02/03/2018

ÁNH SÁNG TỪ “TUYÊN NGÔN ĐẢNG CỘNG SẢN”

Written By Lý Công on 02/03/2018 | 23:13

[Thiên Nhân]

Cách đây 170 năm, ngày 24/2/1848, được sự ủy nhiệm của những người Cộng sản, “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” do Karl Marx và Friedrich Engels soạn thảo lần đầu tiên được công bố trước toàn thế giới. Sự ra đời của tác phẩm vĩ đại này đánh dấu sự hình thành về cơ bản lý luận của chủ nghĩa Mác bao gồm ba bộ phận hợp thành: triết học, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa cộng sản khoa học. Những diễn biến lịch sử đã và đang cho thấy giá trị lý luận vượt thời đại của bản Tuyên ngôn, tác phẩm đã thực sự trở thành ngọn đuốc soi sáng cho nhân dân lao động toàn thế giới đấu tranh giành quyền lợi chính đáng và các dân tộc bị áp bức đứng lên đấu tranh vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội.


Mác và Ăngghen đã tập trung sức lực, trí tuệ để hoàn thành “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản” trong một thời gian rất ngắn và lần đầu tiên được xuất bản tại Luân Đôn. Ít lâu sau, Tuyên ngôn được xuất bản bằng nhiều thứ tiếng ở nhiều nước khác nhau và mỗi lần tái bản được dịch sang một thứ tiếng khác đều được tác giả viết lời tựa mới. Tuyên ngôn được trình bày làm 4 chương với nội dung rất phong phú và cô đọng (Chương I: Những người tư sản và những người vô sản; chương II: Những người vô sản và những người cộng sản; chương III: Văn học xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa; chương IV: Thái độ của những người cộng sản với các đảng đối lập). Cuối tác phẩm có ghi khẩu hiệu chiến đấu của những người cộng sản: “Vô sản tất cả các nước, đoàn kết lại!”.

Lênin từng viết nhấn mạnh giá trị lịch sử của tác phẩm: “Cuốn sách nhỏ ấy có giá trị bằng hàng ngàn bộ sách, tinh thần của nó đến bây giờ vẫn cổ vũ và thúc đẩy toàn thế giới giai cấp vô sản có tổ chức và đang chiến đấu của thế giới văn minh”. Qua tác phẩm này có thể nói lần đầu tiên trong lịch sử loài người thực hiện được cuộc cách mạng tư tưởng với đỉnh cao của trí tuệ khám phá và hệ thống hóa những quy luật vận động của giới tự nhiên, xã hội và tư duy của con người. Toàn bộ thành tựu trí tuệ của loài người được tổng kết, khái quát…

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” ra đời không những là sản phẩm của trình độ chín muồi của những điều kiện chính trị, kinh tế và xã hội đương thời mà còn là sự kết tinh những tinh hoa trí tuệ loài người, là công lao sáng tạo của C.Mác và Ph.Ăngghen. Sự ra đời của “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” đánh dấu một bước chuyển lịch sử của phong trào công nhân quốc tế: Kể từ đây, giai cấp công nhân với tư cách là một lực lượng xã hội độc lập, giai cấp vô sản hiện đại tiến hành cuộc đấu tranh tự giải phóng, đồng thời giải phóng cho nhân loại vĩnh viễn thoát khỏi tình trạng áp bức và bóc lột giai cấp.

Từ lý luận đến thực tiễn, Tuyên ngôn vẫn còn nguyên giá trị và soi sáng con đường cách mạng chính nghĩa của nhân loại. Điều này, thể hiện trên những khía cạnh sau:

Thứ nhất, “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” là văn kiện mang tính cương lĩnh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, nó đánh dấu sự ra đời của chủ nghĩa Mác-Lênin. Tuy chỉ là một tập sách nhỏ chưa đầy 100 trang, nhưng chứa đựng tri thức đồ sộ bằng nhiều bộ sách. Khi nghiên cứu “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” cần phải nghiên cứu những lời tựa C.Mác và Ph.Ăngghen viết cho những lần xuất bản sau 1848.

Thứ hai, “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” đã khẳng định lần đầu tiên trong lịch sử tư tưởng, triết học, sử học xuất hiện một quan niệm khoa học và có hệ thống về lịch sử phát triển của xã hội loài người, về những động lực của phát triển lịch sử.  Tuyên ngôn đã chỉ ra những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng áp dụng triệt để trong lĩnh vực lịch sử, từ đó chỉ ra quy luật chung của sự phát triển của xã hội loài người. Đây là cơ sở lý luận, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin. Học thuyết của C.Mác về hình thái kinh tế-xã hội đến nay vẫn giữ nguyên giá trị. Mặt khác, bằng thế giới quan khoa học, bằng phương pháp luận duy vật biện chứng, hai ông đi sâu phân tích những quy luật vận động của xã hội tư bản, vạch ra quy luật vận động kinh tế của xã hội tư bản là quy luật giá trị thặng dư, cũng tức là vạch ra bản chất của chủ nghĩa tư bản. 

Thứ ba, “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” ra đời là sự kết tinh những tinh hoa trí tuệ loài người, là công lao sáng tạo của C.Mác và Ph.Ăngghen. Sự ra đời của “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” đánh dấu một bước chuyển lịch sử của phong trào công nhân quốc tế: Kể từ đây, giai cấp công nhân với tư cách là một lực lượng xã hội độc lập, giai cấp vô sản hiện đại tiến hành cuộc đấu tranh tự giải phóng, đồng thời giải phóng cho nhân loại vĩnh viễn thoát khỏi tình trạng áp bức và bóc lột giai cấp.

Thứ năm, đối với Việt Nam, 88 năm qua, được soi sáng bởi tư tưởng Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, của chủ nghĩa Mác -Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, huy động được mọi nguồn lực của đất nước, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh thời đại để giành những thắng lợi vẻ vang và đang vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của mình.

Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay, việc nghiên cứu và nắm vững những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa cộng sản của “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” có ý nghĩa thiết thực, quan trọng, góp phần nâng cao trình độ tư duy khoa học, trình độ giác ngộ xã hội chủ nghĩa và trình độ tự giác chấp hành các đường lối chính sách của Đảng. Ánh sáng của “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản” mãi mãi là ngọn đuốc sáng ngời soi sáng cho dân tộc Việt Nam tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, độc lập, tự chủ, sánh vai với các cường quốc năm châu.

28 Nhận xét

09:39:00, 7 thg 3, 2018 Reply

Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay, việc nghiên cứu và nắm vững những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa cộng sản của “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” có ý nghĩa thiết thực, quan trọng, góp phần nâng cao trình độ tư duy khoa học, trình độ giác ngộ xã hội chủ nghĩa và trình độ tự giác chấp hành các đường lối chính sách của Đảng. Ánh sáng của “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản” mãi mãi là ngọn đuốc sáng ngời soi sáng cho dân tộc Việt Nam tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, độc lập, tự chủ, sánh vai với các cường quốc năm châu.

10:35:00, 7 thg 3, 2018 Reply

Sự ra đời của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đánh dấu một bước chuyển lịch sử của phong trào công nhân quốc tế; vạch ra con đường cách mạng vô sản, đưa hàng tỷ quần chúng lao động, hàng trăm quốc gia dân tộc thoát khỏi thân phận bị bóc lột, áp bức, nô dịch vươn tới địa vị người làm chủ, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc

10:37:00, 7 thg 3, 2018 Reply

Tuyên ngôn Đảng Cộng sản đã biến chủ nghĩa xã hội từ lý luận thành hiện thực sinh động, mở ra thời đại mới-thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội; thức tỉnh, cổ vũ giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới vùng dậy đấu tranh vì mục tiêu cao cả là hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội

11:21:00, 7 thg 3, 2018 Reply

Tổ chức công nhân quốc tế mang tên “Liên đoàn những người chính nghĩa” ra đời tại London (Anh). Mùa hè năm 1847, Đại hội lần thứ nhất của liên đoàn đã đổi tên “Liên đoàn những người chính nghĩa” thành “Liên đoàn những người cộng sản”. Tháng 12-1847, liên đoàn họp Đại hội lần thứ hai, Karl Marx và Friedrich Engels được ủy thác soạn thảo Cương lĩnh dưới hình thức một bản tuyên ngôn.

11:22:00, 7 thg 3, 2018 Reply

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản được hoàn thành trong thời gian rất ngắn và công bố vào ngày 24-2-1848. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản lần đầu tiên được xuất bản tại London, ít lâu sau, được xuất bản bằng nhiều thứ tiếng khác nhau ở nhiều nước trên thế giới.

11:24:00, 7 thg 3, 2018 Reply

Theo tuyên ngôn, sự ra đời của Đảng Cộng sản là tất yếu để bảo đảm cho giai cấp vô sản hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Tuyên ngôn khẳng định hai nguyên lý của chủ nghĩa Marx: Phương thức sản xuất và trao đổi kinh tế cùng với cơ cấu xã hội của phương thức đó quyết định sự hợp thành nền tảng của xã hội; lịch sử phát triển của xã hội có giai cấp là lịch sử của đấu tranh giai cấp. Không chỉ vậy, tuyên ngôn cũng công khai trước toàn bộ thế giới về chiến lược, sách lược của Đảng Cộng sản.

11:24:00, 7 thg 3, 2018 Reply

Theo tuyên ngôn, sự ra đời của Đảng Cộng sản là tất yếu để bảo đảm cho giai cấp vô sản hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Tuyên ngôn khẳng định hai nguyên lý của chủ nghĩa Marx: Phương thức sản xuất và trao đổi kinh tế cùng với cơ cấu xã hội của phương thức đó quyết định sự hợp thành nền tảng của xã hội; lịch sử phát triển của xã hội có giai cấp là lịch sử của đấu tranh giai cấp. Không chỉ vậy, tuyên ngôn cũng công khai trước toàn bộ thế giới về chiến lược, sách lược của Đảng Cộng sản.

11:25:00, 7 thg 3, 2018 Reply

Tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ra đời có ý nghĩa quan trọng khi đánh dấu sự hình thành về cơ bản lý luận của chủ nghĩa Marx, bao gồm ba bộ phận hợp thành là triết học, kinh tế chính trị và chủ nghĩa cộng sản khoa học. Sự ra đời của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đánh dấu một bước chuyển lịch sử của phong trào công nhân quốc tế; vạch ra con đường cách mạng vô sản, đưa hàng tỷ quần chúng lao động, hàng trăm quốc gia dân tộc thoát khỏi thân phận bị bóc lột, áp bức, nô dịch vươn tới địa vị người làm chủ, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc

11:25:00, 7 thg 3, 2018 Reply

biến chủ nghĩa xã hội từ lý luận thành hiện thực sinh động, mở ra thời đại mới-thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội; thức tỉnh, cổ vũ giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới vùng dậy đấu tranh vì mục tiêu cao cả là hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Đúng như V.I.Lenin đã nói: “Cuốn sách nhỏ ấy có giá trị bằng hàng bộ sách, tinh thần của nó, đến bây giờ, vẫn cổ vũ và thúc đẩy toàn thể giai cấp vô sản có tổ chức và chiến đấu của thế giới văn minh”.

11:27:00, 7 thg 3, 2018 Reply

Tư tưởng cơ bản của tuyên ngôn đã được Việt Nam vận dụng vào công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng XHCN, thể hiện rõ nhất trên lĩnh vực kinh tế, chính trị và xây dựng Đảng. Về kinh tế, Đảng ta xác định, xây dựng CNXH ở Việt Nam trước hết và trung tâm là xây dựng, phát triển kinh tế. Tăng trưởng kinh tế đồng thời với phát triển xã hội, văn hóa, giáo dục, vì mục tiêu phát triển con người, mang đậm bản sắc dân tộc. Về chính trị, Đảng ta chủ trương tiếp tục xây dựng và từng bước hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

11:28:00, 7 thg 3, 2018 Reply

Về xây dựng Đảng, Đảng ta luôn nhất quán quan điểm sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng và sự lãnh đạo của Đảng là tất yếu trong tất cả các giai đoạn cách mạng; đồng thời khẳng định vấn đề nâng cao bản chất giai cấp công nhân là tư tưởng xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng để bảo đảm cho Đảng hoàn thành sứ mệnh lãnh đạo. Trong đường lối cách mạng, Đảng ta luôn quán triệt và vận dụng tư tưởng cốt lõi của tuyên ngôn, coi công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức” là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

19:46:00, 7 thg 3, 2018 Reply

Thật sự cảm thấy hạnh phúc bình yên,tự do khi được sống dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam,mong rằng cụ tổng của chúng ta và những người kế nhiệm sau này sẽ giữ mãi lập trường tư tưởng đấy,giúp cho đảng ta ngày một vững bền phát triển hơn nữa .

20:49:00, 7 thg 3, 2018 Reply

Dù đã ra đời được 170 năm, nhưng những gì Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản để lại cho đến hiện nay vẫn còn nghuyên giá trị. Với những nước đang xây dựng chủ nghĩa xã hội như Việt Nam thì Tuyên Ngôn sẽ là ngọn đuốc soi đường chỉ lối cho Đảng và nhà nước ta trong tiến trình xây dựng và phát triển một đất nước độc lập,tự do, giàu mạnh và văn minh.

06:15:00, 27 thg 3, 2018 Reply

Lênin không còn nữa, nhưng tên tuổi và sự nghiệp của Người vẫn sống mãi. Tên tuổi Lênin đã trở thành tượng trưng cho lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, tượng trưng cho lợi ích và nguyện vọng của giai cấp công nhân, của quần chúng lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Hàng nghìn triệu người lao động và bị áp bức khắp năm châu không phân biệt màu da, chủng tộc, lòng tràn đầy tin tưởng, đang tiến bước dưới ngọn cờ quang vinh của chủ nghĩa Mác - Lênin, quyết tâm xóa bỏ chế độ người bóc lột người, xóa bỏ nô dịch và áp bức dân tộc, xây dựng một xã hội công bằng và hạnh phúc.

06:16:00, 27 thg 3, 2018 Reply

Chúng ta đều biết Mác và Ăngghen sống trong thời đại chủ nghĩa tư bản đang phát triển đi lên, những mâu thuẫn của xã hội tư bản đã bộc lộ, cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản chống giai cấp tư sản đã trở thành cuộc đấu tranh chủ nghĩa trong xã hội. Công lao vĩ đại của Mác, Ăngghen là đã nghiên cứu sâu sắc và toàn diện các quy luật của chủ nghĩa tư bản, từ đó đã chỉ rõ rằng chủ nghĩa tư bản nhất định sẽ bị diệt vong, chủ nghĩa xã hội nhất định sẽ thắng lợi. Mác, Ăngghen đã vạch ra rằng sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản là người đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản và xây dựng xã hội mới, xã hội cộng sản chủ nghĩa. Muốn hoàn thành sứ mệnh lịch sử đó, giai cấp vô sản phải có chính đảng tiên phong của mình, phải tiến hành cách mạng vô sản và thiết lập chuyên chính vô sản.

06:16:00, 27 thg 3, 2018 Reply

Là học trò trung thành và xuất sắc nhất của Mác và Ăngghen, Lênin không những đã bảo vệ tinh thần cách mạng của chủ nghĩa Mác, chống lại mọi sự xuyên tạc của bọn cơ hội chủ nghĩa, mà Lênin còn căn cứ vào những điều kiện lịch sử mới để phát triển chủ nghĩa Mác lên một bước.

06:19:00, 27 thg 3, 2018 Reply

Chúng ta đều biết Mác và Ăngghen sống trong thời đại chủ nghĩa tư bản đang phát triển đi lên, những mâu thuẫn của xã hội tư bản đã bộc lộ, cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản chống giai cấp tư sản đã trở thành cuộc đấu tranh chủ nghĩa trong xã hội. Công lao vĩ đại của Mác, Ăngghen là đã nghiên cứu sâu sắc và toàn diện các quy luật của chủ nghĩa tư bản, từ đó đã chỉ rõ rằng chủ nghĩa tư bản nhất định sẽ bị diệt vong, chủ nghĩa xã hội nhất định sẽ thắng lợi. Mác, Ăngghen đã vạch ra rằng sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản là người đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản và xây dựng xã hội mới, xã hội cộng sản chủ nghĩa.

06:19:00, 27 thg 3, 2018 Reply

Mác, Ăngghen sống và hoạt động, điều kiện khách quan chưa chín muồi để cho cách mạng vô sản có thể trực tiếp nổ ra. Cho nên, suốt đời mình, Mác, Ăngghen đã tập trung sức lực vào việc tuyên truyền giác ngộ giai cấp công nhân, vạch trần và đánh bại các học thuyết phản động trong phong trào công nhân, tổ chức ra các quốc tế của giai cấp công nhân, chuẩn bị cho cuộc cách mạng của giai cấp công nhân lật đổ chủ nghĩa tư bản.

06:19:00, 27 thg 3, 2018 Reply

ào cuối thế kỷ thứ XIX, đầu thế kỷ thứ XX, chủ nghĩa tư bản đã phát triển thành chủ nghĩa đế quốc; độc quyền đã thay thế tự do cạnh tranh. Để thu được lợi nhuận tối đa, bọn tư bản độc quyền không những tăng cường bóc lột công nhân và nhân dân lao động trong nước mà còn tiến hành xâm lược thuộc địa, xuất cảng tư bản, biến các nước nhỏ yếu và lạc hậu thành nguồn cung cấp nguyên liệu rẻ mạt và thị trường tiêu thụ hàng hóa thừa của chúng.

06:22:00, 27 thg 3, 2018 Reply

Chủ nghĩa đế quốc đặt nhân dân thế giới trước hai con đường: hoặc là cam chịu sự thống trị và bóc lột của chủ nghĩa đế quốc, do đó, sẽ bị đẩy vào hố diệt vong; hoặc là phải vùng lên lật đổ chủ nghĩa đế quốc và đưa xã hội loài người tiến lên một chế độ mới, xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa.

06:22:00, 27 thg 3, 2018 Reply

Lênin đã sống và hoạt động trong thời đại đó. Công lao vĩ đại của Lênin là đã nhìn thấy và đáp ứng được yêu cầu cấp bách của lịch sử. Xem xét quy luật tiến hóa của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn tột cùng của nó, vận dụng học thuyết thiên tài của Mác vào thực tiễn cách mạng, Lênin đã gạt bỏ những quan điểm sai lầm của bọn cơ hội chủ nghĩa, bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác, làm cho chủ nghĩa Mác phong phú thêm bằng những lý luận mới.

06:22:00, 27 thg 3, 2018 Reply

Lênin đã nghiên cứu sâu sắc, toàn diện các đặc điểm và quy luật của chủ nghĩa đế quốc và nhận định rằng chủ nghĩa đế quốc là "giai đoạn phát triển cao nhất đồng thời cũng là giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản". Trong giai đoạn này, các mâu thuẫn của xã hội tư bản chủ nghĩa đã sâu sắc đến tột bậc. Kết quả của sự phát triển các mâu thuẫn sâu sắc ấy là phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trong các nước đế quốc cũng như phong trào giải phóng ở các nước thuộc địa và phụ thuộc bùng lên rầm rộ chưa từng thấy; cả hai hợp thành một làn sóng cách mạng mạnh mẽ làm lung lay chủ nghĩa đế quốc đến tận gốc. Mặt khác, mâu thuẫn giữa các đế quốc với nhau gay gắt đến cao độ đã làm cho những cuộc chiến tranh đế quốc bùng nổ; những cuộc chiến tranh này lại làm sâu sắc thêm các mâu thuẫn vốn có trong xã hội tư bản chủ nghĩa và đẩy chủ nghĩa đế quốc vào một cuộc tổng khủng hoảng trầm trọng.

06:25:00, 27 thg 3, 2018 Reply

Từ việc nghiên cứu đặc điểm và tính chất của chủ nghĩa đế quốc, Lênin đã nêu ra lý luận mới về cách mạng xã hội chủ nghĩa. Trước kia, Mác cho rằng cách mạng vô sản muốn thắng lợi phải đồng thời nổ ra cùng một lúc ở khắp các nước tư bản tiên tiến, hoặc ít nhất trong đại đa số các nước ấy; nếu cách mạng vô sản chỉ nổ ra trong một nước thì nhất định không thể tránh khỏi thất bại. Kết luận của Mác thích hợp với thời kỳ chủ nghĩa tư bản đang phát triển đi lên, nhưng đến khi nó chuyển thành chủ nghĩa đế quốc thì kết luận đó không còn thích hợp nữa. Lênin đã chỉ rằng: "Chủ nghĩa tư bản đã phát triển thành một hệ thống có tính chất toàn thế giới của một nhúm nhỏ các nước "tiên tiến" đi áp bức thuộc địa và dùng tài chính để bóp nghẹt đại đa số nhân dân thế giới"1*.

06:25:00, 27 thg 3, 2018 Reply

Điều kiện cho cách mạng vô sản nổ ra trong thời đại đế quốc chủ nghĩa đã chín muồi trên phạm vi toàn thế giới. Lênin đã phát hiện quy luật phát triển không đều về kinh tế giữa các nước đế quốc. Đó là một quy luật tuyệt đối, cho nên mâu thuẫn giữa đế quốc với đế quốc không bao giờ chấm dứt, sự đấu tranh giành giật quyền lợi giữa bọn đế quốc với nhau càng thêm quyết liệt. Giai cấp vô sản có thể lợi dụng mâu thuẫn ấy mà chiến thắng chủ nghĩa đế quốc ở nơi này hay nơi khác.

06:26:00, 27 thg 3, 2018 Reply

Lý luận cách mạng mới trên đây của Lênin có một ý nghĩa vô cùng lớn lao. Nó vạch ra một triển vọng hoàn toàn mới cho cách mạng vô sản, làm cho giai cấp công nhân và nhân dân mỗi nước không phải bị động ngồi chờ cách mạng thế giới nổ ra mà khuyến khích họ phát huy tính chủ động, tích cực tạo điều kiện để trực tiếp tiến công vào chủ nghĩa đế quốc trong nước mình.

21:23:00, 31 thg 3, 2018 Reply

Tuyên ngôn khẳng định hai nguyên lý của chủ nghĩa Marx: Phương thức sản xuất và trao đổi kinh tế cùng với cơ cấu xã hội của phương thức đó quyết định sự hợp thành nền tảng của xã hội; lịch sử phát triển của xã hội có giai cấp là lịch sử của đấu tranh giai cấp.

22:36:00, 31 thg 3, 2018 Reply

xây dựng CNXH ở Việt Nam trước hết và trung tâm là xây dựng, phát triển kinh tế. Tăng trưởng kinh tế đồng thời với phát triển xã hội, văn hóa, giáo dục, vì mục tiêu phát triển con người, mang đậm bản sắc dân tộc. Về chính trị, Đảng ta chủ trương tiếp tục xây dựng và từng bước hoàn thiện Nhà nước pháp quyền

23:38:00, 31 thg 3, 2018 Reply

Tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ra đời có ý nghĩa quan trọng khi đánh dấu sự hình thành về cơ bản lý luận của chủ nghĩa Marx, bao gồm ba bộ phận hợp thành là triết học, kinh tế chính trị và chủ nghĩa cộng sản khoa học.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !