuốn sách “Đường cách mệnh” có ý nghĩa và vai trò như kim chỉ nam cho đường lối của cách mạng Việt Nam.

21:02:00, 18 thg 10, 2017 Reply

Tác phẩm Đường cách mệnh đúng là một báu vật quốc gia. Không thể có mỹ từ nào hay sự so sánh nào có thể đánh giá hết được giá trị lịch sử, văn hóa của tác phẩm Đường cách mệnh. Điều mỗi cá nhân chúng ta cần làm chính là việc giữ gìn những điều tốt đẹp của tác phẩm và tất nhiên là lên án mạnh mẽ những kẻ bôi xấu tác phẩm.

21:08:00, 18 thg 10, 2017 Reply

Một tác phẩm xuyên suốt thời gian. Một tác phẩm chưa bao giờ bị lãng quên trong lịch sử. Nhắc đến Đường cách mệnh chúng ta lại nhớ đến Bác thời trẻ. Đúng như tên của tác phẩm là Đường cách mệnh, tác phẩm như một chiếc đèn chiếu cho con đường cách mạng của dân tộc Việt Nam.

20:15:00, 19 thg 10, 2017 Reply

Nó không chỉ có giá trị về thời gian mà còn to lớn hơn đó là giá trị lịch sử,có thể nói tác phẩm "Đường Kách Mệnh" là ánh sáng để đào tạo ra những cán bộ cách mạng kiểu mới,những con người đã góp phần làm nên thành công của cuộc cách mạng Việt Nam và sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

05:20:00, 24 thg 10, 2017 Reply

tạo ra một lớp cán bộ cách mạng kiểu mới chuẩn bị cho việc thành lập Đảng. Tác phẩm cũng đưa ra hệ thống tổ chức của Đảng và các tổ chức quần chúng như công hội, nông hội, thanh niên, phụ nữ... để Đảng tập hợp quần chúng, chuẩn bị về mặt tổ chức cho sự ra đời của Đảng.Tác phẩm giúp soi sáng cách mạng Việt Nam

05:20:00, 24 thg 10, 2017 Reply

Vạch ra được đường lối của cách mạng Việt Nam, làm cơ sở cho việc xây dựng Cương lĩnh chính trị của Đảng. Tác phẩm Đường Cách mệnh ra đời đã chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối của cách mạng Việt Nam; thúc đẩy phong trào yêu nước, phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ. Đường Kach Mệnh soi sáng tương lai dân tộc Việt

05:22:00, 24 thg 10, 2017 Reply

tác phẩm xây dựng lập trường, quan điểm của giai cấp công nhân cho cán bộ và quần chúng. Vạch ra được đường lối của cách mạng Việt Nam, làm cơ sở cho việc xây dựng Cương lĩnh chính trị của Đảng. Tác phẩm ghi dấu anh hùng dân tộc

05:23:00, 24 thg 10, 2017 Reply

tác phẩm xây dựng lập trường, quan điểm của giai cấp công nhân cho cán bộ và quần chúng. Vạch ra được đường lối của cách mạng Việt Nam, làm cơ sở cho việc xây dựng Cương lĩnh chính trị của Đảng. Đường Kach Mệnh vô giá với dân tộc Việt

05:24:00, 24 thg 10, 2017 Reply

“Đường Kách mệnh” xuất bản năm 1927 ở Quảng Châu dưới dạng in thạch. Những bản in đầu tiên được bí mật chuyển về nước từ trước năm 1930. Cuốn “Đường Kách mệnh” hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia là một trong số ít những bản gốc in năm 1927 và đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật Quốc gia đợt đầu tiên năm 2012. Bảo Vật quốc gia

05:24:00, 24 thg 10, 2017 Reply

ác phẩm nghệ thuật nổi tiếng về giá trị tư tưởng, nhân văn, giá trị thẩm mỹ tiêu biểu cho một khuynh hướng, một phong cách, một thời đại; hoặc là sản phẩm được phát minh, sáng chế tiêu biểu, có giá trị thực tiễn cao, có tác dụng thúc đẩy xã hội phát triển ở một giai đoạn lịch sử nhất định; hoặc là mẫu vật tự nhiên chứng minh cho các giai đoạn hình thành và phát triển của lịch sử trái đất, lịch sử tự nhiên.

05:26:00, 24 thg 10, 2017 Reply

Bảo tàng Lịch sử quốc gia giới thiệu triển lãm “Ánh sáng từ Đường Kách Mệnh” nhân kỷ niệm 90 năm xuất bản ấn phẩm này (1927-2017). Bản gốc “Đường Kách Mệnh” và hơn 150 hiện vật, tài liệu, hình ảnh trưng bày nhằm giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu biết thêm về tầm nhìn của Nguyễn Ái Quốc cùng cống hiến của lớp thanh niên trong những năm tháng đầu tiên của cách mạng vô sản ở Việt Nam. Một việc làm ý nghĩa của Bảo tàng

05:27:00, 24 thg 10, 2017 Reply

đến ngày hôm nay ánh sáng đó vẫn luôn là kim chỉ nam cho dân tộc Việt Nam vững bước tiến lên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Ánh sáng Đường Kach Mệnh luôn là kim chỉ nam cho dân tộc Việt

06:20:00, 28 thg 10, 2017 Reply

Tác phẩm Đường Cách mệnh ra đời đã chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối của cách mạng Việt Nam; thúc đẩy phong trào yêu nước, phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ. Soi sáng cho dân tộc

06:20:00, 28 thg 10, 2017 Reply

Vạch ra được đường lối của cách mạng Việt Nam, làm cơ sở cho việc xây dựng Cương lĩnh chính trị của Đảng. Tác phẩm Đường Cách mệnh ra đời đã chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối của cách mạng Việt Nam; thúc đẩy phong trào yêu nước, phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ.

06:33:00, 28 thg 10, 2017 Reply

Dưới ánh sáng của “Đường Kách mệnh”, lớp học trò đầu tiên đã về nước hoạt động cùng Người chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930, lãnh đạo tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 thành công, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc.

06:34:00, 28 thg 10, 2017 Reply

tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng về giá trị tư tưởng, nhân văn, giá trị thẩm mỹ tiêu biểu cho một khuynh hướng, một phong cách, một thời đại; hoặc là sản phẩm được phát minh, sáng chế tiêu biểu, có giá trị thực tiễn cao, có tác dụng thúc đẩy xã hội phát triển ở một giai đoạn lịch sử nhất định; hoặc là mẫu vật tự nhiên chứng minh cho các giai đoạn hình thành và phát triển của lịch sử trái đất, lịch sử tự nhiên.

06:46:00, 28 thg 10, 2017 Reply

Đường Kách Mệnh, một trong 5 tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được công nhận bảo vật quốc gia, tập hợp các bài giảng tại các lớp huấn luyện cán bộ ở Quảng Châu (Trung Quốc) thể hiện thiên tài lý luận của Nguyễn Ái Quốc, được tập hợp và xuất bản thành sách vào năm 1927.

06:46:00, 28 thg 10, 2017 Reply

Đường Kách Mệnh vẫn còn nguyên giá trị với công tác xây dựng Đảng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, góp phần phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

06:48:00, 28 thg 10, 2017 Reply

khẳng định giá trị vĩnh cửu của tác phẩm, được minh chứng bằng sức sống mãnh liệt của dân tộc VN qua các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước.

06:48:00, 28 thg 10, 2017 Reply

ua hơn 30 năm đổi mới và trong giai đoạn hiện nay, Đường Kách Mệnh vẫn còn nguyên giá trị với công tác xây dựng Đảng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, góp phần phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

18:39:00, 30 thg 10, 2017 Reply

Đây là tác phẩm có giá trị to lớn trên phương diện lý luận và thực tiễn. Thông qua “Đường Kách mệnh”, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trình bày những điều cốt lõi của học thuyết Mác - Lênin và phương hướng phát triển cơ bản của cách mạng Việt Nam một cách dễ hiểu nhất.

18:45:00, 30 thg 10, 2017 Reply

Tác phẩm cũng đưa ra hệ thống tổ chức của Đảng và các tổ chức quần chúng như công hội, nông hội, thanh niên, phụ nữ... Thông qua “Đường Kách mệnh”, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trình bày những điều cốt lõi của học thuyết Mác - Lênin và phương hướng phát triển cơ bản của cách mạng Việt Nam một cách dễ hiểu nhất.

22:39:00, 31 thg 10, 2017 Reply

Tác phẩm “Đường Kách mệnh” là một kho tàng tri thức lý luận cách mạng Việt Nam, là sự thể hiện tư tưởng cơ bản của Hồ Chí Minh, đó là cơ sở để Đảng ta xác định cùng với chủ nghĩa Mác - Lê nin thì tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta. Chính vì lẽ đó, Bảo vật Quốc gia “Đường Kách mệnh” luôn là nguộn đuốc soi đường cho dân tộc Việt Nam đạt được những thành công mới.

19:45:00, 2 thg 11, 2017 Reply

chủ tịch Hồ Chí Minh đã một đời vì nước vì dân tộc Việt Nam để đi tìm con đường cứu nước cho đất nước ta.Người là một vị lãnh tụ vĩ đại,người công hiến cho cách mạng ta rất rất nhiều trong đó tác phẩm"Đường Kách Mệnh"là một trong những bằng chứng rõ ràng.Tác phẩm ấy đã vạch ra những phương hướng,đường lối cách mạng đúng đắn đưa lại những thành công lớn lao trong các cuộc chiến đáu với kẻ thù xâm lược.

14:55:00, 7 thg 11, 2017 Reply

Tác phẩm “Đường Kách mệnh” là một kho tàng tri thức lý luận cách mạng Việt Nam, là sự thể hiện tư tưởng cơ bản của Hồ Chí Minh, đó là cơ sở để Đảng ta hoạch định đường lối chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược cũng như xây dựng đất nước trong thời kì hòa bình

20:30:00, 9 thg 11, 2017 Reply

Tác phẩm “Đường Kách mệnh” là một kho tàng tri thức lý luận cách mạng Việt Nam, là sự thể hiện tư tưởng cơ bản của Hồ Chí Minh, đó là cơ sở để Đảng ta xác định cùng với chủ nghĩa Mác - Lê nin thì tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta. Chính vì lẽ đó, Bảo vật Quốc gia “Đường Kách mệnh” luôn là nguộn đuốc soi đường cho dân tộc Việt Nam đạt được những thành công mới.

20:31:00, 9 thg 11, 2017 Reply

Việc xuất bản “Đường cách mệnh” có thể coi là văn kiện chính trị Mác xít đầu tiên ở Việt Nam để truyền bá chủ nghĩa Mác Lê nin vào Việt Nam và khẳng định con đường cách mạng của Việt Nam. Việc xuất bản “Đường cách mệnh” có thể nói là bước ngoặt đánh dấu một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp xuất bản của cách mạng Việt Nam cả về tác phẩm lý luận, chính trị cũng như các tác phẩm báo chí cách mạng sau này.

20:32:00, 9 thg 11, 2017 Reply

chủ tịch Hồ Chí Minh đã một đời vì nước vì dân tộc Việt Nam để đi tìm con đường cứu nước cho đất nước ta.Người là một vị lãnh tụ vĩ đại,người công hiến cho cách mạng ta rất rất nhiều trong đó tác phẩm"Đường Kách Mệnh"là một trong những bằng chứng rõ ràng.Tác phẩm ấy đã vạch ra những phương hướng,đường lối cách mạng đúng đắn đưa lại những thành công lớn lao trong các cuộc chiến đáu với kẻ thù xâm lược.

20:32:00, 9 thg 11, 2017 Reply

Dưới ánh sáng của cuốn sách này, lớp học trò đầu tiên đã về nước hoạt động, cùng Người chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930, lãnh đạo nhân dân tiến hành thắng lợi Cách mạng tháng Tám 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, hoàn thành sự nghiệp đấu tranh bảo vệ nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, thực hiện đường lối đổi mới và hội nhập quốc tế.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !