10/12/2017

QUY ĐỊNH 102-QĐ/TW: TĂNG CƯỜNG TÍNH CHIẾN ĐẤU TRONG ĐẢNG

Written By Lý Công on 10/12/2017 | 03:30

[Tọa Sơn]

Vừa qua, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy bản Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng đã ký và ban hành Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm nhằm thay thế Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30/3/2013. Theo đó, Quy định số 102 đã bổ sung nhiều trường hợp bị xử lý kỷ luật đối với đảng viên và theo hướng nghiêm khắc hơn. Trong các điểm mới của Quy định 102 lần này, Đảng đã chú trọng vào công tác chấn chỉnh công tác tư tưởng chính trị của mỗi đảng viên. Đây cũng chính là nội dung mà các thế lực thù địch nhất là bọn phản động và rân chủ tăng cường xuyên tạc chống phá. 
 
Các trang mạng phản động ra sức chống phá Quy định 102

Theo đó, Đảng viên sẽ bị khai trừ nếu có các vi phạm như: Cố ý nói, viết có nội dung xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc sự thật, phủ nhận vai trò lãnh đạo và thành quả cách mạng của Đảng và dân tộc; Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác, Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc tập trung dân chủ, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đòi thực hiện thể chế “tam quyền phân lập”, “xã hội dân sự”, “đa nguyên, đa đảng”.

Ngoài ra, Đảng viên bị khai trừ khi cố ý đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước; truyền thống của dân tộc, của Đảng và Nhà nước.

Lợi dụng dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo hoạt động gây nguy hại đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập; vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng và Nhà nước.

Hoạt động trong các đảng phái, tổ chức chính trị phản động; kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ. Lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng.

Đảng viên cũng bị khai trừ nếu tác động, lôi kéo, định hướng dư luận xã hội không theo đường lối của Đảng; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang; đòi “phi chính trị hóa” quân đội và công an; xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.

Vậy tại sao, Quy định 102 lại thắt chặt công tác chính trị tư tưởng của đảng viên cũng như vì sao các thế lực phản động lại quá quan tâm đến quy định này của Đảng?

Thứ nhất, kinh nghiệm từ công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng vừa qua đã cho thấy, không ít đảng viên có lập trường tư tưởng chính trị không vững vàng, có biểu hiện hoang mang dao động trước tình hình thế giới và trong nước, đặc biệt là sự tác động của các thế lực thù địch. Từ đó, đã dẫn tới tình trạng một số đảng viên có lời nói, hành động trái với quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng thậm chí là tiếp tay cho các thế lực thù địch chống phá công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ hai, Quy định 102 thông qua việc thắt chặt hình thức kỷ luật đối với đảng viên hướng tới sự thống nhất về quan điểm chính trị của mỗi đảng viên. Theo đó, khi mỗi đảng viên xin gia nhập Đảng phải thấm nhuần mục tiêu, lý tưởng của Đảng, suốt đời phấn đấu, hi sinh cho sự nghiệp chung của Đảng đó là xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Và nếu đảng viên không còn phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng chung đó nữa, có quan điểm, tư tưởng chính trị lệch lạc thì đảng viên đó có thể xin ra khỏi Đảng hoặc Đảng sẽ “mời” người đó ra để đảm bảo Đảng là một khối đoàn kết thống nhất từ tư tưởng cho đến hành động, ngăn chặn sự thâm nhập vào nội bộ Đảng của các thế lực thù địch. 

Thứ ba, Quy định 102 hướng tới làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, khi mà chúng ngày ngày bằng nhiều biện pháp, cách thức khác nhau thúc đẩy quá trình tự diễn biến, tự chuyển hóa trong mỗi đảng viên nhằm cho Đảng sụp đổ từ bên trong. Bên cạnh đó, dưới chiêu bài xây dựng “xã hội dân sự” và đòi thiết lập cơ chế “tam quyền phân lập”, các thế lực thù địch đang muốn làm suy yếu sự lãnh đạo của Đảng, gây dựng một lực lượng đối lập với Đảng mà trước hết là gây dựng lực lượng này ngay trong nội bộ Đảng. Do đó, Quy định 102 thông qua các quy định và hình thức kỷ luật khắt khe nhằm phòng ngừa cho mỗi đảng viên trước âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

Như vậy, tư tưởng đúng sẽ dẫn tới hành động đúng, do đó Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm sẽ giúp Đảng tăng cường sức chiến đấu của mình trước âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch. Sự tăng cường này trước hết là tăng cường sức chiến đấu cho mỗi đảng viên, mỗi tổ chức cơ sở Đảng. Quy định 102 sẽ là công cụ đắc lực cho Đảng ta tiếp tục công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong thời gian tới.

24 Nhận xét

23:48:00, 10 thg 12, 2017 Reply

Quy định này quy định nội dung vi phạm và hình thức kỷ luật đối với đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệ, nghị quyết, quy định của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, cơ quan, đơn vị.

23:49:00, 10 thg 12, 2017 Reply

Tình hình tư tưởng và thực trạng công tác tư tưởng của Đảng ta hiện nay bên cạnh mặt tích cực không tránh khỏi mặt tiêu cực, trong đó, mặt tích cực là cơ bản, đã và đang quyết định chiều hướng phát triển của xã hội, là nhân tố quan trọng tạo nên thắng lợi của công cuộc đổi mới. Tuy vậy, mặt tiêu cực có lúc, có nơi diễn ra rất nghiêm trọng. Một số mặt tiêu cực về tư tưởng đang có biểu hiện phức tạp, tiềm ẩn các nguy cơ gây mất ổn định chính trị, đe dọa đến vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Điều đáng lo ngại nhất là sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên

23:50:00, 10 thg 12, 2017 Reply

Do thời gian gần đây, chúng ta chưa làm tốt công tác tư tưởng, thiếu chủ động và nhạy bén trong đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, chưa phê phán mạnh mẽ, đấu tranh kiên quyết với chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội, thực dụng, tham nhũng, lãng phí,... Điều đáng nói là nhiều cấp ủy đảng chưa đặt đúng mức việc chỉ đạo đối với nội dung, phương pháp công tác tư tưởng trong giai đoạn mới.

23:51:00, 10 thg 12, 2017 Reply

Trước hết, phải nâng cao nhận thức về vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tư tưởng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng. Các cấp ủy đảng không được xem nhẹ nội dung công việc này, không “khoán trắng” công tác tư tưởng cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo, mà cả hệ thống chính trị phải thường xuyên tập trung chăm lo, trước hết là trách nhiệm của BCH, Ban Thường vụ và đồng chí bí thư cấp ủy.

23:52:00, 10 thg 12, 2017 Reply

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là bộ phận đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, luôn song hành với việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng cũng như việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng và đảng viên. Không những thế, công tác giáo dục chính trị tư tưởng còn phải đi trước, mở đường cho việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là đối với những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp hoặc ở những thời điểm có tính bước ngoặt của cách mạng.

10:10:00, 11 thg 12, 2017 Reply

Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm sẽ giúp Đảng tăng cường sức chiến đấu của mình trước âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch. Sự tăng cường này trước hết là tăng cường sức chiến đấu cho mỗi đảng viên, mỗi tổ chức cơ sở Đảng. Quy định 102 sẽ là công cụ đắc lực cho Đảng ta tiếp tục công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong thời gian tới.

10:14:00, 11 thg 12, 2017 Reply

Đảng viên là những con người ưu tú nhất trong đội ngũ quần chúng nhân dân. Mang trong mình trọng trách nặng nề đó chính là địa diện cho quyền lợi của quần chúng nhân dân. Là những người lãnh đạo quần chúng. Vì vậy việc tăng cường sức chiến đấu của Đảng, tăng sự giác ngộ, lý tưởng cách mạng cho đội ngũ đảng viên luôn là điều cần thiết

10:15:00, 11 thg 12, 2017 Reply

Cốt ở chỗ tinh, không cần phải quý ở chỗ số lượng. Đó chính là chân lý mà bao nhiêu đời nay vẫn được cha ông ta áp dụng. Đặc biệt là trong các tổ chức Đảng thì lại càng cần như thế. Đảng viên đi trước, làng nước theo sau cơ mà. Phải thật sự là những người xuất sắc ưu tú mới xứng đáng đứng trong hàng ngũ của Đảng chứ

12:40:00, 11 thg 12, 2017 Reply

Đây là việc làm rất đáng được triển khai. Việc suy thoái của cán bộ ĐẢng viên rất nguy hiểm đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Đây là một việc làm rất đáng biểu dương khi mà ĐẢng ta dám nhìn thẳng vào vấn đề và nhận lỗi và đưa ra cá giải pháp khắc phục.

12:46:00, 11 thg 12, 2017 Reply

Dám nhìn thẳng vào vấn đề và nhận khuyết điểm không phải là cái mà ai, tổ chức nào cũng làm được. Đây là một việc làm hết sức đáng biểu dương và đáng được thực hiện trên mọi lĩnh vực. Quán triệt tư tưởng và giác ngộ của Đảng viên cũng chính là kiện toàn hệ thống và xây dựng, đảm bảo được sự vững mạnh của Tổ quốc.

06:23:00, 13 thg 12, 2017 Reply

Đảng viên cũng bị khai trừ nếu tác động, lôi kéo, định hướng dư luận xã hội không theo đường lối của Đảng; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang; đòi “phi chính trị hóa” quân đội và công an; xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.

06:24:00, 13 thg 12, 2017 Reply

kinh nghiệm từ công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng vừa qua đã cho thấy, không ít đảng viên có lập trường tư tưởng chính trị không vững vàng, có biểu hiện hoang mang dao động trước tình hình thế giới và trong nước, đặc biệt là sự tác động của các thế lực thù địch.

06:24:00, 13 thg 12, 2017 Reply

Quy định 102 thông qua việc thắt chặt hình thức kỷ luật đối với đảng viên hướng tới sự thống nhất về quan điểm chính trị của mỗi đảng viên. Theo đó, khi mỗi đảng viên xin gia nhập Đảng phải thấm nhuần mục tiêu, lý tưởng của Đảng, suốt đời phấn đấu, hi sinh cho sự nghiệp chung của Đảng đó là xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

06:25:00, 13 thg 12, 2017 Reply

nếu đảng viên không còn phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng chung đó nữa, có quan điểm, tư tưởng chính trị lệch lạc thì đảng viên đó có thể xin ra khỏi Đảng hoặc Đảng sẽ “mời” người đó ra để đảm bảo Đảng là một khối đoàn kết thống nhất từ tư tưởng cho đến hành động, ngăn chặn sự thâm nhập vào nội bộ Đảng của các thế lực thù địch.

06:25:00, 13 thg 12, 2017 Reply

dưới chiêu bài xây dựng “xã hội dân sự” và đòi thiết lập cơ chế “tam quyền phân lập”, các thế lực thù địch đang muốn làm suy yếu sự lãnh đạo của Đảng, gây dựng một lực lượng đối lập với Đảng mà trước hết là gây dựng lực lượng này ngay trong nội bộ Đảng. Do đó, Quy định 102 thông qua các quy định và hình thức kỷ luật khắt khe nhằm phòng ngừa cho mỗi đảng viên trước âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

06:26:00, 13 thg 12, 2017 Reply

các thế lực thù địch đang muốn làm suy yếu sự lãnh đạo của Đảng, gây dựng một lực lượng đối lập với Đảng mà trước hết là gây dựng lực lượng này ngay trong nội bộ Đảng. Do đó, Quy định 102 thông qua các quy định và hình thức kỷ luật khắt khe nhằm phòng ngừa cho mỗi đảng viên trước âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

06:26:00, 13 thg 12, 2017 Reply

Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm sẽ giúp Đảng tăng cường sức chiến đấu của mình trước âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch. Sự tăng cường này trước hết là tăng cường sức chiến đấu cho mỗi đảng viên, mỗi tổ chức cơ sở Đảng.

13:26:00, 26 thg 12, 2017 Reply

Mình cũng thấy cái quy định 102 của Bộ Chính trị là một bước tiến mới trong quá trình xây dựng, chỉnh đốn đảng trong thời đại mới. quy định này đã thể hiện rõ sự cương quyết của đảng trong việc xử lý kỷ luật đối với những đảng viên vi phạm pháp luật. Những bước đi này sẽ ngày càng củng cố được lực lượng của đảng cũng như là tạo dựng hơn nữa lòng tin của nhân dân vào đảng.

17:25:00, 26 thg 12, 2017 Reply

Đảng viên cũng bị khai trừ nếu tác động, lôi kéo, định hướng dư luận xã hội không theo đường lối của Đảng; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang; đòi “phi chính trị hóa” quân đội và công an; xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Những người nào vi phạm quy định này dù ở cương vị nào cũng sẽ bị kỉ luật khai trừ, quy định 102 sẽ là một bước tiến mới trong xây dựng chỉnh đốn đảng.

18:41:00, 2 thg 1, 2018 Reply

Quy định số 102-QĐ/TW được ban hành đã khắc phục những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Quy định này đã nêu rõ các hình thức kỷ luật đối với từng vi phạm cụ thể của cán bộ đảng viên, thời hiệu thi hành kỷ luật, những tình tiết giảm nhẹ đối với từng vi phạm của đảng viên; những trường hợp chưa xem xét kỷ luật, không xem xét xử lý kỷ luật cũng như hiệu lực thi hành. Đây được xem là cơ sở mới để tạo ra cơ chế xử phạt, răn đe đối với đảng viên vi phạm, đảm bảo sự tôn nghiêm của kỷ luật đảng nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nhất là trong tình hình hiện nay.

18:43:00, 2 thg 1, 2018 Reply

thời gian qua, dư luận bức xúc đối với một số bộ phận đảng viên có biểu hiện suy thoái, sai phạm. Điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín, niềm tin trong quần chúng nhân dân. Quy định 102 ra đời là khắc phục tồn tại trên

18:43:00, 2 thg 1, 2018 Reply

Việc ban hành quy định mới số 102-QĐ/TW, những hành vi vi phạm nêu trên từ nay sẽ được xử lý kỷ luật nghiêm khắc. Để hiểu và thực hiện đầy đủ, đúng các quy định của Trung ương, các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp phải quán triệt nghiêm, nhất là theo Quy định số 102-QĐ/TW đã được ban hành, không để xảy ra tình trạng sai phạm mà không xử lý hoặc xử lý mà không đúng mức độ

18:44:00, 2 thg 1, 2018 Reply

Đảng viên cần tập trung nghiên cứu, nắm vững, hiểu rõ các dấu hiệu để nhận diện vi phạm về tính chất, mức độ xử lý. Bên cạnh đó, từng đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, ngoài việc học tập nghiên cứu kỹ các quy định về xử lý đảng viên vi phạm còn phải nắm vững, hiểu sâu để truyền đạt đến cấp ủy mình, tạo được sự thống nhất trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ đảng viên; lãnh đạo chỉ đạo tổ chức chặt chẽ quá trình triển khai nghiên cứu

18:47:00, 2 thg 1, 2018 Reply

cần phải đổi mới quán triệt đảm bảo thiết thực hiệu quả, coi trọng việc thảo luận đối thoại để hiểu rõ, hiểu kỹ về quy định tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện xử lý đảng viên có dấu hiệu vi phạm…

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !